Tapaluokat
 
 
    
 

1   Johdanto

Tapaluokka eli modus ilmaisee puhujan suhtautumista predikaatin kuvaamaan toimintaan. Suomen kielessä on neljä tapaluokkaa: indikatiivi, imperatiivi, konditionaali ja potentiaali. Nämä erotetaan toisistaan tapaluokan tunnuksen avulla, jonka paikka on ennen persoonapäätettä, mutta mahdollisen passiivin tunnuksen jäljessä. Seuraava kaavio esittää persoonamuotoisen verbin rakenteen. Persoonamuoto sisältää vähintään vertalon ja persoonapäätteen.

vartalo + passiivin tunnus + aikamuodon tai tapaluokan tunnus + persoonapääte + liitepartikkelit

2   Indikatiivi

Indikatiivi kuvaa tekemisen todellisena. Sillä ei ole tunnusta, mutta poikkeuksena muista tapaluokista se taipuu kaikissa aikamuodoissa.

2.1   Aktiivin preesens

Aktiivin Indikatiivin Preesens muodostuu preesensvartalosta ja persoonapäätteestä.

preesensvartalo + persoonapääte

Aktiivin indikatiivin preesensin persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Yksikön kolmannella persoonalla ei ole persoonapäätettä, jos preesensvartalo päättyy diftongiin; muutoin persoonapääte on vokaalinpidennys. Monikon kolmannella persoonalla on kaksi vaihtoehtoa persoonapäätteksi vokaalisoinnun vuoksi.

Persoona

Yksikkö

Monikko

1. persoona

-n

-mme

2. persoona

-t

-tte

3. persoona

-, vokaalinpidennys

-vat/-vät

2.2   Passiivin preesens

Passiivin indikatiivin preesens muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus -ta/-tä ja persoonapääte -Vn (vokaalinpidennys + n).

passiivivartalo + passiivin tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

-ta/- + Vn -> -taan/-tään
-ta/- + Vn -> -daan/-dään
-ta/- + Vn -> -laan/-lään
-ta/- + Vn -> -naan/-nään
-ta/- + Vn -> -raan/-rään

2.3   Aktiivin imperfekti

Aktiivin indikatiivin imperfekti muodostetaan liittämällä preesensvartaloon aikamuodon tunnus ja persoonapääte. Imperfektin tunnus on -i ja se sulautuu preesensvartaloon.

preesensvartalo + aikamuodon tunnus + persoonapääte eli
imperfektivartalo + persoonapääte

Aktiivin indikatiivin imperfektin persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Yksikön kolmannella persoonalla ei ole persoonapäätettä. Monikon kolmannella persoonalla on kaksi vaihtoehtoa persoonapäätteksi vokaalisoinnun vuoksi.

Persoona

Yksikkö

Monikko

1. persoona

-i + n

-i + mme

2. persoona

-i + t

-i + tte

3. persoona

-i

-i + vat/vät

2.4   Passiivin imperfekti

Passiivin indikatiivin imperfekti muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus, aikamuodon tunnus ja persoonapääte.

passviivivartalo + passiivin tunnus + aikamuodon tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

-ta/- + i + Vn -> -tiin
-tta/-ttä + i + Vn -> -ttiin

3   Imperatiivi

Imperatiivi eli käskytapa ilmaisee tekemisen pakollisena tai toivottuna. Sen tunnus on jäännöslopuke, -ko/- tai -kaa/-kää. Yksikön ensimmäisen persoonan muoto puuttuu. Imperatiivi taipuu preesensissä ja perfektissä.

3.1   Aktiivin preesens

Yksikön toinen persoona muodostetaan liittämällä tapaluokan tunnus preesensvartaloon. Tällä muodolla ei ole persoonapäätettä.

preesensvartalo + tapaluokan tunnus

Yksikön kolmas persoona ja kaikki monikkomuodot muodostetaan liittämällä infinitiivivartaloon tapaluokan tunnus ja persoonapääte.

infinitiivivartalo + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Imperatiivin muodostamisessa käytettävät tapaluokan tunnukset ja persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Persoona

Yksikkö

Monikko

1. persoona

 

-kaa + mme

2. persoona

jäännöslopuke

-kaa + (tte)

3. persoona

-ko + on / - + ön

-ko + ot / - + öt

3.2   Passiivin preesens

Passiivin imperatiivin preesens muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus -ta/- tai -tta/-ttä, tapaluokan tunnus -ko/- ja persoonapääte -Vn (vokaalinpidennys + n).

passiivivartalo + passiivin tunnus + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

-ta/- + ko/ + Vn -> -takoon/-täköön
-tta/-ttä + ko/ + Vn -> -ttakoon/-ttäköön

4   Konditionaali

Konditionaali eli ehtotapa ilmaisee tekemisen ehdollisena. Konditionaalin tunnus on -isi. Konditionaali taipuu preesensissä ja perfektissä.

4.1   Aktiivin preesens

Aktiivin konditionaalin preesens muodostetaan liittämällä persoonapääte konditionaalivartaloon.

konditionaalivartalo + persoonapääte

Konditionaalin muodostamisessa käytettävät tapaluokan tunnukset ja persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Yksikön kolmannella persoonalla ei ole persoonapäätettä.

Persoona

Yksikkö

Monikko

1. persoona

-isi + n

-isi + mme

2. persoona

-isi + t

-isi + tte

3. persoona

-isi

-isi + vat/vät

4.2   Passiivin preesens

Passiivin konditionaalin preesens muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus -ta/- tai -tta/-ttä, tapaluokan tunnus -isi ja persoonapääte -Vn (vokaalinpidennys + n).

passiivivartalo + passiivin tunnus + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

-ta/- + isi + Vn -> -taisiin/-täisiin
-tta/-ttä + isi + Vn -> -ttaisiin/-ttäisiin

5   Potentiaali

Potentiaali eli mahtotapa ilmaisee tekemisen mahdollisena. Sen tunnus on -ne. Potentiaali taipuu preesensissä ja perfektissä

5.1   Aktiivin preesens

Aktiivin potentiaalin preesens muodostetaan liittämällä partisiippivartaloon tapaluokan tunnus ja persoonapääte.

partisiippivartalo + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Potentiaalin muodostamisessa käytettävät tapaluokan tunnukset ja persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Persoona

Yksikkö

Monikko

1. persoona

-ne + n

-ne + mme

2. persoona

-ne + t

-ne + tte

3. persoona

-ne + e

-ne + vat/vät

5.2   Passiivin preesens

Passiivin potentiaalin preesens muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus -ta/- tai -tta/-ttä, tapaluokan tunnus -ne ja persoonapääte -Vn (vokaalinpidennys + n).

passiivivartalo + passiivin tunnus + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

-ta/- + ne + Vn -> -taneen/-täneen
-tta/-ttä + ne + Vn -> -ttaneen/-ttäneen