Kaikuluotaustutkimuksen tuloksia: esimerkkinä Simpiänselkä

päivitetty 8.11.2015

(Tähän sivuun viitattaessa mainittava lähde: Marjomäki T.J.: Kaikuluotaustutkimuksen tuloksia: esimerkkinä Simpiänselkä. päivitys 8.11.2015. http://users.jyu.fi/~tmarjoma/Luotaustuloksia.htm,)

Puulan kalatiheyttä on seurattu kaikuluotauksella elokuun loppupuolella vuodesta 1986 lähtien. Vuoteen 2003 asti käytössä oli Simrad EY-M -luotain. Vuodesta 2003 lähtien on käytetty luotainta Simrad EK-60. Kaikuluotauslinjasto kattaa Puulan keskeiset yli 10 m syvät selät (Kuva 1).

Kuva 1 Kailulutauslinjasto Puulalla. Simpiänselän luotauslinjat on merkitty oranssilla värillä, muut punaisella. Paksu oranssi viiva = Linja 4.

Simpiänselän keskimääräinen kalatiheys jaksolla 2007–2015 on ollut n. 6 000 kpl/ha (Kuva 2). Pienimmillään tiheys oli vuonna 2011, n. 4 000 kpl/ha ja suurimmillaan seuraavana vuonna 2012, n. 11 000 kpl/ha. Vuoden 2012 muikkuvuosiluokka oli nuotta- ja troolisaalinäytteiden ikäjaukauman perusteella hyvin runsas, mikä näkyy keskikokoisen ja osin myös pienen kalan poikkeuksellisen suurena määränä. Valtaosa pienistä kaloista on kuoreita, mutta kuoreita on myös keskikokoisten ja suurten kalojen joukossa. Suuren kalan, pääosin yli 12 cm aikuisen muikun ja isojen kuoreiden, määrä oli koko jakson suurin vuonna 2015. Tänä vuonna muikkukanta koostuukin valtaosin vuoden 2012 runsaan vuosiluokan kaloista, jotka nyt elävät neljättä kesäänsä, eli alkavat olla muikuiksi jo aika vanhoja.

Kuva 2. Simpiänselän yli 10 m syvän ulappa-alueen (ks. oranssit linjat kuvassa 1) keskimääräinen kalatiheys elokuun loppupuolella vuosina 2007–2015. (Analysoitu syvyysvyöhyke 4 m - pohja, 3 m viipalointi, SED threshold -60 dB, amp threshold -62 dB).

 

Huom: Simpiänselän vuotuinen keskimääräinen kalatiheys ei ole erityisen tarkka mittaustulos vaan karkea arvio. Suhteellisena 95 % luotettavuusvälinä ilmaistuna mittaustarkkuus on  n. ±20 %. Tämä voidaan tulkita karkeasti siten, että jos Simpiän kalatiheysarvio kasvaa tai pienenee vuosien välillä alle 1000 kalalla/ha, havaittu muutos ei vielä aivan varmasti ole todellinen vaan voi johtua mittausvirheestä. Arvio ei ole myöskään täsmällinen eli harhaton, koska kaikuluotaimella ei voi laskea aivan lähellä pintaa tai pohjaa oleskelevien kalojen määrää. Laskenta koskee syvyysvyöhykettä 4 m pinnasta 0,5 m pohjan yläpuolelle. Laskennan ulkopuolelle jää 0–4 m pintavyöhykkeessä lähinnä ensimmäistä kesäänsä eläviä n. 3–4 cm pituisia kuoreita. Valtaosa muikuista oleskelee välivedessä 10–20 m syvyydessä öisin loppukesällä, joten tällä puuttuvilla vyöhykkeillä ei ole merkittävää vaikutusta muikkutiheyden laskentaan.

 

Takaisin pääsivulle

Alla:

Vasen kuvasarja: Esimerkkinä Simpiänselän linjan 4 (paksu oranssi viiva kuvassa 1, suunta etelästä pohjoiseen) kaikuluotauskuvat vuosilta 2007–2015. Sinertävät ja vihertävät pisteet pinnan ja pohjan välissä ovat kaoja.

Oikea kuvasarja: Kaikkien Simpiän linjojen keskimääräinen kalatiheys kohdevoimakkuusluokittain (dB) vuosina 2007–2015.  Akustinen kohdevoimakkuus on yhteydessä kalan koko siten, että luokka -50–-46 dB vastaa karkeasti 7-10 cm pituisia kaloja. Ensimmäistä kesäänsä elävät muikut kuuluvat yleensä elokuussa tähän pituusluokkaan. Myös iso osa kuorepopulaatiosta kuuluu tähän kokoluokkaan. Kaikuluotain ei valitettavasti erota eri lajeja toisistaan. Usein kysytään, miten todella isot kalat, siis kilojen painoiset järvilohet, näkyvät tällaisissa kuvissa. Kyllähän semmoisiakin voi joskus harvoin luotaimen alle osua, mutta niiden tiheys on yleensä korkeintaan muutama hehtaarilla. Niiden osuus on siis alle promille kokonaiskalatiheydestä, joten ne eivät näissä kuvissa erotu.

2007

pohja

 

pinta

 
  

2008

  

2009

   

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

 

Takaisin pääsivulle