Vokalwechsel I > E
 
 
Nominativ Genetiv Partitiv Deutsch
alpi alven alpea Gilbweiderich (Lysimachia)
appi apen appea Schwiegervater
arki arjen arkea Werktag
arpi arven arpea Narbe
hanhi hanhen hanhea Gans
hanki hangen hankea Schneefläche
happi hapen happea Sauerstoff
hapsi hapsen hasta / hapsea zartes Haar
hauki hauen haukea Hecht
heisi heiden heittä Schneeball (Viburnum)
helmi helmen helmeä Perle
henki hengen henkeä Atem
hetki hetken hetkeä Moment
hiili hiilen hiiltä Kohle
hiiri hiiren hiirtä Maus
hiisi hiiden hiittä heiliger Hain
hiki hien hikeä Schweiß
hirsi hirren hirttä Balken
hirvi hirven hirveä Elch
huoli huolen huolta Sorge
huuli huulen huulta Lippe
impi immen impeä Jungfrau
joki joen jokea Fluss
jouhi jouhen jouhea Haar (eines Pferdes)
jousi jousen jousta Feder, Bogen
juoni juonen juonta Ader
juuri juuren juurta Wurzel
jälki jäljen jälkeä Spur
jälsi jällen jälttä Kambium, Teilungsgewebe
järki järjen järkeä Vernunft
järvi järven järveä See (der)
Jääski Jääsken Jääskeä eine ehemalige Gemeinde in Karelien
kaali kaalen¹ kaalta¹ Kohl
kaari kaaren kaarta Bogen
kaihi kaihen kaihea Star
kaikki kaiken kaikkea aller
kaksi kahden kahta zwei
kampi kammen kampea Kurbel
kanki kangen kankea Stange
kansi kannen kantta Deckel
karhi karhen karhea Egge
kaski kasken kaskea Brandacker
kausi kauden kautta Periode
kieli kielen kieltä Sprache, Zunge
kiiski kiisken kiiskeä Kaulbarsch
kilpi kilven kilpeä Schild
kirsi kirren kirttä Bodenfrost
kivi kiven kiveä Stein
koipi koiven koipea Bein
korpi korven korpea Einödwald
korsi korren kortta Halm
koski kosken koskea Wasserfall
kuori kuoren kuorta Schale
kurki kurjen kurkea Kranich, Kran
kusi kusen kusta Harn
kuusi kuuden kuutta sechs
kuusi kuusen kuusta Fichte (Picea)
kylki kyljen kylkeä Flanke
Kymi Kymen Kymeä ein Fluss in Finnland
kynsi kynnen kynttä Nagel
käki käen käkeä Kuckuck
kärki kärjen kärkeä Spitze
käsi käden kättä Hand
köysi köyden köyttä Seil
lahti lahden lahtea Meerbusen
laki laen lakea Gipfel
lampi lammen lampea Teich
lapsi lapsen lasta Kind
lehti lehden lehteä Blatt
lempi lemmen lempeä Liebe
leski lesken leskeä Witwe(r)
liemi liemen lientä Brühe
liesi lieden liettä Herd
lohi lohen lohta Lachs
loimi loimen loimea Kettenfaden
Louhi Louhen Louhea eine Figur aus Kalevala
lovi loven lovea Spalte
lumi lumen lunta Schnee
luomi luomen luomea Lid
länki längen länkeä  
länsi lännen länttä West
meri meren merta Meer
mesi meden mettä Honig
mieli mielen mieltä Sinn
moni monen monta mancher
mäki mäen mäkeä Hügel
niemi niemen nientä / niemeä Landspitze
niini niinen niintä Bast
nimi nimen nimeä Name
noki noen nokea Ruß
nummi nummen nummea Heide
nuoli nuolen nuolta Pfeil
nuori nuoren nuorta jung
nurmi nurmen nurmea Rasen
närhi närhen närheä Häher
onki ongen onkea Angel
onni onnen onnea Glück
orsi orren ortta Sparren, Hühnerstange
ovi oven ovea Tür
paasi paaden paatta  
parsi parren partta  
parvi parven parvea Schar
peitsi peitsen peistä / peitseä Speer
pieli pielen pieltä Pfosten
pieni pienen pientä klein
piki pien pikeä Pech
pilvi pilven pilveä Wolke
polvi polven polvea Knie
ponsi ponnen pontta Staubbeutel
poski posken poskea Wange
povi poven povea Busen
puoli puolen puolta Seite, halb
pursi purren purtta Segelboot
putki putken putkea Rohr
pälvi pälven pälveä kleines schneeloses Gebiet (im Frühling)
reki reen rekeä Schlitten
reisi reiden reittä Oberschenkel
retki retken retkeä Fahrt
riihi riihen riihtä Darre
ripsi ripsen ripseä Wimper
rupi ruven rupea Grind
ruuhi ruuhen ruuhta Kahn
saari saaren saarta Insel
saarni saarnen saarnea Esche
saksi saksen saksea Schere
salmi salmen salmea Meerenge
sampi sammen sampea Stör
sappi sapen sappea Galle
sarvi sarven sarvea Horn
savi saven savea Lehm
seimi seimen seimeä Krippe
sieni sienen sientä Pilz
siili siilen¹ siiltä¹ Igel
siipi siiven siipeä Flügel
sini sinen sineä Blau
solki soljen solkea Schnalle
soppi sopen soppea Ecke, Winkel
sormi sormen sormea Finger
suksi suksen suksea / susta Ski
suoli suolen suolta Darm
Suomi Suomen Suomea Finnland
suomi suomen suomea Finnisch
suoni suonen suonta Ader
susi suden sutta Wolf
suuri suuren suurta groß
suvi suven suvea Sommer
syli sylen syltä Klafter
sylki syljen sylkeä Spucke
sysi syden syttä Kohle
sänki sängen sänkeä Stoppeln
särki särjen särkeä Plötze
sääri säären säärtä Unterschenkel
sääski sääsken sääskeä Stechmücke
taimi taimen taimea Pflanze
talvi talven talvea Winter
tammi tammen tammea Eiche
teeri teeren teertä Birkhuhn
telki teljen telkeä Riegel
tiili tiilen tiiltä Ziegel
tilhi tilhen tilheä Drossel
toimi toimen tointa / toimea Amt
tonki tongen tonkea Zange
torvi torven torvea Horn
tosi toden totta wahr
tuki tuen tukea Stütze
tuli tulen tulta Feuer
tuohi tuohen tuohta Birkenrinde
tuomi tuomen tuomea / tuonta Faulbaum
tuoni tuonen tuonta Tod (poetisch)
tuppi tupen tuppea Scheide
tuuli tuulen tuulta Wind
typpi typen typpeä Stickstoff
tyvi tyven tyveä Wurzelende
tyyni tyynen tyyntä ruhig
tähti tähden tähteä Sterne
täysi täyden täyttä voll
uksi uksen usta Tür
uni unen unta Schlaf
uuhi uuhen uuhta weibliches Schaf
uusi uuden uutta neu
varsi varren vartta Stengel
veitsi veitsen veistä / veitseä¹ Messer
veli veljen veljeä Bruder
veri veren verta Blut
vesi veden vettä Wasser
vieri vieren viertä Seite
viiksi viiksen viikseä Schnurrbart
viini viinen viintä Köcher
viisi viiden viittä fünf
virpi virven virpeä kleiner Ast
virsi virren virttä Kirchenlied
vuohi vuohen vuohta Ziege
Vuoksi Vuoksen Vuoksea ein Fluss in Finnland
vuori vuoren vuorta Berg
vuosi vuoden vuotta Jahr
vyyhti vyyhden vyyhteä Strähne
väki väen väkeä Volk
yksi yhden yhtä eins
ääni äänen ääntä Stimme
ääri äären äärtä Grenze
       

¹ Die Flexionsform folgt nicht dem in Nykysuomen sanakirja dargestellten Paradigma, aber sie wird weit verwendet.