Teh­tä­vä:
Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

Tä­män teh­tä­vän ta­ri­na kes­kit­tyy sii­hen, mi­ten reaa­li­lu­ku­jen jouk­ko poik­keaa ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jou­kos­ta. Vaik­ka ai­he saat­taa kuu­los­taa vai­keal­ta, tä­män teh­tä­vän Math­Check-ky­sy­myk­set ovat enim­mäk­seen help­poa kou­lu­ma­te­ma­tii­kan so­vel­ta­mis­ta.

2 on ir­ra­tio­naa­li­nen

Jo­kai­nen pa­ril­li­nen lu­ku h voi­daan esit­tää muo­dos­sa h = 2k, mis­sä k ∈ ℤ eli k on ko­ko­nais­lu­ku. Voim­me las­kea h2 = , jo­ten jo­kai­sen pa­ril­li­sen lu­vun ne­liö on jaol­li­nen lu­vul­la (va­lit­se mah­dol­li­sim­man suu­ri ko­ko­nais­lu­ku).
tai

Jo­kai­nen pa­ri­ton lu­ku h voi­daan esit­tää muo­dos­sa h = 2k + 1, mis­sä k ∈ ℤ. Voim­me las­kea h2 = ()2 = = 2() + 1, jo­ten jo­kai­sen pa­rit­to­man lu­vun ne­liö on pa­ri­ton.
tai

Tu­lem­me tar­vit­se­maan tie­toa, et­tä 2 ei ole ra­tio­naa­li­lu­ku. Tä­mä voi­daan to­dis­taa olet­ta­mal­la, et­tä se on ra­tio­naa­li­lu­ku ja joh­ta­mal­la ris­ti­rii­ta. Teem­me nyt niin.

Lau­se 1 2 ei ole ra­tio­naa­li­lu­ku.

Ole­tam­me siis, et­tä 2 =
m
n
, mis­sä m ∈ ℤ ja n ∈ ℤ+. Kos­ka
m
n
=
2m
2n
=
3m
3n
= …, on jo­kai­sel­la ra­tio­naa­li­lu­vul­la ää­ret­tö­män mon­ta esi­tys­ta­paa muo­dos­sa
m
n
. Nii­den jou­kos­sa on sel­lai­nen, jos­sa n on mah­dol­li­sim­man pie­ni. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä lu­vul­le n mah­dol­lis­ten ar­vo­jen jouk­ko on epä­tyh­jä jouk­ko po­si­tii­vi­sia ko­ko­nais­lu­ku­ja. Ko­ko­nais­lu­ku­jen pe­rus­omi­nai­suuk­siin kuu­luu, et­tä jo­kai­ses­sa sel­lai­ses­sa jou­kos­sa on pie­nin al­kio.

Sik­si voim­me va­li­ta tar­kas­tel­ta­vak­si sel­lai­sen
m
n
, mis­sä n on mah­dol­li­sim­man pie­ni. Em­me tu­le tar­vit­se­maan tie­toa, mi­ten sel­lai­nen esi­tys­ta­pa löy­tyy, mut­ta kos­ka se jo pyö­rii pääs­sä­si val­mii­na, voit tar­kas­taa täs­täEt­si­tään al­ku­pe­räis­ten m:n ja n:n suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä s, jol­loin kai­vat­tu esi­tys­ta­pa on `(m/s)/(n/s)`., et­tä oi­keas­sa olit.

Siis 2 =
m
n
. Ker­to­mal­la mo­lem­mat puo­let n:llä saa­daan
= . tai

Ne­liöi­mäl­lä mo­lem­mat puo­let saa­daan
= . tai

Tä­män va­sen puo­li on pa­ril­li­nen, jo­ten oi­kean­kin puo­len on ol­ta­va pa­ril­li­nen. Edel­lä to­te­sim­me, et­tä pa­rit­to­man lu­vun ne­liö on pa­ri­ton. Niin­pä m ei ole pa­ri­ton, jo­ten se on pa­ril­li­nen. Mer­kit­se­mäl­lä m = 2k saa­daan (joh­da edel­li­ses­tä yh­tä­suu­ruu­des­ta ko­pioi­mal­la va­sen puo­li ja kor­vaa­mal­la oi­keal­la puo­lel­la m 2k:lla)
= . tai

Ja­ka­mal­la sen mo­lem­mat puo­let kak­ko­sel­la saa­daan
= . tai

Tä­män oi­kea puo­li on pa­ril­li­nen, jo­ten va­sem­man­kin puo­len on ol­ta­va pa­ril­li­nen. Siis n on pa­ril­li­nen, jo­ten voim­me mer­ki­tä n = 2h.

Olem­me pää­tel­leet, et­tä
m
n
=
2k
2h
. Sie­ven­tä­mäl­lä kak­ko­nen pois saa­daan
m
n
= . Kos­ka h = (il­mai­se n:n funk­tio­na) ja n > 0, on 0 < h < n.
tai

Olem­me siis löy­tä­neet 2:lle toi­sen esi­tys­ta­van mur­to­lu­ku­na, jon­ka ni­mit­tä­jä on pie­nem­pi kuin n. Tä­mä on ris­ti­rii­das­sa n:n va­lin­nan kans­sa. Niin­pä alus­sa teh­ty ole­tus, et­tä 2 on ra­tio­naa­li­lu­ku, on vää­rä.

Jos tun­tuu vai­keal­ta ym­mär­tää mik­si täl­lai­nen ris­ti­rii­ta­to­dis­tus on pä­te­vä, niin ko­kei­le seu­raa­vaa ajat­te­lu­ta­paa. Ol­koon
m
n
mi­kä ta­han­sa esi­tys­ta­pa 2:lle mur­to­lu­ku­na. Edel­lä esi­te­tyl­lä päät­te­lyl­lä voi­daan löy­tää toi­nen esi­tys­ta­pa, jon­ka ni­mit­tä­jä on puo­let edel­li­sen esi­tys­ta­van ni­mit­tä­jäs­tä. Päät­te­ly voi­daan tois­taa, jol­loin ni­mit­tä­jä puo­lit­tuu jäl­leen. Tä­tä voi­daan jat­kaa lo­put­to­mas­ti. Mut­ta to­del­li­suu­des­sa ni­mit­tä­jää ei voi puo­lit­taa lo­put­to­mas­ti, sil­lä en­nem­min tai myö­hem­min se saa pa­rit­to­man ar­von, esi­mer­kik­si ar­von 1. Jos­sa­kin on siis jo­tain pie­les­sä. Pie­les­sä on ole­tus, et­tä 2 on ra­tio­naa­li­nen, sil­lä kaik­ki muu päät­te­lys­sä nou­dat­taa pä­te­viä päät­te­ly­pe­riaat­tei­ta.

Vaik­ka 2:sta ei voi esit­tää tar­kas­ti ra­tio­naa­li­lu­ku­na, sil­le voi­daan an­taa ra­tio­naa­li­lu­ku­na mi­ten tark­ko­ja ala- ja ylä­li­ki­ar­vo­ja ta­han­sa pait­si täy­del­li­sen tark­ko­ja. Seu­raa­vas­sa on muo­dos­tet­tu li­ki­ar­vo­ja 2:n de­si­maa­li­esi­tyk­sen avul­la. Jo­kai­nen al­la ole­va li­ki­ar­vo on ra­tio­naa­li­lu­ku, kos­ka jo­kai­nen päät­ty­vä de­si­maa­li­lu­ku esit­tää ra­tio­naa­li­lu­kua. Esi­mer­kik­si 1,4142 =

tai
ala­li­ki­ar­vo  ylä­li­ki­ar­vo  poik­kea­ma on al­le
121
1,41,50,1
1,411,420,01
1,4141,4150,001
1,41421,41430,0001

De­de­kin­din leik­kaus

Tu­lem­me tar­vit­se­maan jat­kos­sa tie­toa, mi­kä lu­ku on tar­kal­leen lu­ku­jen a ja b puo­li­vä­lis­sä. Mi­kä?
tai

Ne reaa­li­lu­vut, jot­ka ei­vät ole ra­tio­naa­li­sia ovat ir­ra­tio­naa­li­sia. Siis 2 on ir­ra­tio­naa­li­nen. Ma­te­maa­ti­koil­la oli pit­kään vai­keuk­sia kek­siä kun­nol­lis­ta mää­ri­tel­mää ir­ra­tio­naa­li­lu­vuil­le ja siis kaik­kien reaa­li­lu­ku­jen jou­kol­le. On haus­kaa, et­tä eng­lan­nin il­maus ”ir­ra­tio­nal num­ber”, jo­ka tar­koit­taa lu­kua jo­ta ei voi esit­tää suh­tee­na (ra­tio), tar­koit­taa myös jär­jen­vas­tais­ta lu­kua.

Jos­kus vuo­sien 1858–1862 tie­noil­la Ric­hard De­de­kind rat­kai­si tä­män on­gel­man. Hän tar­kas­te­li ta­po­ja ja­kaa ra­tio­naa­li­lu­vut ”pie­niin” ja ”suu­riin” si­ten, et­tä seu­raa­vat eh­dot to­teu­tu­vat:

  1. Ku­kin ra­tio­naa­li­lu­ku on jo­ko pie­ni tai suu­ri, mut­ta ei se­kä et­tä.
  2. Ai­na­kin yk­si ra­tio­naa­li­lu­ku on pie­ni ja ai­na­kin yk­si ra­tio­naa­li­lu­ku on suu­ri.
  3. Jos p on pie­ni ja s on suu­ri, niin p < s.

Täl­lais­ta ja­koa kut­su­taan ”De­de­kin­din leik­kauk­sek­si”. Mer­kit­sem­me pien­ten ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jouk­koa P:llä ja suur­ten ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jouk­koa S:llä. Käyt­tä­mäl­lä jouk­ko-opin mer­kin­tö­jä, edel­lä mai­ni­tut eh­dot voi­daan esit­tää näin1. PS = ℚ ja PS = ∅ . Toi­nen vaih­to­eh­to: P ⊆ ℚ ja S = ℚ \ P .
2. P ≠ ∅ ja S ≠ ∅ .
3. ∀ pP: ∀ sS: p < s .
.

Voim­me esi­mer­kik­si va­li­ta, et­tä pie­niä ra­tio­naa­li­lu­ku­ja ovat kol­mo­nen ja si­tä pie­nem­mät, ja muut ra­tio­naa­li­lu­vut ovat suu­ria. Toi­sin sa­noen,
P = { x ∈ ℚ | } tai
S = { x ∈ ℚ | ¬() } = { x ∈ ℚ | }.
tai

Täs­sä esi­mer­kis­sä P:n suu­rin lu­ku on 3 mut­ta S:ssä ei ole pie­nin­tä lu­kua, sil­lä jos sS, niin 3 =
3 + 3
2
<
s + 3
2
<
s + s
2
= s.

Voim­me va­li­ta myös si­ten, et­tä kol­mo­nen on S:n pie­nin lu­ku. Sil­loin
P = { x ∈ ℚ | } ja
S = { x ∈ ℚ | }. Nyt P:ssä ei ole suu­rin­ta lu­kua.
tai

On help­po ha­vai­ta, et­tä ei voi ol­la niin et­tä P:ssä on suu­rin ja S:ssä on pie­nin lu­ku, sil­lä jos ne oli­si­vat p ja s, niin
p + s
2
oli­si ra­tio­naa­li­lu­ku jo­ka ei kuu­lu kum­paan­kaan, kos­ka se on suu­rem­pi kuin p ja pie­nem­pi kuin s. Tä­mä on vas­toin ole­tus­ta PS = ℚ.

Sen si­jaan on mah­dol­lis­ta, et­tä P:ssä ei ole suu­rin­ta ei­kä S:ssä ole pie­nin­tä lu­kua. Näin käy esi­mer­kik­si jos va­li­taan
P = { x ∈ ℚ | x < 0 ∨ x2 ≤ 2 } ja
S = { x ∈ ℚ | x ≥ 0 ∧ x2 > 2 } = { x ∈ ℚ | ¬(x < 0 ∨ x2 ≤ 2) }.

Jos ku­vit­te­lem­me, et­tä p on suu­rin ra­tio­naa­li­lu­ku, jo­ka on enin­tään 2, niin p < 2 kos­ka 2 ei ole ra­tio­naa­li­lu­ku. Sik­si p:n de­si­maa­li­esi­tyk­ses­sä on koh­ta, jo­ta en­nen p:n ja 2:n de­si­maa­lit ovat sa­mat ja jos­sa p:n de­si­maa­li on pie­nem­pi kuin 2:n de­si­maa­li. Kat­kai­se­mal­la 2:n de­si­maa­li­esi­tys tä­män koh­dan jäl­keen saa­daan ra­tio­naa­li­lu­ku q si­ten, et­tä p < q < 2. Tä­mä on ris­ti­rii­das­sa p:n va­lin­nan kans­sa. Sa­man­lai­ses­ta syys­tä ei ole ole­mas­sa pie­nin­tä ra­tio­naa­li­lu­kua, jo­ka on suu­rem­pi kuin 2.

De­de­kind osoit­ti, et­tä jo­kai­nen De­de­kin­din leik­kaus voi­daan tul­ki­ta lu­vuk­si. Ne leik­kauk­set, jois­sa P:ssä on suu­rin al­kio x ja ne leik­kauk­set, jois­sa S:ssä on pie­nin al­kio x voi­daan sa­mais­taa lu­kuun x, jo­ka on ra­tio­naa­li­lu­ku, kos­ka P ja S mää­ri­tel­tiin si­ten, et­tä ne si­säl­tä­vät vain ra­tio­naa­li­lu­ku­ja.

Jo­kai­nen leik­kaus, jos­sa P:ssä ei ole suu­rin­ta al­kio­ta ei­kä S:ssä ole pie­nin­tä al­kio­ta vas­taa ir­ra­tio­naa­li­lu­kua. Ky­sees­sä ole­va lu­ku on suu­rem­pi kuin kaik­ki P:n al­kiot ja pie­nem­pi kuin kaik­ki S:n al­kiot.

Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma

De­de­kin­din leik­kaus­ten avul­la reaa­li­lu­vut saa­daan ra­ken­net­tua ra­tio­naa­li­lu­vuis­ta. Ak­sio­maat­ti­ses­sa lä­hes­ty­mis­ta­vas­sa reaa­li­lu­vut ha­lu­taan ra­ken­taa si­ten, et­tä tun­ne­tuk­si ole­te­taan vain pre­di­kaat­ti­lo­giik­ka ja hie­man jouk­ko-op­pia. Ra­tio­naa­li­lu­ku­ja ei siis ole­te­ta tun­ne­tuik­si, jo­ten De­de­kin­din leik­kauk­sia ei voi­da käyt­tää sel­lai­si­naan.

Sa­ma aja­tus saa­daan kui­ten­kin toi­ses­sa muo­dos­sa: vaa­ti­mal­la, et­tä jos reaa­li­lu­vut jae­taan pie­niin ja suu­riin ku­ten De­de­kin­din leik­kauk­ses­sa, pien­ten jou­kos­sa on suu­rin tai suur­ten jou­kos­sa on pie­nin. Tä­mä vaa­ti­mus on ta­pa­na pu­kea sa­noik­si toi­sel­la ta­val­la. En­sin tar­vit­sem­me seu­raa­van kä­sit­teen: lu­ku y on lu­ku­jou­kon A ylä­ra­ja, jos ja vain jos ∀ xA: xy.

Seu­raa­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä kaik­ki jou­kot ovat ℝ:n osa­jouk­ko­ja.

Ol­koon A = {
2
1
,
3
2
,
4
3
,
5
4
, …}. Va­lit­se to­det väit­tä­mät.
A:lla ei ole ylä­ra­jaa.
3 on A:n ylä­ra­ja.
2 on A:n ylä­ra­ja.
1 on A:n ylä­ra­ja.
tai

Ol­koon A = {
0
1
,
1
2
,
2
3
,
3
4
, …}. Va­lit­se to­det väit­tä­mät.
A:lla ei ole ylä­ra­jaa.
3 on A:n ylä­ra­ja.
1 on A:n ylä­ra­ja.
4
5
on A:n ylä­ra­ja.
tai

Va­lit­se to­det väit­tä­mät.
Jou­kol­la {5, 10, 15, …} ei ole ylä­ra­jaa.
∅:lla ei ole ylä­ra­jaa.
3 on ∅:n ylä­ra­ja.
jo­kai­nen ra­tio­naa­li­lu­ku on ∅:n ylä­ra­ja.
jo­kai­nen reaa­li­lu­ku on ∅:n ylä­ra­ja.
tai

Va­lit­se to­det väit­tä­mät.
Jos y on A:n ylä­ra­ja ja z > y, niin myös z on A:n ylä­ra­ja.
A:n ylä­ra­ja ei voi ol­la A:ssa.
Jos y on A:n ylä­ra­ja, niin yA.
Jos A:ssa on suu­rin al­kio, niin se on A:n ylä­ra­ja.
Jos yA ja y on A:n ylä­ra­ja, niin y on A:n suu­rin al­kio.
A:lla on enin­tään yk­si ylä­ra­ja.
tai

Jou­kon pie­nin ylä­ra­ja on jou­kon ylä­ra­jois­ta pie­nin. Il­moi­ta seu­raa­vien jouk­ko­jen pie­nim­mät ylä­ra­jat. Kir­joi­ta E, jos jou­kol­la ei ole ylä­ra­jo­ja. Kir­joi­ta F, jos jou­kol­la on ylä­ra­jo­ja, mut­ta ei pie­nin­tä ylä­ra­jaa.
{
2
1
,
3
2
,
4
3
,
5
4
, …}
{
0
1
,
1
2
,
2
3
,
3
4
, …}
{5, 10, 15, …}

tai

Va­lit­se to­det väit­tä­mät.
Jos y on A:n pie­nin ylä­ra­ja ja z > y, niin myös z on A:n pie­nin ylä­ra­ja.
A:n pie­nin ylä­ra­ja ei voi ol­la A:ssa.
Jos y on A:n pie­nin ylä­ra­ja, niin yA.
Jos A:ssa on suu­rin al­kio, niin se on A:n pie­nin ylä­ra­ja.
Jos yA ja y on A:n pie­nin ylä­ra­ja, niin y on A:n suu­rin al­kio.
A:lla on enin­tään yk­si pie­nin ylä­ra­ja.
tai

Jouk­ko on yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu, jos ja vain jos sil­lä on ylä­ra­ja. Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma sa­noo, et­tä

Jo­kai­sel­la epä­tyh­jäl­lä yl­hääl­tä ra­joi­te­tul­la ℝ:n osa­jou­kol­la on pie­nin ylä­ra­ja.

Ra­joi­tus epä­tyh­jiin jouk­koi­hin on tar­peen kos­ka, ku­ten edel­lä näim­me, tyh­jäl­lä jou­kol­la ei ole pie­nin­tä ylä­ra­jaa (vaik­ka on­kin ylä­ra­jo­ja). Ra­joi­tus yl­hääl­tä ra­joi­tet­tui­hin jouk­koi­hin on tar­peen, kos­ka muu­toin jou­kol­la ei ole ylä­ra­jo­ja lain­kaan ei­kä siis voi ol­la pie­nin­tä ylä­ra­jaa.

Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen ta­pauk­ses­sa jouk­ko voi ol­la epä­tyh­jä ja yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu, mut­ta sil­ti vail­la pie­nin­tä (ra­tio­naa­lis­ta) ylä­ra­jaa: tä­hän kel­paa tu­tuk­si tul­lut esi­merk­ki{ x ∈ ℚ | x < 0 ∨ x2 ≤ 2 }. Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma sa­noo, et­tä reaa­li­lu­vuil­la näin ei voi käy­dä. Sil­lä ta­val­la se pa­kot­taa kaik­ki ir­ra­tio­naa­li­lu­vut mu­kaan.

Sen, et­tä A:lla on ylä­ra­ja, jo­ka on reaa­li­lu­ku, voi il­mais­ta kaa­va­na näiny ∈ ℝ: ∀ aA: ay.

Niin­pä ”jo­kai­sel­la epä­tyh­jäl­lä yl­hääl­tä ra­joi­te­tul­la ℝ:n osa­jou­kol­la on …” muun­tuu kaa­vak­si näin:

A: (A ⊆ ℝ ∧ A ≠ ∅ ∧ ∃ y ∈ ℝ: ∀ aA: ay) → …

Sen, et­tä y on A:n pie­nin ylä­ra­ja voi il­mais­ta kaa­va­na seu­raa­vas­ti:

(∀ aA: ay) ∧ ∀ x ∈ ℝ: x < y → ¬∀ aA: ax

Suo­mek­si luet­tu­na se sa­noo, et­tä y on A:n ylä­ra­ja ja mi­kään y:tä pie­nem­pi reaa­li­lu­ku x ei ole A:n ylä­ra­ja.

Si­vul­la Reaa­li­lu­ku­jen ak­sioo­mat ol­laan niin vii­mei­sen pääl­le ak­sio­maat­ti­sia, et­tä siel­lä ei käy­te­tä mui­ta ver­tai­lu­ope­raat­to­rei­ta kuin =, ≠ ja ≤, kos­ka muut ovat ra­ken­net­ta­vis­sa niis­tä. To­del­la­kin: x < y.
tai

Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma ko­ko­nai­suu­des­saan muun­tuu muo­toon, jol­lai­se­na se on nu­me­rol­la (16) si­vul­la Reaa­li­lu­ku­jen ak­sioo­mat:

A: (A ⊆ ℝ ∧ A ≠ ∅ ∧ ∃ y ∈ ℝ: ∀ aA: ay) →
y ∈ ℝ: (∀ aA: ay) ∧
x ∈ ℝ: yx ∨ ¬∀ aA: ax

Täy­del­li­syys­ak­sioo­man suh­de De­de­kin­din leik­kauk­siin

Kos­ka De­de­kin­din ta­voit­tee­na oli laa­tia mää­ri­tel­mä reaa­li­lu­vuil­le, hän ei voi­nut käyt­tää päät­te­lys­sään mi­tään reaa­li­lu­ku­jen omi­nai­suut­ta en­nen kuin hän oli to­dis­ta­nut, et­tä se pä­tee hä­nen leik­kauk­sil­leen. Me em­me ryh­dy niin vaa­ti­vaan urak­kaan, vaan ole­tam­me reaa­li­lu­ku­jen omi­nai­suu­det tun­ne­tuik­si. Sii­tä kä­sin osoi­tam­me, et­tä De­de­kin­din leik­kauk­set tuot­ta­vat kaik­ki reaa­li­lu­vut ei­kä mi­tään muu­ta. Sel­lai­nen päät­te­ly ei to­dis­ta De­de­kin­din leik­kauk­sia kai­kin puo­lin oi­keik­si, mut­ta se ha­vain­nol­lis­taa, et­tä täy­del­li­syys­ak­sioo­man ja De­de­kin­din leik­kaus­ten pe­rus­idea on sa­ma, vaik­ka käyt­tö­ta­pa on­kin eri.

On help­po osoit­taa, et­tä jos täy­del­li­syys­ak­sioo­ma pä­tee, niin jo­kai­nen De­de­kin­din leik­kaus vas­taa reaa­li­lu­kua. De­de­kin­din leik­kauk­sen ”pien­ten” jouk­ko on epä­tyh­jä, kos­ka De­de­kin­din leik­kauk­sen eh­don 2 mu­kaan ai­na­kin yk­si ra­tio­naa­li­lu­ku on pie­ni. Se on yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu, kos­ka Eh­don 2 mu­kaan ai­na­kin yk­si ra­tio­naa­li­lu­ku s on suu­ri. Eh­don 3 mu­kaan s on kaik­kia pie­niä ra­tio­naa­li­lu­ku­ja suu­rem­pi..

Niin­pä täy­del­li­syys­ak­sioo­man mu­kaan sil­lä pi­tää ol­la pie­nin ylä­ra­ja y. Jos y on ra­tio­naa­li­nen, se on pien­ten suu­rin tai suur­ten pie­nin. Muus­sa ta­pauk­ses­sa se jää pien­ten ja suur­ten vä­liin, ku­ten 2.

Toi­saal­ta, jos a on mi­kä ta­han­sa reaa­li­lu­ku, niin se saa­daan seu­raa­vas­ta De­de­kin­din leik­kauk­ses­ta:

P = { x ∈ ℚ | xa }
S = { x ∈ ℚ | x > a }

De­de­kin­din leik­kauk­sen eh­to 1 pä­tee, kos­ka S ja P on mää­ri­tel­ty ℚ:n osa­jouk­koi­na, ja S:n mää­rit­te­le­vä eh­to on P:n mää­rit­te­le­vän eh­don ne­gaa­tio. Eh­to 2 pä­tee, kos­ka P ≠ ∅, kos­ka On ole­mas­sa ra­tio­naa­li­lu­ku x, jo­ka on pie­nem­pi kuin a. Se to­teut­taa P:n mää­rit­te­le­vän eh­don ja on sik­si P:n al­kio. ja S ≠ ∅, kos­ka On ole­mas­sa ra­tio­naa­li­lu­ku x, jo­ka on suu­rem­pi kuin a. Se to­teut­taa S:n mää­rit­te­le­vän eh­don ja on sik­si S:n al­kio. Eh­to 3 pä­tee, kos­ka Ol­koon pP ja sS. Kos­ka pa ja s > a, pä­tee p < s.

Jos A on epä­tyh­jä yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu jouk­ko reaa­li­lu­ku­ja, niin sii­tä saa­daan De­de­kin­din leik­kaus myös näinP = { x ∈ ℚ | x < a }
S = { x ∈ ℚ | xa }
.

Täy­del­li­syys­ak­sioo­man seu­rauk­sia

Päät­ty­mät­tö­män de­si­maa­li­lu­vun päät­ty­vien al­ku­osien edus­ta­mat ra­tio­naa­li­lu­vut muo­dos­ta­vat epä­tyh­jän yl­hääl­tä ra­joi­te­tun jou­kon reaa­li­lu­ku­ja. Täy­del­li­syys­ak­sioo­man no­jal­la sil­lä on pie­nin ylä­ra­ja. Tä­mä ylä­ra­ja on de­si­maa­li­lu­vun ar­vo.

Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma ta­kaa myös, et­tä jos jat­ku­va funk­tio, ku­ten x2 − 2, saa jos­sain ne­ga­tii­vi­sen ja jos­sain po­si­tii­vi­sen ar­von, se saa ar­von 0 jos­sain näi­den koh­tien vä­lil­lä (Bol­za­non lau­se). Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma on sii­nä mie­les­sä ra­ja-ar­vo­jen teo­rian pe­rus­ta, et­tä se ta­kaa, et­tä se lu­ku on ole­mas­sa, jo­ka ra­ja-ar­vok­si kul­loin­kin tu­lee.

Sen li­säk­si, et­tä täy­del­li­syys­ak­sioo­ma täyt­tää ra­tio­naa­li­lu­ku­jen vä­liin jää­vät au­kot, se sul­kee pois ”liian pie­net” ja ”liian suu­ret” lu­vut. To­dis­tam­me jäl­kim­mäi­sen olet­ta­mal­la et­tä se ei pä­de­kään ja joh­ta­mal­la ris­ti­rii­dan.

Lau­se 2 Ei ole ole­mas­sa reaa­li­lu­kua, jo­ka on vä­hin­tään yh­tä suu­ri kuin kaik­ki ko­ko­nais­lu­vut.

Jos sel­lai­nen reaa­li­lu­ku oli­si ole­mas­sa, niin ℤ oli­si epä­tyh­jä yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu ℝ:n osa­jouk­ko. Täy­del­li­syys­ak­sioo­man no­jal­la sil­lä oli­si pie­nin ylä­ra­ja y. Kos­ka 1 ∈ ℤ ja y on ℤ:n ylä­ra­ja, pä­tee 1 y. Kos­ka 0 < 1, pä­tee 0 y. Ja­ka­mal­la mo­lem­mat puo­let 2:lla, li­sää­mäl­lä mo­lem­mil­le puo­lil­le
y
2
ja sie­ven­tä­mäl­lä mo­lem­mat puo­let saa­daan .
tai

Kos­ka y on pie­nin ylä­ra­ja,
y
2
ei ole ylä­ra­ja, jo­ten on ole­mas­sa k ∈ ℤ si­ten, et­tä . Ker­to­mal­la mo­lem­mat puo­let 2:lla saa­daan .
tai

Kos­ka k ∈ ℤ, myös 2k ∈ ℤ. Se on ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, et­tä y on ℤ:n ylä­ra­ja.

Aiem­min käy­tim­me tie­toa, et­tä jos a on mi­kä ta­han­sa reaa­li­lu­ku, niin on ole­mas­sa si­tä pie­nem­pi ja si­tä suu­rem­pi ra­tio­naa­li­lu­ku. To­dis­tam­me sen nyt. Kos­ka ko­ko­nais­lu­vut ovat ra­tio­naa­li­lu­ku­ja, se seu­raa seu­raa­vas­ta lau­sees­ta.

Lau­se 3 Jos a on mi­kä ta­han­sa reaa­li­lu­ku, niin on ole­mas­sa si­tä pie­nem­pi ja si­tä suu­rem­pi ko­ko­nais­lu­ku.

Juu­ri to­dis­tim­me, et­tä ℤ:lla ei ole ylä­ra­jaa reaa­li­lu­ku­jen jou­kos­sa. Sik­si a ei ole ℤ:n ylä­ra­ja. Se tar­koit­taa, et­tä on ole­mas­sa ko­ko­nais­lu­ku k, jol­le ei pä­de, eli pä­tee.
tai

Myös­kään −a ei ole ℤ:n ylä­ra­ja. Siis on ole­mas­sa ko­ko­nais­lu­ku k, jol­le
eli . tai

Lu­ku −k on ko­ko­nais­lu­ku, kos­ka k on ko­ko­nais­lu­ku.

Lo­puk­si to­dis­tam­me seu­raa­van.

Lau­se 4 Min­kä ta­han­sa kah­den eri reaa­li­lu­vun vä­lis­sä on ra­tio­naa­li­lu­ku.

Ol­koot a ja b sel­lai­set reaa­li­lu­vut, et­tä a < b. Lau­seen 3 no­jal­la on ole­mas­sa sel­lai­nen ko­ko­nais­lu­ku k, et­tä k >
1
b − a
. Mik­si tä­mä ja­ko­las­ku on var­mas­ti mää­ri­tel­ty? Vas­tausKos­ka a < b, on b − a ≠ 0. Mi­tä voi­daan pää­tel­lä k:n etu­mer­kis­tä?
Vas­taus
Kos­ka a < b, on b − a > 0 ja
1
b − a
> 0, jo­ten k > 0.

Rat­kai­se ka. En­sim­mäi­seen ruu­tuun tu­lee ver­tai­lu­ope­raat­to­ri ja toi­seen k:n ja b:n lau­se­ke.
ka tai

Jouk­ko I = { n ∈ ℤ | n < kb } on epä­tyh­jä, kos­ka Lau­seen 3 mu­kaan on ole­mas­sa ko­ko­nais­lu­ku, jo­ka on pie­nem­pi kuin kb. Se on myös yl­hääl­tä ra­joi­tet­tu, sil­lä kb on sen ylä­ra­ja. Täy­del­li­syys­ak­sioo­man mu­kaan sil­lä on pie­nin ylä­ra­ja y.

Mik­si on ole­mas­sa sel­lai­nen reaa­li­lu­ku m, et­tä y − 1 < mI? Vas­tausKos­ka y − 1 < y, ei y − 1 ole I:n ylä­ra­ja. Se tar­koit­taa, et­tä I:ssä on lu­ku, jo­ka on suu­rem­pi kuin y − 1. Kos­ka mI, pä­tee m ∈ ℤ ja m < kb. Tä­mä tu­lee suo­raan sii­tä, et­tä I = { n ∈ ℤ | n < kb }.. Mik­si m + 1 ≥ kb? Vas­tausKos­ka y − 1 < m, pä­tee m + 1 > y. Kos­ka y on I:n ylä­ra­ja, m + 1 ∉ I. Niin­pä ai­na­kin toi­nen eh­dois­ta m + 1 ∈ ℤ ja m + 1 < kb ei pä­de. Kos­ka m ∈ ℤ, myös m + 1 ∈ ℤ, jo­ten m + 1 < kb ei pä­de.

Olem­me osoit­ta­neet ka < kb − 1 ≤ m < kb, mis­sä k ∈ ℤ+ ja m ∈ ℤ. Ja­ka­mal­la k:lla saa­daan a <
m
k
< b.