tai

Teh­tä­vä:
Lau­sek­kei­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

En­nen kuin aloi­tat, lue luen­to­ruu­tu­jen lu­ku 2.1. (Sil­tä va­ral­ta, et­tä luen­to­ruu­tu­ja on sit­tem­min muu­tet­tu: lue se lu­ku tai ala­lu­ku, jos­sa pu­hu­taan si­to­vuus­ta­sois­ta.)

Kun kir­joi­tat oi­keal­la yl­hääl­lä ole­vaan vas­taus­laa­tik­koon lau­sek­keen ja klik­kaat nap­pia, Math­Check piir­tää lau­se­ke­puun. Sel­vi­tä ko­kei­le­mal­la vas­tauk­set seu­raa­viin teh­tä­viin. Siis ei ne­tis­tä et­si­mäl­lä vaan it­se ko­kei­le­mal­la. Ta­voit­tee­na ei ole op­pia mi­ten päin mi­kä­kin ope­raat­to­ri on lii­tän­näi­nen, vaan

Ei hait­taa, jos et vie­lä tun­ne loo­gi­sia ope­raat­to­rei­ta. Teh­tä­vät on tar­koi­tus rat­kais­ta kek­si­mäl­lä tes­ti­ta­pauk­sia ja ko­kei­le­mal­la mi­tä niil­lä ta­pah­tuu, ja sen kan­nal­ta on pe­da­go­gi­ses­ti vain eduk­si, jos vas­taa­ja ei tie­dä etu­kä­teen mi­tä tu­li­si ta­pah­tua. Loo­gis­ten ope­raat­to­rei­den ar­gu­ment­tei­na voi käyt­tää to­tuus­ar­vo­va­kioi­ta FF eli F, UU eli U ja TT eli T se­kä ver­tai­lu­ja.

Osas­sa ko­keil­ta­via ta­pauk­sia tu­lee syn­tak­si­vir­he. Sil­loin vas­taus ky­sy­myk­seen on ”ei”. El­lei toi­sin sa­no­ta, + ja − tar­koit­ta­vat bi­nää­ri­ope­raat­to­rei­ta.

Mit­kä seu­raa­vis­ta Math­Checkin ope­raat­to­reis­ta si­to­vat va­sem­mal­le eli ovat va­sem­mal­le lii­tän­näi­siä? Nä­ky­mä­tön­tä ker­to­las­kua edus­taa tyh­jä. Sa­mal­la kun ko­kei­let tä­tä koh­taa var­ten, kan­nat­taa vas­ta­ta myös kah­teen seu­raa­vaan koh­taan.
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Mit­kä seu­raa­vis­ta si­to­vat oi­keal­le eli ovat oi­keal­le lii­tän­näi­siä?
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Mit­kä seu­raa­vis­ta ovat kon­junk­tio­naa­li­sia, eli xyz ei ole syn­tak­si­vir­he, mut­ta kum­pi­kaan ◇ ei ole toi­sel­le alis­tei­nen?
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Täs­sä voit ko­keil­la arit­meet­ti­sia yh­tä­suu­ruuk­sia. Kor­vaa x:t ha­lua­mil­la­si arit­meet­ti­sil­la lau­sek­keil­la.
tai

Täs­sä voit ko­keil­la to­tuus­ar­vo­jen yh­tä­suu­ruuk­sia. Kor­vaa P:t ha­lua­mil­la­si pro­po­si­tio­lo­gii­kan lau­sek­keil­la, jois­sa voi esiin­tyä muut­tu­jia, to­tuus­ar­vo­va­kioi­ta, sul­ku­ja ja tut­kit­ta­via ope­raat­to­rei­ta.
tai

Mit­kä seu­raa­vis­ta ovat lii­tän­näi­siä, ts. (xy) ◇ z tuot­taa ai­na sa­man ar­von kuin x ◇ (yz)?
+ - * / ^ >= /\ --> <->
tai

Va­lit­se ylä­ri­vil­le ne ope­raat­to­rit, jot­ka si­to­vat voi­mak­kaim­min; toi­sel­le ri­vil­le ne ope­raat­to­rit, jot­ka si­to­vat toi­sek­si voi­mak­kaim­min; jne. Jos kak­si ope­raat­to­ria si­too yh­tä voi­mak­kaas­ti, va­lit­se ne sa­mal­le ri­vil­le.
+ - * / ^
tai

Va­lit­se ylä­ri­vil­le ne ope­raat­to­rit, jot­ka si­to­vat voi­mak­kaim­min; toi­sel­le ri­vil­le ne ope­raat­to­rit, jot­ka si­to­vat toi­sek­si voi­mak­kaim­min; jne. Jos kak­si ope­raat­to­ria si­too yh­tä voi­mak­kaas­ti, va­lit­se ne sa­mal­le ri­vil­le.
! \/ /\ <-> -->
tai

Va­lit­se ne bi­nää­ri­ope­raat­to­rit, jot­ka si­to­vat hei­kom­min kuin unaa­ri -.
+ - * / ^
tai

Vaik­ka nu­me­roi­tu­ja koh­tia oli vä­hän, niin ko­kei­ta pi­ti teh­dä pal­jon. Jo­ten ei­kö­hän täs­sä ol­lut riit­tä­väs­ti puu­haa!