Teh­tä­vä:
Te­ki­jä ja al­ku­lu­ku

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

Täs­sä teh­tä­väs­sä tu­tus­tum­me te­ki­jän, suu­rim­man yh­tei­sen te­ki­jän ja al­ku­lu­vun kä­sit­tei­siin.

Luon­nol­li­sen lu­vun te­ki­jät

Luon­nol­li­set lu­vut ovat 0, 1, 2, …. Luon­nol­li­nen lu­ku t on luon­nol­li­sen lu­vun n te­ki­jä jos ja vain jos on ole­mas­sa sel­lai­nen luon­nol­li­nen lu­ku k, et­tä n = tk. Täl­löin myös k on n:n te­ki­jä. Esi­mer­kik­si 3 ja 4 ovat 12:n te­ki­jöi­tä, kos­ka 12 = 3 · 4 = 4 · 3.

Kos­ka jo­kai­sel­le luon­nol­li­sel­le lu­vul­le n pä­tee n = 1n, on yk­kö­nen jo­kai­sen luon­nol­li­sen lu­vun te­ki­jä. Kos­ka jo­kai­sel­le luon­nol­li­sel­le lu­vul­le t pä­tee 0 = t ⋅ 0, on jo­kai­nen luon­nol­li­nen lu­ku nol­lan te­ki­jä.

On­ko jo­kai­nen luon­nol­li­nen lu­ku n it­sen­sä te­ki­jä? Kir­joi­ta ”ei” tai sa­man­kal­tai­nen yh­tä­lö kuin edel­lä, käyt­täen ker­to­merk­ki­nä merk­kiä *.
tai

Kir­joi­ta kul­le­kin seu­raa­vis­ta lu­vuis­ta suu­rin te­ki­jä, jo­ka on lu­kua it­seään pie­nem­pi.

10   tai
14   tai
27   tai

Kir­joi­ta lu­vun 18 kaik­ki te­ki­jät kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä. Jä­tä tar­peet­to­mat ruu­dut tyh­jik­si. Va­li­tet­ta­vas­ti tä­män koh­dan käyt­tö­liit­ty­mä on huo­no: jo­kai­sen te­ki­jän pi­tää ol­la oi­keas­sa ruu­dus­sa, muu­ten ko­ne hyl­kää sen. Toi­saal­ta sen avul­la saat vih­jeen, ovat­ko vie­lä puut­tu­vat te­ki­jät suu­rem­pia vai pie­nem­piä kuin ne jot­ka ko­ne on jo hy­väk­sy­nyt.

tai

Kir­joi­ta lu­vun 19 kaik­ki te­ki­jät kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä. Jä­tä tar­peet­to­mat ruu­dut tyh­jäk­si. Oi­val­li­se­na opis­ke­li­ja­na hok­saat ihan it­se, et­tä tä­män koh­dan käyt­tö­liit­ty­mä on yh­tä huo­no kuin edel­li­sen.

tai

Luon­nol­li­nen lu­ku t on ko­ko­nais­lu­vun n te­ki­jä jos ja vain jos t on |n|:n te­ki­jä.

Al­ku­te­ki­jät

Al­ku­lu­ku on yk­kös­tä suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku, jol­la ei ole mui­ta te­ki­jöi­tä kuin 1 ja lu­ku it­se. Edel­lä näim­me, et­tä lu­vul­la 18 on ja lu­vul­la 19 ei ole mui­ta­kin te­ki­jöi­tä kuin 1 ja lu­ku it­se. Sik­si 19 on ja 18 ei ole al­ku­lu­ku.

Luet­te­le vii­si pie­nin­tä al­ku­lu­kua kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä.

tai

Luon­nol­li­sen lu­vun n al­ku­te­ki­jä on al­ku­lu­ku, jo­ka on n:n te­ki­jä. Jo­kai­nen yk­kös­tä suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku voi­daan esit­tää täs­mäl­leen yh­del­lä ta­val­la al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä. Esi­mer­kik­si 12 = 2 · 2 · 3 = 2 · 3 · 2 = 3 · 2 · 2, mut­ta näis­tä vain 2 · 2 · 3 on kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä.

Esi­tä 90 al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä.
90 = ·  ·  · 
tai

On mel­ko help­po huo­ma­ta, et­tä jo­kai­nen yk­kös­tä suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku voi­daan esit­tää ai­na­kin yh­del­lä ta­val­la al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä. Jos sel­lai­nen lu­ku n ei ole al­ku­lu­ku, sil­lä on al­ku­lu­vun mää­ri­tel­män vuok­si te­ki­jä t jol­le pä­tee 1 < t < n. Ja­ko
n
t
me­nee ta­san ja sen tu­lok­sel­le k pä­tee 1 < k < n. Jos t tai k ei ole al­ku­lu­ku, se tai ne voi­daan pilk­koa osik­si sa­maan ta­paan kuin n pil­kot­tiin. Tä­tä jat­ke­taan jo­kai­ses­sa haa­ras­sa niin pit­käl­le kuin mah­dol­lis­ta. Haa­ra päät­tyy, kun vas­taan tu­lee al­ku­lu­ku. Kos­ka kum­pi­kin osa on luon­nol­li­nen lu­ku ja pie­nem­pi kuin pil­kot­ta­va lu­ku, mi­kään haa­ra ei voi jat­kua lo­put­to­mas­ti. Lo­puk­si näin saa­dut al­ku­lu­vut jär­jes­te­tään kas­va­vaan suu­ruus­jär­jes­tyk­seen.

Sen si­jaan on vai­keah­koa to­dis­taa, et­tä mi­tään yk­kös­tä suu­rem­paa luon­nol­lis­ta lu­kua ei voi esit­tää useam­mal­la kuin yh­del­lä ta­val­la al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä. Teem­me sen tä­män teh­tä­vän lo­pus­sa.

Teh­tä­viä tyyp­piä ”esi­tä al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na” on haus­kem­pi teh­dä, jos tun­tee help­po­ja kei­no­ja tes­ta­ta, on­ko jo­kin pie­ni al­ku­lu­ku an­ne­tun luon­nol­li­sen lu­vun te­ki­jä. Täs­sä koh­das­sa opet­te­lem­me uu­den sa­nan: n on jaol­li­nen m:llä jos ja vain jos m on n:n te­ki­jä.

Lu­ku 2 on luon­nol­li­sen lu­vun n te­ki­jä, jos ja vain jos n:n vii­mei­nen nu­me­ro on
1, 3, 5, 7 tai 9
2, 4, 6 tai 8
0, 2, 4, 6 tai 8
1, 2, 3, 4 tai 5
tai

Lu­ku 5 on luon­nol­li­sen lu­vun n te­ki­jä, jos ja vain jos n:n vii­mei­nen nu­me­ro on tai . (Kir­joi­ta pie­nem­pi en­sin.)
tai

Luon­nol­li­nen lu­ku n on jaol­li­nen vii­del­lä, jos ja vain jos n:n vii­mei­nen nu­me­ro on tai . (Kir­joi­ta pie­nem­pi en­sin.)
tai

Lu­ku 3 on luon­nol­li­sen lu­vun n te­ki­jä, jos ja vain jos 3 on n:n nu­me­roi­den sum­man te­ki­jä. Mi­kä seu­raa­vis­ta on kol­mel­la jaol­li­nen?
2021
2022
2023
tai

Lu­vun 2874536 nu­me­roi­den sum­ma on .
tai

Ur­po las­ki hy­vin ison luon­nol­li­sen lu­vun nu­me­roi­den sum­man ja sai tu­lok­sek­si niin ison lu­vun s, et­tä hän ei osaa suo­ral­ta kä­del­tä sa­noa, on­ko se kol­mel­la jaol­li­nen. Mi­tä Ur­pon kan­nat­taa teh­dä? Va­lit­se mie­les­tä­si pa­ras vaih­to­eh­to.
Jat­kaa re­kur­sii­vi­ses­ti.
Las­kea s:n nu­me­roi­den sum­ma. Jos se­kin on ko­vin iso, kan­nat­taa las­kea sen nu­me­roi­den sum­ma ja niin edel­leen, kun­nes lu­ku on niin pie­ni, et­tä sii­tä nä­kee hel­pos­ti, on­ko se kol­mel­la jaol­li­nen.
Va­roa jou­tu­mas­ta re­kur­sion poh­ja­ta­pauk­seen.
tai

Nu­me­roi­den sum­maa las­ket­taes­sa voi­daan jät­tää kol­mo­set pois, kos­ka nii­den pois­jät­tä­mi­nen ei vai­ku­ta sii­hen, on­ko sum­ma kol­mel­la jaol­li­nen. Mi­kä seu­raa­vis­ta on kol­mel­la jaol­li­nen?
333833333633333333733331
333353330333373333833333
333331333383334333323333
tai

Mit­kä muut nu­me­rot voi­daan jät­tää pois nu­me­roi­den sum­maa las­ket­taes­sa, kun sel­vi­te­tään, on­ko sum­ma kol­mel­la jaol­li­nen?
, ja . (Kir­joi­ta pie­nin en­sin.)
tai

Aja­tus­ko­kei­ta

Tä­män lu­vun ta­voit­tee­na on saa­da si­nut te­ke­mään ha­vain­to­ja, jot­ka aut­ta­vat ym­mär­tä­mään myö­hem­min esi­tet­tä­viä asioi­ta.

Luon­nol­lis­ten lu­ku­jen n ja m yh­tei­nen te­ki­jä on mi­kä ta­han­sa luon­nol­li­nen lu­ku, jo­ka on se­kä n:n et­tä m:n te­ki­jä. Luet­te­le lu­ku­jen 36 ja 60 kaik­ki yh­tei­set te­ki­jät kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä.

tai

Lu­vut 15 ja 39 aja­tel­laan jo löy­de­tyik­si. Li­sää lu­ku­ja löy­de­tään ot­ta­mal­la mit­kä ta­han­sa kak­si jo löy­det­tyä lu­kua ja las­ke­mal­la ne yh­teen tai vä­hen­tä­mäl­lä ne toi­sis­taan. Va­li­tut lu­vut saa­vat ol­la sa­ma lu­ku. Jo­kai­sen löy­de­tyn lu­vun saa käyt­tää mi­ten mon­ta ker­taa ta­han­sa. Kir­joi­ta suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä kol­me suu­rin­ta ne­ga­tii­vis­ta ja kol­me pie­nin­tä po­si­tii­vis­ta lu­kua, jot­ka voi­daan löy­tää näin.
0
tai

Mit­kä lu­vut kai­ken kaik­kiaan voi­daan muo­dos­taa edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la? Läh­tö­koh­ta­na ovat yhä 15 ja 39. Vas­tausJo­kai­nen mu­ka­na ole­va lu­ku on jaol­li­nen kol­mel­la. Jo­kai­nen kol­mel­la jaol­li­nen lu­ku on mu­ka­na.

Va­lit­se toi­set kak­si po­si­tii­vis­ta ko­ko­nais­lu­kua läh­tö­koh­dik­si ja tut­ki, mit­kä lu­vut voi muo­dos­taa yh­teen- ja vä­hen­nys­las­kuil­la edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la. Tois­ta kol­man­sil­la ja eh­kä nel­jän­sil­lä­kin lu­vuil­la. Ha­vain­toKaik­ki muo­dos­tu­vat lu­vut ovat pie­nim­män muo­dos­tu­neen po­si­tii­vi­sen lu­vun mo­ni­ker­to­ja, ja jo­kai­nen mo­ni­ker­ta on mu­ka­na. Pie­nin muo­dos­tu­nut po­si­tii­vi­nen lu­ku on al­ku­pe­räis­ten lu­ku­jen yh­tei­nen te­ki­jä.

Ha­vain­nois­ta ken­ties hel­poim­min to­dis­tet­ta­vis­sa ole­va on se, et­tä pie­nim­män mu­ka­na ole­van po­si­tii­vi­sen lu­vun jo­kai­nen mo­ni­ker­ta on mu­ka­na. Aiem­min pie­nin mu­ka­na ole­va po­si­tii­vi­nen lu­ku oli 3, ja jo­kai­nen 3:n mo­ni­ker­ta oli mu­ka­na. Jo­kai­nen mo­ni­ker­ta on mu­ka­na sii­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta syys­tä, et­tä pie­nin­tä mu­ka­na ole­vaa po­si­tii­vis­ta lu­kua saa las­kea yh­teen it­sen­sä kans­sa ja vä­hen­tää it­ses­tään mi­ten mon­ta ker­taa ta­han­sa.

Myös on mel­ko help­po näh­dä, et­tä mui­ta lu­ku­ja ei ole mu­ka­na kuin pie­nim­män mu­ka­na ole­van po­si­tii­vi­sen lu­vun mo­ni­ker­to­ja. Yri­tä kek­siä pe­rus­te­lu! Vih­jeKu­vit­te­le, et­tä mu­ka­na oli­si lu­ku, jo­ka ei ole pie­nim­män mu­ka­na ole­van po­si­tii­vi­sen lu­vun mo­ni­ker­ta. Mi­tä voi­daan teh­dä sil­lä ja si­tä lä­hin­nä pie­nem­mäl­lä mu­ka­na ole­val­la lu­vul­la? Vas­tausOl­koon v pie­nin mu­ka­na ole­va po­si­tii­vi­nen lu­ku. Osoi­tam­me, et­tä jos mu­ka­na oli­si lu­ku x jo­ka ei ole sen mo­ni­ker­ta, niin syn­tyi­si ris­ti­rii­ta. Sik­si sel­lais­ta lu­kua ei voi ol­la mu­ka­na.

Lu­ku x si­joit­tui­si kah­den mo­ni­ker­ran iv ja (i + 1)v vä­liin. Si­tä lä­hin­nä pie­nem­pi mu­ka­na ole­va lu­ku y oli­si jo­ko iv tai si­joit­tui­si iv:n ja x:n vä­liin. Siis ivy < x < (i + 1)v. Vä­hen­nys­las­kul­la löy­det­täi­siin x − y, jo­ten sen­kin pi­tää ol­la mu­ka­na. Sil­le pä­tee 0 < x − yx − iv < (i + 1)v − iv = v. Niin­pä v ei oli­si­kaan pie­nin mu­ka­na ole­va po­si­tii­vi­nen lu­ku, vas­toin v:n va­lin­taa päät­te­lyn alus­sa.

Ei ole ihan help­poa to­dis­taa, et­tä pie­nin muo­dos­tu­nut po­si­tii­vi­nen lu­ku on al­ku­pe­räis­ten lu­ku­jen yh­tei­nen te­ki­jä. Pa­laam­me asiaan ke­hi­tet­tyäm­me li­sää teo­riaa, mut­ta yk­si tar­peel­li­nen to­si­asia on riit­tä­vän help­po to­dis­tet­ta­vak­si jo nyt.

Ol­koon t luon­nol­lis­ten lu­ku­jen n ja m yh­tei­nen te­ki­jä. Mää­ri­tel­män mu­kaan se tar­koit­taa, et­tä on ole­mas­sa sel­lai­set luon­nol­li­set lu­vut k ja h, et­tä n = tk ja m = th. Täl­löin n + m ja n − m voi­daan kir­joit­taa ker­to­las­kui­na, joi­den en­sim­mäi­nen te­ki­jä on t. Täy­den­nä!
n + m =
n − m =
tai

Mi­kä joh­to­pää­tös edel­li­ses­tä voi­daan teh­dä? Vas­taus Jos t on kah­den luon­nol­li­sen lu­vun yh­tei­nen te­ki­jä, niin se on myös nii­den sum­man ja ero­tuk­sen te­ki­jä.

Luon­nol­li­set lu­vut n ja m aja­tel­laan jo löy­de­tyik­si, ja niis­tä muo­dos­te­taan lu­ku­ja yh­teen- ja/tai vä­hen­nys­las­kuil­la ku­ten äs­ken. Mi­ten edel­li­nen joh­to­pää­tös laa­je­nee tä­hän ti­lan­tee­seen? Vas­tausJos t on n:n ja m:n yh­tei­nen te­ki­jä, niin t on myös jo­kai­sen näin löy­ty­vän lu­vun te­ki­jä. Vaik­ka yh­teen- tai vä­hen­nys­las­kun osa­puo­li­na ei­vät oli­si­kaan n ja/tai m vaan myö­hem­min löy­de­tyt lu­vut, ne­kin ovat t:llä jaol­li­sia, jo­ten myös nii­den sum­ma ja ero­tus ovat.

Suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä

Luon­nol­lis­ten lu­ku­jen n ja m suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä syt(n, m) on suu­rin luon­nol­li­nen lu­ku, jo­ka on se­kä n:n et­tä m:n te­ki­jä. Lu­vuil­la 0 ja 0 ei ole suu­rin­ta yh­teis­tä te­ki­jää. Mik­si?
Niil­lä ei ole lain­kaan yh­tei­siä te­ki­jöi­tä.
Mi­kään nii­den yh­tei­sis­tä te­ki­jöis­tä ei ole suu­rin.
Te­ki­jän kä­si­te ei so­vel­lu nol­laan, kos­ka nol­lal­la ei voi ja­kaa.
tai

Ol­koon n nol­laa suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku. Mi­kä on n:n suu­rin te­ki­jä? .
tai

Ol­koot n ja m luon­nol­li­sia lu­ku­ja. Mi­kä lu­ku ai­na­kin on nii­den yh­tei­nen te­ki­jä? .
tai

Olem­me hok­san­neet, et­tä jos on kak­si luon­nol­lis­ta lu­kua, jois­ta ai­na­kin toi­nen ei ole 0, niin niil­lä on ai­na­kin yk­si yh­tei­nen te­ki­jä, mut­ta ei voi ol­la mi­ten suu­ria yh­tei­siä te­ki­jöi­tä ta­han­sa. Sik­si niil­lä on suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä.

Kah­den luon­nol­li­sen lu­vun suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä voi­daan löy­tää esit­tä­mäl­lä lu­vut al­ku­te­ki­jöi­den tu­loi­na ja poi­mi­mal­la ne al­ku­te­ki­jät, jot­ka esiin­ty­vät mo­lem­mis­sa. Al­ku­te­ki­jä ote­taan mu­kaan niin mon­ta ker­taa, kuin se esiin­tyy sii­nä lu­vus­sa, jos­sa se esiin­tyy vä­hem­män ker­to­ja. Esi­mer­kik­si kos­ka 45 = 3 · 3 · 5 ja 54 = 2 · 3 · 3 · 3, nii­den suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä syt(45, 54) on 3 · 3 = 9. Kos­ka 12 = 2 · 2 · 3 ja 66 = 2 · 3 · 11, nii­den suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä on syt(12, 66) = 2 · 3 = 6.

Kuin­ka mon­ta ker­taa va­sem­man puo­len lu­ku esiin­tyy ylä­ri­vin lu­vun te­ki­jä­nä?
75105
2
3
5
7
tai

Mi­kä on lu­ku­jen 75 ja 105 suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä? .
tai

syt(40, 100) =
syt(21, 10) = Vih­jeHuo­ma­sit eh­kä, et­tä täs­sä ta­pauk­ses­sa yh­tei­siä al­ku­te­ki­jöi­tä ei ole lain­kaan. Edel­lä mai­nit­tiin lu­ku, jo­ka on min­kä ta­han­sa kah­den luon­nol­li­sen lu­vun yh­tei­nen te­ki­jä.
tai

Tä­mä ta­pa et­siä suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä on käy­tän­nöl­li­nen vain pie­nil­lä luon­nol­li­sil­la lu­vuil­la, kos­ka suur­ten luon­nol­lis­ten lu­ku­jen ja­ka­mi­nen te­ki­jöi­hin on työ­läs­tä. Pa­rem­pi ta­pa löy­tää suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä tun­ne­taan ni­mel­lä Euk­lei­deen al­go­rit­mi. Sii­tä on ole­mas­sa kak­si ver­sio­ta, an­tiik­ki­nen (kir­jai­mel­li­ses­ti!) ja mo­der­ni. Mo­der­ni ver­sio on te­ho­kas, mut­ta so­pii huo­nos­ti kä­sin las­ken­taan. Tu­tus­tum­me sii­hen jos­kus tois­te. An­tiik­ki­nen ver­sio so­pii hy­vin kä­sin las­ken­taan.

An­tiik­ki­nen ver­sio toi­mii tois­ta­mal­la seu­raa­vaa kun­nes jäl­jel­lä ole­vat lu­vut ovat yh­tä­suu­ret tai toi­nen niis­tä on 0: vä­hen­ne­tään suu­rem­mas­ta lu­vus­ta pie­nem­pi, hei­te­tään suu­rem­pi lu­ku pois ja ote­taan vä­hen­nys­las­kun tu­los mu­kaan. Esi­mer­kik­si jos lu­vut ovat 98 ja 70, las­kel­ma ete­nee seu­raa­vas­ti: 98 − 70 = 28, 70 − 28 = 42, 42 − 28 = 14, 28 − 14 = 14. Nyt jäl­jel­lä ovat 14 ja 14. Ne ovat yh­tä­suu­ret, jo­ten lo­pe­te­taan ja tu­los on 14.

Mur­to­lu­vut sie­ven­ne­tään usein muo­toon, jos­sa osoit­ta­ja ja ni­mit­tä­jä ovat mah­dol­li­sim­man pie­net. Tä­mä ta­pah­tuu ja­ka­mal­la se­kä osoit­ta­ja et­tä ni­mit­tä­jä nii­den suu­rim­mal­la yh­tei­sel­lä te­ki­jäl­lä. Esi­mer­kik­si syt(98, 70) = 14, jo­ten
98
70
=
98 / 14
70 / 14
=
7
5
.

Sie­ven­nä seu­raa­vat mur­to­lu­vut.

90
36
=
tai
98
154
=
tai
323
221
=
tai

Ja­ko­yh­tä­lö

Joh­taak­sem­me erään tär­keän suu­rin­ta yh­teis­tä te­ki­jää kos­ke­van tu­lok­sen, tar­vit­sem­me ja­ko­yh­tä­löä. Ja­ko­yh­tä­lö on muu­ten­kin laa­jas­ti hyö­dyl­li­nen luon­nol­lis­ten lu­ku­jen kä­sit­te­lys­sä.

Ja­ko­yh­tä­lön muis­ta­mi­ses­sa aut­taa aja­tel­la las­ten­kut­su­ja. Ole­te­taan, et­tä kut­suil­la on m las­ta. Heil­le jae­taan n il­ma­pal­loa mah­dol­li­sim­man ta­san, kui­ten­kin rik­ko­mat­ta il­ma­pal­lo­ja. Ja­ko ei vält­tä­mät­tä me­ne ta­san. Ja­ko­jään­nös­tä eli yli jää­vien il­ma­pal­lo­jen mää­rää mer­ki­tään n mod m. Osa­mää­rää eli kun­kin lap­sen saa­maa il­ma­pal­lo­jen mää­rää mer­ki­tään n div m.

Yli jää­vien il­ma­pal­lo­jen mää­rä eli n mod m on vä­hin­tään ja enin­tään .
tai

Kaik­kien il­ma­pal­lo­jen mää­rä voi­daan las­kea myös seu­raa­vas­ti. Lap­set sai­vat yh­teen­sä il­ma­pal­loa. Kun sii­hen li­sä­tään yli jää­nei­den il­ma­pal­lo­jen mää­rä, saa­daan
n = .
tai

Yl­lä ole­vas­ta saa­daan al­la ole­va niis­sä ta­pauk­sis­sa, kun n ja m ovat luon­nol­li­sia lu­ku­ja ja m ≠ 0. Laa­jen­nos ne­ga­tii­vi­siin ko­ko­nais­lu­kui­hin voi­daan teh­dä mo­nin ta­voin. Eri oh­jel­moin­ti­kie­lis­sä on käy­tet­ty eri ta­po­ja. Al­la on käy­tet­ty ma­te­maa­tik­ko­jen suo­si­maa ta­paa.

Jos n ja m ovat ko­ko­nais­lu­ku­ja ja m ≠ 0, niin

Tä­tä kut­su­taan ja­ko­yh­tä­lök­si.

Li­sää suu­rim­mas­ta yh­tei­ses­tä te­ki­jäs­tä

Tar­vit­sem­me jat­kos­sa seu­raa­vaa lau­set­ta. Se ker­too, et­tä syt(n, m) voi­daan muo­dos­taa las­ke­mal­la so­pi­va n:n mo­ni­ker­ta ja vä­hen­tä­mäl­lä sii­tä so­pi­va m:n mo­ni­ker­ta, tai las­ke­mal­la so­pi­va m:n mo­ni­ker­ta ja vä­hen­tä­mäl­lä sii­tä so­pi­va n:n mo­ni­ker­ta.

Lau­se 1 Ol­koot n ja m luon­nol­li­sia lu­ku­ja ja n ≠ 0. On ole­mas­sa sel­lai­set ko­ko­nais­lu­vut x ja y, et­tä xn + ym = syt(n, m).

Ku­vi­tel­laan, et­tä x ja y va­li­taan vuo­ron­pe­rään kai­kil­la mah­dol­li­sil­la ta­voil­la, ja ase­te­taan niin saa­ta­vat lu­vut xn + ym jo­noon suu­ruus­jär­jes­tyk­seen. Jo­noon kuu­luu ai­na­kin lu­ku −3m, kos­ka se saa­daan va­lit­se­mal­la x = 0 ja y = −3. Jo­noon kuu­luu myös 0, kos­ka se saa­daan va­lit­se­mal­la x = y = 0. (Ne voi­vat it­se asias­sa ol­la sa­ma lu­ku, kos­ka em­me ole olet­ta­neet, et­tä m ≠ 0.)

To­dis­tuk­sem­me käyt­tää pie­nin­tä po­si­tii­vis­ta yl­lä ole­vaan jo­noon kuu­lu­vaa lu­kua. On tar­peen var­mis­tua, et­tä sel­lai­nen lu­ku on ole­mas­sa. Mi­kä var­mis­taa, et­tä jo­nos­sa on yh­tään po­si­tii­vis­ta lu­kua? Vas­tausVa­lin­ta x = 1 ja y = 0 tuot­taa xn + ym = n. Kos­ka lau­sees­sa ole­tet­tiin, et­tä n ≠ 0 ja n on luon­nol­li­nen lu­ku, pä­tee n > 0.

On­ko jo­nos­sa pie­nin­tä lu­kua? Vas­tausEi ole. Va­li­taan mi­kä ta­han­sa jo­non lu­ku j, niin vä­hen­tä­mäl­lä sii­tä n saa­daan si­tä pie­nem­pi jo­non lu­ku. Saa­tu lu­ku j − n on pie­nem­pi, kos­ka n > 0. Saa­tu lu­ku on jo­non lu­ku seu­raa­vas­ta syys­tä. Kos­ka j on jo­non lu­ku, on ole­mas­sa sel­lai­set ko­ko­nais­lu­vut x ja y, et­tä j = xn + ym. Niin­pä j − n = (x − 1)n + ym. Myös x − 1 on ko­ko­nais­lu­ku. Mi­kä var­mis­taa, et­tä jo­noon kuu­lu­vien po­si­tii­vis­ten lu­ku­jen jou­kos­sa on pie­nin? Vas­tausJos aloi­te­taan lu­vus­ta n (jon­ka tie­däm­me kuu­lu­van jo­noon ja ole­van po­si­tii­vi­nen) ja kul­je­taan jo­noa taak­se­päin, niin jo­ka as­ke­leel­la lu­ku pie­ne­nee ai­na­kin yh­del­lä (kos­ka jo­no on suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä ja si­säl­tää vain ko­ko­nais­lu­ku­ja). Vii­meis­tään n as­ke­leen jäl­keen saa­vu­te­taan tai ohi­te­taan 0. Juu­ri si­tä en­nen koh­dat­tu lu­ku on pie­nin jo­noon kuu­lu­va po­si­tii­vi­nen lu­ku. On­ko po­si­tii­vis­ten ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jou­kos­sa pie­nin?
Vas­taus
Ei ole. Jos x on mi­kä ta­han­sa po­si­tii­vi­nen ra­tio­naa­li­lu­ku, niin
x
2
on si­tä pie­nem­pi po­si­tii­vi­nen ra­tio­naa­li­lu­ku.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa kui­ten­kin on var­maa, et­tä jo­nos­sa on pie­nin po­si­tii­vi­nen lu­ku. Mer­kit­sem­me si­tä k:lla ja va­lit­sem­me sen tuot­ta­vat x ja y. Niin­pä k = xn + ym.

Tar­vit­sem­me seu­raa­vas­sa lu­kua m div k mo­nes­ti, jo­ten kaa­vo­jen sel­ven­tä­mi­sek­si mer­kit­sem­me si­tä d:llä. Ja­ko­yh­tä­lön mu­kaan m mod k = (käy­tä d:tä).
tai

Sik­si m mod k = m − (xn + ym)d = −xdn + (1 − yd)m. Kos­ka div tuot­taa ko­ko­nais­lu­vun, ovat d, −xd ja 1 − yd ko­ko­nais­lu­ku­ja. Niin­pä myös −xdn + (1 − yd)m eli m mod k on jo­nos­sam­me.

Kos­ka k on po­si­tii­vi­nen, pä­tee |k| = k. Ja­ko­yh­tä­lön mu­kaan m mod k < .
tai

Mik­si m mod k ei voi ol­la po­si­tii­vi­nen? Vas­tausKos­ka k on pie­nin po­si­ti­vii­nen jo­nom­me lu­ku, m mod k on si­tä pie­nem­pi, ja m mod k on jo­nos­sam­me. Kuin­ka pal­jon m mod k on, ja mik­si? Vas­tausJa­ko­yh­tä­lön mu­kaan 0 ≤ m mod k. Juu­ri to­det­tiin, et­tä 0 < m mod k ei pä­de. Niin­pä m mod k = 0. Toi­sin sa­noen, m on jaol­li­nen k:lla.

Sa­mas­ta syys­tä n on jaol­li­nen k:lla. Mik­si ei hait­taa, et­tä ole­tet­tiin n ≠ 0, mut­ta ei ole­tet­tu m ≠ 0? Vas­tausTo­dis­tuk­sem­me, et­tä m on jaol­li­nen k:lla, pä­tee jo­kai­sel­le lu­vul­le, jol­le pä­te­vät ne asiat, mi­tä ole­tet­tiin m:stä. Lu­vus­ta m ole­tet­tiin vain, et­tä se on luon­nol­li­nen lu­ku. Myös n on luon­nol­li­nen lu­ku. Li­sä­tie­to, et­tä n ≠ 0, ei ku­moa si­tä, et­tä n on luon­nol­li­nen lu­ku.

Niin­pä k eli xn + ym on m:n ja n:n yh­tei­nen te­ki­jä.

Ol­koon t mi­kä ta­han­sa m:n ja n:n yh­tei­nen te­ki­jä. Siis on ole­mas­sa sel­lai­set luon­nol­li­set lu­vut i ja j, et­tä m = ja n = .
tai

Saam­me k = xn + ym = xtj + yti = t(xj + yi). Kos­ka k on po­si­tii­vi­nen ja xj + yi on ko­ko­nais­lu­ku, pä­tee tk. Niin­pä k eli xn + ym on m:n ja n:n suu­rin yh­tei­nen te­ki­jä.

Arit­me­tii­kan pe­rus­lau­se

Lau­se 2 Ol­koon p al­ku­lu­ku ja ol­koot n ja m luon­nol­li­sia lu­ku­ja. Jos nm on jaol­li­nen p:llä, niin n tai m (tai mo­lem­mat) on jaol­li­nen p:llä.

Kos­ka p on al­ku­lu­ku, sil­lä ei ole mui­ta te­ki­jöi­tä kuin ja (kir­joi­ta pie­nem­pi en­sin). Sik­si syt(n, p) on 1 tai p.
tai

Jos syt(n, p) = p, niin n on jaol­li­nen p:llä. Täl­löin lau­se pä­tee.

Jäl­jel­lä on ta­paus syt(n, p) = 1. Osoi­tam­me, et­tä täl­löin m on jaol­li­nen p:llä.

Lau­seen 1 mu­kaan on ole­mas­sa sel­lai­set ko­ko­nais­lu­vut x ja y, et­tä syt(n, p) = xn + yp. Kos­ka syt(n, p) = 1, pä­tee xn + yp = 1. Ker­to­mal­la tä­män mo­lem­mat puo­let m:llä saa­daan xnm + ypm = m.

Kos­ka nm on jaol­li­nen p:llä, on ole­mas­sa sel­lai­nen luon­nol­li­nen lu­ku k, et­tä nm = pk. Sik­si m = xnm + ypm = xpk + ypm = p(xk + ym).

Ko­ko­nais­lu­ku xk + ym ei voi ol­la ne­ga­tii­vi­nen, kos­ka muu­toin p(xk + ym) eli m oli­si ne­ga­tii­vi­nen vas­toin si­tä, et­tä m on luon­nol­li­nen lu­ku. Niin­pä xk + ym on luon­nol­li­nen lu­ku. Kos­ka m on p:n ja sen tu­lo, on m jaol­li­nen p:llä.

Arit­me­tii­kan pe­rus­lau­se Jo­kai­nen yk­kös­tä suu­rem­pi luon­nol­li­nen lu­ku voi­daan esit­tää täs­mäl­leen yh­del­lä ta­val­la al­ku­te­ki­jöi­den tu­lo­na kas­va­vas­sa suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä.

Näim­me ai­kai­sem­min, et­tä ai­na­kin yh­del­lä ta­val­la voi­daan esit­tää. Nyt osoi­tam­me, et­tä ei voi­da esit­tää useam­mal­la ta­val­la. Ol­koot p1p2pi ja q1q2qj kak­si esi­tys­tä sa­mal­le lu­vul­le. To­dis­tam­me, et­tä ne ovat sa­ma esi­tys.

Siis p1p2pi = q1q2qj.

Jos i = j = 1, niin p1 = p1p2pi = q1q2qj = q1, jo­ten p1 = q1.

Ei voi ol­la i = 1 < j, kos­ka muu­toin p1 oli­si ai­na­kin kah­den yk­kös­tä suu­rem­man luon­nol­li­sen lu­vun q1 ja q2qj tu­lo, vas­toin si­tä et­tä p1 on al­ku­lu­ku. Sa­mas­ta syys­tä ei voi ol­la . Vih­jeTois­ta päät­te­ly esi­tys­ten roo­lit vaih­det­tui­na.
tai

Jäl­jel­lä on ta­paus .
tai

Lau­seen 2 mu­kaan p1 on q1:n tai q2qj:n te­ki­jä. Jos p1 on q2qj:n te­ki­jä ja j > 2, niin lau­seen 2 mu­kaan p1 on q2:n tai q3qj:n te­ki­jä. Näin jat­ka­mal­la näh­dään, et­tä p1 on jon­kin lu­vuis­ta q1, …, qj te­ki­jä. Kos­ka ne ja p1 ovat al­ku­lu­ku­ja, tä­mä on mah­dol­lis­ta vain si­ten, et­tä p1 on jo­kin lu­vuis­ta q1, …, qj. Kos­ka q1 ≤ … ≤ qj, saa­daan p1q1.

Sa­mal­la ta­val­la saa­daan q1p1. Niis­tä yh­des­sä tu­lee p1 = q1. Sii­tä seu­raa p2pi = q2qj.

Olem­me to­dis­ta­neet, et­tä p1 = q1 ja jo­ko i = j = 1 tai i > 1, j > 1 ja p2pi = q2qj. Ta­paus p2pi = q2qj on muu­ten sa­ma kuin to­dis­tuk­sen alus­sa, mut­ta yh­tä ly­hyem­mil­le esi­tyk­sil­le. Sik­si päät­te­ly voi­daan tois­taa sil­le. Niin te­ke­mäl­lä saa­daan p2 = q2. Jat­ka­mal­la näin saa­daan p3 = q3, p4 = q4 ja niin edel­leen kun­nes jom­pi kum­pi esi­tys lop­puu, jol­loin toi­nen­kin esi­tys lop­puu.

Tä­mä riit­tä­köön täl­lä ker­taa.