Teh­tä­vä:
Ak­sioo­mis­ta päät­te­ly

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

Täs­sä teh­tä­väs­sä tu­tus­tu­taan ak­sio­maat­tis­ten teo­rioi­den aja­tuk­seen. Teh­tä­vän asiat aut­ta­vat hah­mot­ta­maan eri lu­ku­jär­jes­tel­mien ja sa­man­kal­tais­ten jär­jes­tel­mien ku­ten mat­rii­sit sa­man­lai­suuk­sia ja ero­ja, ja hie­man ym­mär­tä­mään, min­kä­lai­sia asioi­ta sym­bo­li­seen las­ken­taan ja sii­hen pe­rus­tu­vaan te­ko­älyyn liit­tyy.

Reaa­li­lu­ku­jen ak­sioo­mat

Ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä on ko­koel­ma väit­tä­miä. Usein ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mäl­lä py­ri­tään ku­vaa­maan jo­kin koh­de ly­hyes­ti mut­ta sil­ti kat­ta­vas­ti (tai ai­na­kin mel­ko kat­ta­vas­ti). Koh­tees­ta esi­te­tään joi­ta­kin huo­lel­la va­lit­tu­ja pe­rus­omi­nai­suuk­sia, jois­ta koh­teen mui­ta omi­nai­suuk­sia voi pää­tel­lä. Ly­hyy­teen py­ri­tään sik­si, et­tä olen­nai­nen nou­si­si esiin ja oli­si hel­pom­pi ver­ra­ta eri ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mien ku­vaa­mia koh­tei­ta kes­ke­nään.

Ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mis­sä käy­te­tään yleen­sä mah­dol­li­sim­man vä­hän eri­lai­sia las­ku­toi­mi­tuk­sia ja re­laa­tioi­ta. Pois jä­te­tään sel­lai­sia, jot­ka on help­po mää­ri­tel­lä mu­ka­na ole­vien avul­la. Esi­mer­kik­si jos yh­teen­las­ku ja etu­merk­ki-mii­nus ovat käy­tet­tä­vis­sä, niin vä­hen­nys­las­kun voi mää­ri­tel­lä x − y = x + −y. Jos ker­to­las­ku ja kään­teis­ar­vo
1
x
ovat käy­tet­tä­vis­sä, niin ja­ko­las­kun voi mää­ri­tel­lä näin:
x
y
= , kun y ≠ 0.
tai

Sym­bo­li ≠ ei ole vält­tä­mä­tön, kos­ka xy tar­koit­taa sa­maa kuin ¬(x = y). Käy­täm­me si­tä sil­ti, kos­ka se on help­po­lu­kui­nen ei­kä vai­ku­ta reaa­li­lu­ku­jen ak­sioo­mien käyt­töön.

Seu­raa­vas­sa on yh­tä vail­le kaik­ki reaa­li­lu­ku­jen ak­sioo­mat, ja sii­tä yh­des­tä­kin ni­mi. Ne pä­te­vät kai­kil­la reaa­li­lu­vuil­la x, y ja z. Tar­koi­tus ei ole, et­tä opet­te­let ne ul­koa. Täs­sä vai­hees­sa riit­tää, et­tä luet ne lä­pi ja tul­kit­set mie­les­sä­si, mi­tä ku­kin sa­noo. Jat­kos­sa jou­dut se­kä et­si­mään ak­sioo­mien nu­me­roi­ta kaa­voil­le teh­ty­jen muun­nok­sien pe­rus­teel­la et­tä toi­sin­päin.

Las­ku­toi­mi­tuk­set x + y, −x ja x ⋅ y se­kä ver­tai­lu xy on mää­ri­tel­ty kai­kil­la lu­vuil­la x ja y. Las­ku­toi­mi­tus
1
x
on mää­ri­tel­ty muul­loin pait­si kun x = 0.

(1)x + 0 = xnol­la
(2)x + −x = 0 vas­ta­lu­ku
(3)(x + y) + z = x + ( y + z)yh­teen­las­kun lii­tän­näi­syys
(4)x + y = y + xyh­teen­las­kun vaih­dan­nai­suus
(5)x ⋅ 1 = xyk­kö­nen
(6)x ≠ 0 → x ⋅ 
1
x
= 1
kään­teis­ar­vo;
1
0
ei ole mää­ri­tel­ty
(7)(x ⋅ y) ⋅ z = x ⋅ ( y ⋅ z)ker­to­las­kun lii­tän­näi­syys
(8)x ⋅ y = y ⋅ xker­to­las­kun vaih­dan­nai­suus
(9)x ⋅ ( y + z) = x ⋅ y + x ⋅ zosit­te­lu­la­ki
(10)0 ≠ 1nol­la ei ole yk­kö­nen
(11)xyyzxzjär­jes­tyk­sen tran­si­tii­vi­suus
(12)xyyxx = yjär­jes­tyk­sen an­ti­sym­met­ri­syys
(13)xyyxjär­jes­tys on täy­si
(14)xyx + zy + zjär­jes­tys ja yh­teen­las­ku
(15)0 ≤ x ∧ 0 ≤ y → 0 ≤ x ⋅ yjär­jes­tys ja ker­to­las­ku
(16)(ei näy­te­tä täs­sä teh­tä­väs­sä)täy­del­li­syys­ak­sioo­ma

Täs­tä lin­kis­tä saat ak­sioo­mat uu­teen ik­ku­naan. Va­roi­tus: täy­del­li­syys­ak­sioo­ma saat­taa ai­heut­taa jär­ky­tyk­sen.

Esi­merk­ki­to­dis­tuk­sia

Ak­sioo­mien (1), …, (9) si­säl­tä­miä yh­tä­suu­ruuk­sia saa so­vel­taa kum­paan suun­taan ta­han­sa ja myös osa­lau­sek­kei­siin eli isom­man lau­sek­keen si­säl­lä. Esi­mer­kik­si ak­sioo­mal­la (1) voi­daan joh­taa y + x = y + (x + 0). Ak­sioo­mia saa so­vel­taa myös si­ten, et­tä ak­sioo­man muut­tu­jan pai­kal­la on lau­se­ke su­luis­sa. Tu­los pä­tee vain sil­loin kun lau­se­ke on mää­ri­tel­ty. Esi­mer­kik­si ak­sioo­mal­la (2) voi­daan joh­taa (x ⋅ 1) + −(x ⋅ 1) = 0, mut­ta ei voi­da joh­taa (
1
0
) + −(
1
0
) = 0. Tur­hat su­lut saa jät­tää pois.

Tu­lem­me vä­hi­tel­len nä­ke­mään, et­tä näis­tä ak­sioo­mis­ta voi­daan to­dis­taa hy­vin pal­jon reaa­li­lu­ku­jen omi­nai­suuk­sia. Yk­sin­ker­tai­sen­kin omi­nai­suu­den to­dis­ta­mi­nen suo­raan näis­tä ak­sioo­mis­ta kä­sin saat­taa kui­ten­kin vaa­tia pit­kän tyl­sän päät­te­ly­ket­jun. Tä­män ha­vain­nol­lis­ta­mi­sek­si to­dis­tam­me, et­tä x ⋅ 0 = 0. Täy­den­nä laa­ti­koi­hin sen ak­sioo­man nu­me­ro, jo­ta so­vel­let­tiin edel­li­sel­tä ri­vil­tä ny­kyi­sel­le ri­vil­le tul­taes­sa.
x ⋅ 0
() =x ⋅ 0 + 0
() =x ⋅ 0 + (x + −x)
() =(x ⋅ 0 + x) + −x
() =(x ⋅ 0 + x ⋅ 1) + −x
() =x ⋅ (0 + 1) + −x
() =x ⋅ (1 + 0) + −x
() =x ⋅ 1 + −x
() =x + −x
() =0
tai

Jot­ta sai­sim­me päät­te­ly­ket­juis­ta ly­hyem­piä, an­nam­me mo­nil­le joh­ta­mil­lem­me to­si­asioil­le nu­me­rot. Jat­kos­sa nii­tä käy­te­tään sa­maan ta­paan kuin ak­sioo­mien nu­me­roi­ta (1), …, (16). Ne kan­nat­taa ke­rä­tä pa­pe­ril­le tai apu­tie­dos­toon.

(17)x ⋅ 0 = 0

Ote­taan­pa sa­man tien jat­kon hel­pot­ta­mi­sek­si käyt­töön muu­ta­ma kah­del­la as­ke­leel­la joh­det­ta­vis­sa ole­va la­ki. Kir­joi­ta laa­ti­koi­hin nii­den joh­ta­mi­ses­sa käy­tet­ty­jen ak­sioo­mien tai jo joh­det­tu­jen to­si­asioi­den nu­me­rot.

(18)0 + x = x
tai
(19)x + x = 0
tai
(20)1 ⋅ x = x
tai
(21)0 ⋅ x = 0
tai

Seu­raa­vak­si to­dis­tam­me, et­tä on vain yk­si nol­la. Teem­me sen olet­ta­mal­la, et­tä x + o = x pä­tee jo­kai­sel­la x, ja to­dis­tam­me, et­tä o = 0. Näin tu­lee to­dis­tet­tua, et­tä jo­kai­nen lu­ku, jo­ka to­teut­taa nol­lan pe­rus­omi­nai­suu­den, on yh­tä­suu­ri sen ni­men­omai­sen lu­vun kans­sa, jo­ka alun pe­rin nol­lak­si ni­met­tiin.

Täl­lä ker­taa mi­nä an­nan la­kien nu­me­rot ja si­nun pi­tää kir­joit­taa lau­sek­keet. Kos­ka lau­sek­keen tark­ka muuo­to (ei­kä pel­käs­tään lau­sek­keen mer­ki­tys) on nyt olen­nai­nen, Math­Check an­taa pa­laut­teen lau­se­ke­pui­den avul­la.
(liian­kin) run­sas pa­lau­te
kes­ki­ta­so
niuk­ka pa­lau­te
o
(1)=
(4)=
ole­tus=
tai

Jot­ta ei tar­vit­si­si kir­joit­taa ylet­tö­män pal­jon sul­ku­ja, käy­täm­me tut­tu­ja sään­tö­jä. Yh­teen- ja ker­to­las­ku ovat va­sem­mal­le lii­tän­näi­siä. Siis x + y + z tar­koit­taa sa­maa kuin (x + y) + z, ja x ⋅ y ⋅ z tar­koit­taa sa­maa kuin (x ⋅ y) ⋅ z. Ker­to­las­ku si­too voi­mak­kaam­min kuin yh­teen­las­ku. It­se asias­sa sen ole­tim­me jo ak­sioo­man nu­me­ro () muo­toi­lus­sa. Muis­ta myös, et­tä −1 ⋅ x = −(1 ⋅ x) ei­kä (−1) ⋅ x.
tai

Näi­den sään­tö­jen käyt­tö ei pi­laa si­tä ta­voi­tet­ta, et­tä ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä esit­tää koh­teen­sa mah­dol­li­sim­man vä­häl­lä. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä olen­nai­nen asia on las­ku­toi­mi­tus­ten ryh­mit­te­ly, ja se mää­räy­tyy lau­se­ke­puis­ta. Lau­sek­keet ovat vain kei­no il­mais­ta lau­se­ke­pui­ta. Se, et­tä x + y + z tuot­taa sa­man lau­se­ke­puun kuin (x + y) + z on pin­nal­li­nen, pel­käs­tään mer­kin­tä­ta­poi­hin liit­ty­vä asia. Se ei ker­ro mi­tään yh­teen­las­kun omi­nai­suuk­sis­ta. Oli­sim­me yh­tä hy­vin voi­neet so­pia, et­tä sa­ma lau­se­ke­puu pi­tää il­mais­ta näin: plus( plus(x, y), z ).

Sy­väl­lis­tä on se, et­tä lau­sek­kei­den (x + y) + z ja x + ( y + z) tuot­ta­mien lau­se­ke­pui­den il­mai­se­mat kah­den las­ku­toi­mi­tuk­sen yh­dis­tel­mät tuot­ta­vat ai­na sa­mat lop­pu­tu­lok­set, vaik­ka las­kut ete­ne­vät niis­sä eri­lail­la. Se ker­too yh­den niis­tä omi­nai­suuk­sis­ta, jot­ka yh­des­sä erot­ta­vat yh­teen­las­kun muis­ta las­ku­toi­mi­tuk­sis­ta. An­na esi­merk­ki las­ku­toi­mi­tuk­ses­ta, jol­la ei ole tä­tä omi­nai­suut­ta! Vas­tausTu­tuim­mat esi­mer­kit ovat vä­hen­nys­las­ku, ja­ko­las­ku ja po­tens­si­las­ku.

Seu­raa­vak­si to­dis­tam­me, et­tä myös vas­ta­lu­ku on yk­si­kä­sit­tei­nen. Si­tä var­ten ole­tam­me, et­tä x + X = 0 pä­tee, ja to­dis­tam­me, et­tä X = −x. Al­la tu­lee ti­lan­tei­ta, jois­sa la­kia voi so­vel­taa useam­mal­la kuin yh­del­lä ta­val­la, mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti kek­sit vii­meis­tään toi­sel­la yrit­tä­mäl­lä, mi­tä ta­paa tar­koi­tet­tiin. Voit myös hok­sa­ta, et­tä alim­paan laa­tik­koon tu­lee x, ja pää­tel­lä si­tä edel­tä­vien laa­ti­koi­den si­säl­tö­jä.

X
(1)=
(2)=
(3)=
(4)=
ole­tus=
(18)=
tai

Tä­män voi teh­dä myös yh­tä­lön rat­kai­se­mi­se­na. Li­sää­mäl­lä ole­tuk­sen x + X = 0 mo­lem­mil­le puo­lil­le va­sem­mal­le −x saa­daan −x + (x + X) = −x + 0, jos­ta (), () ja () muut­ta­vat va­sem­man puo­len muo­toon ja () muut­taa oi­kean puo­len muo­toon . Pal­jon työ­tä jou­dut­tiin te­ke­mään näin­kin, kos­ka sie­ven­nyk­set jot­ka kou­lus­sa ope­tet­tiin te­ke­mään yh­del­lä as­ke­leel­la, vaa­ti­vat usei­ta vä­li­vai­hei­ta, kun ede­tään ak­sioo­ma tai jo joh­det­tu la­ki ker­ral­laan.
tai

Kun ak­sioo­maa (2) käy­te­tään oi­keal­ta va­sem­mal­le, on vaih­to­eh­to­ja ää­ret­tö­mäs­ti. Nol­la saa­daan muu­tet­tua muo­don x + −x li­säk­si muo­toon y + −y tai vaik­ka muo­toon (a + b) ⋅ (c + 1) + −((a + b) ⋅ (c + 1)). To­dis­tus­ta kir­joit­ta­val­la ih­mi­sel­lä on usein suun­ni­tel­ma, mi­ten to­dis­tus vie­dään lä­pi. Suun­ni­tel­ma ker­too, mi­hin muo­toon nol­la muu­te­taan ak­sioo­mal­la (2) ja jo­pa sen­kin, et­tä nyt käy­te­tään ak­sioo­maa (2) ei­kä esi­mer­kik­si ak­sioo­maa (5). Mi­ten tie­to­ko­ne saa­tai­siin kek­si­mään täl­lai­nen suun­ni­tel­ma on te­ko­älyn iso­ja, osit­tain mut­ta ei ko­ko­naan rat­kais­tu­ja ky­sy­myk­siä.

Sit­ten to­dis­tam­me, et­tä −−x = x. Suun­ni­tel­mam­me on hä­vit­tää −− käyt­tä­mäl­lä kaa­vaa −x + x = 0 si­ten, et­tä x:n pai­kal­la on −x. Nyt si­nun pi­tää kir­joit­taa se­kä la­kien nu­me­rot et­tä lau­sek­keet.
−−x
() =
() =
() =(−−x + −x) + x
tai

() =
() =
tai

(22)−−x = x

Vuo­ros­sa on (x + y) ⋅ z = x ⋅ z + y ⋅ z. Reit­ti, jo­ta päät­te­ly ete­nee, on niin il­mei­nen, et­tä var­maan se on­nis­tuu. Vii­mei­ses­sä vai­hees­sa sa­maa la­kia so­vel­le­taan kaa­vaan kah­des­ti.
(x + y) ⋅ z
() =
() =
() =
tai

(23)(x + y) ⋅ z = x ⋅ z + y ⋅ z

Yk­si vie­lä, en­nen kuin alam­me tut­kia mui­ta il­miöi­tä: −(x ⋅ y) = (−x) ⋅ y. Teh­tä­vän hel­pot­ta­mi­sek­si kes­kim­mäi­nen muo­to on an­net­tu val­mii­na.
−(x ⋅ y)
() =
() =
() =
() = −(x ⋅ y) + (x ⋅ y + (−x) ⋅ y)
() =
() =
() =(−x) ⋅ y
tai

(24)−(x ⋅ y) = (−x) ⋅ y

Ver­tai­lua mui­hin lu­ku­jär­jes­tel­miin

Ak­sioo­ma (16) on ai­ka mo­ni­mut­kai­nen. Hy­vin kar­keas­ti suo­men­net­tu­na se sa­noo muun muas­sa et­tä jos lu­vut pan­naan suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä pe­räk­käin, niin niit­ten vä­liin ei jää pie­nen­pie­niä auk­ko­ja. Kun vas­taat seu­raa­viin koh­tiin, niin ar­vaa vas­taus ak­sioo­man (16) osal­ta tä­män pe­rus­teel­la, älä­kä mu­reh­di, jos ar­va­sit vää­rin.

Luon­nol­lis­ten lu­ku­jen jouk­ko on {0, 1, 2, …}. Jos ak­sioo­maa (2) so­vel­le­taan luon­nol­li­siin lu­kui­hin ja va­li­taan x = 1, niin (2) käyt­tää lu­kua −1, jo­ka ei ole luon­nol­li­nen lu­ku. Täs­tä syys­tä (2) ei pä­de luon­nol­li­sil­le lu­vuil­le. Sa­maa ei ta­pah­du nol­lan kään­teis­ar­von kans­sa ak­sioo­mas­sa (6), kos­ka on sa­not­tu, et­tä
1
0
on mää­rit­te­le­mä­tön.

Ylei­sem­min, jos ak­sioo­man väi­te­tään pä­te­vän jos­sa­kin lu­ku­jär­jes­tel­mäs­sä, niin kaik­kien si­tä käy­tet­täes­sä syn­ty­vien lu­ku­jen täy­tyy kuu­lua ko. lu­ku­jär­jes­tel­mään, pois­lu­kien ta­pauk­set jois­ta on sa­not­tu, et­tä ne ovat mää­rit­te­le­mät­tö­miä.

Mit­kä ak­sioo­mis­ta (1), …, (16) ko­ko­nais­lu­ku­jen jouk­ko to­teut­taa? Vih­jeTar­kas­tus­työ­tä voi hel­pot­taa val­ta­vas­ti ajat­te­le­mal­la seu­raa­van esi­mer­kin mu­kai­ses­ti. En­sik­si, ko­ko­nais­lu­ku­jen sum­mat ovat ai­na ko­ko­nais­lu­ku­ja. Toi­sek­si, kos­ka (3) pä­tee reaa­li­lu­vuil­le ja ko­ko­nais­lu­vut ovat reaa­li­lu­ku­ja, (3) pä­tee niil­le ko­ko­nais­lu­vuil­le, joi­den sum­mat ovat ko­ko­nais­lu­ku­ja.
Vas­taus
Kaik­ki muut pait­si (6). Reaa­li­lu­ku
1
2
ei ole ko­ko­nais­lu­ku. Ko­ko­nais­lu­ku­jen vä­lis­sä on auk­ko­ja, mut­ta ne ei­vät ole pie­nen­pie­niä.

Tie­to­ko­neis­sa ko­ko­nais­lu­ku­jen ja­ko­las­ku tuot­taa eri tu­lok­sia kuin sa­mo­jen lu­ku­jen ja­ko­las­ku reaa­li­lu­ku­jen mu­kai­ses­ti las­ket­tu­na. Saa­tai­siin­ko jo­kin edel­lä puut­tu­maan jää­neis­tä ak­sioo­mis­ta pä­te­mään ko­ko­nais­lu­vuil­le käyt­tä­mäl­lä tie­to­ko­nei­den ko­ko­nais­lu­ku­ja­ko­las­kua, tai mää­rit­te­le­mäl­lä
1
x
so­pi­vas­ti uu­del­leen jo­ten­kin muu­ten?
Vas­taus
Ei ole ole­mas­sa esi­mer­kik­si sel­lais­ta ko­ko­nais­lu­kua n, et­tä 2 ⋅ n = 1. Sik­si mi­kään ta­pa mää­ri­tel­lä
1
x
uu­del­leen ei saa ak­sioo­maa (6) pä­te­mään ko­ko­nais­lu­vuil­la.

To­teut­ta­vat­ko reaa­li­lu­vut edel­lis­tä edel­tä­vän vas­tauk­sen mu­kai­set ak­sioo­mat? Vas­tausTo­teut­ta­vat. Tä­mä on sa­man­kal­tai­nen ti­lan­ne kuin jos en­sin ker­ro­taan et­tä Kai­sa osaa hiih­tää ja am­pua, ja sit­ten ky­sy­tään osaa­ko Kai­sa hiih­tää.

Huo­maam­me, et­tä voi ol­la ole­mas­sa usei­ta koh­tei­ta, jot­ka to­teut­ta­vat sa­man ak­sioo­ma­jär­jes­tel­män. Ei kui­ten­kaan ole ole­mas­sa mui­ta koh­tei­ta kuin reaa­li­lu­vut, jot­ka to­teut­ta­vat jo­kai­sen ak­sioo­mis­ta (1), …, (16)!

Siis se­kä ko­ko­nais­lu­vut et­tä reaa­li­lu­vut to­teut­ta­vat ak­sioo­mat (1), …, (5) ja (7), …, (16). Li­sää­mäl­lä (6) saa­daan jär­jes­tel­mä, jon­ka vain reaa­li­lu­vut to­teut­ta­vat. Li­sää­mäl­lä (6):n si­jaan jo­tain muu­ta so­pi­vas­ti va­lit­tua saa­tai­siin jär­jes­tel­mä, jon­ka vain ko­ko­nais­lu­vut to­teut­ta­vat. Niin ei kui­ten­kaan yleen­sä teh­dä, kos­ka on ole­mas­sa toi­sen­lai­nen, yk­sin­ker­tai­sem­pi ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä, jon­ka vain ko­ko­nais­lu­vut to­teut­ta­vat.

Mit­kä ak­sioo­mis­ta (1), …, (16) luon­nol­lis­ten lu­ku­jen jouk­ko {0, 1, 2, …} to­teut­taa? Vas­tausKaik­ki muut pait­si (2) ja (6).

On ole­mas­sa hy­vin yk­sin­ker­tai­nen lu­ku­jär­jes­tel­mä, jo­ka to­teut­taa yh­tä vail­le kaik­ki ak­sioo­mat (1), …, (16): käy­te­tään lu­ku­ja 0 ja 1 muu­ten ihan nor­maa­liin ta­paan, mut­ta las­kun 1 + 1 tu­lok­se­na käy­te­tään 0 ei­kä 2. Jär­jes­tel­mäs­sä on siis vain kak­si eri lu­kua, 0 ja 1. Mi­kä ak­sioo­ma ei to­teu­du (se ei ole (16))? An­na esi­merk­ki ti­lan­tees­ta, jos­sa se ei to­teu­du. Vas­taus(14) ei to­teu­du. Esi­mer­kik­si 0 ≤ 1, mut­ta 0 + 1 ≤ 1 + 1 ei pä­de, kos­ka 0 + 1 = 1 ja 1 + 1 = 0.

Kun tyy­pil­li­nen tie­to­ko­ne las­kee ko­ko­nais­lu­ku­jen yh­teen-, vä­hen­nys- ja ker­to­las­ku­ja, se käyt­tää edel­li­sen koh­dan lu­ku­jär­jes­tel­mää tu­lok­sen vä­hi­ten mer­kit­se­vän bi­tin las­ke­mi­seen. Ko­ko­nais­lu­ku­jen pa­ril­li­suus ja pa­rit­to­muus nou­dat­ta­vat sa­maa jär­jes­tel­mää. Esi­mer­kik­si kah­den pa­rit­to­man lu­vun sum­ma on ai­na pa­ril­li­nen ja tu­lo ai­na pa­ri­ton. Kum­paa pa­rit­to­muus vas­taa, nol­laa vai yk­kös­tä? Vas­tausyk­kös­tä

Mit­kä seu­raa­vis­ta pi­tää va­li­ta to­dek­si ja mit­kä epä­to­dek­si, jot­ta (11), (12), (13) ja (15) to­teu­tui­si­vat? Pe­rus­te­le vas­tauk­se­si. Vas­tausVa­lit­se­mal­la (13):ssa x = y = pa­ril­li­nen näh­dään, et­tä jot­ta (13) pä­ti­si, täy­tyy A:n ol­la to­si. Sa­man­lai­ses­ta syys­tä myös D:n täy­tyy ol­la to­si.

(13) edel­lyt­tää myös, et­tä ai­na­kin toi­nen B:stä ja C:stä on to­si. Kui­ten­kaan mo­lem­mat ei­vät voi ol­la to­si (12):n vuok­si. Siis jo­ko B on epä­to­si ja muut to­si, tai C on epä­to­si ja muut to­si. Tar­kas­ta­mal­la jo­kai­nen ak­sioo­mis­ta (11), (12), (13) ja (15) huo­ma­taan, et­tä mo­lem­mat vaih­to­eh­dot kel­paa­vat!

  1. pa­ril­li­nen ≤ pa­ril­li­nen
  2. pa­ril­li­nen ≤ pa­ri­ton
  3. pa­ri­ton ≤ pa­ril­li­nen
  4. pa­ri­ton ≤ pa­ri­ton

Ak­sioo­mat (1), …, (13), (15) ja (16) to­teu­tu­vat myös kun 0 tar­koit­taa to­tuus­ar­voa F, 1 tar­koit­taa to­tuus­ar­voa T, ≤ va­li­taan edel­li­sen koh­dan tu­lok­sen mu­kai­ses­ti, T:n kään­teis­ar­vo on T, F:n kään­teis­ar­voa ei mää­ri­tel­lä, ja muut va­lin­nat teh­dään seu­raa­vas­ti (kir­joi­ta so­pi­va loo­gi­nen lau­se­ke):
x + y vas­taa 
x vas­taa 
x ⋅ y vas­taa 
tai

On ole­mas­sa vie­lä­kin yk­sin­ker­tai­sem­pi jär­jes­tel­mä, jo­ka to­teut­taa yh­tä vail­le kaik­ki ak­sioo­mat (1), …, (16). Mi­kä se on, ja min­kä ak­sioo­man se hyl­kää? Vih­jeEdel­li­ses­sä lu­ku­jär­jes­tel­mäs­sä oli vain kak­si lu­kua. Kek­si jär­jes­tel­mä, jos­sa on vie­lä vä­hem­män lu­ku­ja. Vas­tausOn vain yk­si lu­ku 0. Sym­bo­li 1 on toi­nen ni­mi sa­mal­le lu­vul­le. Jo­kai­sen las­ku­toi­mi­tuk­sen tu­los on 0, pait­si 0:n kään­teis­ar­vo, jo­ka ei edel­leen­kään ole mää­ri­tel­ty. Ak­sioo­ma (10) ei pä­de.

Ra­tio­naa­li­lu­vut ovat ne reaa­li­lu­vut, jot­ka saa­daan kah­den ko­ko­nais­lu­vun ja­ko­las­kun tu­lok­se­na, kun ja­ka­ja ei ole nol­la. Mit­kä ak­sioo­mis­ta (1), …, (16) pä­te­vät ra­tio­naa­li­lu­vuil­le? Vas­tausKaik­ki pait­si (16). Ak­sioo­mat (1), …, (15) pä­te­vät kos­ka ra­tio­naa­li­lu­ku­jen sum­mat, vas­ta­lu­vut, tu­lot ja kään­teis­ar­vot nol­lan kään­teis­ar­vo pois lu­kien ovat ra­tio­naa­li­lu­ku­ja, kos­ka ra­tio­naa­li­lu­vut ovat reaa­li­lu­ku­ja, ja kos­ka reaa­li­lu­vut to­teut­ta­vat ne. Kos­ka vain reaa­li­lu­vut to­teut­ta­vat (1), …, (16) mut­ta ra­tio­naa­li­lu­vut ovat eri jär­jes­tel­mä kuin reaa­li­lu­vut, täy­tyy ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jät­tää to­teut­ta­mat­ta ai­na­kin yk­si ak­sioo­ma.

Esi­mer­kik­si 2 ja π ovat reaa­li­lu­ku­ja mut­ta ei­vät ole ra­tio­naa­li­lu­ku­ja. Ak­sioo­ma (16) ta­kaa kaik­kien sel­lais­ten lu­ku­jen ole­mas­sa olon. Ak­sioo­ma (16) on oman teh­tä­vän­sä ar­voi­nen. Ak­sioo­man loo­gi­nen muo­toi­lu on hir­veän nä­köi­nen, mut­ta sen ei pi­dä an­taa pe­läs­tyt­tää. Kun loo­gi­nen muo­toi­lu se­li­te­tään, sen ta­kaa pal­jas­tuu mie­len­kiin­toi­nen ta­ri­na.

Olet ken­ties tu­tus­tu­nut arit­me­tiik­kaan mo­du­lo M, mis­sä M on ko­ko­nais­lu­ku ja M ≥ 2. Se nou­dat­taa ak­sioo­mia (1), …, (5) ja (7), …, (10). Jos M on al­ku­lu­ku, se nou­dat­taa ak­sioo­mia (1), …, (10). Ru­bi­kin kuu­tion pyö­räy­tyk­set nou­dat­ta­vat ak­sioo­mia (1), …, (3).

Kun joh­dim­me kaa­vat (17), …, (24), käy­tim­me vain ak­sioo­mia, joi­den nu­me­ro on al­le 10, em­me­kä käyt­tä­neet ak­sioo­maa (6). Sii­tä seu­raa, et­tä (17), …, (24) pä­te­vät ko­ko­nais­lu­vuil­la, ra­tio­naa­li­lu­vuil­la, pa­ril­li­suus / pa­rit­to­muus -jär­jes­tel­mäs­sä ja arit­me­tii­kas­sa mo­du­lo M, kos­ka, ku­ten edel­lä to­det­tiin jär­jes­tel­mä ker­ral­laan, jo­kai­nen niis­tä to­teut­taa ym. ak­sioo­mat.

Tu­lok­sia ei siis tar­vit­se to­dis­taa jo­kai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä erik­seen. Ma­te­ma­tii­kas­sa on pal­jon ta­pauk­sia, jois­sa täl­lä ta­val­la saa­daan suu­ri hyö­ty. Tä­mä­kin on tär­keä syy ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mien käy­töl­le. Tä­mä on tär­keä syy myös sil­le ta­voit­teel­le, et­tä ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä esit­tää koh­teen­sa mah­dol­li­sim­man vä­häl­lä. Mi­tä yk­sin­ker­tai­sem­pi ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä on, si­tä hel­pom­pi on tar­kas­taa, voi­ko si­tä käyt­tää kä­sil­lä ole­vas­sa teh­tä­väs­sä.

On ole­mas­sa hyö­dyl­li­siä jär­jes­tel­miä, jois­sa osa ak­sioo­mis­ta (1), …, (10) ei pä­de. Esi­mer­kik­si mat­rii­si­las­ken­ta ei nou­da­ta ak­sioo­maa (8).

Jos re­laa­tion ≤ ti­lal­la oli­si­kin ≥, kaik­ki muut ak­sioo­mat (1), …, (16) to­teu­tui­si­vat pait­si nu­me­ro (). Niin­pä juu­ri tä­mä ak­sioo­ma on se, jo­ka rat­kai­see, et­tä 0 ≤ 1 ei­kä 1 ≤ 0. Mo­lem­mat ei­vät voi pä­teä yh­tä­ai­kaa ak­sioo­mien () ja () vuok­si (an­na pie­nem­pi nu­me­ro en­sin).
tai

Siis­pä to­dis­tam­me, et­tä 0 ≤ 1! Olet­ta­mal­la 1 ≤ 0, li­sää­mäl­lä mo­lem­mil­le puo­lil­le oi­keal­le −1 ja käyt­tä­mäl­lä (2):sta ja (18):sta saa­daan . Siis edel­lä mai­ni­tun ak­sioo­man (15) →:n va­sen puo­li to­teu­tuu si­joit­ta­mal­la −1 se­kä x:n et­tä y:n pai­kal­le. Sil­loin saa­daan →:n oi­keal­le puo­lel­le .
tai

Lau­se­ket­ta (−1) ⋅ (−1) voi sie­ven­tää seu­raa­vas­ti:
(−1) ⋅ (−1)
(24)=
(20)=
(22)=
tai

Siis ole­tuk­ses­ta 1 ≤ 0 joh­dim­me 0 ≤ 1. Kos­ka, ku­ten edel­lä to­te­sim­me, mo­lem­mat ei­vät voi pä­teä yh­tä­ai­kaa, ole­tus 1 ≤ 0 on vää­rä. Sik­si ak­sioo­man () no­jal­la 0 ≤ 1.
tai

Kai­ken tä­män vai­van­näön kaut­ta saim­me to­dis­tet­tua 0 ≤ 1! Jot­ta to­dis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä oli­si käy­tän­nön hyö­tyä, sen pi­tää pys­tyä to­dis­ta­maan pal­jon sy­väl­li­sem­piä tu­lok­sia. Käy­tän­nös­sä hyö­dyl­li­siä au­to­maat­ti­sia to­dis­tus­jär­jes­tel­miä on ke­hi­tet­ty, mut­ta help­poa se ei ole ol­lut. Ol­laan vie­lä kau­ka­na sii­tä, et­tä luo­tet­ta­vien tie­to­ko­ne­oh­jel­mien suun­nit­te­le­mi­ses­sa tar­vit­ta­va päät­te­le­mi­nen voi­tai­siin ko­ko­naan siir­tää ih­mi­sil­tä ko­neil­le.

On­nek­si ih­mis­ten ei kui­ten­kaan yleen­sä tar­vit­se pää­tel­lä sel­lai­sel­la nys­väyk­sen ta­sol­la kuin täs­sä teh­tä­väs­sä, kos­ka ih­mi­set tie­tä­vät val­miik­si et­tä 0 ≤ 1 ja mo­nia mui­ta asioi­ta. Ih­mi­set osaa­vat myös pää­tel­les­sään teh­dä pi­tem­piä loik­kia kuin täs­sä teh­tä­väs­sä.

Täy­del­li­syys ja ka­te­go­ri­suus

Lo­puk­si on eh­kä hy­vä kom­men­toi­da eräs­tä yleis­tä vää­rin­kä­si­tys­tä. Täy­del­li­syys­ak­sioo­man ni­mes­tä huo­li­mat­ta, ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä (1), …, (16) ei ole täy­del­li­nen. Se on sen si­jaan ka­te­go­ri­nen (ca­te­go­rial). Ka­te­go­ri­suus tar­koit­taa, et­tä on vain yk­si koh­de, jo­ka to­teut­taa jär­jes­tel­män kaik­ki ak­sioo­mat. Täy­del­li­syys tar­koit­taa, et­tä jo­kai­ses­ta jär­jes­tel­män pii­riin kuu­lu­vas­ta väit­tä­mäs­tä voi­daan pää­tel­lä, pä­tee­kö se vai ei­kö pä­de.

”Jär­jes­tel­män pii­riin kuu­lu­vas­ta” si­säl­tää kak­si asiaa. En­sim­mäi­nen on help­po: väit­tä­mä ei kuu­lu jär­jes­tel­män pii­riin, jos se käyt­tää sym­bo­lei­ta, joil­le ei ole an­net­tu mer­ki­tys­tä jär­jes­tel­mäs­sä. Jos esi­mer­kik­si ha­lu­taan to­dis­taa, et­tä log xy = log x + log y, täy­tyy käy­tet­tä­vis­sä ol­la tie­toa sym­bo­lin log mer­ki­tyk­ses­tä. Ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mä (1), …, (16) ei si­säl­lä sel­lais­ta tie­toa, kos­ka sym­bo­li log ei esiin­ny sii­nä lain­kaan.

Toi­nen puo­li asias­ta on vai­keam­pi. Kak­si ylei­sin­tä ta­paa ra­ken­taa mo­ni­mut­kai­sia väit­tä­miä tun­ne­taan ni­mil­lä en­sim­mäi­sen ja toi­sen ker­ta­lu­vun pre­di­kaat­ti­lo­giik­ka. Jäl­kim­mäi­nen on il­mai­su­voi­mai­sem­pi: jo­kai­nen en­sim­mäi­sen ker­ta­lu­vun kaa­va on myös toi­sen ker­ta­lu­vun kaa­va, mut­ta päin­vas­tai­nen ei pä­de. En­sim­mäi­sel­le ker­ta­lu­vul­le on mut­ta toi­sel­le ker­ta­lu­vul­le ei ole ole­mas­sa täy­del­li­siä päät­te­ly­jär­jes­tel­miä.

Ak­sioo­mat (1), …, (15) ovat en­sim­mäis­tä ker­ta­lu­kua, jo­ten nii­den seu­rauk­set ovat täy­del­li­ses­ti pää­tel­tä­vis­sä. Ak­sioo­ma (16) on tois­ta mut­ta ei en­sim­mäis­tä ker­ta­lu­kua. Jos sal­li­taan vain en­sim­mäi­sen ker­ta­lu­vun kaa­vat, niin ak­sioo­maa (16) ei voi­da käyt­tää. Voi­daan to­dis­taa, et­tä jos sal­li­taan toi­sen ker­ta­lu­vun kaa­vat, niin reaa­li­lu­vuil­le ei ole täy­del­lis­tä ak­sioo­ma­jär­jes­tel­mää. Sik­si (1), …, (16) ei ole täy­del­li­nen.

Ak­sioo­mat (1), …, (16) siis mää­rit­te­le­vät reaa­li­lu­vut yk­si­kä­sit­tei­ses­ti, mut­ta sel­lai­sel­la ta­val­la, et­tä on mah­do­ton­ta ot­taa täy­sin sel­vil­le, mi­tä tu­li­kaan mää­ri­tel­tyä!