Teh­tä­vä:
Ne­liö­juu­ri(−1) al­ku­lu­ku­kun­nis­sa

Ly­hyt Math­Check-oh­je (uu­teen vä­li­leh­teen)

Täs­sä teh­tä­väs­sä har­joi­tel­laan päät­te­le­mis­tä, jos­sa hyö­dyn­ne­tään si­tä, et­tä koh­de­maail­mas­sa on vain ää­rel­li­nen mää­rä al­kioi­ta. Vaik­ka ko­ki­sit teh­tä­vän lu­ku­teo­reet­ti­sen ajat­te­lun vie­raak­si, kan­nat­taa sil­ti jat­kaa, sil­lä mo­nes­sa koh­das­sa sel­vi­tään ta­val­li­sia lu­ku­ja kos­ke­val­la ajat­te­lul­la. Myös päät­te­lyn pe­rus­juo­ni kan­nat­taa yrit­tää ym­mär­tää. Jot­ta se ei huk­kui­si yk­si­tyis­koh­tien al­le, se ker­ra­taan lo­pus­sa.

Joh­dan­to

Aluk­si ker­taam­me hie­man arit­me­tiik­kaa mo­du­lo p. Sii­nä kaik­kia ko­ko­nais­lu­ku­ja edus­ta­maan riit­tä­vät 0, …, p − 1, kos­ka tar­vit­taes­sa las­ku­toi­mi­tuk­sen lo­puk­si las­ke­taan mod p.

Jos p = 11, niin pal­jon­ko on n mod p, kun n on an­net­tu lu­ku?
24 tai
20 tai
 6 tai

Mer­kin­tä n =p m tar­koit­taa, et­tä n mod p = m mod p. Ku­ten kou­lus­sa­kin, n = m tar­koit­taa, et­tä n ja m ovat sa­ma lu­ku. Va­lit­se oi­kea vaih­to­eh­to.
Jos n =p m niin n = m, mut­ta ei vält­tä­mät­tä toi­sin­päin.
Jos n = m niin n =p m, mut­ta ei vält­tä­mät­tä toi­sin­päin.
n =p m jos ja vain jos n = m.
tai

Seu­raa­va pä­tee mo­du­lo­arit­me­tii­kas­sa. Si­tä tar­vi­taan las­kuis­sa usein.

(0) Jos n ja k ovat ko­ko­nais­lu­ku­ja ja p on po­si­tii­vi­nen ko­ko­nais­lu­ku, niin pk + n =p n.

Ol­koon p al­ku­lu­ku eli yk­kös­tä suu­rem­pi ko­ko­nais­lu­ku, jol­la ei ole mui­ta it­seään pie­nem­piä te­ki­jöi­tä kuin yk­kö­nen. Seu­raa­vil­le al­ku­lu­vuil­le p on ole­mas­sa 0 ≤ n < p si­ten, et­tä n2 + 1 on jaol­li­nen p:llä eli n2 + 1 =p 0 eli n2 =p −1. An­na sel­lai­nen n.
 2 tai
 5 tai
13 tai
17 tai

Joil­le­kin toi­sil­le al­ku­lu­vuil­le p sel­lais­ta n ei ole ole­mas­sa. Näin on esi­mer­kik­si kun p = 7. Sen osoit­ta­mi­sek­si las­ke (n2 + 1) mod 7 jo­kai­sel­le 0 ≤ n < 7.
0 tai
1 tai
2 tai
3 tai
4 tai
5 tai
6 tai

Ta­voit­teem­me on sel­vit­tää, mil­le al­ku­lu­vuil­le sel­lai­nen lu­ku on ja mil­le ei ole ole­mas­sa. Sa­nom­me pie­nin­tä sel­lais­ta lu­kua ne­liö­juu­ri mii­nus yk­kö­sek­si mo­du­lo p.

Lu­pa ja­kaa n pois

Seu­raa­va to­si­asia on laa­jal­ti tun­net­tu. Se on ai­ka työ­läs to­dis­taa, jo­ten em­me to­dis­ta si­tä täs­sä, vaan hy­väk­sym­me sen an­net­tu­na.

(1) Jos kah­den ko­ko­nais­lu­vun tu­lo on jaol­li­nen al­ku­lu­vul­la p, niin jom­pi kum­pi ker­rot­ta­vis­ta on jaol­li­nen p:llä.

To­dis­tam­me seu­raa­van:

(2) Jos x ja y ovat vä­lil­lä 0, …, p − 1, np 0 ja nx =p ny, niin x = y.

Muis­tat­han, et­tä yh­teen-, vä­hen­nys- ja ker­to­las­ku­ja voi teh­dä arit­me­tii­kas­sa mo­du­lo p ai­van ku­ten ko­ko­nais­lu­vuil­la? Vä­hen­tä­mäl­lä yh­tä­lön nx =p ny mo­lem­mil­ta puo­lil­ta ny saa­daan =p .
tai

Muun­na va­sen puo­li muo­toon jo­tain ⋅ (jo­tain ± jo­tain).
tai

Saa­tiin n(x − y) =p 0 Se tar­koit­taa, et­tä sen va­sen puo­li eli n(x − y) on jaol­li­nen p:llä. (1):n no­jal­la jom­pi kum­pi ker­rot­ta­vis­ta on jaol­li­nen p:llä. Ot­taen huo­mioon mi­tä ole­tim­me n:stä, yk­si seu­raa­vis­ta pä­tee, mi­kä?
n on jaol­li­nen p:llä.
n ei ole jaol­li­nen p:llä, jo­ten (x − y) on.
Kum­pi ta­han­sa voi ol­la jaol­li­nen p:llä.
tai

Kos­ka x ja y ovat em. vä­lil­tä, x − y . Va­lit­se mah­dol­li­sim­man tiu­kat ra­jat. vih­jeToi­sen ra­jan saat kun va­lit­set suu­rim­man x ja pie­nim­män y jot­ka ovat em. vä­lil­lä, ja toi­sel­le ra­jal­le päin­vas­toin.
tai

Kun tä­mä yh­dis­te­tään ai­kai­sem­paan jaol­li­suus­tie­toon, saa­daan x − y = , jo­ten (2) on to­dis­tet­tu.
tai

Kään­teis­ar­vo mo­du­lo al­ku­lu­ku

(2):n no­jal­la, jos p > 5, np 0 ja 2n mod p = 5n mod p, niin 2 = 5, mi­kä ei pä­de. Sik­si näil­lä eh­doil­la 2n mod p ≠ 5n mod p. Ylei­sem­min, jos np 0, niin 0n mod p, 1n mod p, 2n mod p, …, (p − 1)n mod p ovat eri lu­ku­ja. Nii­tä on kap­pa­let­ta ja ne saa­vat ar­von­sa vä­lil­tä , …, , jos­sa on eri lu­kua.
tai

Siis meil­lä on tiet­ty mää­rä eri lu­ku­ja, jot­ka ovat vä­lil­tä, jos­sa on täs­mäl­leen sa­ma mää­rä eri vaih­to­eh­to­ja. Niin­pä ne saa­vat jo­kai­sen ar­von em. vä­lil­tä ker­ran ja vain ker­ran.

Lu­ku 1 on em. vä­lil­lä, jo­ten ne saa­vat ar­vok­seen yk­kö­sen yh­den ja vain yh­den ker­ran. Kos­ka 0n = 0, ei voi ol­la 0n mod p = 1. Olem­me osoit­ta­neet seu­raa­van:

(3) Jos p on al­ku­lu­ku ja np 0, niin on ole­mas­sa täs­mäl­leen yk­si x ∈ {0, …, p − 1} si­ten, et­tä nx =p 1. Se ei ole 0.

Kut­sum­me tä­tä lu­kua kään­teis­ar­vok­si ja mer­kit­sem­me n−1. Siis nn−1 =p 1. Kos­ka ker­to­las­ku on vaih­dan­nais­ta, pä­tee n−1n = nn−1, jo­ten myös n−1n =p 1.

Yri­tä to­dis­taa, et­tä (n−1)−1 = n!Tä­mä huu­to­merk­ki ei tar­koi­ta ker­to­maa vaan on luon­nol­li­sel­la kie­lel­lä il­mais­tun käs­kyn lo­pet­ta­va vä­li­merk­ki. Täl­lai­nen­kin mo­ni­kä­sit­tei­syys on teh­tä­vien laa­ti­joil­la rie­sa­na. Mää­ri­tel­män mu­kaan (n−1)−1 on sel­lai­nen lu­ku vä­lil­tä 1, …, p − 1, et­tä n−1 (n−1)−1 =p 1. Tie­däm­me, et­tä n−1n =p 1 ja et­tä Kään­teis­ar­vo on yk­si­kä­sit­tei­nen. Sik­si (n−1)−1 = n.

Täy­den­nä puut­tu­vat kään­teis­ar­vot, kun p = 13. Pää­set hel­pom­mal­la, jos hyö­dyn­nät yl­lä esi­tel­ty­jä kään­teis­ar­von omi­nai­suuk­sia.
n12 3456 78910 1112
n−1  7  9   8   4  12
tai

Reaa­li­lu­ku­jen arit­me­tii­kas­sa vas­ta­lu­vun kään­teis­ar­vo on kään­teis­ar­von vas­ta­lu­ku, eli (−x)−1 = −x−1. Pä­tee­kö­hän sa­ma arit­me­tii­kas­sa mo­du­lo al­ku­lu­ku? Ko­keil­laan! Ol­koon 0 < n < p. Nol­la jä­tet­tiin pois, kos­ka sil­lä ei ole kään­teis­ar­voa. Kos­ka −n ei ole vä­lil­lä 0, …, p − 1, lu­vun n vas­ta­lu­ku­na ei käy­te­tä si­tä vaan lu­kua p − n, sil­lä se on oi­keal­la vä­lil­lä ja p − n =pn. Siis pä­tee­kö­hän seu­raa­va?

(4) (p − n)−1 = p − n−1

Jos se pä­tee, niin p − n−1 on (p − n):n kään­teis­ar­vo, kos­ka (p − n)−1 tar­koit­taa (p − n):n kään­teis­ar­voa. Jos p − n−1 on (p − n):n kään­teis­ar­vo, niin (4) pä­tee, kos­ka Kään­teis­ar­vo on yk­si­kä­sit­tei­nen. Mää­ri­tel­män mu­kaan p − n−1 on (p − n):n kään­teis­ar­vo jos ja vain jos (p − n)(p − n−1) =p 1 Las­ke­taan! (p − n)(p − n−1) = p() + nn−1 =p (0):n mu­kaan nn−1 =p (3):n mu­kaan1. Pä­tee!
tai

Osi­tus enin­tään nel­jän al­kion jou­koik­si

Seu­raa­vak­si teem­me tem­pun, jo­ka saat­taa vai­kut­taa täy­sin hi­has­ta ve­de­tyl­tä, mut­ta myö­hem­min pal­jas­tuu, et­tä juu­ri se aut­taa mei­tä pää­se­mään ta­voit­tee­seen: ryh­mit­te­lem­me lu­vut 0, …, p − 1 jou­koik­si si­ten, et­tä jo­kai­nen niis­tä kuu­luu ta­san yh­teen jouk­koon ja jou­kos­sa on enin­tään nel­jä eri­suur­ta lu­kua. An­nam­me en­sin mää­ri­tel­män jou­kol­le Jn, jo­hon n kuu­luu. Sit­ten to­dis­tam­me, et­tä ryh­mit­te­lyl­läm­me on lu­paa­mam­me omi­nai­suu­det.

Lu­ku 0 muo­dos­taa yk­si­nään oman jouk­kon­sa, jo­ta mer­kit­sem­me J0 = {0}. Jos 0 < n < p, niin otam­me lu­vun n kans­sa sa­maan jouk­koon Jn lu­vut p − n, n−1 ja p − n−1. Siis Jn = {n, p − n, n−1, p − n−1}.

To­dis­tam­me, et­tä jos 0 < n < p, niin Jn:n jo­kai­nen al­kio on vä­lil­lä 1, …, p − 1.

Ma­te­ma­tii­kan jou­koil­la on kak­si tär­keää omi­nai­suut­ta, joi­ta tu­lem­me tar­vit­se­maan:

Jos esi­mer­kik­si p = 13 ja n = 5, niin jou­kon Jn muut lu­vut ovat p − n = 13 − 5 = 8, n−1 = 5−1 = 8 ja p − n−1 = 13 − 8 = 5. Siis J5 = {5, 8, 8, 5} = {5, 8}. Huo­maam­me, et­tä jou­kos­sa Jn voi ol­la vä­hem­män kuin 4 al­kio­ta, kos­ka esi­mer­kik­si n ja p − n−1 voi­vat ol­la yh­tä­suu­ret.

Kun p = 13, luet­te­le seu­raa­vat jou­kot jär­jes­tyk­ses­sä {n, p − n, n−1, p − n−1}.
J1 = { , , , } tai
J2 = { , , , } tai
J3 = { , , , } tai
J4 = { , , , } tai

Huo­maam­me, et­tä J3 = J4. Al­kiot on vain lue­tel­tu eri jär­jes­tyk­ses­sä.

Muo­dos­ta­mis­ta­van pe­rus­teel­la on il­meis­tä, et­tä jo­kai­nen n kuu­luu ai­na­kin jouk­koon Jn, ja et­tä kus­sa­kin Jn on enin­tään 4 al­kio­ta. Olem­me jo to­dis­ta­neet, et­tä mis­sään Jn ei ole vä­lin 0, …, p − 1 ul­ko­puo­li­sia al­kioi­ta. Sa­mal­la tu­li to­dis­tet­tua, et­tä 0 ei kuu­lu mi­hin­kään muu­hun Jn kuin J0. Mi­kään muu n kuin 0 ei kuu­lu J0:aan, kos­ka Mää­ri­tel­män­sä mu­kaan J0 = {0}.

Tar­vit­see enää to­dis­taa, et­tä jo­kai­nen 1 ≤ ip − 1 kuu­luu enin­tään yh­teen jouk­koon Jn, mis­sä 1 ≤ np − 1. Teem­me sen olet­ta­mal­la, et­tä i kuu­luu se­kä jouk­koon Jn et­tä jouk­koon Jm, mis­sä 1 ≤ mp − 1, ja to­dis­tam­me, et­tä Jn = Jm. To­dis­tam­me en­sin, et­tä Ji = Jn. Kos­ka iJn, on nel­jä ta­paus­ta: i = n, i = p − n, i = n−1 ja i = p − n−1.

 1. Jos i = n, niin väit­teen Ji = Jn to­dis­tuk­sek­si riit­tää huo­maut­taa, et­tä ta­voi­te on lä­hes val­mii­na läh­tö­koh­dis­sa. Se teh­dään sa­no­mal­la, et­tä ta­paus on tri­viaa­li.
 2. Pääs­täk­sem­me al­kuun ta­pauk­sen i = p − n kans­sa, esi­tä Jp − n niin et­tä et vaih­da al­kioi­den jär­jes­tys­tä et­kä sie­ven­nä mi­tään. Siis ai­noas­taan si­joi­ta Jn:n mää­ri­tel­mäs­sä n:n pai­kal­le p − n.
  Jp − n = { , , , }
  tai

  Sie­ven­tä­mäl­lä al­kiot vaih­ta­mat­ta nii­den jär­jes­tys­tä saa­daan
  Jp − n = { , , , } Se on sa­ma jouk­ko kuin Jn, mut­ta al­kiot on lue­tel­tu eri jär­jes­tyk­ses­sä.
  tai
 3. Il­moi­ta jouk­ko al­kiot sie­ven­net­tyi­nä, mut­ta vaih­ta­mat­ta nii­den jär­jes­tys­tä.
  Jn−1 = { , , , }
  tai
 4. Il­moi­ta jouk­ko al­kiot sie­ven­net­tyi­nä, mut­ta vaih­ta­mat­ta nii­den jär­jes­tys­tä.
  Jp − n−1 = { , , , }
  tai

Jo­kai­seen tu­li täy­sin sa­mat al­kiot kuin jou­kos­sa Jn (vaik­ka­kin eri jär­jes­tyk­ses­sä). Olem­me osoit­ta­neet, et­tä kun 0 < i < p ja iJn, niin Ji = Jn.

Sa­mas­ta syys­tä pä­tee Ji = Jm.

Ne yh­dis­tä­mäl­lä saa­daan Jn = Ji = Jm. Nyt on osoi­tet­tu, et­tä myös muut tut­kit­ta­van vä­lin lu­vut kuin 0 kuu­lu­vat vain yh­teen jouk­koon.

Osi­tuk­sen jou­kois­sa on 4, 2 tai 1 al­kio­ta

Tu­lem­me jat­kos­sa tar­vit­se­maan ole­tus­ta p > 2. Sik­si ta­paus p = 2 täy­tyy hoi­taa erik­seen. Mut­ta me­hän olem­me jo hoi­ta­neet sen, kat­so edel­tä! Kun p = 2, on­ko ole­mas­sa sel­lais­ta 0 ≤ n < p, et­tä n2 =p −1? Kir­joi­ta E tai sel­lai­nen lu­ku. ,
tai

Täs­tä eteen­päin ole­tam­me, et­tä p > 2. Kos­ka p on al­ku­lu­ku, sii­tä seu­raa, et­tä p on pa­ri­ton.

Seu­raa­vak­si tut­kim­me ta­pauk­sia, jois­sa jou­kos­sa Jn on al­le 4 al­kio­ta.

Seu­raa­va ta­voit­teem­me on to­dis­taa, et­tä kai­kis­sa muis­sa jou­kois­sa Jn on ta­san 4 al­kio­ta, eli et­tä n, p − n, n−1 ja p − n−1 ovat kaik­ki kes­ke­nään eri­suu­ria. Teem­me ole­tuk­sia, et­tä kak­si niis­tä on­kin yh­tä­suu­ria, ja to­dis­tam­me, et­tä pää­dy­tään mah­dot­to­muu­teen tai jo­hon­kin em. jou­kois­ta J0, J1 tai Ji. To­dis­tam­me myös, et­tä jouk­ko­ja Ji on enin­tään yk­si.

Jos oli­si n = p − n, niin oli­si p = , mi­kä on mah­do­ton­ta, kos­ka
2n on liian suu­ri.
Arit­me­tiik­ka ta­pah­tuu mo­du­lo p.
p on pa­ri­ton.
tai

Jos n = n−1, niin n2 = nn−1 =p . Se tar­koit­taa, et­tä n2 − 1 =p , eli n2 − 1 on jaol­li­nen p:llä. Kos­ka n2 − 1 = (n − 1)(n + 1) ja kos­ka 0 ≤ n < p, (1):n no­jal­la n on jo­ko tai (il­moi­ta pie­nem­pi en­sin). Täl­lai­sia jouk­ko­ja Jn on siis vain J1.
tai

Siir­rym­me ta­pauk­seen n = p − n−1. Tee en­sin yk­si tai kak­si sie­ven­nys­as­kel­ta ta­val­li­sel­la yh­tä­suu­ruu­del­la, ja sit­ten yk­si sie­ven­nys­as­kel mo­du­lo p. Laa­ti­kos­sa on vih­jee­nä hie­man al­kua. Ko­ne tul­kit­see n−1 nor­maa­lis­ti ei­kä kään­teis­ar­vo­na mo­du­lo p, jo­ten vir­he­il­moi­tuk­sis­sa esiin­ty­vät lu­vut voi­vat ol­la ou­to­ja. Kui­ten­kin, kun olet saa­nut tu­lok­sen oi­kein täl­lä tul­kin­nal­la, se on oi­kein myös kään­teis­ar­vo­na mo­du­lo p.
n2 + 1 = =p .
tai

Tä­mä tar­koit­taa, et­tä n2 + 1 on jaol­li­nen p:llä. Seu­raa­vak­si to­dis­tam­me, et­tä vä­lil­lä 0, …, p − 1 on toi­nen­kin lu­ku, jol­le ko. lau­se­ke on jaol­li­nen p:llä, mut­ta ei enää kol­mat­ta. Ol­koon siis m2 + 1 jaol­li­nen p:llä. Sil­loin myös m2 + 1 − (n2 + 1) = (sie­ven­nä ker­to­las­kuk­si) on jaol­li­nen p:llä. Sik­si m = n tai m = . Tä­mä on ta­paus Ji, sil­lä i2 =p −1 tar­koit­taa sa­maa kuin i2 + 1 =p 0.
tai

Ter­me­jä puo­lel­ta toi­sel­le siir­te­le­mäl­lä näh­dään, et­tä ta­paus p − n = n−1 on sa­ma kuin n = , ja p − n = p − n−1 on sa­ma kuin n = , jot­ka on jo kä­si­tel­ty. Ta­paus n−1 = p − n−1 on mah­do­ton sa­mas­ta syys­tä kuin n = p − n. Olem­me tut­ki­neet kaik­ki ta­pauk­set, jois­sa kak­si erik­seen il­moi­tet­tua Jn:n al­kio­ta ovat­kin yh­tä­suu­ret.
tai

Olem­me saa­neet val­miik­si to­dis­tuk­sen, et­tä kaik­ki muut Jn si­säl­tä­vät nel­jä al­kio­ta, pait­si J0 jos­sa on yk­si al­kio; J1 jos­sa on kak­si al­kio­ta; se­kä kor­kein­taan yk­si Ji, mis­sä i2 + 1 on jaol­li­nen p:llä. Jos Ji on ole­mas­sa, niin sii­nä on kak­si al­kio­ta.

To­dis­tuk­sen vii­meis­te­ly

Olem­me val­miit lop­pu­hui­pen­nuk­seen.

Pa­ri­ton lu­ku jät­tää nel­jäl­lä jaet­taes­sa ja­ko­jään­nök­sek­si jo­ko 1 tai 3. Sik­si pa­ri­ton p on jo­ko muo­toa 4k + 1 tai muo­toa 4k + 3, mis­sä k ∈ ℕ. Kos­ka jo­kai­nen lu­ku vä­lil­tä 0, …, p − 1 kuu­luu ta­san yh­teen jouk­koon Jn ja mui­ta lu­ku­ja niis­sä ei ole, on jouk­ko­jen Jn ko­ko­jen sum­ma ta­san .
tai

Ol­koon j nii­den jouk­ko­jen Jn mää­rä, jois­sa on ta­san 4 al­kio­ta. Jos edel­lä mai­nit­tua jouk­koa Ji ei ole ole­mas­sa, on jouk­ko­jen Jn ko­ko­jen sum­ma , jo­ka on muo­toa . Muus­sa ta­pauk­ses­sa sum­ma on , jo­ka on muo­toa . Niin­pä sel­lai­nen n, et­tä n2 + 1 on jaol­li­nen p:llä, on ole­mas­sa jos ja vain jos p = 2 tai p mod 4 = 1.
tai

Mi­tä teim­me?

To­dis­tuk­sen pää­juo­ni ta­pauk­ses­sa p > 2 oli siis ryh­mi­tel­lä lu­vut 0, …, p − 1 yh­dek­si yh­den al­kion jou­kok­si, yh­dek­si kah­den al­kion jou­kok­si, nol­lak­si tai useam­mak­si nel­jän al­kion jou­kok­si se­kä mah­dol­li­ses­ti vie­lä yh­dek­si kah­den al­kion jou­kok­si si­ten, et­tä vii­mek­si mai­nit­tu jouk­ko on ole­mas­sa jos ja vain jos −1 mo­du­lo p on ole­mas­sa. Näin saa­tiin −1:n ole­mas­sa­olo kyt­ket­tyä sii­hen, on­ko p muo­toa 4k + 1 vai 4k + 3.

Suu­rin osa to­dis­tuk­ses­ta oli tek­ni­siä yk­si­tyis­koh­tia, joil­la osoi­tet­tiin, et­tä ryh­mit­te­lyl­lä on tar­vit­ta­vat omi­nai­suu­det. To­dis­tus ve­nyi pit­käk­si, kos­ka to­dis­tim­me myös asioi­ta joi­den nor­maa­lis­ti ole­te­taan tul­leen tu­tuik­si lu­ku­teo­rian pe­rus­opin­nois­sa ja kos­ka olim­me ta­val­lis­ta huo­lel­li­sem­pia yk­si­tyis­koh­dis­sa. Täl­lä py­rit­tiin sii­hen, et­tä to­dis­tus oli­si ym­mär­ret­tä­vis­sä lu­kion pit­kän ma­te­ma­tii­kan poh­jal­ta.

Ta­paus p = 2 on yk­sit­täis­ta­paus, jo­ka oli help­po kä­si­tel­lä erik­seen.