Vowel change I > E
 
 
Nominative Genetive Partitive English
alpi alven alpea loosestrife (Lysimachia)
appi apen appea father-in-law
arki arjen arkea workday
arpi arven arpea scar
hanhi hanhen hanhea goose
hanki hangen hankea snow
happi hapen happea oxygen
hapsi hapsen hasta / hapsea slight hair
hauki hauen haukea pike
heisi heiden heittä cranberry bush (Viburnum)
helmi helmen helmeä pearl
henki hengen henkeä breath
hetki hetken hetkeä moment
hiili hiilen hiiltä coal
hiiri hiiren hiirtä mouse
hiisi hiiden hiittä holy grove
hiki hien hikeä sweat
hirsi hirren hirttä timber
hirvi hirven hirveä elk
huoli huolen huolta trouble
huuli huulen huulta lip
impi immen impeä virgin
joki joen jokea river
jouhi jouhen jouhea horsehair
jousi jousen jousta bow
juoni juonen juonta vein
juuri juuren juurta root
jälki jäljen jälkeä track
jälsi jällen jälttä cambium
järki järjen järkeä mind
järvi järven järveä lake
Jääski Jääsken Jääskeä a town in Karelia
kaali kaalen¹ kaalta¹ cabbage
kaari kaaren kaarta curve
kaihi kaihen kaihea cataract, glaucoma
kaikki kaiken kaikkea all
kaksi kahden kahta two
kampi kammen kampea crank
kanki kangen kankea pry bar
kansi kannen kantta cover
karhi karhen karhea harrow
kaski kasken kaskea burn-clearing
kausi kauden kautta era
kieli kielen kieltä language, tongue
kiiski kiisken kiiskeä ruffe
kilpi kilven kilpeä shield
kirsi kirren kirttä frost
kivi kiven kiveä stone
koipi koiven koipea leg
korpi korven korpea woods
korsi korren kortta straw
koski kosken koskea rapids
kuori kuoren kuorta peel
kurki kurjen kurkea crane
kusi kusen kusta piss
kuusi kuuden kuutta six
kuusi kuusen kuusta spruce (Picea)
kylki kyljen kylkeä side
Kymi Kymen Kymeä a river in Finland
kynsi kynnen kynttä nail
käki käen käkeä cockoo
kärki kärjen kärkeä point
käsi käden kättä hand
köysi köyden köyttä rope
lahti lahden lahtea bay
laki laen lakea top (of a hill)
lampi lammen lampea pond
lapsi lapsen lasta child
lehti lehden lehteä leaf
lempi lemmen lempeä love
leski lesken leskeä widow(er)
liemi liemen lientä broth
liesi lieden liettä stove
lohi lohen lohta salmon
loimi loimen loimea warp, blanket
Louhi Louhen Louhea a figure in Kalevala
lovi loven lovea nick
lumi lumen lunta snow
luomi luomen luomea eyelid
länki längen länkeä  
länsi lännen länttä west
meri meren merta see
mesi meden mettä honey
mieli mielen mieltä mind
moni monen monta many
mäki mäen mäkeä hill
niemi niemen nientä / niemeä cape
niini niinen niintä bast
nimi nimen nimeä name
noki noen nokea soot
nummi nummen nummea moor
nuoli nuolen nuolta arrow
nuori nuoren nuorta young
nurmi nurmen nurmea grass
närhi närhen närheä jay
onki ongen onkea rod and line
onni onnen onnea luck
orsi orren ortta perch
ovi oven ovea door
paasi paaden paatta rock bench
parsi parren partta stall
parvi parven parvea flock
peitsi peitsen peistä / peitseä lance
pieli pielen pieltä edge
pieni pienen pientä small
piki pien pikeä pitch
pilvi pilven pilveä cloud
polvi polven polvea knee
ponsi ponnen pontta anther
poski posken poskea cheek
povi poven povea bust
puoli puolen puolta half
pursi purren purtta boat, yacht
putki putken putkea pipe
pälvi pälven pälveä small snowless area (in the spring)
reki reen rekeä sleigh
reisi reiden reittä thigh
retki retken retkeä trip
riihi riihen riihtä drying barn
ripsi ripsen ripseä eyelash
rupi ruven rupea scab
ruuhi ruuhen ruuhta punt
saari saaren saarta island
saarni saarnen saarnea ash
saksi saksen saksea scissors
salmi salmen salmea strait
sampi sammen sampea sturgeon
sappi sapen sappea gall bladder
sarvi sarven sarvea horn
savi saven savea clay
seimi seimen seimeä manger
sieni sienen sientä mushroom
siili siilen¹ siiltä¹ hedgehog
siipi siiven siipeä wing
sini sinen sineä blue
solki soljen solkea buckle
soppi sopen soppea place, corner
sormi sormen sormea finger
suksi suksen suksea / susta ski
suoli suolen suolta intestine
Suomi Suomen Suomea Finland
suomi suomen suomea Finnish
suoni suonen suonta blood vessel
susi suden sutta wolf
suuri suuren suurta big
suvi suven suvea summer
syli sylen syltä fathom
sylki syljen sylkeä saliva
sysi syden syttä coal
sänki sängen sänkeä stubble
särki särjen särkeä roach
sääri säären säärtä shin
sääski sääsken sääskeä mosquito
taimi taimen taimea seedling
talvi talven talvea winter
tammi tammen tammea oak
teeri teeren teertä black grouse
telki teljen telkeä bolt
tiili tiilen tiiltä brick
tilhi tilhen tilheä waxwing
toimi toimen tointa / toimea job, post
tonki tongen tonkea pliers
torvi torven torvea horn
tosi toden totta true
tuki tuen tukea support
tuli tulen tulta fire
tuohi tuohen tuohta birch bark
tuomi tuomen tuomea / tuonta black cherry
tuoni tuonen tuonta death
tuppi tupen tuppea sheath
tuuli tuulen tuulta wind
typpi typen typpeä nitrogen
tyvi tyven tyveä base
tyyni tyynen tyyntä still
tähti tähden tähteä star
täysi täyden täyttä full
uksi uksen usta door
uni unen unta sleep
uuhi uuhen uuhta female sheep
uusi uuden uutta new
varsi varren vartta stem
veitsi veitsen veistä / veitseä¹ knife
veli veljen veljeä brother
veri veren verta blood
vesi veden vettä water
vieri vieren viertä side
viiksi viiksen viikseä mustache
viini viinen viintä quiver
viisi viiden viittä five
virpi virven virpeä twig
virsi virren virttä hymn
vuohi vuohen vuohta goat
Vuoksi Vuoksen Vuoksea a river in Finland
vuori vuoren vuorta mountain
vuosi vuoden vuotta year
vyyhti vyyhden vyyhteä skein
väki väen väkeä people
yksi yhden yhtä one
ääni äänen ääntä voice
ääri äären äärtä edge
       

¹ The inflectional form does not follow the paradigm shown in Nykysuomen sanakirja, but it is widely used.