Teh­tä­vä:
Vii­mei­nen nu­me­ro

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

Täs­sä teh­tä­väs­sä val­mis­tau­du­taan mo­du­laa­ri­sen arit­me­tii­kan opis­ke­luun tut­ki­mal­la, mi­ten lu­vun vii­mei­nen nu­me­ro käyt­täy­tyy las­ku­toi­mi­tuk­sis­sa. Sa­mal­la aloi­te­taan tu­tus­tu­mi­nen il­miöi­hin, jois­sa on al­ku­osa ja tois­tu­va jak­so.

Riip­puu vain vii­mei­sis­tä nu­me­rois­ta

Las­ke seu­raa­vat yh­teen­las­kut vaik­ka las­ki­mel­la.

    7+6 = tai
  27+16 = tai
1367+76 = tai

Huo­maat­han, et­tä jo­kai­sen tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro on 3?

Las­ke seu­raa­vat ker­to­las­kut vaik­ka las­ki­mel­la.

    3 · 6 = tai
  23 · 16 = tai
1363 · 76 = tai

Huo­maat­han, et­tä jo­kai­sen tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro on 8?

Kah­den ko­ko­nais­lu­vun yh­teen-, vä­hen­nys ja ker­to­las­kun tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro riip­puu vain kum­man­kin lu­vun vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta. Yh­teen-, vä­hen­nys- ja ker­to­las­kun tu­lok­sen kak­si vii­meis­tä nu­me­roa riip­pu­vat vain las­ket­ta­vien kah­des­ta vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta, kol­me vain kol­mes­ta ja niin edel­leen. Mi­kä ta­han­sa mää­rä yh­teen-, vä­hen­nys ja ker­to­las­kun tu­lok­sen vii­mei­siä nu­me­roi­ta riip­puu vain sa­mas­ta mää­räs­tä al­ku­pe­räis­ten lu­ku­jen vii­mei­siä nu­me­roi­ta.

Mit­kä ovat lu­vun 3141592653 · 2718281828 + 1414213562 kak­si vii­meis­tä nu­me­roa?
tai

Ol­koon n luon­nol­li­nen lu­ku (esi­mer­kik­si 12345). Sen kak­si vii­meis­tä nu­me­roa (yli­mää­räi­set etu­nol­lat pois­tet­tui­na) (esi­mer­kik­si 45) saa­daan lau­sekk­keel­la ja muut nu­me­rot kuin kak­si vii­meis­tä (tai 0, jos mui­ta nu­me­roi­ta ei ole) (esi­mer­kik­si 123) lau­sek­keel­la . Vih­jeKäy­tä div ja mod.
tai

Ol­koot edel­li­sen koh­dan vas­taus­ten tuot­ta­mat lu­vut d ja m. En ker­ro kum­pi on d ja kum­pi m, ar­vaa se ni­mien pe­rus­teel­la tai yri­tä mo­lem­mat vaih­to­eh­dot. Il­mai­se n lu­ku­jen d ja m avul­la.
n =
tai

Ol­koon N il­mais­tu sa­maan ta­paan lu­ku­jen D ja M avul­la. Il­mai­se n + N lu­ku­jen d, m, D ja M avul­la sie­ven­net­ty­nä mah­dol­li­sim­man ly­hyeen muo­toon. n + N =
tai

Lu­vun n + N kak­si vii­meis­tä nu­me­roa il­mais­tu­na lu­ku­jen d, m, D ja M avul­la käyt­tä­mät­tä ope­raat­to­rei­ta div ja mod ovat jo­ko tai (lai­ta ly­hyem­pi lau­se­ke en­sin). Vih­jeKo­kei­le pääs­sä­si n = 28 ja m = 46, sit­ten n = 28 ja m = 96.
tai

Kum­mas­sa­kin edel­li­sis­tä lau­sek­keis­ta on vain ne muut­tu­jat, jot­ka si­säl­tä­vät lu­ku­jen n ja N kak­si vii­meis­tä nu­me­roa. Olem­me osoit­ta­neet, et­tä lu­vun n + N kak­si vii­meis­tä nu­me­roa riip­pu­vat vain lu­ku­jen n ja N kah­des­ta vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta.

Vii­mei­nen nu­me­ro voi saa­da vain 10 eri­lais­ta ar­voa 0, 1, …, 9. Kak­si vii­meis­tä nu­me­roa voi­vat yh­teen­sä saa­da vain 100 eri­lais­ta ar­voa 00, 01, …, 09, 10, 11, …, 99. (Jos lu­vus­sa on vain yk­si nu­me­ro, sii­hen aja­tel­laan li­sät­tä­väk­si etu­nol­la. Esi­mer­kik­si lu­vun 7 kak­si vii­meis­tä nu­me­roa ovat 07.) Kol­me vii­meis­tä nu­me­roa voi­vat yh­teen­sä saa­da vain 1000 eri­lais­ta ar­voa, ja niin edel­leen.

Kuin­ka mon­ta eri­lais­ta ar­voa kuu­si vii­meis­tä nu­me­roa voi­vat yh­teen­sä saa­da?
tai

Kuin­ka mon­ta eri­lais­ta ar­voa k vii­meis­tä nu­me­roa voi­vat yh­teen­sä saa­da, il­mais­tu­na k:n funk­tio­na?
tai

Al­ku­osa ja jak­so

Jos ote­taan mi­kä ta­han­sa ko­ko­nais­lu­ku läh­tö­koh­dak­si ja ale­taan tois­taa mi­tä ta­han­sa las­ku­toi­mi­tus­ta, jo­ka on muo­dos­tet­tu vain yh­teen-, vä­hen­nys- ja ker­to­las­kuis­ta, niin vii­meis­tään 100 tois­ton jäl­keen kak­si vii­meis­tä nu­me­roa ovat sa­mat kuin jos­kus ai­kai­sem­min. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä muu­toin ar­vot lop­pu­vat kes­ken. Sen jäl­keen kak­si vii­meis­tä nu­me­roa al­kaa tois­taa sa­maa jak­soa. Siis en­sin on al­ku­osa, jon­ka pi­tuus on vä­hin­tään 0, ja sit­ten on jak­so, jon­ka pi­tuus on vä­hin­tään 1. Jos va­li­taan mah­dol­li­sim­man ly­hyet al­ku­osa ja jak­so, niin nii­den yh­teis­pi­tuus on enin­tään 100.

Esi­mer­kik­si jos las­ku­toi­mi­tus on 5n + 82, niin aloit­ta­mal­la n = 0 saa­daan 0, 82, 492, 2542, 12792, 64042, … eli kak­si vii­meis­tä nu­me­roa ke­hit­ty­vät 00, 82, 92, 42, 92, 42, …. Jos täs­sä esi­mer­kis­sä va­li­taan mah­dol­li­sim­man ly­hyet al­ku­osa ja jak­so, niin al­ku­osan pi­tuus on 2 (kos­ka al­ku­osa on 00, 82) ja jak­son pi­tuus on (kos­ka jak­so on , ).
tai

Var­mis­te­taan­pa, et­tä ym­mär­sit, mi­ten lu­ku­jo­no 0, 82, 492, 2542, 12792, 64042, … saa­tiin. Jos ym­mär­sit, niin seu­raa­vis­ta koh­dis­ta sel­viät ko­pioi­mal­la yl­tä ja pu­dot­ta­mal­la vas­taus­laa­tik­koon.

Pal­jon­ko on 5 · 492 + 82 (kaik­ki nu­me­rot)?
tai

Pal­jon­ko on 5 · 12792 + 82 (kaik­ki nu­me­rot)?
tai

Edel­lä pu­hut­tiin mah­dol­li­sim­man ly­hyis­tä al­ku­osas­ta ja jak­sos­ta. Myös 00, 82, 92, 42, 92 on esi­mer­kin al­ku­osa ja 42, 92, 42, 92 on jak­so. Usein on yh­den­te­ke­vää mi­tä al­ku­osaa ja jak­soa käy­te­tään, kun­han ne on va­lit­tu si­ten, et­tä jak­so al­kaa oi­keas­ta koh­das­ta suh­tees­sa al­ku­osaan. Jos esi­mer­kik­si al­ku­osa on 00, 82, 92, niin jak­so 42, 92, 42, 92 al­kaa oi­keas­ta koh­das­ta, mut­ta 92, 42, 92, 42 ei ala. Jak­son va­lin­nal­la on mer­ki­tys­tä esi­mer­kik­si sil­loin kun lu­va­taan, et­tä ly­hyin jak­so on kor­kein­taan jon­kin pi­tui­nen.

Jos al­la ole­vas­sa ku­vas­sa aloi­te­taan lu­vus­ta 0, niin an­na mah­dol­li­sim­man ly­hyt al­ku­osa, jol­le jak­so 1, 5, 3, 9 al­kaa oi­keas­ta koh­das­ta. Jä­tä tar­peet­to­mat vas­taus­ruu­dut tyh­jik­si.
tai

2n+3 -kuva Tä­mä ku­va näyt­tää jo­kai­sel­le nu­me­rol­le, mi­hin nu­me­roon sii­tä pää­dy­tään las­ke­mal­la 2n + 3 ja ot­ta­mal­la tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro. Huo­maam­me, et­tä jos aloi­te­taan nu­me­ros­ta 2 tai 7, niin lo­pul­ta pää­dy­tään tois­ta­maan jak­soa 7, ja jos aloi­te­taan mis­tä ta­han­sa muus­ta nu­me­ros­ta, niin lo­pul­ta pää­dy­tään tois­ta­maan jak­soa 3, 9, 1, 5. Täs­sä ku­vas­sa ly­hyim­pien al­ku­osan ja jak­son yh­teis­pi­tuus on enin­tään 5. Ly­hyim­pien jak­so­jen pi­tuu­det ovat 1 ja 4, ja ly­hyim­pien al­ku­osien pi­tuu­det ovat 0 ja 1.

Täy­den­nä vas­taa­va ku­va, kun ope­raa­tio­na en­nen vii­mei­sen nu­me­ron ot­ta­mis­ta on nel­jäl­lä ker­to­mi­nen (eli lu­vus­ta n siir­ry­tään lu­kuun (4n) mod 10).
tai

Jos läh­tö­koh­dak­si ote­taan 1 ja las­ku­toi­mi­tuk­se­na on lu­vul­la n ker­to­mi­nen, niin jo­non lu­vut ovat 1, n, n2, n3, …. Kos­ka vii­mei­nen nu­me­ro voi saa­da vain 10 eri ar­voa, vii­meis­tään lu­vun n10 vii­mei­nen nu­me­ro on sa­ma kuin lu­vun nk vii­mei­nen nu­me­ro jol­lain pie­nem­mäl­lä k. Toi­sin sa­noen ly­hyim­pien al­ku­osan ja jak­son yh­teis­pi­tuus on enin­tään 10. Äs­ken tut­kit kaik­ki ta­pauk­set jo­nol­le 40, 41, 42, …. Mi­kä oli sii­nä suu­rin ly­hyim­pien al­ku­osan ja jak­son yh­teis­pi­tuus?
tai

Al­ku­osa ja jak­so kan­nat­taa opis­kel­la hy­vin, kos­ka ne esiin­ty­vät mo­nes­sa pai­kas­sa tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tees­sä ja ma­te­ma­tii­kas­sa. Esi­mer­kik­si jos ko­ko­nais­lu­ku jae­taan nol­las­ta poik­kea­val­la ko­ko­nais­lu­vul­la ja tu­los esi­te­tään de­si­maa­li­lu­ku­na, niin sii­nä on al­ku­osa ja jak­so. Esi­merk­si
3
28
= 0.10714285714285… ja
7
10
= 0.700…

Vii­mei­sen nu­me­ron las­ke­mi­ses­ta

Jak­so­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä voi vä­häl­lä vai­val­la las­kea mo­nen sel­lai­sen­kin las­kun lop­pu­tu­lok­sen vii­mei­sen nu­me­ron, jot­ka ta­val­li­seen ta­paan las­ket­tu­ina oli­si­vat ko­vin työ­läi­tä. Täs­sä­kään tär­keää ei ole op­pia juu­ri tä­mä las­ku­toi­mi­tus, vaan op­pia al­ku­osan ja jak­son käyt­töä ylei­ses­ti.

Ideaan kiin­ni pää­se­mi­sek­si las­kem­me en­sin seu­raa­van: jos nyt kel­lo on ta­san 15, niin pal­jon­ko kel­lo on mil­joo­nan eli 1000000 tun­nin ku­lut­tua? Täy­si vuo­ro­kau­si on 24 tun­tia. Mil­joo­naan me­nee jo­kin mää­rä q täy­siä vuo­ro­kau­sia ja li­säk­si jo­kin mää­rä r tun­te­ja, mis­sä r te­kee vä­hem­män kuin vuo­ro­kau­den:

1000000 = 24q + r, mis­sä 0 ≤ r < 24

Jos las­ki­mes­sa­si on mo­du­lo-ope­raa­tio, lu­vun r saa sil­lä las­ke­mal­la r = 1000000 mod 24. Muus­sa ta­pauk­ses­sa sen saa seu­raa­vas­ti:

Mil­joo­na tun­tia eteen­päin on siis jo­kin mää­rä täy­siä vuo­ro­kau­sia se­kä 16 tun­tia eteen­päin. Täy­siä vuo­ro­kau­sia ei tar­vit­se ot­taa huo­mioon, jo­ten riit­tää li­sä­tä tut­kit­ta­vaan kel­lon­ai­kaan 16, jo­ten las­kem­me 15 + 16 = 31. Se ylit­tää 24 eli vie seu­raa­van vuo­ro­kau­den puo­lel­le, jo­ten vä­hen­näm­me 24 saa­den 31 − 24 = 7. Kel­lo 15:stä mil­joo­nan tun­nin pääs­tä kel­lo on siis ta­san 7.

Tä­män oli­si voi­nut las­kea näin­kin: (15 + 1000000) mod 24 = 7. Las­kim­me hie­man mo­ni­mut­kai­sem­min sik­si, et­tä se ta­pa toi­mii sil­loin­kin, kun yk­sin­ker­tai­nen ta­pa joh­tai­si niin isoi­hin lu­kui­hin, et­tä las­kin ei niis­tä sel­viä. Täs­tä esi­mer­kik­si las­kem­me lu­vun 20272027 vii­mei­sen nu­me­ron.

Edel­lä to­te­sim­me, et­tä jos las­kem­me 20270, 20271, 20272, … niin vii­mei­nen nu­me­ro al­kaa mel­ko pian tois­tua. Teem­me tau­luk­koa vii­mei­sen nu­me­ron sel­vit­tä­mi­sek­si, kun­nes vii­mei­nen nu­me­ro tois­tuu. Kun­kin ri­vin oi­keas­sa reu­nas­sa on va­sem­mas­sa reu­nas­sa mai­ni­tun lu­vun vii­mei­nen nu­me­ro. Se saa­daan edel­li­sen ri­vin vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta ker­to­mal­la se kan­ta­lu­vun eli 2027 vii­mei­sel­lä nu­me­rol­la eli 7, ja ot­ta­mal­la tu­lok­ses­ta vii­mei­nen nu­me­ro. Ker­to­las­kun tu­los näy­te­tään ri­vin kes­kel­lä.

lu­ku edel­li­nen ker­taa 7 vii­mei­nen nu­me­ro
202701
20271 77
20272499
20273633
20274211

Ly­hyim­män jak­son pi­tuus on siis 4. Kos­ka 20274 tuot­taa sa­man vii­mei­sen nu­me­ron kuin 20270, niin 20275 tuot­taa sa­man vii­mei­sen nu­me­ron kuin 20271, 20276 tuot­taa sa­man vii­mei­sen nu­me­ron kuin 20272 ja niin edel­leen. Sik­si 20278, 202712, ja niin edel­leen tuot­ta­vat sa­man vii­mei­sen nu­me­ron kuin 20274. Eks­po­nen­tis­ta 2027 tu­lee jo­kin mää­rä jak­so­ja ja nii­den li­säk­si 2027 mod 4 = 3 ker­to­las­kua. Lu­vun 20272027 vii­mei­nen nu­me­ro on siis sa­ma kuin lu­vun 20273 vii­mei­nen nu­me­ro.

Vie­dään tä­mä las­ku lop­puun ja har­joi­tel­laan vii­si muu­ta esi­merk­kiä, jois­ta osa kan­taa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen! An­na seu­raa­vien lu­ku­jen vii­mei­nen nu­me­ro.

20272027 tai
20292029 tai
20232023 tai
20372037 tai
20392039 tai
20332033 tai

Näis­sä ta­pauk­sis­sa en­sim­mäi­sen ri­vin vii­mei­nen nu­me­ro al­koi tois­tua. Näin ei käy ai­na. Jos näin ei käy, niin täy­tyy huo­leh­tia, et­tä lop­pu­tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro kat­so­taan sel­lai­sel­la eks­po­nen­til­la, jos­sa tois­to on var­mas­ti al­ka­nut. Esi­mer­kik­si lu­ku­jen 20280, 20281, … vii­mei­nen nu­me­ro on 1, 8, 4, 2, 6, 8, …. Ly­hyim­män jak­son pi­tuus on siis 4. Huo­maam­me, et­tä 2028 mod 4 = 0. Kui­ten­kaan lu­vun 20282028 vii­mei­nen nu­me­ro ei ole lu­vun 20280 vii­mei­nen nu­me­ro eli 1, kos­ka tois­to ei ole vie­lä al­ka­nut eks­po­nen­tin 0 koh­dal­la. Eks­po­nent­tia pi­tää kas­vat­taa ne­lo­sel­la niin mon­ta ker­taa, et­tä tois­to al­kaa. Yk­si ker­ta riit­tää, jo­ten lu­vun 20282028 vii­mei­nen nu­me­ro on sa­ma kuin lu­vun 20284 vii­mei­nen nu­me­ro eli 6.

An­na seu­raa­vien lu­ku­jen vii­mei­nen nu­me­ro.

20242024 tai
20222022 tai

Olem­me las­ke­neet jo yli puo­let 2020-lu­vun teh­tä­vis­tä. Ei kai me jä­te­tä hom­maa kes­ken, ei­kö­hän las­ke­ta lo­put­kin? Nyt ke­rää ener­giaa yli-in­hi­mil­li­seen pon­nis­tuk­seen! Las­ke seu­raa­vien lu­ku­jen vii­mei­set nu­me­rot:

20202020 tai
20212021 tai
20252025 tai
20262026 tai

Mi­kä riip­puu muus­ta­kin?

Po­tens­si­las­kun lop­pu­tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro riip­puu vain kan­ta­lu­vun vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta, kos­ka po­tens­si­las­ku on kan­ta­lu­vun ker­to­mis­ta it­sel­lään. Eks­po­nent­tiin sa­ma ei pä­de. Edel­lä näim­me, et­tä lu­vun 20272 vii­mei­nen nu­me­ro on 9. Edel­lä opi­tul­la kei­nol­la on help­po las­kea lu­vun 202712 vii­mei­nen nu­me­ro, jol­loin huo­maam­me, et­tä se ei ole 9. Mi­kä se on?
tai

Ja­ko­las­kun lop­pu­tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro voi riip­pua muus­ta­kin kuin ja­ka­jan ja jaet­ta­van vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta. Ai­van koh­ta teh­tä­vä­si on an­taa täs­tä kak­si esi­merk­kiä. Si­tä en­nen kui­ten­kin var­mis­tam­me, et­tä tie­dät, mi­tä tar­koit­taa, et­tä ko­ko­nais­lu­ku­jen ja­ko­las­ku me­nee ta­san. Se tar­koit­taa, et­tä lop­pu­tu­los­kin on ko­ko­nais­lu­ku.

An­na n vä­lil­tä 71, …, 80 si­ten, et­tä
n
7
me­nee ta­san.
tai

An­na n vä­lil­tä 71, …, 80 si­ten, et­tä
n
9
me­nee ta­san.
tai

An­na ko­ko­nais­lu­vut i = , j = ja m = si­ten, et­tä ne ovat vä­lil­tä 0, …, 19, i:n vii­mei­nen nu­me­ro on sa­ma kuin j:n ja ja­ko­las­kut
i
m
ja
j
m
me­ne­vät ta­san, mut­ta ja­ko­las­ku­jen lop­pu­tu­los­ten vii­mei­nen nu­me­ro ei ole sa­ma.
tai

An­na ko­ko­nais­lu­vut n = , i = ja j = si­ten, et­tä ne ovat vä­lil­tä 0, …, 19, i:n vii­mei­nen nu­me­ro on sa­ma kuin j:n ja ja­ko­las­kut
n
i
ja
n
j
me­ne­vät ta­san, mut­ta ja­ko­las­ku­jen lop­pu­tu­los­ten vii­mei­nen nu­me­ro ei ole sa­ma.
tai

Lo­puk­si ker­taam­me. Jos ri­vin alus­sa mai­ni­tun las­ku­toi­mi­tuk­sen tu­lok­sen vii­mei­nen nu­me­ro ei rii­pu n:stä muu­ten kuin vii­mei­ses­tä nu­me­ros­ta, niin va­lit­se ruu­tu sa­rak­kees­ta ”pä­tee n:lle”. Täy­tä sa­ra­ke ”pä­tee m:lle” sa­mal­la pe­riaat­teel­la.

pä­tee n:lle  pä­tee m:lle
n + m
n − m
nm
n
m
n3
nm
tai

Käy­tim­me täs­sä teh­tä­väs­sä vii­meis­tä nu­me­roa sik­si, et­tä se on ha­vain­nol­li­nen. Saa­mam­me tau­luk­ko pä­tee kui­ten­kin mo­du­lo­arit­me­tii­kas­sa ylei­ses­ti. Esi­mer­kik­si lu­ku (nm) mod M riip­puu vain lu­vuis­ta n mod M ja m mod M. Vii­mei­sen nu­me­ron ta­paus saa­daan täs­tä va­lit­se­mal­la M = 10.