Ko­ti­teh­tä­vien te­ke­mi­nen
Ten­tit
Teh­tä­vät
Ai­he
Niuk­ka ke­sä­ver­sio
Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set
Opet­ta­jat
Työ­mää­rä
Il­mai­sia kir­jo­ja
Van­hat tie­dot­teet


Luen­to­ruu­dut
Ly­hyt Math­Check-oh­je
Tent­tiin 12.4.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu
Van­ho­ja tent­te­jä 16.6.2021 vas­tauk­si­neen (pdf)
24.5.2021 vas­tauk­si­neen (pdf)
21.8.2020 vas­tauk­si­neen (pdf)
29.5.2020 vas­tauk­si­neen (pdf)
17.5.2019 (pdf)
13.3.2019 vas­tauk­si­neen (pdf)
18.5.2018 (pdf)
14.3.2018 vas­tauk­si­neen (pdf)

Ko­ti­si­vu ke­sä 2020
Ko­ti­si­vu ke­vät 2020
Ko­ti­si­vu 2019

TIEP1020 Disk­ree­tit ra­ken­teet

ke­vät 2021

15.3.‒23.5.2021

Si­vu olen­nai­ses­ti päi­vi­tet­ty 5.5.2021

Kurs­sin suo­ri­tus koos­tuu kah­des­ta osas­ta: ko­ti­teh­tä­vät ja tent­ti. Opis­ke­li­jan on han­kit­ta­va ko­ti­teh­tä­vis­tä vä­hin­tään 65 pis­tet­tä saa­dak­seen oi­keu­den osal­lis­tua tent­tiin. Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy pel­käs­tään ten­tin pe­rus­teel­la. Tä­mä link­ki vie uu­sim­piin ko­ti­teh­tä­viin.

Ko­ti­teh­tä­vien pa­laut­ta­mi­seen on jo­ka viik­ko yh­teen­sä nel­jä mää­rä­ai­kaa. Li­säk­si vii­kot­tain on kol­me vi­deo­ta­paa­mis­ta, joi­hin kan­nat­taa (mut­ta ei ole pak­ko) osal­lis­tua. (Vi­deo)luen­to­ja ei ole. Luen­to­ai­neis­toa voi lu­kea omaan tah­tiin.

Jär­jes­tel­män ta­voit­tee­na on oh­ja­ta opis­ke­li­jat yrit­tä­mään teh­tä­viä en­sin it­se, sit­ten ky­sy­mään ja saa­maan neu­vo­ja vi­deo­ta­paa­mi­sis­sa, ja lo­puk­si jat­ka­maan teh­tä­vien te­ke­mis­tä neu­vot saa­tuaan. Suo­ri­tus­ta­vas­sa on yri­tet­ty ot­taa huo­mioon ko­ro­nan ai­heut­ta­mat vai­keu­det opis­ke­li­joil­le. Sel­vi­tys­ten mu­kaan ko­ro­nan ai­ka­na mo­nil­la opis­ke­li­joil­la on ol­lut yk­si­näis­tä ja ajan hal­lin­ta on ol­lut vai­keaa. Vi­deo­ta­paa­mi­sil­la koe­te­taan pait­si edes­aut­taa opin­to­ja, myös vä­hen­tää yk­si­näi­syyt­tä. Mää­rä­ajat ovat in­hot­ta­via, mut­ta ne aut­ta­vat ajan hal­lin­nas­sa. Es­sei­siin opis­ke­li­jat ovat kyl­läs­ty­neet, jo­ten sel­lais­ta kurs­sil­la ei ole.

Kurs­sin asia­si­säl­lös­tä ja ko­ti­teh­tä­vien luon­tees­ta saa kä­si­tyk­sen tent­tiin 12.4.2019 pe­rus­tu­val­ta it­se­opis­ke­lu­si­vul­ta.

Ko­ti­teh­tä­vien te­ke­mi­nen

Jo­ka viik­ko on kak­si pa­kol­lis­ta ja kol­me va­lin­nais­ta ko­ti­teh­tä­vää. Teh­tä­vät teh­dään tie­to­ko­net­ta vas­taan (tie­to­ko­ne an­taa pa­lau­tet­ta), ja ne muo­dos­tu­vat useis­ta nu­me­roi­duis­ta koh­dis­ta. Jos ha­luat tu­tus­tua teh­tä­viin jo nyt, niin kat­so ke­sän 2020 to­teu­tus. Ota kui­ten­kin huo­mioon, et­tä teh­tä­viä ja nii­den jär­jes­tys­tä on tar­koi­tus uu­dis­taa, jo­ten vii­me­ke­säi­siä teh­tä­viä ei kan­na­ta al­kaa te­ke­mään.

Teh­tä­viin liit­tyy yh­teen­sä nel­jä pa­kol­lis­ta pa­lau­tus­ta ja kol­me va­paa­eh­tois­ta vi­deo­ta­paa­mis­ta seu­raa­vas­ti:

 1. Opis­ke­li­ja te­kee vii­kon en­sim­mäi­sen pa­kol­li­sen teh­tä­vän tiis­tai­aa­muun men­nes­sä niin hy­vin kuin osaa.
 2. Tiis­tai­aa­muun klo 7 men­nes­sä opis­ke­li­ja il­moit­taa TIMin kaut­ta, mit­kä koh­dat ei­vät on­nis­tu­neet (pa­lau­tus A).
 3. Opis­ke­li­ja osal­lis­tuu jom­paan kum­paan tiis­tain vi­deo­ta­paa­mi­sis­ta A (ei pa­kol­lis­ta). Vi­deo­ta­paa­mi­ses­sa as­sis­tent­ti neu­voo mi­ten koh­dis­sa pää­see eteen­päin. As­sis­tent­ti va­lit­see kä­si­tel­tä­vät koh­dat TIMiin il­moi­tet­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la.
 4. Opis­ke­li­ja jat­kaa teh­tä­vän te­ke­mis­tä yrit­täen saa­da mah­dol­li­sim­man mon­ta koh­taa on­nis­tu­maan sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä.
 5. Opis­ke­li­ja te­kee vii­kon toi­sen pa­kol­li­sen teh­tä­vän per­jan­tai/tors­tai­aa­muun men­nes­sä niin hy­vin kuin osaa. Mää­rä­päi­vä on maa­lis­kuus­sa per­jan­tai ja sen jäl­keen tors­tai (tä­mä joh­tuu as­sis­ten­tin mui­den töi­den ai­ka­tau­lus­ta).
 6. Per­jan­tai/tors­tai­aa­muun klo 7 men­nes­sä opis­ke­li­ja il­moit­taa TIMin kaut­ta, mit­kä koh­dat ei­vät on­nis­tu­neet (pa­lau­tus B).
 7. Opis­ke­li­ja osal­lis­tuu jom­paan kum­paan per­jan­tain/tors­tain vi­deo­ta­paa­mi­sis­ta B (ei pa­kol­lis­ta).
 8. Opis­ke­li­ja jat­kaa teh­tä­vän te­ke­mis­tä yrit­täen saa­da mah­dol­li­sim­man mon­ta koh­taa on­nis­tu­maan sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä.
 9. Opis­ke­li­ja te­kee vii­kon va­lin­nai­sia teh­tä­viä per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä niin hy­vin kuin osaa.
 10. Per­jan­tai­aa­muun klo 7 men­nes­sä opis­ke­li­ja il­moit­taa TIMin kaut­ta, mi­tä va­lin­nai­sia teh­tä­viä yrit­ti ja mit­kä nii­den koh­dat ei­vät on­nis­tu­neet (pa­lau­tus C).
 11. Opis­ke­li­ja osal­lis­tuu vi­deo­ta­paa­mi­seen C, jos­sa voi saa­da neu­vo­ja va­lin­nais­ten teh­tä­vien te­ke­mi­seen (ei pa­kol­lis­ta).
 12. Opis­ke­li­ja jat­kaa va­lit­se­mien­sa va­lin­nais­ten teh­tä­vien te­ke­mis­tä yrit­täen saa­da mah­dol­li­sim­man mon­ta koh­taa on­nis­tu­maan sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä.
 13. Opis­ke­li­ja pa­laut­taa pie­nen osan vas­tauk­sis­taan ja an­taa vii­kon teh­tä­vis­tä it­sel­leen pis­teet TIMin kaut­ta sun­nun­tai-il­taan kes­ki­yö­hön men­nes­sä (pa­lau­tus ABC).

Ai­ka­tau­lu 15.‒28.3.

matiketo pelasu
≤ 7:00pa­lau­tus A pa­lau­tus B ja C
 8:15‒10 Zoom B1
10:15‒12Zoom A1 Zoom B2
12:15‒14
14:15‒16Zoom A2 Zoom C
≤ 23:59 pa­lau­tus ABC

Ai­ka­tau­lu 6.4.‒16.5.

matiketo pelasu
≤ 7:00pa­lau­tus A pa­lau­tus Bpa­lau­tus C
 8:15‒10
10:15‒12Zoom A1 Zoom B1Zoom C
12:15‒14
14:15‒16Zoom A2 Zoom B2
≤ 23:59 pa­lau­tus ABC

Pa­laut­ta­mi­nen

Pa­lau­tuk­set A, B ja C ovat pel­käs­tään ras­tien ruk­si­mis­ta ruu­tui­hin.

Pa­lau­tuk­ses­sa ABC an­na kun­kin te­ke­mä­si teh­tä­vän koh­dal­la vii­si tie­toa:

Ko­ti­teh­tä­vis­sä on vas­taus­na­pil­li­sia ja vas­taus­na­pit­to­mia koh­tia. Jos vas­taus­na­pit­to­man koh­dan vas­taus on han­ka­la pa­laut­taa, voit va­li­ta muun koh­dan. Muu­ten­kin voit tul­ki­ta il­mauk­sia ”vai­keim­man” ja ”toi­sek­si vai­keim­man” va­paa­mie­li­ses­ti. Voit pa­laut­taa vaik­ka sel­lai­sen koh­dan, jon­ka vas­tauk­ses­ta­si olet yl­peä, kos­ka si­tä teh­des­sä­si oi­val­sit jo­tain uut­ta.

Pis­tei­den an­ta­mi­nen

An­na it­sel­le­si pis­tei­tä seu­raa­vas­ti. Kun klik­kaat vas­taus­nap­pia, oh­jel­ma ni­mel­tä Math­Check tar­kas­taa vas­tauk­se­si ja an­taa pa­lau­tet­ta. Voit kat­soa vas­taus­na­pil­li­sen koh­dan teh­dyk­si, kun Math­Check il­moit­taa vas­tauk­se­si oi­keak­si. Voit kat­soa vas­taus­na­pit­to­man koh­dan teh­dyk­si, kun us­kot ym­mär­tä­nee­si ja muis­ta­va­si se­li­tyk­ses­sä ker­ro­tun asian.

Ku­kin pa­kol­li­nen teh­tä­vä pi­tää teh­dä vä­hin­tään 2 pis­teen ar­voi­ses­ti. Kaik­kiaan pis­tei­tä täy­tyy ke­rä­tä vä­hin­tään 65.

Koh­ta ei ole hy­väk­syt­tä­väs­ti teh­ty, jos komp­lek­si­suu­des­ta tai muo­to­sei­kois­ta tu­lee vaa­lean­vio­let­ti huo­mau­tus.

Jos vas­tauk­se­si on omas­ta mie­les­tä­si oi­kein mut­ta Math­Check ei hy­väk­sy si­tä, niin ota yh­teyt­tä opet­ta­jiin. Älä omin lu­pi­ne­si mer­kit­se si­tä oi­kein teh­dyk­si. Mal­li­vas­tauk­ses­sa tai Math­Checkis­sä voi ol­la vir­he. Yh­tey­den­ot­to­si an­sios­ta se tu­lee kor­ja­tuk­si. To­den­nä­köi­sem­pää kui­ten­kin on, et­tä koh­das­sa yri­te­tään opet­taa jo­tain yl­lät­tä­vää asiaa. Yh­tey­den­ot­to­si an­sios­ta opet­ta­jat voi­vat aut­taa si­nua ym­mär­tä­mään, mik­si asia on niin kuin on. Sii­tä voi ol­la suu­ri hyö­ty opis­ke­lul­le­si.

Mui­ta oh­jei­ta

Va­raa kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen noin 13 tun­tia / viik­ko eli va­jaat 3 h / ar­ki­päi­vä. Li­sä­tie­to­ja on koh­das­sa työ­mää­rä.

Mää­rä­ai­ko­jen to­teu­tu­mis­ta ei aio­ta vah­tia po­lii­si­mei­nin­gil­lä. Pie­ni, har­voin ta­pah­tu­va myö­häs­te­ly pa­lau­tus­ajois­sa sal­li­taan. Kui­ten­kin, jos myö­häs­te­lyä ker­tyy pal­jon, niin se voi joh­taa suo­ri­tus­ten hyl­kää­mi­seen. Vi­deo­ta­paa­mi­set ovat sil­loin kuin ovat ja sa­man aa­mun pa­lau­tus­ten pe­rus­teel­la pää­te­tään niis­sä kä­si­tel­tä­vät koh­dat, jo­ten niis­tä ei kan­na­ta myö­häs­tyä.

Jos on on­gel­mia, niin ota yh­teyt­tä [sähköpostiosoite kuvana]. Kui­ten­kin TIMin käyt­töön liit­ty­vis­sä tek­ni­sis­sä on­gel­mis­sa ota yh­teyt­tä Jo­han­na Ran­ta­laan, [sähköpostiosoite kuvana].

Ten­tit

Tent­ti on 24.5. Uu­sin­ta­ten­tit on alus­ta­vas­ti si­joi­tet­tu 16.6.2021 ja 20.8.2021. Voit osal­lis­tua mi­hin ta­han­sa tai vaik­ka kaik­kiin. Jos mah­dol­lis­ta, niin tent­ti pi­de­tään pe­rin­tei­se­nä läs­nä­olo­tent­ti­nä. Muus­sa ta­pauk­ses­sa se pi­de­tään verk­ko­tent­ti­nä jol­lain ta­val­la.

Teh­tä­vät

Pa­lau­tus­päi­vät 16.3., 19.3. ja 21.3.

Lue luen­to­ruu­dut 6‒19 ja 24‒34. Sil­mäi­le luen­to­ruu­dut 0‒5.

Jos et ole en­nen käyt­tä­nyt Math­Checkiä, kan­nat­taa va­li­ta teh­tä­vä 3. Sil­lä ei kui­ten­kaan tar­vit­se aloit­taa. Teh­tä­vät 1 ja 2 voi ai­van hy­vin teh­dä en­nen teh­tä­vää 3.

Jos et ole vah­va ma­te­ma­tii­kas­sa, niin si­nun kan­nat­taa teh­dä pal­jon va­lin­nai­sia teh­tä­viä kurs­sin al­ku­viik­koi­na, kos­ka niis­sä on lu­kion pit­kän ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta ja ker­taus­ta. Jos et osaa nii­den asioi­ta en­tuu­des­taan et­kä opis­ke­le nii­tä nyt, niin jou­dut vai­keuk­siin, kun nii­tä tar­vi­taan kurs­sin lop­pu­puo­lel­la. Si­tä­pait­si jos ke­räät kurs­sin al­ku­puo­lel­la ah­ke­ras­ti pis­tei­tä, niin voit ot­taa kurs­sin lop­pu­puo­lel­la ke­vyem­min il­man et­tä on vaa­raa mi­ni­mi­pis­te­mää­rän 65 al­le jää­mi­ses­tä.

Jos et ole vah­va ma­te­ma­tii­kas­sa, niin teh­tä­vä 4 on eri­tyi­sen tär­keä. Se kan­nat­taa teh­dä, vaik­ka se on pit­kä. Myös teh­tä­vä 5 on tär­keä, mut­ta on­nek­si se ei ole pit­kä 😎.

Pi­dä kir­jaa, mit­kä koh­dat sait teh­tyä ja mi­tä et saa­nut teh­tyä. Tar­vit­set tie­don pa­lau­tuk­sia A, B ja C var­ten.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Lau­se­ke­puis­ta lau­sek­keik­si
 2. Pro­po­si­tio­lo­gii­kan pe­rus­ope­raat­to­rit

Muut teh­tä­vät:

 1. Yleis­tä Math­Checkis­tä
 2. Sa­nal­li­sia yh­tä­löi­tä
 3. Po­tens­si­las­ku

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 23.3., 26.3. ja 28.3.

Pää­siäi­sen vuok­si mää­rä­päi­vä 28.3. tar­koit­taa oi­keas­ti 4.4.

Lue luen­to­ruu­dut 50‒74.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Merk­ki­jo­not
 2. Lo­giik­ka reaa­li­lu­ku­jen kä­sit­te­lys­sä (teh­tä­vä 10 kan­nat­taa teh­dä tä­tä en­nen)

Muut teh­tä­vät:

 1. Lau­sek­kei­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä
 2. It­seis­ar­vo (It­seis­ar­vo­ja tar­vi­taan pal­jon jat­kos­sa. Kan­nat­taa teh­dä tä­mä, jos ne ei­vät tun­nu tu­tuil­ta.)
 3. Mo­nen­lais­ten yh­tä­löi­den rat­kai­se­mi­nen

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 6.4., 8.4. ja 11.4.

Lue luen­to­ruu­dut 35‒49 ja 75‒85.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Bac­kus–Naur Form
 2. Bi­nää­ri­po­tens­si

Muut teh­tä­vät:

 1. Ka­nan­pa­lat
 2. Lo­ga­rit­mit
 3. Ak­sioo­mis­ta päät­te­ly

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 13.4., 15.4. ja 18.4.

Lue luen­to­ruu­dut 86‒106.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Sie­ven­tä­mi­nen pro­po­si­tio­lo­gii­kas­sa
 2. Te­ki­jä ja al­ku­lu­ku

Muut teh­tä­vät:

 1. Mur­to­lau­sek­keet
 2. Jouk­ko-opin al­keet (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­män te­ke­mi­ses­tä on jat­kos­sa hyö­tyä)
 3. Lu­ku­jo­nois­ta lau­sek­keik­si (help­poa teh­tä­vää et­si­vil­le)

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 20.4., 22.4. ja 25.4.

Lue luen­to­ruu­dut 107‒114 ja lu­ku 5.1 eli 153‒169. Te­ki­jän kä­si­te on se­los­tet­tu si­vul­la 174.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Kvant­to­ri­teh­tä­viä
 2. Vii­mei­nen nu­me­ro

Muut teh­tä­vät:

 1. Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­tä en­nen kan­nat­taa teh­dä Jouk­ko-opin al­keet)
 2. In­dek­sien kä­sit­te­lyä
 3. Kon­junk­tii­vi­nen ja dis­junk­tii­vi­nen nor­maa­li­muo­to

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 27.4., 29.4. ja 2.5.

Lue luen­to­ruu­dut 170‒178 se­kä luen­to­ruu­duis­ta 115‒134 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­luk­ko­väit­tei­tä, osa 1
 2. Yh­tä­lö­ryh­miä

Muut teh­tä­vät:

 1. Kah­den sum­ma
 2. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen de­si­maa­li­esi­tyk­set
 3. Sum­ma­mer­kin­tä

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 4.5., 6.5. ja 9.5.

Lue luen­to­ruu­dut 179‒185 se­kä luen­to­ruu­duis­ta 135‒152 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­lu­koi­ta kos­ke­via väit­tei­tä
 2. Suu­rim­man yh­tei­sen te­ki­jän al­go­rit­mi

Muut teh­tä­vät:

 1. Lu­vun 7.1 oh­jel­mat help­po ja no­pea
 2. Sar­jal­le Θ-mer­kin­tä hel­pos­ti
 3. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jouk­ko on nol­la­mi­tal­li­nen

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­tus­päi­vät 11.5., 14.5. ja 16.5. 19.5.

He­la­tors­tain vuok­si 13.5. tar­koi­te­tut ta­pah­tu­mat siir­re­tään seu­raa­vaan päi­vään.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Li­sää BNF-har­joi­tuk­sia
 2. Tent­tiin 12.4.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu

Muut teh­tä­vät:

 1. SYT-al­go­rit­min no­peus
 2. To­dis­ta­mi­ses­ta
 3. To­dis­ta­mi­nen in­duk­tiol­la
 4. Ne­liö­juu­ri(−1) al­ku­lu­ku­kun­nis­sa

Ruk­si­ta vai­keat tms. koh­dat tiis­tai-, tors­tai- ja per­jan­tai­aa­muun men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Pa­lau­ta teh­tä­vät sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä täl­le TIM-si­vul­le

Niuk­ka ke­sä­ver­sio

Tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan kurs­sis­ta ei jär­jes­te­tä täy­si­mit­tais­ta to­teu­tus­ta en­si ke­sä­nä. Ma­te­maat­ti­sel­ta taus­tal­taan vah­va opis­ke­li­ja, jo­ka pys­tyy te­ke­mään pal­jon työ­tä it­se­näi­ses­ti, voi kui­ten­kin pyy­tää lu­paa teh­dä net­ti­teh­tä­vät omal­la ai­ka­tau­lul­la ja osal­lis­tua ke­sä­kuun ja/tai elo­kuun tent­tiin. Ai­ka­tau­lun pi­tää ol­la rea­lis­ti­nen suh­tees­sa kurs­sin työ­mää­rään.

Jos kuu­lut tä­hän jouk­koon ja olet kiin­nos­tu­nut täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta, niin ota yh­teyt­tä Ant­ti Val­ma­ri. Lii­tä mu­kaan net­ti­teh­tä­vien te­ke­mi­sen kar­kea ajan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma, esim. 1.7.‒31.7. ma‒pe 4 tun­tia / päi­vä.

Ai­he

Kurs­sil­la ker­ra­taan kou­lu­ma­te­ma­tiik­kaa ja opis­kel­laan oh­jel­mis­to­tek­nii­kas­sa käy­tet­tä­viä ma­te­maat­ti­sia me­ne­tel­miä: lo­giik­kaa, syn­tak­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä ja mo­du­laa­ris­ta arit­me­tiik­kaa. Jos si­nua kiin­nos­taa mik­si juu­ri näi­tä asioi­ta, niin vil­kai­se vaik­ka nä­mä kak­si:

[Naisten sukat, Miesten sukat, muu
eläinruoka] Yk­si syy täl­le kurs­sil­le on, et­tä toi­si­naan ih­mi­nen sa­noo tai kir­joit­taa ta­hat­to­mas­ti muu­ta kuin tar­koit­ti. Esi­merk­ke­jä
[https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoitusviestinta/kielikukkasia]:

Jos vies­tin vas­taan­ot­ta­ja­na on toi­nen ih­mi­nen, hän saat­taa ym­mär­tää yleis­tie­ton­sa pe­rus­teel­la mi­tä tar­koi­tet­tiin, mut­ta tie­to­ko­ne te­kee tiu­kas­ti mi­tä käs­ket­tiin vaik­ka se ei oli­si mi­tä tar­koi­tet­tiin. Sik­si kurs­sil­la ta­voi­tel­laan ky­kyä tul­ki­ta ja muo­toil­la täs­mäl­li­siä il­mauk­sia lo­gii­kan ja syn­tak­siin liit­ty­vien kä­sit­tei­den avul­la.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Kurs­si on tar­koi­tet­tu Jy­väs­ky­län yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­joil­le se­kä muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Oh­jel­moin­tia täy­tyy osa­ta yh­den pe­rus­kurs­sin ver­ran. Kurs­sil­le saa tul­la ly­hyen ma­te­ma­tii­kan poh­jal­ta ei­kä mi­tään ma­te­ma­tii­kan esi­tie­to­kurs­se­ja tar­vit­se ol­la suo­ri­tet­tu­na, mut­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan on ol­ta­va val­mis te­ke­mään eri­tyi­sen ah­ke­ras­ti töi­tä.

Kurs­sin asia­si­säl­töä on muu­tet­tu ai­kai­sem­mis­ta vuo­sis­ta, jot­ta kurs­si toi­mi­si pa­rem­min heil­le, jot­ka ei­vät ole suo­rit­ta­neet pit­kää ma­te­ma­tiik­kaa. Pää­opet­ta­ja on luon­nos­taan yli hil­seen -tyyp­pi, mut­ta hä­nel­lä on vah­va tah­to pa­ran­taa ma­te­maat­tis­ten asioi­den ope­tus­ta, hän on ke­hit­tä­nyt sii­hen tie­to­ko­ne­apua ja on lu­ke­nut ma­te­ma­tii­kan pe­da­go­giik­kaa kä­sit­te­le­vää kir­jal­li­suut­ta. Kurs­sin taus­tal­la ole­va pe­da­go­gi­nen nä­ke­mys on hy­vin sa­man­lai­nen kuin näis­sä:

Opet­ta­jat

Ant­ti Val­ma­ri ja Jo­han­na Ran­ta­la

Työ­mää­rä

Kurs­sin opin­to­pis­te­mää­rä on 5. Ta­voi­te­opis­ke­lu­tah­ti on 60 opin­to­pis­tet­tä vuo­des­sa. Sii­tä tu­lee yh­del­le pe­rio­dil­le 15 op, jos­ta 5 op on kol­mas­osa. Työ­elä­mäs­sä nor­maa­lin työ­vii­kon pi­tuus on va­jaat 40 tun­tia. Sii­tä kol­mas­osa on noin 13 h. Suo­ri­tuk­seen kan­nat­taa siis va­ra­ta 13 h / viik­ko nii­den 8 vii­kon ajan, joi­na on ko­ti­teh­tä­viä. Tent­ti kes­tää nel­jä tun­tia. Näin las­kien kurs­sin työ­mää­rä on yh­teen­sä noin 110 h.

Vi­ral­li­ses­ti 5 op vas­taa noin 133 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä, kaik­ki työ huo­mioon ot­taen. Ylei­ses­ti ot­taen vi­ral­li­nen opin­to­pis­te­mi­toi­tus on liian tiuk­ka. On­gel­maa on poh­dit­tu (liian­kin) pe­rus­teel­li­ses­ti tut­ki­muk­ses­sa Opin­to­pis­te. Kä­si­te­ana­lyyt­ti­nen ja em­pii­ri­nen tut­kiel­ma ”opin­to­pis­teen” yh­teyk­sis­tä opin­to­pis­tee­seen.

Il­mai­sia kir­jo­ja

Van­hat tie­dot­teet

28.6. Voit kat­soa ten­tin 16.6. vas­tauk­sia­si ja pis­tei­tä­si täs­tä lin­kis­tä hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

23.6. Ten­tin 16.6. pis­te­ra­jat ovat 10 13 16 19 22. Ar­vo­sa­no­ja jaet­tiin seu­raa­vas­ti: 0:9 1:3 2:3 3:2 4:0 5:0. Tent­ti mal­li­vas­tauk­si­neen löy­tyy tääl­tä.

7.6. Voit kat­soa ten­tin 24.5. vas­tauk­sia­si ja pis­tei­tä­si täs­tä lin­kis­tä hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

1.6. Ten­tin 24.5. pis­te­ra­jat ovat 14 16 17 20 23. Ar­vo­sa­no­ja jaet­tiin seu­raa­vas­ti: 0:5 1:7 2:7 3:6 4:4 5:4. Tent­ti mal­li­vas­tauk­si­neen löy­tyy tääl­tä.

16.6. Tent­tiin tä­nään kel­lo 12‒16 pää­see täs­tä kun kel­lo tu­lee 12.

Jos et ole il­moit­tau­tu­nut, il­moit­tau­du nyt he­ti si­ten kuin myö­häs­sä il­moit­tau­tu­nei­ta neu­vo­taan koh­das­sa Van­hat tie­dot­teet.

Il­moit­tau­tu­mis­si­vua ei pan­na kiin­ni en­nen ten­tin päät­ty­mis­tä, jo­ten il­moit­tau­tua voi myös myö­häs­sä, mut­ta myö­häs­sä il­moit­tau­tu­mi­ses­ta ei läh­de au­to­maat­ti­ses­ti tie­to oi­kei­siin paik­koi­hin. Sik­si myö­häs­sä il­moit­tau­tu­jien pi­tää li­säk­si lä­het­tää mei­li Jo­han­na Ran­ta­lal­le.

1.6. Tent­ti 16.6. on verk­ko­tent­ti. Tent­ti 20.8. on tä­män het­ken ar­vion mu­kaan läs­nä­tent­ti.

24.5. Tent­tiin tä­nään klo 12:00‒16:00 pää­see täs­tä lin­kis­tä kun kel­lo tu­lee 12.

Il­moit­tau­du täs­tä lin­kis­tä 23.05.2021 klo 12:00:00 men­nes­sä tent­tiin 24.5.2021 klo 12:00‒16:00!
Tent­ti suo­ri­te­taan ver­kos­sa eli etä­nä. Link­ki tent­tiin tu­lee täl­le si­vul­le muu­ta­ma tun­ti en­nen ten­tin al­kua. Ten­tis­sä ei ole es­see­tä.

17.5. Tors­tai­na 20.5. klo 10:15 jär­jes­te­tään yli­mää­räi­nen ker­taus­ti­lai­suus, jos­sa käy­dään yh­des­sä lä­pi 21.8.2020 tent­ti (siis eri tent­ti kuin teh­tä­väs­sä 37).

Sun­nun­tai-il­lan pa­lau­tus­ai­kaa on jat­ket­tu kes­ki­viik­ko­il­taan saak­ka. Siis kah­dek­san­nen vii­kon teh­tä­vät on pa­lau­tet­ta­va 19.5. klo 23:59 men­nes­sä. link­ki pa­lau­tus­si­vul­le

10.5. Kah­dek­san­nen vii­kon pa­kol­li­set teh­tä­vät on jul­kais­tu.
13.5. Kah­dek­san­nen vii­kon lo­put­kin teh­tä­vät on jul­kais­tu. link­ki teh­tä­viin

11.5. Vii­kol­la 20 jär­jes­te­tään yli­mää­räi­nen ker­taus­ti­lai­suus, jos­sa käy­dään yh­des­sä lä­pi 21.8.2020 tent­ti (siis eri tent­ti kuin teh­tä­väs­sä 37). Jos ha­luat osal­lis­tua ta­paa­mi­seen, ruk­si täl­tä TIM-si­vul­ta kaik­ki si­nul­le so­pi­vat ajat 16.5. klo 18:00 men­nes­sä.

5.5. Seit­se­män­nen vii­kon lo­put­kin teh­tä­vät on jul­kais­tu.
30.4. Seit­se­män­nen vii­kon pa­kol­li­set teh­tä­vät on jul­kais­tu. Jos et kek­si va­puk­si muu­ta te­ke­mis­tä, niin voit las­kea nii­tä! link­ki teh­tä­viin

De­mo 6.5. klo 14‒16 on pe­rut­tu, kos­ka mo­lem­mil­la opet­ta­jil­la on pa­kol­li­nen ko­kous.

5.5. Ke­sä­kuun tent­ti pi­de­tään 16.6. Alun pe­rin suun­ni­tel­tu ai­ka oli­si ol­lut liian pian tou­ko­kuun ten­tin jäl­keen, jo­ten ai­kaa pää­tet­tiin siir­tää. Aiem­mas­sa il­moi­tuk­ses­sa pyy­det­tiin ot­ta­maan yh­teyt­tä Ant­ti Val­ma­riin, jos si­nul­le ei so­vi, et­tä ke­sä­kuun tent­ti sii­ret­ään pi­det­tä­väk­si 16.6.

5.5. Ku­kaan ei ole ot­ta­nut yh­teyt­tä.
10.5. Nyt on otet­tu yh­teyt­tä, mut­ta 16.6. so­pi hä­nel­le­kin.

28.4. Vii­mei­nen­kin kuu­den­nen vii­kon teh­tä­vä on jul­kais­tu. 26.4. Yh­tä vail­le kaik­ki kuu­den­nen vii­kon teh­tä­vät on jul­kais­tu. link­ki teh­tä­viin

22.4. Ky­sy­mys tent­tien ajan­koh­dis­ta: Tent­ti on 24.5. ja uu­sin­ta­ten­teil­le on alus­ta­vas­ti va­rat­tu 11.6. ja 20.8. Täl­lä ai­ka­tau­lul­la ke­sä­kuun tent­ti on al­le kol­me viik­koa tou­ko­kuun ten­tin jäl­keen. Se on han­ka­la ai­ka­tau­lu se­kä mi­nul­le et­tä heil­le, jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta käy­vät se­kä tou­ko- et­tä ke­sä­kuun ten­tis­sä. Jos si­nul­le ei so­vi, et­tä ke­sä­kuun tent­ti sii­ret­ään pi­det­tä­väk­si 16.6., niin ota mei­lit­se yh­teyt­tä Ant­ti Val­ma­riin.

19.4. Vii­den­nen vii­kon pa­kol­li­set teh­tä­vät on jul­kais­tu.
22.4. Lo­put­kin vii­den­nen vii­kon teh­tä­vät on jul­kais­tu. link­ki teh­tä­viin

29.3. Vas­tat­tu ky­sy­myk­seen ke­sä­suo­ri­tus­mah­dol­li­suu­des­ta, kat­so Niuk­ka ke­sä­ver­sio.

10.4. Nel­jän­nen vii­kon pa­kol­li­set teh­tä­vät ja nii­tä vas­taa­vat pa­lau­tus­si­vut on jul­kais­tu. Lo­put py­ri­tään jul­kai­se­maan mah­dol­li­sim­man pian. 15.4. Loputkin nel­jän­nen vii­kon teh­tä­vät ja pa­lau­tus­si­vut on jul­kais­tu. link­ki teh­tä­viin

4.4. Kol­man­nen vii­kon teh­tä­vät ja pa­lau­tus­si­vut on jul­kais­tu. Muis­ta, et­tä B-pa­lau­tuk­set ja de­mot siir­tyi­vät tors­tai­hin! link­ki teh­tä­viin

29.3. Vas­tat­tu ky­sy­myk­seen ke­sä­suo­ri­tus­mah­dol­li­suu­des­ta, kat­so Niuk­ka ke­sä­ver­sio.

21.3. Toi­sen vii­kon kaik­ki teh­tä­vät on jul­kais­tu. link­ki nii­hin
22.3. Myös teh­tä­vien pa­lau­tus­si­vut on jul­kais­tu.

15.3. Link­ki Zoom-ta­paa­mi­siin on lä­he­tet­ty il­moit­tau­tu­neil­le mei­lit­se. Jol­let saa­nut si­tä, niin ota yh­teyt­tä. En lai­ta si­tä kurs­sin vep­pi­si­vul­le, jot­ta ku­kaan ul­ko­puo­li­nen ei löy­täi­si si­tä ja tu­li­si ta­paa­mi­siin häi­ri­köi­mään. Ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat nä­ky­vät al­ta. Voit va­li­ta A-ta­paa­mi­sis­ta sen, jo­ka so­pii pa­rem­min ai­ka­tau­luu­si, ja sa­moin B-ta­paa­mi­sis­ta.

14.3. En­sim­mäi­sen vii­kon kaik­ki teh­tä­vät se­kä teh­tä­vien pa­lau­tus­si­vut on jul­kais­tu. link­ki nii­hin

Si­vu pe­rus­tet­tu 9.3.2021