Teh­tä­vä:
To­dis­ta­mi­nen in­duk­tiol­la

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

In­duk­tio on usein käy­tet­ty me­ne­tel­mä to­dis­taa, et­tä jo­kin väi­te pä­tee jo­kai­sel­la luon­nol­li­sel­la lu­vul­la `n`. Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tees­sä käy­te­tään usein ra­ken­teel­lis­ta in­duk­tio­ta, jos­sa to­dis­te­taan, et­tä jo­kin väi­te pä­tee kai­kil­le tie­tyn­lai­sil­le ra­ken­teil­le. Sen pe­riaa­te on sa­ma kuin in­duk­tion ja sii­tä on jäl­jem­pä­nä esi­merk­ki.

In­duk­tio­to­dis­tuk­ses­sa to­dis­te­taan kak­si asiaa:

Ole­te­taan, et­tä ha­luam­me to­dis­taa in­duk­tiol­la, et­tä jo­kai­sel­le luon­nol­li­sel­le lu­vul­le `n` pä­tee `n+1 <= 2^n`. Poh­ja­ta­paus on
ja in­duk­tio­as­kel on ”jos `n+1 <= 2^n`, niin
” (kum­mas­sa­kaaan älä sie­ven­nä yh­tään).
tai

In­duk­tio­to­dis­tus osoit­taa, et­tä ei ole ole­mas­sa pie­nin­tä luon­nol­lis­ta lu­kua, jol­la väi­te ei pä­de. Nol­la ei ole sel­lai­nen, kos­ka erik­seen to­dis­te­taan, et­tä väi­te pä­tee nol­lal­le. Jos nol­laa suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku `i` oli­si sel­lai­nen, niin väi­te pä­ti­si `(i-1)`:lle (kos­ka `i` on pie­nin, jol­le väi­te ei pä­de) mut­ta ei `i`:lle. Se on ris­ti­rii­das­sa in­duk­tio­as­ke­leen kans­sa kun `n = i-1`.

In­duk­tio­to­dis­tus ei siis yri­tä­kään to­dis­taa, et­tä ei ole ole­mas­sa toi­sek­si pie­nin­tä ei­kä kol­man­nek­si pie­nin­tä luon­nol­lis­ta lu­kua, jol­la väi­te ei pä­de. Se to­dis­taa vain, et­tä ei ole pie­nin­tä. Mut­ta maa­lais­jär­ki sa­noo, et­tä jos ei ole pie­nin­tä, ei voi ol­la toi­sek­si ei­kä kol­man­nek­si pie­nin­tä. Tä­mä pä­tee myös ma­te­ma­tii­kas­sa ja sik­si in­duk­tio on pä­te­vä to­dis­tus­me­ne­tel­mä.

In­duk­tio­as­ke­lees­sa ole­te­taan, et­tä se pä­tee, mi­kä ko­ko in­duk­tio­to­dis­tuk­sel­la ha­lu­taan to­dis­taa. Tä­mä saat­taa näyt­tää päät­te­ly­vir­heel­tä, jo­ka tun­ne­taan ni­mel­lä ke­hä­pää­tel­mä. In­duk­tio­as­ke­leen ta­voit­tee­na ei kui­ten­kaan ole to­dis­taa al­ku­pe­räis­tä väi­tet­tä vaan sen muun­nos, jos­sa `n` on kor­vat­tu `(n+1)`:llä. Sik­si ky­sees­sä ei ole ke­hä­pää­tel­mä. Al­ku­pe­räis­tä väi­tet­tä kut­su­taan täs­sä yh­tey­des­sä in­duk­tio-ole­tuk­sek­si.

Mi­kä on edel­lä ol­leen esi­mer­kin in­duk­tio-ole­tus?

tai

Esi­mer­kin poh­ja­ta­paus on help­po las­ku. Mie­ti en­sin it­se ja sit­ten kur­kis­ta täs­täPi­tää to­dis­taa, et­tä `0+1 <= 2^0`. Kos­ka `0+1 = 1`, va­sem­mas­ta puo­les­ta tu­lee `1`. Kos­ka `2^0 = 1`, oi­keas­ta puo­les­ta tu­lee `1`. Pä­tee `1 <= 1`, jo­ten `0+1 <= 2^0`. .

Esi­mer­kin in­duk­tio­as­kel on hie­man vai­keam­pi, mut­ta ei­kö­hän se­kin su­ju. On osoi­tet­ta­va `2^(n+1)``>=``(n+1)+1`. Täy­den­nä vä­li­vai­heet ja pe­rus­te­le rus­keat koh­dat. `2^(n+1)``=``2*`
`>=`Käy­tä in­duk­tio-ole­tus­ta.`2*`
`=`Ker­ro su­lut au­ki.`2n+`
`=`Esi­tä `2n` muo­dos­sa `n+n`.`n+`
`>=`Kos­ka `n` on luon­nol­li­nen lu­ku, pä­tee `n >= 0`.`=``(n+1)+1`.
tai

In­duk­tio­as­ke­lees­sa on syy­tä ol­la tark­ka­na mi­tä käyt­tää ole­tuk­se­na ja mi­tä to­dis­taa. Jos täs­sä on huo­li­ma­ton, niin te­kee hel­pos­ti oi­keas­ti ke­hä­pää­tel­män. Sil­loin in­duk­tio­as­ke­leen to­dis­tus me­nee näen­näi­sen hel­pos­ti lä­pi, mut­ta tent­ti­vas­tauk­sek­si se ei kel­paa.

Jos ha­lu­taan to­dis­taa, et­tä väi­te pä­tee jo­kai­sel­la po­si­tii­vi­sel­la ko­ko­nais­lu­vul­la, poh­ja­ta­pauk­se­na käy­te­tään `n=1`. Poh­ja­ta­pauk­sek­si voi­daan va­li­ta mi­kä ta­han­sa ko­ko­nais­lu­ku, jol­loin väi­te tu­lee to­dis­te­tuk­si sii­tä al­kaen.

Ko­kei­le seu­raa­va si­ten, et­tä `n` on ko­ko­nais­lu­ku ja `n` on reaa­li­lu­ku. Mis­tä ero joh­tuu? Sii­tä, et­tä Väi­te ei pä­de kun `0 < n < 1`. Tä­mä ei ole ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, et­tä to­dis­tim­me väit­teen in­duk­tiol­la, sil­lä in­duk­tio­to­dis­tuk­sen tu­los lu­va­taan vain ko­ko­nais­lu­vuil­le poh­jak­si va­li­tus­ta lu­vus­ta al­kaen.
Muu­ta `n` reaa­li­lu­vuk­si
tai

To­dis­tam­me, et­tä jos `n in NN`, niin

`sum_(i=0)^n i^2 = 1/6 n(n+1)(2n+1)` .

Poh­ja­ta­pauk­ses­sa `n = 0`. Sil­loin va­sen puo­li on `sum_(i=0)^0 i^2 = 0^2 = 0` ja oi­kea puo­li on `1/6*0(0+1)(2*0+1) = 0`. Mo­lem­mil­ta puo­lil­ta tu­li sa­ma tu­los, jo­ten poh­ja­ta­paus pä­tee. Poh­ja­ta­paus on usein hy­vin help­po to­dis­taa, ja niin oli täl­lä­kin ker­taa.

In­duk­tio­as­ke­lees­sa ole­te­taan `sum_(i=0)^n i^2 = 1/6 n(n+1)(2n+1)` ja tu­lee to­dis­taa `sum_(i=0)^(n+1) i^2 = 1/6 (n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)` eli

`sum_(i=0)^(n+1) i^2 = 1/6 (n+1)(n+2)(2n+3)` .

Kos­ka `sum` tar­koit­taa sum­maa, pä­tee

`sum_(i=0)^(n+1) i^2``=``(sum_(i=0)^n i^2) + (n+1)^2` .

So­vel­ta­mal­la in­duk­tio-ole­tus­ta se saa­daan muo­toon `1/6 n(n+1)(2n+1) + (n+1)^2`.

Ot­ta­mal­la `1/6 (n+1)` yh­tei­sek­si te­ki­jäk­si saa­daan

`1/6 (n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))` .

Siis

`sum_(i=0)^(n+1) i^2``=``1/6 (n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))` .

Ver­taa­mal­la tä­tä yl­lä vio­le­til­la esi­tet­tyyn ta­voit­tee­seen huo­maam­me, et­tä pää­sem­me ta­voit­tee­seen, jos on­nis­tum­me osoit­ta­maan, et­tä

`n(2n+1) + 6(n+1)``=``(n+2)(2n+3)` .

Ker­to­mal­la su­lut au­ki ja yh­dis­tä­mäl­lä sa­man­muo­toi­set ter­mit saa­daan
`n(2n+1) + 6(n+1)``=` ja
`(n+2)(2n+3)``=`.
tai

Niin­pä

`sum_(i=0)^(n+1) i^2``=``1/6 (n+1)(n+2)(2n+3)` ,

mi­kä oli to­dis­tet­ta­va.


Seu­raa­vak­si ta­voit­tee­na on to­dis­taa, et­tä jos `n in NN`, niin

`sum_(i=0)^n i``=``(n(n+1))/2` .

Poh­ja­ta­pauk­ses­sa va­sen puo­li on `sum_(i=0)^0 i``=` ja oi­kea puo­li on (älä sie­ven­nä) `=`(nyt sie­ven­nä) . Tu­li yh­tä­suu­ret, ei­kö vain?
tai

In­duk­tio­as­ke­leen va­sen puo­li on `sum_(i=0)^(n+1) i``=``(sum_(i=0)^n i) +`(). In­duk­tio-ole­tuk­sel­la se saa­daan muo­toon (älä sie­ven­nä) `=`(nyt sie­ven­nä) `(n+1)``=``1/2(n+1)`.
tai

In­duk­tio­as­ke­leen oi­kea puo­li on (älä sie­ven­nä) `=`(nyt sie­ven­nä) `1/2`. Toi­vot­ta­vas­ti tu­li yh­tä­suu­ret!
tai

Seu­raa­va koh­de on ”Bernoullin epä­yh­tä­lö”: jos `x >= -1` ja `n in NN`, niin `(1+x)^n >= 1 + n x`. Poh­ja­ta­paus on (älä sie­ven­nä) `>=`. Mo­lem­mat puo­let sie­ven­tä­mäl­lä sii­tä tu­lee `=`, jo­ka on tot­ta.
tai

Mer­kit­sem­me in­duk­tio­as­ke­leen va­sen­ta puol­ta sym­bo­lil­la `V`. Se on `V``=`. Jot­ta voi­sim­me so­vel­taa in­duk­tio-ole­tus­ta, kir­joi­tam­me sen muo­toon .
tai

In­duk­tio-ole­tuk­sen so­vel­ta­mi­nen tuot­taa (pis­tä en­sim­mäi­seen ruu­tuun ver­tai­lu­ope­raat­to­ri) `V` . Ver­tai­lu­ope­raat­to­ri on tä­mä, kos­ka `(1+x)^n >= 1+nx` ja `1+x >= 0` kos­ka `x >= -1`. Mer­kit­sem­me vii­mei­sen laa­ti­kon si­säl­töä `U`:lla.
tai

`U` sie­ve­nee hel­pos­ti muo­toon `1 +``x + n x^2`. Tä­mä on muu­ten se muo­to mi­hin pi­tää pääs­tä­kin, mut­ta osuus on lii­kaa. Kos­ka ky­sees­sä on ope­raat­to­ril­la `>=` muo­dos­tet­tu epä­yh­tä­lö, pää­sem­me ta­voit­tee­seen, jos voim­me osoit­taa, et­tä lii­ka osuus`>= 0`. Se pä­tee, kos­ka
`x >= -1`
`n >= 0`
In­duk­tio-ole­tuk­sen saa olet­taa.
Ne­liö on ai­na ei-ne­ga­tii­vi­nen.
Ne­liö on ai­na po­si­tii­vi­nen.
tai

Kir­joi­ta vie­lä yh­teen­ve­don vuok­si se väit­tä­mä, mi­kä in­duk­tio­as­ke­lees­sa to­dis­tet­tiin.
tai

Tar­vi­taan di­gi­taa­li­pii­ri, jol­la on `2^n` syö­te­bit­tiä ja jon­ka tu­los ker­too, mon­ta­ko syö­te­bit­tiä on ar­vol­taan 1. Kos­ka tu­los voi ol­la vä­lil­lä `0, ..., 2^n`, sen esit­tä­mi­seen riit­tää `(n+1)`-bit­ti­nen lu­ku. Pii­ri voi­daan ra­ken­taa kah­des­ta pii­ris­tä, jois­ta kum­pi­kin rat­kai­see sa­man teh­tä­vän `2^(n-1)` syö­te­bi­til­le se­kä yk­si­kös­tä, jo­ka las­kee em. kah­den pii­rin tuot­ta­mat `n`-bit­ti­set lu­vut yh­teen. Yh­teen­las­ku­pii­rin te­ke­mi­seen riit­tää `c n` port­tia, mis­sä `c` on jo­kin va­kio. Jos mer­kit­sem­me kai­ken kaik­kiaan tar­vit­ta­vien port­tien mää­rää `f(n)`:llä, saam­me `f(0) = 0` (kos­ka sil­loin syö­te­bit­te­jä on yk­si, jo­ten sen ar­vo sel­lai­se­naan ker­too, mon­ta­ko syö­te­bit­tiä on ar­vol­taan 1) ja `f(n)``=``2f(n-1) + c n`. Ha­luam­me to­dis­taa, et­tä jos `n in NN`, niin `f(n)``=``c(2^(n+1) - n - 2)`.

Poh­ja­ta­pauk­ses­sa `f(n)`:n lau­se­ke (se, jo­ka al­kaa `c`:llä) on sie­ven­tä­mät­tö­mä­nä ja sie­ven­net­ty­nä . Tu­li­han se mi­kä pi­ti­kin?
tai

In­duk­tio­as­ke­leen saa teh­dä pait­si si­ten, et­tä tu­los ole­te­taan `n`:lle (jo­ka on vä­hin­tään `0`) ja to­dis­te­taan `(n+1)`:lle, myös si­ten, et­tä tu­los ole­te­taan `(n-1)`:lle (jo­ka on vä­hin­tään `0` eli `n >= 1`) ja to­dis­te­taan `n`:lle. Täl­lä ker­taa jäl­kim­mäi­nen on kä­te­väm­pi, kos­ka käy­tet­tä­vis­säm­me on tie­to `f(n)``=``2f(n-1) + c n`. So­vel­ta­mal­la tä­män oi­keaan puo­leen in­duk­tio-ole­tus­ta saa­daan (älä sie­ven­nä)

tai

Sit­ten sie­ven­nä. Vä­li­vai­heet saat­ta­vat ol­la avuk­si, jo­ten laa­ti­kos­sa on val­mii­na pal­jon ti­laa.
.
In­duk­tio­as­kel on nyt val­mis, on­han?
tai

Jos `n in NN`, niin `n!` tar­koit­taa `1 * 2 * ... * n`. Pä­tee `0! = 1! = 1` ja `(n+1)! = (n+1)n!`.

Ole­tam­me, et­tä ruu­du­kos­sa voi kul­kea vain alas­päin ja oi­keal­le. Esi­mer­kik­si paik­kaan, jo­ka on yh­den ruu­dun alem­pa­na ja kak­si ruu­tua enem­män oi­keal­la kuin läh­tö­paik­ka on kol­me reit­tiä: as­kel alas­päin voi­daan ot­taa he­ti, yh­den oi­keal­le suun­tau­tu­neen as­ke­leen jäl­keen tai kah­den oi­keal­le suun­tau­tu­neen as­ke­leen jäl­keen.

To­dis­tam­me, et­tä paik­kaan, jo­ka on `k` ruu­tua alem­pa­na ja `h` ruu­tua enem­män oi­keal­la kuin läh­tö­paik­ka, on kai­ken kaik­kiaan `((k+h)!)/(k! h!)` eri reit­tiä. Täl­lä ker­taa in­duk­tio ei käy­tä yh­tä muut­tu­jaa vaan kah­ta. Poh­ja­ta­pauk­sia on yh­den si­jaan ää­ret­tö­mäs­ti, ja in­duk­tio-ole­tuk­se­na käy­te­tään yh­den si­jaan kah­ta ta­paus­ta. Sil­ti nyt­kään ei syyl­lis­ty­tä ke­hä­pää­tel­mään, kos­ka in­duk­tio­as­kel teh­dään si­ten, et­tä `k+h` kas­vaa yh­del­lä. Täl­lä­kin ker­taa poh­ja­ta­pauk­set ovat eri muo­toa ja in­duk­tio­as­ke­leen to­dis­ta­ma tu­los sa­maa muo­toa kuin al­ku­pe­räi­nen väit­tä­mä.

Jos `k=0`, niin reit­te­jä on vain yk­si, ni­mit­täin `h` as­kel­ta oi­keal­le. Tä­mä täs­mää, kos­ka sil­loin `((k+h)!)/(k!h!)``=``((0+h)!)/(0!h!)``=``(h!)/(1*h!)``=`` 1`.
Kuin­ka mon­ta reit­tiä on ole­mas­sa, jos `h=0`?
Kuin­ka pal­jon `((k+h)!)/(k!h!)` on sil­loin?
Tä­män to­dis­tuk­sen poh­ja­ta­paus oli täs­sä.
tai

In­duk­tio­as­kel pe­rus­tuu ha­vain­toon, et­tä jos `k > 0` ja `h > 0`, niin mää­rän­pää­hän voi­daan tul­la kah­del­la ta­val­la, yl­hääl­tä tai va­sem­mal­ta. Mää­rän­pää­tä lä­hin­nä ylem­pään koh­taan tu­lee näin mon­ta eri reit­tiä:
`y =`
tai

Mää­rän­pää­tä lä­hin­nä va­sem­mal­la ole­vaan koh­taan tu­lee näin mon­ta eri reit­tiä:
`v =`
tai

Kaik­kiaan reit­te­jä on `y+v`, eli nuo kak­si ker­to­ma­häk­ky­rää pi­tää las­kea yh­teen. Si­tä var­ten nii­den ni­mit­tä­jät pi­tää saa­da sa­mak­si. Se on­nis­tuu vä­him­mäl­lä vai­val­la, kun ker­rot `y`:n osoit­ta­jan ja ni­mit­tä­jän :lla ja `v`:n osoit­ta­jan ja ni­mit­tä­jän :lla. Näin saa­tu yh­tei­nen ni­mit­tä­jä on .
tai

Nyt kun ni­mit­tä­jät ovat sa­mat, yh­teen­las­ku ta­pah­tuu las­ke­mal­la osoit­ta­jat yh­teen. Pääs­täk­sem­me hel­pol­la tun­nis­tam­me osoit­ta­jis­ta yh­tei­sen te­ki­jän. Se on . Osoit­ta­jien lop­pu­osis­ta tu­lee yh­teen­las­kus­sa . Mut­ta nä­mä­hän on help­po ker­toa kes­ke­nään! Si­ten saa­daan ko­ko osoit­ta­jak­si .
tai

Kai­ken kaik­kiaan sum­mak­si `y+v` tu­li siis
. tai

Lu­pa­sin ha­vain­nol­lis­taa esi­mer­kil­lä, mi­tä on ra­ken­teel­li­nen in­duk­tio. Ol­koon `f(P)` to­tuus­funk­tio. Sil­lä voi ol­la mui­ta­kin ar­gu­ment­te­ja kuin `P`, mut­ta `P` on se jon­ka suh­teen teem­me tar­kas­te­lum­me. Sa­nom­me, et­tä `f(P)` on kas­va­va `P`:n suh­teen jos ja vain jos kai­kil­la mui­den ar­gu­ment­tien ar­vo­yh­dis­tel­mil­lä `f(sf"F") hArr sf"F"` tai `f(sf"T") hArr sf"T"` (tai se­kä et­tä). Siis jos `P` kas­vaa, niin `f(P)` säi­lyy en­nal­laan tai kas­vaa. Toi­sin sa­noen, kas­va­vuus ei pä­de jos ja vain jos jol­la­kin mui­den ar­gu­ment­tien ar­vo­yh­dis­tel­mäl­lä `f(sf"F") hArr sf"T"` ja `f(sf"T") hArr sf"F"`.

To­dis­tam­me ra­ken­teel­li­sel­la in­duk­tiol­la, et­tä jos `f(P)` on ra­ken­net­tu vain muut­tu­jis­ta, to­tuus­ar­voi­sis­ta va­kiois­ta ja ope­raat­to­reis­ta `^^` ja `vv`, niin se on kas­va­va `P`:n suh­teen.

Poh­ja­ta­pauk­se­na ovat to­tuus­ar­voi­set va­kiot ja muut­tu­jat. On sel­vää, et­tä `P` kas­vaa kun `P` kas­vaa. Myös on sel­vää, et­tä to­tuus­ar­voi­set va­kiot ja muut muut­tu­jat kuin `P` (esi­mer­kik­si `Q`) säi­ly­vät en­nal­laan kun `P` kas­vaa.

In­duk­tio­as­ke­lees­sa pi­tää to­dis­taa, et­tä jos `f(P)` ja `g(P)` ovat kas­va­via `P`:n suh­teen, niin myös `f(P) ^^ g(P)` ja `f(P) vv g(P)` ovat kas­va­via `P`:n suh­teen. Siis in­duk­tio-ole­tus on, et­tä jos `P` kas­vaa, niin `f(P)` ja `g(P)` kas­va­vat tai säi­ly­vät en­nal­laan. Ope­raat­to­rei­den `^^` ja `vv` to­tuus­tau­luis­ta on help­po tar­kas­taa, et­tä jos toi­nen tai mo­lem­mat ar­gu­men­tit kas­va­vat, niin tu­los säi­lyy en­nal­laan tai kas­vaa: mi­kään ri­vi ja mi­kään sa­ra­ke ei si­säl­lä en­sin `sf"T"` ja sit­ten `sf"F"`. Niin­pä, jos `P` kas­vaa, niin `f(P)` ja `g(P)` kas­va­vat tai säi­ly­vät en­nal­laan, jo­ten `f(P) ^^ g(P)` ja `f(P) vv g(P)` kas­va­vat tai säi­ly­vät en­nal­laan.

Ra­ken­teel­li­sen in­duk­tion in­duk­tio­as­ke­lees­sa siis ole­te­taan, et­tä ta­voi­te pä­tee kai­kil­le jon­kin ko­koi­sil­le ra­ken­teil­le, ja to­dis­te­taan, et­tä ta­voi­te pä­tee kai­kil­le hie­man isom­mil­le ra­ken­teil­le. Ra­ken­teel­li­nen in­duk­tio kuu­los­taa hie­nol­ta, mut­ta on to­del­li­suu­des­sa näin yk­sin­ker­tais­ta! Olen­nais­ta sii­nä on ym­mär­tää, mi­ten isom­pi ra­ken­ne muo­dos­tuu pie­nem­mis­tä, se­kä in­duk­tion pe­rus­pe­riaa­te, eli et­tä osoi­te­taan väi­te pie­nim­mil­le tar­kas­tel­ta­vil­le ta­pauk­sil­le ja et­tä väi­te säi­lyy voi­mas­sa, kun siir­ry­tään ta­pauk­ses­ta suu­rem­paan. Pie­nim­mät ta­pauk­set ja siir­ty­mi­nen suu­rem­paan tu­lee va­li­ta si­ten, et­tä niil­lä saa­daan kaik­ki ta­pauk­set, joil­le väi­te ha­lu­taan to­dis­taa.