Vokaalinvaihtelu I > E
 
 
Nominatiivi Genetiivi Partitiivi Merkitys
alpi alven alpea  
appi apen appea  
arki arjen arkea  
arpi arven arpea  
hanhi hanhen hanhea  
hanki hangen hankea  
happi hapen happea  
hapsi hapsen hasta / hapsea  
hauki hauen haukea  
heisi heiden heittä  
helmi helmen helmeä  
henki hengen henkeä  
hetki hetken hetkeä  
hiili hiilen hiiltä  
hiiri hiiren hiirtä  
hiisi hiiden hiittä  
hiki hien hikeä  
hirsi hirren hirttä  
hirvi hirven hirveä  
huoli huolen huolta  
huuli huulen huulta  
impi immen impeä  
joki joen jokea  
jouhi jouhen jouhea  
jousi jousen jousta  
juoni juonen juonta  
juuri juuren juurta  
jälki jäljen jälkeä  
jälsi jällen jälttä  
järki järjen järkeä  
järvi järven järveä  
Jääski Jääsken Jääskeä  
kaali kaalen¹ kaalta¹  
kaari kaaren kaarta  
kaihi kaihen kaihea  
kaikki kaiken kaikkea  
kaksi kahden kahta  
kampi kammen kampea  
kanki kangen kankea  
kansi kannen kantta  
karhi karhen karhea äes
kaski kasken kaskea  
kausi kauden kautta  
kieli kielen kieltä  
kiiski kiisken kiiskeä  
kilpi kilven kilpeä  
kirsi kirren kirttä  
kivi kiven kiveä  
koipi koiven koipea  
korpi korven korpea  
korsi korren kortta  
koski kosken koskea  
kuori kuoren kuorta  
kurki kurjen kurkea  
kusi kusen kusta  
kuusi kuuden kuutta (lukusana)
kuusi kuusen kuusta (puulaji)
kylki kyljen kylkeä  
Kymi Kymen Kymeä  
kynsi kynnen kynttä  
käki käen käkeä  
kärki kärjen kärkeä  
käsi käden kättä  
köysi köyden köyttä  
lahti lahden lahtea  
laki laen lakea vuoren yläosa
lampi lammen lampea  
lapsi lapsen lasta  
lehti lehden lehteä  
lempi lemmen lempeä  
leski lesken leskeä  
liemi liemen lientä  
liesi lieden liettä  
lohi lohen lohta  
loimi loimen loimea  
Louhi Louhen Louhea  
lovi loven lovea  
lumi lumen lunta  
luomi luomen luomea  
länki längen länkeä  
länsi lännen länttä  
meri meren merta  
mesi meden mettä  
mieli mielen mieltä  
moni monen monta  
mäki mäen mäkeä  
niemi niemen nientä / niemeä  
niini niinen niintä  
nimi nimen nimeä  
noki noen nokea  
nummi nummen nummea  
nuoli nuolen nuolta  
nuori nuoren nuorta  
nurmi nurmen nurmea  
närhi närhen närheä  
onki ongen onkea  
onni onnen onnea  
orsi orren ortta  
ovi oven ovea  
paasi paaden paatta  
parsi parren partta  
parvi parven parvea  
peitsi peitsen peistä / peitseä  
pieli pielen pieltä  
pieni pienen pientä  
piki pien pikeä  
pilvi pilven pilveä  
polvi polven polvea  
ponsi ponnen pontta  
poski posken poskea  
povi poven povea  
puoli puolen puolta  
pursi purren purtta  
putki putken putkea  
pälvi pälven pälveä  
reki reen rekeä  
reisi reiden reittä  
retki retken retkeä  
riihi riihen riihtä  
ripsi ripsen ripseä  
rupi ruven rupea  
ruuhi ruuhen ruuhta  
saari saaren saarta  
saarni saarnen saarnea  
saksi saksen saksea  
salmi salmen salmea  
sampi sammen sampea  
sappi sapen sappea  
sarvi sarven sarvea  
savi saven savea  
seimi seimen seimeä  
sieni sienen sientä  
siili siilen¹ siiltä¹  
siipi siiven siipeä  
sini sinen sineä  
solki soljen solkea  
soppi sopen soppea  
sormi sormen sormea  
suksi suksen suksea / susta  
suoli suolen suolta  
Suomi Suomen Suomea  
suomi suomen suomea  
suoni suonen suonta  
susi suden sutta  
suuri suuren suurta  
suvi suven suvea  
syli sylen syltä (pituusmitta)
sylki syljen sylkeä  
sysi syden syttä hiili
sänki sängen sänkeä  
särki särjen särkeä  
sääri säären säärtä  
sääski sääsken sääskeä  
taimi taimen taimea  
talvi talven talvea  
tammi tammen tammea  
teeri teeren teertä  
telki teljen telkeä  
tiili tiilen tiiltä  
tilhi tilhen tilheä  
toimi toimen tointa / toimea  
tonki tongen tonkea  
torvi torven torvea  
tosi toden totta  
tuki tuen tukea  
tuli tulen tulta  
tuohi tuohen tuohta  
tuomi tuomen tuomea / tuonta  
tuoni tuonen tuonta kuolema
tuppi tupen tuppea  
tuuli tuulen tuulta  
typpi typen typpeä  
tyvi tyven tyveä  
tyyni tyynen tyyntä  
tähti tähden tähteä  
täysi täyden täyttä  
uksi uksen usta ovi
uni unen unta  
uuhi uuhen uuhta  
uusi uuden uutta  
varsi varren vartta  
veitsi veitsen veistä / veitseä¹  
veli veljen veljeä  
veri veren verta  
vesi veden vettä  
vieri vieren viertä  
viiksi viiksen viikseä  
viini viinen viintä nuolikotelo
viisi viiden viittä  
virpi virven virpeä hento oksa
virsi virren virttä  
vuohi vuohen vuohta  
Vuoksi Vuoksen Vuoksea  
vuori vuoren vuorta mäki
vuosi vuoden vuotta  
vyyhti vyyhden vyyhteä  
väki väen väkeä  
yksi yhden yhtä  
ääni äänen ääntä  
ääri äären äärtä  
       

¹ Muoto ei ole Nykysuomen sanakirjan taivutuskaavan mukainen, mutta sitä käytetään laajasti.