Teh­tä­vät
Yleis­tie­dot
Suo­rit­ta­mi­nen
Es­see oh­jei­ta ja ai­hei­ta
Esi­tie­dot
Työ­mää­rä
Lail­li­ses­ti il­mai­sia kir­jo­ja
Van­hat tie­dot­teet


Luen­to­kal­vot 2018
Har­joi­tus­teh­tä­vät 2018
Tent­tiin 6.11.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu
Esi­merk­ki­vas­tauk­sia 23.11.2018
Tent­ti 18.1.2019
Tent­ti 12.4.2019

[äärellisen automaatin kuva]

TIEA241 Au­to­maa­tit ja kie­li­opit

syk­sy 2019

Si­vu olen­nai­ses­ti päi­vi­tet­ty 6.9.2019
Si­vu pe­rus­tet­tu 14.6.2019

Jos et ole tähän mennessä saanut tentin 13.12.2020 arvosanaa, niin se on joko nolla tai enintään sama kuin arvosanasi marraskuun tentistä.

Kävi ilmi, että SISU ei anna syöttää arvosanaa heille, joilla on jo arvosana marraskuulta; ei, vaikka aikaisempi arvosana olisi nolla. Tentin 13.12.2019 tulokset on syötetty SISUun jo ennen joulua heille, jotka eivät olleet marraskuun tentissä ja pääsivät nyt läpi. Opintohallinto on syöttänyt onnistuneet arvosanan korotukset rekisteriin SISUn ohi. Molempiin edellisiin ryhmiin on otettu yhteyttä ja varmistettu, että he todella ovat saaneet merkinnän. Heille, jotka eivät olleet marraskuun tentissä ja saivat nyt nollan, olisin voinut syöttää SISUun nollan, mutta en tehnyt sitä, jotta seuraavasta tentistä toivottavasti tulevan paremman arvosanan syöttäminen SISUn kautta ei estyisi. Molemmista tentistä nollan saaneille en nyt tehnyt mitään.

Kaikki ovat tervetulleita seuraavaan tenttiin, sekä arvosanan korottajat että ensimmäistä läpimenoa yrittävät. Jollei SISUa siihen mennessä ole korjattu, niin arvosanat syötetään eri toimenpiteiden yhdistelmänä kuten nytkin.

Tent­tiin 6.11.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu

Es­seen oh­jeet ja ai­hei­ta tääl­tä

Teh­tä­vät

de­motpa­kol­li­set teh­tä­vätkol­mas­osa­pa­kol­li­set teh­tä­vät
22.‒23.10. 31. Ly­him­män rei­tin et­sin­tä
32. Lue tä­mä ja kir­joi­ta ly­hyt ra­port­ti, jos­sa ku­vai­let omia ko­ke­muk­sia­si kurs­sin asioi­den op­pi­mi­ses­ta. Pa­lau­ta ra­port­ti­si sa­mal­la ta­val­la kuin teh­tä­väs­sä 27.
33. Täs­tä nu­me­ro 1
34. sa­mas­ta nro 2
35. sa­mas­ta nro 4
36. Täs­tä nu­me­ro 1(abcde)
37. Et­si vir­hei­tä teh­tä­vän 32 jul­kai­sun esi­mer­keis­sä.
15.‒16.10. 26. Li­sää BNF-har­joi­tuk­sia
27. Lu­ke­mis­teh­tä­vä: NP-täy­del­li­syys
28. Täs­tä nu­me­ro 32
29. Täs­tä nu­me­ro 3
30. Täs­tä nu­me­ro 4
8.‒9.10. 21. Backus–Naur Form
22. Vuo­rot­te­le­van bi­tin pro­to­kol­la
23. Täs­tä nu­me­ro 26
24. sa­mas­ta nro 23
25. sa­mas­ta nro 22
1.‒2.10. 16. NFA:n muun­ta­mi­nen DFA:ksi
17. Da­tan pak­kaa­mi­nen ja Kol­mo­go­rov-komp­lek­si­suus
18. Täs­tä nu­me­ro 15
19. sa­mas­ta nro 17
20. sa­mas­ta nro 18
24.‒25.9.11. DFA-pe­rus­asioi­ta
12. Li­sää py­säh­ty­mi­sen tes­taa­mi­ses­ta
13. Täs­tä nu­me­ro 5
14. sa­mas­ta nro 13
15. sa­mas­ta nro 14
17.‒18.9.6. Väit­tei­den to­tuus­ar­vot
7. Py­säh­ty­mis­tes­te­rin mah­dot­to­muus
8. Täs­tä nu­me­ro 4
9. sa­mas­ta nro 9
10. sa­mas­ta nro 8
10.‒11.9. 1. Pro­po­si­tio­lo­gii­kan pe­rus­ope­raat­to­rit
2. Merk­ki­jo­not
3. Täs­tä nu­me­ro 1
4. sa­mas­ta nro 6 pait­si (j)
5. sa­mas­ta nro 20

Yleis­tie­dot

Opet­ta­jat: Ant­ti Val­ma­ri ja Jo­han­na Ran­ta­la

Kurs­si pi­de­tään 9.9.‒25.10.2019.

Al­la ko­keil­laan val­lan­ku­mouk­sel­li­sen in­no­va­tii­vis­ta ta­paa esit­tää kurs­sin viik­ko­ai­ka­tau­lu.

maa­nan­taitiis­taikes­ki­viik­ko tors­taiper­jan­tai
 8:15‒ 9:45luen­to Ag Alfa
10:15‒11:45
12:15‒13:45de­mo Ag C233.1de­mo Ag C233.1
14:15‒15:45luen­to Ag Alfa
16:00‒17:30de­mo Ag C233.1

Kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen

Kurs­sil­la on pa­kol­li­sia teh­tä­viä, mui­ta teh­tä­viä ja pa­kol­li­nen tent­ti. Pa­kol­li­set teh­tä­vät pi­tää teh­dä kaik­ki ja muis­ta teh­tä­vis­tä pi­tää teh­dä yh­teen­sä ai­na­kin kol­mas­osa. Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy pel­käs­tään ten­tis­tä.

Kun­kin vii­kon teh­tä­vät teh­dään omal­la ajal­la en­nen de­moa, ja de­mos­sa nii­tä käy­dään lä­pi. Teh­tä­väs­sä voi ol­la mon­ta ala­koh­taa. Osa teh­tä­vis­tä on pit­kiä vep­pi­si­vu­ja, jois­sa on ky­sy­mys­ten ja vas­tauk­sil­le va­rat­tu­jen ruu­tu­jen li­säk­si asiaa se­lit­tä­vää teks­tiä. Teh­tä­vä kat­so­taan teh­dyk­si, jos it­se ar­vioit, et­tä jos sa­ma teh­tä­vä oli­si ten­tis­sä, niin sai­sit ai­na­kin 80 % sen ala­koh­dis­ta oi­kein. Ei hait­taa, jos et saa ala­koh­taa he­ti oi­kein, mut­ta jos niin käy, niin yri­tä op­pia ala­koh­dan asia niin et­tä ten­tis­sä osaat sen.

Ole kilt­ti ja ker­ro de­mos­sa, jos jo­kin ala­koh­ta oli liian vai­kea! Yri­täm­me ko­vas­ti ke­hit­tää teh­tä­viä pa­rem­mik­si, ja pa­laut­tee­si on sii­nä tär­keää. Jos jo­kin asia on mo­nien mie­les­tä vai­kea, voim­me yrit­tää teh­dä sii­tä uu­den, pa­rem­min se­lit­tä­vän teh­tä­vä­si­vun myö­hem­mäl­le vii­kol­le.

De­mois­sa käyn­ti ei ole ai­van eh­dot­to­man vält­tä­mät­tö­män pa­kol­lis­ta, mut­ta ota huo­mioon, et­tä de­mot ovat mai­nio ti­lai­suus ky­syä epä­sel­vik­si jää­neis­tä asiois­ta, jo­ten niis­sä käy­dyt kes­kus­te­lut voi­vat ol­la tär­kei­tä ten­tin lä­päi­se­mi­sek­si. Jos et jo­nain viik­ko­na käy de­mos­sa, niin il­moi­ta te­ke­mä­si teh­tä­vät säh­kö­pos­tit­se Jo­han­na Ran­ta­lal­le seu­raa­vaan lauan­tai-il­taan men­nes­sä. Teh­tä­vien te­ke­mi­nen suu­rin piir­tein ai­ka­tau­lus­sa on pa­kol­lis­ta, kos­ka opet­ta­ja luu­lee, et­tä ta­sai­nen työs­ken­te­ly 7 vii­kon ajan joh­taa pal­jon pa­rem­paan tu­lok­seen kuin hur­ja opis­ke­lu­ru­pea­ma juu­ri en­nen tent­tiä.

Ten­tin es­see­teh­tä­vä

Yk­si teh­tä­vä ten­tis­sä tu­lee ole­maan es­see­teh­tä­vä. Sen pai­no­ar­vo on 10 % … 15 %. Es­seen ai­heen pi­tää ol­la jo­kin kurs­sil­la kä­si­tel­ty tai kurs­siin liit­ty­vä ai­he, jo­ta ei kä­si­tel­ty har­joi­tuk­sis­sa. Saat va­li­ta ai­hee­si ihan it­se ym. ra­jauk­sel­la. Voit val­mis­tel­la es­see­tä etu­kä­teen, mut­ta se pi­tää tuo­da tent­tiin pääs­sä ei­kä pa­pe­ril­la.

Pis­tey­tyk­ses­sä an­ne­taan pal­jon pai­noa il­mai­sun täs­mäl­li­syy­del­le ja sil­le, et­tä es­sees­tä il­me­nee, et­tä ai­he on ym­mär­ret­ty sy­väl­li­ses­ti. Es­seen so­pi­va pi­tuus on puo­les­ta si­vus­ta yh­teen si­vuun.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Oh­jel­moin­ti­tai­toa pi­tää ol­la ai­na­kin kah­den en­sim­mäi­sen kurs­sin ver­ran.

Ma­te­ma­tiik­kaa pi­tää ol­la ai­na­kin yh­den yli­opis­to­kurs­sin ver­ran.

Työ­mää­rä

Opet­ta­ja pyr­kii sii­hen, et­tä kurs­sin työ­mää­rä oli­si oi­kea. 5 op on vi­ral­li­ses­ti 133 tun­tia me­diaa­ni­opis­ke­li­jan työ­tä kaik­ki työ huo­mioi­den. Kos­ka kurs­si kes­tää 7 viik­koa, se tar­koit­tai­si n. 19 tun­tia / viik­ko, mi­kä on koh­tuut­to­man pal­jon!

Oli­si­ko 13 tun­tia / viik­ko koh­tuul­li­nen? Se pe­rus­tuu aja­tuk­seen, et­tä 60 op vuo­des­sa vas­taa 15 op pe­rio­dis­sa, jo­ten yh­den pe­rio­din 5 op kurs­si vas­taa kol­mas­osaa työ­ajas­ta pe­rio­din ajan. Nor­maa­li viik­ko­työ­ai­ka on va­jaa 40 tun­tia, jo­ten kol­mas­osa on noin 13 tun­tia. Se koos­tuu 4 tun­nis­ta luen­to­ja, 2 tun­nis­ta de­mo­ja ja 7 tun­nis­ta työ­tä ko­to­na.

Lail­li­ses­ti il­mai­sia kir­jo­ja

Maheshwari, Smid: Introduction to Theory of Computation Var­sin tar­kas­ti TIEA241:sta vas­taa­va kir­ja.

Savage: Models Of Computation: Exploring the Power of Computing Asian­tun­te­va. Mu­ka­na kaik­ki tar­vit­ta­va ja hy­vin pal­jon muu­ta. Alun pe­rin kau­pal­li­ses­ti kus­tan­net­tu.

Fleck: Building Blocks for Theoretical Computer Science Tä­mä voi aut­taa pää­se­mään si­säl­le tar­vit­ta­vaan ma­te­ma­tiik­kaan.

Evans, Dylla: Dori-Mic and the Universal Machine Mel­ko help­po­lu­kui­nen, mut­ta ei rii­tä tent­ti­kir­jak­si.

Van­hat tie­dot­teet

[24.9.2019] Etä­opis­ke­li­jat huo­mio! Muis­tat­te­han, et­tä myös mui­ta kuin pa­kol­li­sia teh­tä­viä pi­tää teh­dä mi­ni­mi­mää­rä. Tä­män ko­ros­ta­mi­sek­si ot­sik­ko on nyt ”kol­mas­osa­pa­kol­li­set teh­tä­vät”.

[23.9.2019] Tiis­tain vii­mei­nen de­mo on ylei­sön pyyn­nös­tä siir­ret­ty al­ka­maan klo 16 ta­san.

[6.9.2019] Sil­tä va­ral­ta, et­tä il­moit­tau­tu­mi­se­si oli­si ka­don­nut, tie­dok­si: Kurs­sil­le mah­tuu vie­lä. De­mo 3 on täyn­nä, mut­ta de­moi­hin 1 ja 2 mah­tuu vie­lä.

[14.6.2019] Al­la on osa syk­syn 2019 to­teu­tuk­sen tie­dois­ta, ja lo­put täy­den­ty­vät tän­ne vii­meis­tään elo­kuus­sa. Syk­syn 2018 to­teu­tuk­sen tie­to­ja voit kat­sel­la täs­tä, mut­ta va­rau­du sii­hen, et­tä kurs­si voi muut­tua pal­jon­kin. Muu­tos­ten ta­voit­tee­na on so­vit­taa kurs­si opis­ke­li­joi­den läh­tö­tie­toi­hin pa­rem­min kuin syk­syl­lä 2018 oli.