Title Page Contents Index |
Sisällys

Tehtävät:

Kuvat:

Malliohjelmat:

Lukijalle
Tämä moniste on kirjoitettu alun perin "Graafisen käyttöliittymien ohjelmointi" -kurssille syksyllä 1996. Monisteen alkuperäinen tarkoitus on olla pikakurssi siirtymiseksi C++:sta Delphi-ohjelmointiin.
Delphi on Borland Internationalin kehittämä Visual Basicin tapainen “visuaalinen” sovelluskehitin. Suurimpana erona Visual Basiciin on käytetty ohjelmointikieli: Borland Object Pascal. Borland nousi aikanaan pinnalle nimenomaan Turbo Pascal -kääntäjänsä avulla. Delphi on Turbo Pascalista edelleen kehitetty tuote. Erityisen hyvä Delphi on tietokantoihin liittyvässä ohjelmoinnissa. Myös yleisenä ohjelmankehitysvälineenä se on erinomainen. Suurin puute on välineen toimiminen vain yhdessä laiteympäristössä.
Tätä monistetta ei suinkaan ole yritettykään tehdä täydelliseksi Delphi-oppaaksi, vaan ainoastaan lähtökohdaksi. Suomenkielisenä oppaana voin ehdottomasti suositella Ari Becksin Delphi-kirjaa.
Monisteen malliohjelmat on saatavissa sähköisesti:
Mikroluokka: hakemisto: N:\KURSSIT\WINOHJ\DELPHI
WWW: URL: http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/winohj/delphi

Edellä mainittuun polkuun lisätään aina monisteessa mainittu polku.
Tässä monisteessa ei tulla puuttumaan olio-ohjelmoinnin saloihin, vaan tämä tietous pitää hakea muista oppaista.
Palokassa 4.8.1996 Vesa Lappalainen
Monisteen uuteen painokseen on korjattu joitakin pieniä painovirheitä ja vaihdettu muutama komponenttiesimerkki vähän paremmaksi. Edelleen vikana on mm. WinAapisen ”alkukantainen” ohjelmointityyli. Ohjelma kannattaisi muuttaa huomattavasti enemmän komponenttipohjaiseksi nykyisestä proseduraalisesta muodosta.
Palokassa 15.9.1997 Vesa Lappalainen
Monisteen vuoden 2007 painoksesta on vähennetty listauksia, koska ne löytyvät kätevämmin netistä. Lisäksi muutamia lukuja (mm. komponenttien kirjoittaminen) on uudistettu. Vuosien 1997-2007 välillä monisteen korvasi kirja ”Delphi 4 peruskurssi”. Kirja on kuitenkin loppuunmyyty, joten palataan taas monisteeseen.
Palokassa 17.8.2007 Vesa Lappalainen

1. Malliohjelma

Luvun pääaiheet:

1.1 Yleistä Delphistä

Delphi on olio-pohjainen visuaalinen sovelluskehitin. Ohjelman kehittäminen on pitkälle erilaisten komponenttien sijoittelua lomakkeille ja sitten komponentteihin liittyvien tapahtumien kirjoittamista.
Kukin komponentti, kuten esimerkiksi nappula, menu jne., on itsessään olio. Kun komponentteja laitetaan lomakkeelle saadaan uusi olio. Komponenttioliolla on ominaisuuksia, attribuutteja, kuten esimerkiksi komponentin sijainti lomakkeella (Left, Top) komponentin koko (Width, Height) jne. Osaa komponenttien ominaisuuksista voidaan muuttaa jo suunnitteluaikana ja osaa vasta ajon aikana.
delph0700.jpg
Kuva 1.1 Delphi, esimerkkiohjelman suunnittelu

1.2  Autolaskuri

Ensimmäisenä malliohjelmana teemme “autolaskurin”, jossa on kaksi nappia, joita painamalla voi lisätä joko henkilöautojen tai kuorma-autojen lukumäärää.
delph0701.jpg
Kuva 1.2 Autolaskuri
 1. Käynnistä Delphi.
 2. Vaihda lomakkeen nimeksi (Object Inspectorissa name-ominaisuus) Autolaskuri.

1.2.1 Nappuloiden lisääminen

 1. Valitse Standard-työkaluvalikosta nappula (Button, delph0702.jpg): klikkaa kuvaketta kerran
 2. Lisää nappula lomakkeeseen: vie hiiri sinne minne haluat nappulan vasemman yläkulman ja paina vasen nappi alas. Rahaa oikea alakulma paikalleen ja päästä hiiren nappi ylös. “Kahvoihin” tarttumalla voit vielä vaihtaa nappulan kokoa.
 3. Anna nappulalle nimeksi ButtonHA.
 4. Vaihda nappulan tekstiksi (caption-ominaisuus) &Henkilöautoja. Tässä &-merkki tarkoittaa sitä, että seuraava kirjain tulee alleviivatuksi ja sama toiminto voidaan suorittaa painamalla Alt-H tai joissakin tapauksissa jopa pelkästään H (jollei H muuten voi merkitä lomakkeella mitään).
 5. Monista nappula: valitse nappula ja paina Ctrl-Ins. Paina Shift-Ins ja raahaa uusi nappula oikealle kohdalleen.
 6. Nimeä uusi nappula ButtonKA ja vaihda tekstiksi &Kuorma-autoja.

1.2.2 Laskuriruutujen lisääminen

 1. Lisää lomakkeelle “laskuriruutu” nappulan alapuolelle käyttäen vakiotekstiä (Label, delph0703.jpg).
 2. Laita tekstin AutoSize-ominaisuus epätodeksi: Tuplaklikkaa True -sanaa. Näin laskuriruutu saadaan pysymään aina samankokoisena. Joissakin tapauksissa on toisaalta mukavaa että ruutu muuttuu tekstin koon mukaan.
 3. Kun olet lisännyt tekstin, saat sen saman levyiseksi kuin nappulankin valitsemalla molemmat aktiiviseksi (shift+klikkaus vasemmalla kumpaankin) ja sitten hiiren oikeasta näppäimestä aukeavasta menusta Size ja ruksi esim. ruutuun Grow to largest leveyden (Width) kohdalla.
 4. Nimeä teksti LabelHA ja tekstiksi (caption) 0.
 5. Laitetaan teksti ruudun oikeaan reunaan: Alignment-ominaisuus: taRightJustify
 6. Vaihda tekstin väriksi vaikkapa clAqua.
 7. Vaihda tekstin fontiksi vaikkapa Arial Bold 18: tuplaklikkaa (Tfont)-tekstiä.
 8. Muuta tekstiruudun korkeus oikeaksi.
 9. Monista tekstiruutu ja siirrä uusi ruutu Kuorma-autoja -nappulan alle.
 10. Nimeä uusi tekstiruutu: LabelKA.

1.2.3 Talletus

 1. Lisää vielä nappula, jonka nimeksi annat ButtonNollaa ja tekstiksi &Nollaa.
 2. Talleta projekti: Alt-F v. Kysymykseen Save Unit As vastataan esim. autolask (tämä tulee sen tiedoston nimeksi, jossa itse ohjelmakoodi on). Save Project As vastataan esim. autol (projekti tallentuu nyt nimellä autol.dpr ja itse käännetystä ohjelmasta tulee autol.exe).

1.2.4 Kääntäminen ja ajaminen

Ohjelma on nyt toimintakuntoinen, mutta se ei vielä tee mitään. Voimme kuitenkin kokeilla miltä valmis ohjelma näyttäisi:
 1. Käännä ja aja ohjelma: F9

1.2.5 Ohjelmakoodin lisääminen

Kun olemme laittaneet komponentteja lomakkeelle, Delphi on lisännyt koko ajan tiedostoon autolask.pas ohjelmakoodia lomakkeen Autolaskuri-olion määrittelevään TAutolaskuri-luokkaan (class).
Nappuloiden toiminnallisuutta vastaavan koodin lisääminen on ohjelmoijan tehtävä. Onneksi Delphi tekee tästäkin suurimman osan:
 1. Tuplaklikkaa Henkilöautoja-nappulaa. Nyt aukeaa koodi-ikkuna, jossa on valmiina Pascal-kielinen tapahtumankäsittelijän esittely tapahtumalle, joka tulee kun painetaan nappulaa nimeltä ButtonHA:
procedure TAutolaskuri.ButtonHAClick(Sender: TObject);
begin
_
end;
 1. Kursori on valmiina paikassa, johon oma koodi kirjoitetaan. Me haluamme että nappulaa painettaessa LabelHA:ssa oleva lukema lisääntyy yhdellä. Tämä voitaisiin kirjoittaa: LabelHA.Caption := LabelHA.Caption + 1; mutta valitettavasti LabelHA.Caption on tekstiä eikä sitä voi numeerisesti lisätä (kuten Visual Basicin Variant-tyyppiä voi). Siispä kirjoitamme koodin:
 LabelHA.Caption := IntToStr(StrToInt(LabelHA.Caption)+1);
 1. Koodi kannattaa saman tien laittaa leikekirjaan, koska sehän tulee lähes samanlaisena nappulaan ButtonKA.
 2. Lisää vastaava koodi oikein muutettuna nappulaan ButtonKA. Huom! Jos et edellä huomannut laittaa koodia leikekirjaan, löytyy edellinen koodi samasta koodi-ikkunasta hieman ylempää ja voit hakea sen kuin missä tahansa editorissa.
 3. Lisää vielä koodi nappulaan ButtonNollaa. Nyt koodiksi riittää
 LabelHA.Caption := '0';
 LabelKA.Caption := '0';
 1. Käännä ja aja ohjelma.

1.2.6 Valmis ohjelma

Seuraavana vielä täydelliset listaukset valmiin malliohjelman eri tiedostoista (hakemistossa autol). Itse kirjoitetut tai muutetut osat on varjostettu:
autol.dpr - projetitiedosto
program Autol;

uses
 Forms,
 Autolask in 'AUTOLASK.PAS' {Autolaskuri};

{$R *.RES}

begin
 Application.CreateForm(TAutolaskuri, Autolaskuri);
 Application.Run;
end.
autolask.pas - autolaskuri-lomakeluokan määrittely ja toteutus
unit Autolask;

interface

uses
 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, Dialogs, StdCtrls;

type
 TAutolaskuri = class(TForm)
  ButtonHA: TButton;
  ButtonKA: TButton;
  LabelHA: TLabel;
  LabelKA: TLabel;
  ButtonNollaa: TButton;
  procedure ButtonHAClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonNollaaClick(Sender: TObject);
  procedure ButtonKAClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Autolaskuri: TAutolaskuri;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TAutolaskuri.ButtonHAClick(Sender: TObject);
begin
 LabelHA.Caption := IntToStr(StrToInt(LabelHA.Caption)+1);
end;

procedure TAutolaskuri.ButtonKAClick(Sender: TObject);
begin
 LabelKA.Caption := IntToStr(StrToInt(LabelKA.Caption)+1);
end;

procedure TAutolaskuri.ButtonNollaaClick(Sender: TObject);
begin
 LabelHA.Caption := '0';
 LabelKA.Caption := '0';
end;

end.
Seuraavassa lomakkeen listauksessa tummennetut osat ovat niitä, joita on muutettu Object Inspectorissa. Luonnollisesti kunkin komponentin paikkaa ja kokoa on muutettu oletuksesta, mutta tämä on tehty siirtämällä komponenttia hiirellä.
autolask.dfm - autolaskuri-lomake, komponenttien ominaisuudet
object Autolaskuri: TAutolaskuri
 Left = 190
 Top = 90
 Width = 435
 Height = 300
 Caption = 'Autolaskuri'
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -13
 Font.Name = 'System'
 Font.Style = []
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 16
 object LabelHA: TLabel
  Left = 40
  Top = 104
  Width = 145
  Height = 29
  Alignment = taRightJustify
  AutoSize = False
  Caption = '0'
  Color = clAqua
  Font.Color = clBlack
  Font.Height = -24
  Font.Name = 'Arial'
  Font.Style = [fsBold]
  ParentColor = False
  ParentFont = False
 end
 object LabelKA: TLabel
  Left = 208
  Top = 104
  Width = 145
  Height = 29
  Alignment = taRightJustify
  AutoSize = False
  Caption = '0'
  Color = clAqua
  Font.Color = clBlack
  Font.Height = -24
  Font.Name = 'Arial'
  Font.Style = [fsBold]
  ParentColor = False
  ParentFont = False
 end
 object ButtonHA: TButton
  Left = 40
  Top = 32
  Width = 145
  Height = 49
  Caption = '&Henkilöautoja'
  TabOrder = 0
  OnClick = ButtonHAClick
 end
 object ButtonKA: TButton
  Left = 208
  Top = 32
  Width = 145
  Height = 49
  Caption = '&Kuorma-autoja'
  TabOrder = 1
  OnClick = ButtonKAClick
 end
 object ButtonNollaa: TButton
  Left = 96
  Top = 168
  Width = 193
  Height = 57
  Caption = '&Nollaa'
  TabOrder = 2
  OnClick = ButtonNollaaClick
 end
end
Tehtävä 1.1 Polkupyörät
Lisää ohjelmaan myös polkupyörien laskeminen.

1.3 Näkymättömät komponentit

Edellisessä esimerkissä lisättiin vain näkyviä komponentteja. Delphissä on myös suuri joukko näkymättömiä komponentteja.

1.3.1 Timer - ajastetut tapahtumat

Lisätään vaikkapa aluksi auton kuva, joka ajaa ruudun vasemmasta laidasta oikeaan laitaan.
 1. Lisää Image-komponentti ruudun vasempaan alalaitaan (löytyy additional sivulta).
 2. Valitse Image-komponentin Picture-ominaisuus ja lataa siihen vaikkapa kuvaksi hauto.bmp. (n:\kurssit\winohj\delphi\autol\hauto.bmp).
 3. nyt kannattaa laittaa AutoSize-ominaisuus päälle
 4. vaihda komponentin nimeksi vaikkapa ImageHA.
Jotta auton kuva liikkuisi, pitäisi ImageHA-olion paikkaa muuttaa tietyn välein. Tietyn aikavälein tapahtuvia tapahtumia saadaan Timer-komponentilta.
 1. Lisää lomakkeelle mihin tahansa kohtaan Timer-komponentti (löytyy system sivulta). Paikalla ei ole väliä, koska komponentti EI ole näkyvissä ohjelman ajon aikana.
 2. vaihda nimeksi vaikkapa TimerHA
 3. vaihda tapahtumaväliksi esim. 100 (=100 ms).
 4. tuplaklikkaa ajastinta ja lisää koodi-ikkunaan koodi:
procedure TAutolaskuri.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 ImageHA.Left := ImageHA.Left + 1;
end;
Tehtävä 1.2 Edestakaisin
Muuta ohjelmaa siten, että auton kuva kulkee ruudussa edestakaisin.

1.3.2 Menut

Lisätään ohjelmaan vielä päämenu.
 1. Lisää lomakkeelle MainMenu-komponentti (standard -sivu). Paikalla ei jälleenkään ole väliä, sillä menu tulee aina lomakkeen yläreunaan.
 2. tuplaklikkaa Menu-oliota
 3. Kirjoita seuraava menusysteemi:
&File   &Options   H&elp
E&xit   &Colors   &About
 1. Laita vielä lisäksi Exit-kohtaan pikavalinta Ctrl-X.
 2. tuplaklikkaa Exit-valintaa ja lisää tapahtumaksi koodi
procedure TAutolaskuri.Exit1Click(Sender: TObject);
begin
 Close;
end;
Tehtävä 1.3 H&elp
Miksi laitoimme menuun H&elp eikä &Help? Mikä tässäkin valinnassa on huonoa?

1.3.3 Valmiit lomakkeet

Delphissä on valmiina joukko yleisimpiä dialogeja: tiedoston avaus ja talletus, fonttien valinta, värin valinta, tulostaminen sekä etsintä ja korvaus.
Lisäämme seuraavaksi mahdollisuuden taustavärin vaihtamiseksi.
 1. Lisää lomakkeelle väridialogi (dialogs-sivu). Paikalla ei ole väliä.
 2. Laita dialogin nimeksi vaikkapa ColorDialogTausta.
 3. Lisää menun Colors-kohdan tapahtumaksi koodi:
procedure TAutolaskuri.Colors1Click(Sender: TObject);
begin 
 ColorDialogTausta.Color := Color; // tai  := self.Color
 if ( not ColorDialogTausta.Execute ) then exit;
 Color := ColorDialogTausta.Color;
end;
Tehtävä 1.4 Muidenkin komponenttien värin vaihto
Muuta ohjelmaa siten, että voit muuttaa kaikkien muidenkin komponenttien värin (voit käyttää samaa dialogia kaikille komponenteille).

1.3.4 Omat dialogit

Oikeassa ohjelmassa on harvoin vain yksi ikkuna. Lisäämme esimerkin vuoksi vielä ohjelmaamme itse tehdyn About-dialogin:
 1. Luo uusi lomake (File|New form| Blank form).
 2. Vaihda lomakkeen nimeksi FormAbout ja otsikoksi Tietoja autolaskurista.
 3. Lisää vakioteksti (Label) jonka nimeksi vaikkapa LabelAbout ja WordWrap -ominaisuus todeksi. Tekstiksi laitetaan sitten mikä tahansa ohjelman toimintaa yms. kuvaava teksti.
 4. Lisää vielä haluamiasi koristeita, kuten esim. bittikarttoja (vrt. liikkuvan auton lisääminen).
 5. Lisää vielä nappula, jonka nimeksi ButtonOK ja tekstiksi OK sekä Default- ominaisuus todeksi.
 6. Lisää OK-nappulan koodiksi:
procedure TFormAbout.ButtonOKClick(Sender: TObject);
begin
 Close;
end; 
Lomake on nyt valmis, mutta siihen ei viitata varsinaisesta lomakkeesta.
 1. Talleta About-lomakkeen tiedosto nimelle about.pas
 2. Lisää varsinaisen ohjelman menunvalintaa About seuraava koodi:
procedure TAutolaskuri.About1Click(Sender: TObject);
begin
 FormAbout.Show;
end;
 1. Kokeile ajaa ohjelmaa. Todennäköisesti saat virheilmoituksen:
Error 3: Unknown identifier
 1. Kursori on sanan FormAbout alussa. Tämä johtuu siitä, ettei Autolaskuri-lomakkeen toteutuksessa ole kerrottu mitään About-lomakkeesta. Korjataan vielä tämä vika.
 2. Siirry autolask.pas -tiedostossa aivan alkuun. Sieltä löytyy uses-lause. Lisää tämän lauseen loppuun tieto siitä että käytetään myös About-lomaketta.
uses
 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Menus, About;
 1. Kokeile nyt ohjelmaa.
Tehtävä 1.5 Modaalinen dialogi
Muuta rivi FormAbout.Show; muotoon FormAbout.ShowModal; Mitä eroa on nyt ohjelman toiminnassa?
Tehtävä 1.6 Liikkuva auto myös toisessa dialogissa
Lisää liikkuva auto myös About-dialogiin.

1.4 Ohjelmakoodin korjailu

Ohjelmakoodi on aivan tavallista tekstiä ja sitä voidaan muokata kuten millä tahansa tekstieditorilla. Seuraavat seikat on kuitenkin syytä pitää mielessä:
 1. Muuta komponenttien nimiä vain Object Inspectorissa. Muuten lomake ja ohjelmakoodi eivät pysy synkronissa.
 2. Jos haluat hävittää jonkin tapahtuman käsittelijän, poista begin-end -parin välissä oleva koodi. Delphi hävittää sitten loput seuraavan talletuksen tai käännöksen yhteydessä. Kukin metodi on nimittäin esitelty sekä luokan määrittelyssä, että itse koodissa.

1.5 Muut tapahtumat

1.5.1 Saman tapahtuman käyttö toisessa komponentissa

Olemme voineet kirjoittaa tapahtuman käsittelijän koodin tuplaklikkaamalla komponenttia. Näin voimme kirjoittaa kuitenkin vain komponentin oletustapahtuman käsittelijän. Kullakin komponentilla on lukuisia muitakin tapahtumia. Nämä muut tapahtumat löytyvä Object Inspectorissa Events-sivulta. Seuraavassa esimerkki ButtonHa:n mahdollisista tapahtumista:
delph0704.jpg
Kuva 1.3 Events-sivu
Tapahtuma päästään kirjoittamaan tuplaklikkaamalla tapahtuman nimeä (nimen paikkaa jos nimi on tyhjä). Tapahtuma voidaan laittaa myös samaksi jonkin toisen tapahtuman kanssa jolla on sama parametrilista.
Tehtävä 1.7 Laskenta tapahtumaan myös laskurista
Muuta ohjelmaa (kirjoittamatta lisää koodia) siten, että myös laskurikentän LabelHA tai LabelKA painaminen lisää vastaavaa laskuria. Laita vielä liikkuvan kuvan painaminen lisäämään henkilöautojen lukumäärää.

1.5.2 Vedä ja pudota (drag and drop, DaD)

“Nykyaikaisessa” suorakäyttöliittymässä olion vetäminen ja pudottaminen on muotia. Lisätään omaan ohjelmaamme vielä ominaisuus, jossa käyttäjä voi “tarttua” henkilöauton kuvaan ja pudottaa sitten sen jomman kumman laskuri-ikkunan päälle. Tällöin vastaava laskuri lisääntyy vaikkapa 10:llä.
 1. Muuta henkilöauton kuvan DragMode -ominaisuus arvoon dmAutomatic.
 2. Kokeile ajaa ohjelmaa. Nyt voi tarttua henkilöauton kuvaan, muttei sitä voi vielä pudottaa mihinkään.
 3. Lisää LabelHA:han tapahtuma (DragOver), jolla hyväksytään siihen pudottaminen:
procedure TAutolaskuri.LabelHADragOver(Sender, Source: TObject; X,
 Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
 Accept := True;
end;
 1. Kokeile ajaa ohjelmaa. Nyt pudottaminen on sallittua LabelHA:n päälle, muttei LabelKA:n päälle.
 2. Laita sama tapahtuma LabelKA:n DragOver tapahtumaksi (kirjoittamatta koodia).
 3. Seuraavan vaiheen helpottamiseksi kirjoitetaan aliohjelma, jonka avulla tekstikenttää voidaan lisätä yhdellä. Samalla vanhat laskut voidaan muuttaa käyttämään tätä aliohjelmaa. Koodi kirjoitetaan vaikkapa ennen kaikkia tapahtuman käsittelijöitä:
procedure lisaa(lab:TLabel; n:integer);
begin
 lab.Caption := IntToStr(StrToInt(lab.Caption)+n);
end;

procedure TAutolaskuri.ButtonHAClick(Sender: TObject);
begin
 lisaa(LabelHA,1);
end;
 1. Lisää käsittelijä LabelHA:n pudotuksen vastaanottamiselle (DragDrop):
procedure TAutolaskuri.LabelHADragDrop(Sender, Source: TObject; X,
 Y: Integer);
begin
 lisaa(Sender as TLabel,10);
end;
 1. Laita sama tapahtuma LabelKA:n DragDrop tapahtumaksi (kirjoittamatta koodia).
 2. Jos laskurikentät tulevat vielä hyväksymään muistakin komponenteista tulevia pudotuksia, voidaan em. koodi modifioida:
procedure TAutolaskuri.LabelHADragDrop(Sender, Source: TObject; X,
 Y: Integer);
begin
 if ( Source = ImageHA ) then lisaa(Sender as TLabel,10);
end;
Tehtävä 1.8 Muitakin lisäysmääriä
Lisää ohjelmaan joukko numeroikkunoita (esim. 1,2,3,4,5), joihin kuhunkin voidaan tarttua ja vetää sitten laskuri-ikkunan päälle. Kun numero pudotetaan, lisääntyy laskuri-ikkunan arvoa vastaavalla numerolla (itse kirjoitettua ohjelmakoodia n. 1 rivi edelliseen lisää).
Tehtävä 1.9 Liikkuvan kuvan siirto toiseen paikkaan
Lisää ohjelmaan ominaisuus: jos tartut henkilöauton kuvaan ja pudotat sen lomakkeen päälle, niin auto siirtyy tähän kohtaan lomaketta (ohjelmakoodia korkeintaan 4 itse kirjoitettua riviä).
Tehtävä 1.10 Fontin ja värin vaihto
Lisää ohjelmaan PopupMenu kullekin nappulalle ja laskurille, jotta voit vaihtaa nappuloiden ja laskureiden fonttia ja laskureiden väriä. (Olennaisesti 6 erilaista itse kirjoitettua riviä lisää, käytännössä 9, koska nappuloiden fontti ja laskureiden fontti tarvitsee oman koodinsa).
Tehtävä 1.11 Komponentin paikan vaihtaminen
Lisää ohjelmaan mahdollisuus tarttua komponenttiin (esim. nappulaan) ja siirtää se uuteen paikkaan.

2. Object Pascalin ja C++:n eroja

Luvun pääaiheet:

2.1 Perusrakenne

Jatkossa käytämme Delphin Object Pascal -kielestä pelkästään nimeä Pascal. Tästä huolimatta tämän monisteen tekstiä ei tule sotkea standardi-Pascaliin, johon Delphin Object Pascalissa on lisätty huomattavasti omia lisäpiirteitä, mm:
Oletamme että lukija tuntee suhteellisen hyvin vähintään C-kielen, mieluummin perusteet C++:stakin.
Aloitetaan erojen selvittäminen lyhyellä konsoli -esimerkkiohjelmalla, joka lukee kaksi kokonaislukua ja tulostaa niistä suuremman, lukujen keskiarvon ja luvut suuruusjärjestyksessä. Aluksi sama pääohjelma C++:lla ja Delphi 6.0:lla.

esim1.cpp - C++ pääohjelma
#include <iostream.h>
#include "ali.hpp"

int main(void)
{
 int a,b;
 cout << "Anna kaksi lukua välilyönnillä"
     " erotettuna>";
 cin >> a >> b;
 cout << "Suurempi luvuista on " 
    << bigger(a,b) << endl;
 cout << "Lukujen keskiarvo on " 
    << average(a,b) << endl;
 if ( a > b ) {
  swap(a,b);
  cout << "Luvut järjestyksessä ovat " 
     << a << " " << b << endl;
 }
 else
  cout << "Luvut olivat järjestyksessä" 
     << endl;
 return 0;
}

esim1.dpr - Delphi 6.0 pääohjelma
program Esim1;

uses Ali;

var a,b:integer;
begin
 write('Anna kaksi lukua välilyönnillä ',
    'erotettuna>');
 readln(a,b);
 writeln('Suurempi luvuista on ',
     bigger(a,b));
 writeln('Lukujen keskiarvo on ',
     average(a,b):5:2);
 if ( a > b ) then begin
  swap(a,b);
  writeln('Luvut järjestyksessä ovat ',
       a,' ',b);
 end
 else
  writeln('Luvut olivat järjestyksessä');
end.

2.1.1 Peruserot

if ( 0 < a ) and ( a < 10 ) then
Tehtävä 2.12 Sama ohjelma C-kielellä
Kirjoita vastaava ohjelma C-kielellä.

2.1.2 Parametrin välitys

Edellisen esimerkin aliohjelmat on kirjoitettu omaan tiedostoonsa, joka C++:ssa pitää muistaa linkittää mukaan. Otsikkotiedostossahan on tiedot vain kääntämistä varten. Pascalin unitissa ovat sekä otsikkotiedot päämoduulin kääntämiseksi, että varsinainen toteutus. Tarvittaessa voidaan tietysti jakaa käännettyä moduulia (ali.dcu, Delphi Compiled Unit).


esim1.hpp - C++ otsikkotiedosto
#ifndef ALI_HPP
#define ALI_HPP
double average(int a, int b);
int bigger(int a, int b);
void swap(int &a,int &b);
#endif
ali.cpp - C++ aliohjelmat
#include "ali.hpp"

double average(int a, int b)
{
 return (a+b)/2.0;
}

int bigger(int a, int b)
{
 if ( a > b ) return a;
 return b;
}

// Vaihdetaan luvut keskenään
void swap(int &a,int &b)
{
 int t;
 t = a; a = b; b = t;
}

ali.pas - Pascal aliohjelmat
unit Ali;

interface

 function average(a,b:integer):real;
 function bigger(a,b:integer):integer;
 procedure swap(var a,b:integer);

implementation

function average(a,b:integer):real;
begin
 Result := (a+b)/2.0;
end;

function bigger(a,b:integer):integer;
begin
 Result := b;
 if ( a > b ) then Result := a;
end;

{ Vaihdetaan luvut keskenään }
procedure swap(var a,b:integer);
var t:integer;
begin
 t := a; a := b; b := t;
end;
end. { Unitin lopetus } 
function bigger(a,b:integer):integer;
begin
 Result := b;
 if ( a > Result ) then Result := a;
end;

2.1.3 Silmukat ja taulukot

Seuraavassa esimerkissä on ohjelma, joka ensin tekee viisipaikkaisen kokonaislukutaulukon:
0
1
2
3
4
0
3
6
9
12

Sitten ohjelma laskee, montako taulukon alkiota voidaan ottaa mukaan, ilman että summa ylittää vielä 10. Lopuksi tulostetaan ko. alkiot takaperin:
3 lukua mahtuu alle 10 näiden summa on 9
Luvut on: 6 3 0 

silmu.cpp - esimerkki silmukoista
#include <iostream.h>

const int TKOKO=5;
const int RAJA=10;
 


 
void alusta(int luvut[], int n, int kasvu) /* Alustetaan taulukko sarjalla 0,kasvu,2*kasvu... */ { int i,luku=0; for (i=0; i<n; i++) { luvut[i] = luku; luku += kasvu; } }
int montako_mahtuu(const int luvut[], int n, int raja) /* Mihin asti lukujen summa ei ylitä rajaa */ { int i=0,summa=0; do { summa += luvut[i]; } while ( summa < raja && ++i < n ); return i; }
int summaa(const int luvut[], int n) { int i=0,summa=0; while ( i < n ) { summa += luvut[i]; i++; } return summa; }
void tulosta(ostream &os, const int luvut[],int n) /* Tulostaa taulukon nurinpäin */ { int i; for (i=n-1; i>=0; i--) os << luvut[i] << " "; os << endl; } int main(void) { int luvut[TKOKO],n; alusta(luvut,TKOKO,3); n = montako_mahtuu(luvut,TKOKO,RAJA); cout << n << " lukua mahtuu alle " << RAJA << " näiden summa on " << summaa(luvut,n) << endl; cout << "Luvut on: "; tulosta(cout,luvut,n); return 0; }

silmu.dpr - esimerkki silmukoista
program Silmu;

const TKOKO=5;
const RAJA=10;

{ Seuraavalla korvataan C:n ++i }
function esi_lisaa(var i:integer):integer;
begin inc(i); esi_lisaa := i; end;

procedure alusta(var luvut:array of integer;
         n,kasvu:integer);
{ Alustetaan taulukko sarjalla
 0,kasvu,2*kasvu...            }
var i,luku:integer;
begin
 luku := 0;
 for i:=0 to n-1 do begin
  luvut[i] := luku;
  inc(luku,kasvu);
 end;
end;

function montako_mahtuu(const luvut:array of
      integer; n,raja:integer):integer;
{ Mihin asti lukujen summa ei ylitä rajaa }
var i,summa:integer;
begin
 i := 0; summa := 0;
 repeat
  summa := summa + luvut[i];
 until ( summa >= raja ) or
    ( esi_lisaa(i) >= n );
 montako_mahtuu := i;
end;

function summaa(const luvut:array of integer;
        n:integer):integer;
var i,summa:integer;
begin
 i := 0; summa := 0;
 while ( i < n ) do begin
  inc(summa,luvut[i]);
  inc(i);
 end;
 summaa := summa;
end;

procedure tulosta(var f:textfile;
  const luvut:array of integer; n:integer);
{ Tulostaa taulukon nurinpäin }
var i:integer;
begin
 for i:=n-1 downto 0 do
  write(f,luvut[i],' ');
 writeln(f);
end;

{ Pääohjelma: }
var luvut : array[0..TKOKO-1] of integer;
  n : integer;
begin
 alusta(luvut,TKOKO,3);
 n := montako_mahtuu(luvut,TKOKO,RAJA);
 writeln(n,' lukua mahtuu alle ',RAJA,
    ' näiden summa on ',summaa(luvut,n));
 write('Luvut on: ');
 tulosta(output,luvut,n);
end.

Huomioita silmukoiden ja taulukoiden eroista:
var T: array[Boolean] of array[1..10] of array[3..6] of Real;
{ on sama kuin: }
var T: array[Boolean,1..10,3..6] of Real;
{ Alkioon viitataan joko }
 r := T[True][3][5];
{tai}
 r := T[True,3,5];
Low(luvut);   { aina 0 riippumatta varsinaisen taulukon alarajasta }
High(luvut);  { 4, eli alkuperäisen taulukon koko-1         }
SizeOf(luvut); { 10 tai 20 riippuen onko 16 vai 32-bittinen kääntäjä }
tulosta(output,[1,2,4,8,16],5);
 repeat { repeat edelleen väärin, koska jos n=0, viitataan lait.alkioon }
  summa := summa + luvut[i];
  if ( summa >= raja ) then break;
  i := i + 1;
 until ( i >= n );
Tehtävä 2.13 Avoimen taulukon ylärajan tarkistus
Muuta silmu.dpr -ohjelmaa siten, että kussakin aliohjelmassa tarkistetaan, ettei taulukon ylärajaa ylitetä.
Miten em. muutoksen jälkeen kutsu tulosta(output,[1,2,4,8,16],5); voitaisiin korvata laskematta itse vakiotaulukon kokoa?

2.1.4 case-lause


caseof.c - esimerkki switch -lauseesta
#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int tunnit;
 for ( tunnit=1; tunnit<=24; tunnit++ ) {
 printf("%2d: ",tunnit);
 switch ( tunnit ) {
  case 1: case 2: case 3: case 4: case 5:
  case 6: printf("Nukutaan\n");  break;
  case 7: printf("Herätys\n");   break;
  case 8: printf("Töihin\n");   break;
  case 9: case 10: case 11:
  case 13: case 14: case 15:
  case 16: printf("Tehdään töitä\n");
      break;
  case 12:
  case 18: printf("Syödään\n");   break;
  default: printf("Huilaillaan\n"); break;
 }
 }
 return 0;
}

caseof.dpr - esimerkki case-of -lauseesta
program Caseof;

{ Pääohjelma: }
var tunnit : integer;
begin
 for tunnit:=1 to 24 do begin
  write(tunnit:2,': ');
  case tunnit of
   1..6 : writeln('Nukutaan');
   7   : writeln('Herätys');
   8   : writeln('Töihin');
   9..11,
   13..16: writeln('Tehdään töitä');
   12,18 : writeln('Syödään');
   else  writeln('Huilaillaan');
  end; { case:lle oma end! }
 end;
end.

Tehtävä 2.14 break
Muuta C-esimerkkiä casof.c siten, että klo 8:sta tulostetaan sekä Töihin että Tehdään töitä. Kokeile tehdä vastaava muutos caseof.pas tiedostoon.

2.2 Olio-ominaisuudet

Seuraavassa esimerkissä toteutetaan luokkahierarkia (käytämme unkarilaista nimeämistapaa, missä c=class ja a=abstract):

delph0705.jpg
Kuva 2.1 Esimerkkiohjelman oliohierarkia


piste.cpp - esimerkki perinnästä
#include <stdio.h>

// Esimerkki ehdollisesta kaantamisesta:
#define RTTI
// RTTI = Run Time Type Information,
// toimii esim. BC++ 4.5 alkaen
#ifdef RTTI
#include <typeinfo.h>
#endif

//-------------------------------------------
class caGraafinenOlio {
protected:
 int x,y;
 int nakyy;
 int paikka(int nx,int ny)
  { x = nx; y = ny; return 0;       }
public:
 caGraafinenOlio(int ix=0, int iy=0)
  { paikka(ix,iy); nakyy = 0;       }
 virtual ~caGraafinenOlio() { }
 virtual int piirra() const = 0;
 


 
int nakyvissa() const { return nakyy; } int sammuta(); int sytyta(); int siirra(int nx, int ny) { if ( !nakyvissa() ) return paikka(nx,ny); sammuta(); paikka(nx,ny); return sytyta(); } virtual int tulosta(const char *s="") const { # ifdef RTTI printf("%-10s: ",typeid(*this).name()); # endif printf("%-10s (%02d,%02d)",s,x,y); return 0; } }; // caGraafinen olio int caGraafinenOlio::sammuta() { if ( !nakyvissa() ) return 1; printf("Sammutettu: "); nakyy = 0; return piirra(); } int caGraafinenOlio::sytyta() { if ( nakyvissa() ) return 1; printf("Sytytetty: "); nakyy = 1; return piirra(); } //------------------------------------------- class caSateellinenOlio : public caGraafinenOlio { protected: int r; int koko(int nr) { r = nr; return 0; } public: caSateellinenOlio(int ix=0,int iy=0, int ir=1) : caGraafinenOlio(ix,iy), r(ir) {}
virtual int tulosta(const char *s="") const { caGraafinenOlio::tulosta(s); printf( " r=%d",r); return 0; } int muuta_koko(int nr) { if ( !nakyvissa() ) return koko(nr); sammuta(); koko(nr); return sytyta(); } }; // caSateellinen olio
//------------------------------------------- class cPiste : public caGraafinenOlio { public: cPiste(int ix=0, int iy=0) : caGraafinenOlio(ix,iy) {} virtual ~cPiste() { sammuta(); } virtual int piirra() const { tulosta("Piste"); printf("\n"); return 0;} }; //------------------------------------------- class cYmpyra : public caSateellinenOlio { public: cYmpyra(int ix=0, int iy=0, int ir=1) : caSateellinenOlio(ix,iy,ir) {} virtual ~cYmpyra() { sammuta(); } virtual int piirra() const { tulosta("Ympyra"); printf("\n"); return 0;} };
int main(void) { caGraafinenOlio *p; caGraafinenOlio *kuvat[10]; int i; cPiste p1,p2(10,20); cYmpyra y1(1,1,2); p1.sytyta(); p2.sytyta(); p1.siirra(7,8); y1.sytyta(); y1.muuta_koko(5); // Esimerkki polymorfismista p = new cYmpyra(9,9,9); p->sytyta(); p->siirra(8,8); // p->muuta_koko(4); ei laillinen # ifdef RTTI // if ( typeid(*p) == typeid(cYmpyra) ) caSateellinenOlio *ps = dynamic_cast<caSateellinenOlio *>(p); if ( ps ) ps->muuta_koko(4); # else ((caSateellinenOlio *)p)->muuta_koko(4); # endif delete p; // Esimerkki polymorfismista kuvat[0] = new cYmpyra(10,10,100); kuvat[1] = new cPiste(11,11); kuvat[2] = new cYmpyra(12,12,102); kuvat[3] = NULL; for (i=0; kuvat[i];i++) kuvat[i]->sytyta(); for (i=0; kuvat[i];i++) delete kuvat[i]; return 0; }

piste.dpr - esimerkki perinnästä
program piste;

{ Esimerkki ehdollisesta kaantamisesta: }
{$DEFINE RTTI }

uses
 SysUtils;
 

{-------------------------------------------} type caGraafinenOlio = class protected x,y:integer; nakyy:boolean; procedure paikka(nx,ny:integer); public constructor Create; constructor Create2(ix,iy:integer); destructor Destroy; override; procedure piirra; virtual; abstract; function nakyvissa:boolean; procedure sammuta; procedure sytyta; procedure siirra(nx,ny:integer); procedure tulosta(s:string); virtual; end; procedure caGraafinenOlio.paikka( nx,ny:integer); begin x := nx; y := ny; end; constructor caGraafinenOlio.Create2( ix,iy:integer); begin inherited Create; paikka(ix,iy); nakyy := False; end; constructor caGraafinenOlio.Create; begin Create2(0,0); end; destructor caGraafinenOlio.Destroy; begin sammuta; inherited Destroy; end; function caGraafinenOlio.nakyvissa:boolean; begin Result := nakyy; end; procedure caGraafinenOlio.siirra( nx,ny:integer); begin if ( not nakyvissa ) then begin paikka(nx,ny); exit; end; sammuta; paikka(nx,ny); sytyta; end; procedure caGraafinenOlio.tulosta(s:string); begin {$IFDEF RTTI} write(format('%-10s: ',[ClassName])); {$ENDIF} write(format('%-10s (%02d,%02d)',[s,x,y])); end; procedure caGraafinenOlio.sammuta; begin if ( not nakyvissa ) then exit; write('Sammutettu: '); nakyy := False; piirra; end; procedure caGraafinenOlio.sytyta; begin if ( nakyvissa ) then exit; write('Sytytetty: '); nakyy := True; piirra; end; {-------------------------------------------} type caSateellinenOlio = class(caGraafinenOlio) protected r:integer; procedure koko(nr:integer); public constructor Create3(ix,iy,ir:integer); constructor Create2(ix,iy:integer); constructor Create; procedure tulosta(s:string); override; procedure muuta_koko(nr:integer); end; procedure caSateellinenOlio.koko(nr:integer); begin r := nr; end; constructor caSateellinenOlio.Create3( ix,iy,ir:integer); begin inherited Create2(ix,iy); koko(ir); end; constructor caSateellinenOlio.Create2( ix,iy:integer); begin Create3(ix,iy,1); end; constructor caSateellinenOlio.Create; begin inherited Create; koko(1); end; procedure caSateellinenOlio.tulosta(s:string); begin inherited tulosta(s); write(' r=',r); end; procedure caSateellinenOlio.muuta_koko( nr:integer); begin if ( not nakyvissa ) then begin koko(nr); exit; end; sammuta; koko(nr); sytyta; end; {-------------------------------------------} type cPiste = class(caGraafinenOlio) public procedure piirra; override; end; procedure cPiste.piirra; begin tulosta('Piste'); writeln; end; {-------------------------------------------} type cYmpyra = class(caSateellinenOlio) public procedure piirra; override; end; procedure cYmpyra.piirra; begin tulosta('Ympyra'); writeln; end; {-------------------------------------------} var p : caGraafinenOlio; kuvat : array[0..9] of caGraafinenOlio; p1,p2 : cPiste; y1 : cYmpyra; i : integer; begin p1 := cPiste.Create; p2 := cPiste.Create2(10,20); y1 := cYmpyra.Create3(1,1,2); p1.sytyta; p2.sytyta; p1.siirra(7,8); y1.sytyta; y1.muuta_koko(5); (* Esimerkki polymorfismista *) p := cYmpyra.Create3(9,9,9); p.sytyta; p.siirra(8,8); { p.muuta_koko(4); ei laillinen } {$IFDEF RTTI } if ( p is caSateellinenOlio ) then {$ENDIF} (p as caSateellinenOlio).muuta_koko(4); p.Free; (* Esimerkki polymorfismista *) kuvat[0] := cYmpyra.Create3(10,10,100); kuvat[1] := cPiste.Create2(11,11); kuvat[2] := cYmpyra.Create3(12,12,102); kuvat[3] := NIL; i:=0; while ( kuvat[i] <> NIL ) do begin kuvat[i].sytyta; inc(i); end; i:=0; while ( kuvat[i] <> NIL ) do begin kuvat[i].Free; inc(i); end; y1.Free; p2.Free; p1.Free; end.

Mikäli vakio RTTI on määritelty, tulostavat molemmat ohjelmat:
Sytytetty: cPiste  : Piste   ( 0, 0)
Sytytetty: cPiste  : Piste   (10,20)
Sammutettu: cPiste  : Piste   ( 0, 0)
Sytytetty: cPiste  : Piste   ( 7, 8)
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   ( 1, 1) r=2
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   ( 1, 1) r=2
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   ( 1, 1) r=5
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   ( 9, 9) r=9
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   ( 9, 9) r=9
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   ( 8, 8) r=9
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   ( 8, 8) r=9
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   ( 8, 8) r=4
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   ( 8, 8) r=4
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   (10,10) r=100
Sytytetty: cPiste  : Piste   (11,11)
Sytytetty: cYmpyra  : Ympyra   (12,12) r=102
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   (10,10) r=100
Sammutettu: cPiste  : Piste   (11,11)
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   (12,12) r=102
Sammutettu: cYmpyra  : Ympyra   ( 1, 1) r=5
Sammutettu: cPiste  : Piste   (10,20)
Sammutettu: cPiste  : Piste   ( 7, 8)
Jos vakiota RTTI ei ole määritelty, on tulostus muuten sama, mutta puuttuu sarake, jossa on cPiste ja cYmpyra.
Delphissä on kaksi tapaa tehdä luokkia:
Tässä monisteessa käytetään pääasiassa vain class-määreellä esiteltyjä luokkia
// Vertaa:
int siirra(int nx, int ny) {
 if ( !nakyvissa() ) return paikka(nx,ny);
 sammuta(); paikka(nx,ny); return sytyta();
}

// Tai:
void siirra(int nx, int ny) {
 if ( !nakyvissa() ) { paikka(nx,ny); return; }
 sammuta(); paikka(nx,ny); sytyta();
}
{ Vertaa: }
function caGraafinenOlio.siirra(nx,ny:integer):integer;
begin
 if ( not nakyvissa ) then begin siirra := paikka(nx,ny); exit; end;
 sammuta; paikka(nx,ny); siirra := sytyta;
end;

{ Tai: }
procedure caGraafinenOlio.siirra(nx,ny:integer);
begin
 if ( not nakyvissa ) then begin paikka(nx,ny); exit; end;
 sammuta; paikka(nx,ny); sytyta;
end;
Tehtävä 2.15 C++ ilman inline-funktoita
Kirjoita piste.cpp käyttämättä inline-funktioita
Tehtävä 2.16 Neliö ja suorakaide
Lisää kumpaankin esimerkkiin (piste.cpp ja piste.dpr) luokka cNelio.
Entä cSuorakaide?
Tehtävä 2.17 Väri ja suunta
Mieti miten luokkahierarkiaa muutetaan, mikäli kuvioista halutaan värillisiä ja eri asennossa olevia.

2.3 Säikeet ja dynaamiset kontrollit

delph0706.jpg
Säikeet (=threads) eivät oikeastaan kuulu kieleen, vaan käyttöjärjestelmään. Koska Delphitoimii kuitenkin vain Windowsin alla, käsitellään tässä säikeet ikään kuin kieleen kuuluvana asiana. Säikeet toimivat Win95:sta alkaen. Vertailukohdaksi otetaan Borland C++ 5.0, OWL 5.0 ja AppExpertillä osittain tehty sovellus.
Seuraava esimerkki luo dialogi-ikkunassa (lomakkeessa, form) valmiiksi olevan Käynnistä-näppäimen lisäksi joukon laskureita (Delphissä tekstikenttiä ja C++:ssa Tbutton-nappuloita). Kun Käynnistä-nappia painetaan, käynnistetään kutakin laskuri-kenttää varten oma prosessi (säie), joka pyörittää kentässä lukuja 0:sta ylöspäin. Kenttää painamalla voidaan ko. säie "tappaa". Kummastakin ohjelmasta on jätetty listaamatta sekä pääohjelma että resurssitiedosto.


saie\saiedemo.cpp - esimerkki säikeistä
#include <owl/button.h>
#include <classlib/thread.h>

#include "saieapp.rh" // Def of all resources
  
const int SAIKEITA = 20; // Säikeiden lkm const int PAIVITYS = 100000;// Minkä väl.päiv. const int KIERROKSIA = 1000000;
class cLaskuri : public TThread // Laskurisäie perit.yleisestä säikeestä // ja siihen lisätään omat erikoispiirt. { TControl *Text; //Mihin teksti-ikkunaan int n; //Sis. laskurin arvo int raja; //Mihin asti lasketaan protected: void count(); //Yhden laskuaskeleen suor //Perit.luokan Run korvataan omalla int Run(); public: //Rakentaja, joka alustaa mm. sis. muut. cLaskuri(TControl *oLabel,int r) : Text(oLabel), raja(r), n(0) {} ~cLaskuri() { ;} }; //{{TDialog = TFormSaieDemo}} class TFormSaieDemo : public TDialog { // Lomake,jossa laskureita pyöritetään TControl *Labels[SAIKEITA]; cLaskuri *saikeet[SAIKEITA]; public: TFormSaieDemo(TWindow* parent, TResId resId = IDD_SAIEDEMO, TModule* module = 0); virtual ~TFormSaieDemo(); //{{TFormSaieDemoVIRTUAL_BEGIN}} public: virtual bool Create(); virtual TResult EvCommand(uint id, THandle hWndCtl, uint notifyCode); virtual bool CanClose(); //{{TFormSaieDemoVIRTUAL_END}} //{{TFormSaieDemoRSP_TBL_BEGIN}} protected: void BNKaynnistaClicked(); //{{TFormSaieDemoRSP_TBL_END}} DECLARE_RESPONSE_TABLE(TFormSaieDemo); }; //{{TFormSaieDemo}}
saie\saiedemo.cpp - esimerkki säikeistä
#include <owl/pch.h>

#include "saiedemo.h"

#define ALKU_ID 3000

//-------------------------------------------
// cLaskuri =================================
//-------------------------------------------

//-------------------------------------------
void cLaskuri::count()
{
 n++;
 if ( n % PAIVITYS == 0 ) {
  char s[30];
  wsprintf(s,"%d",n);
  Text->SetWindowText(s);
 }
}

//-------------------------------------------
int cLaskuri::Run()
// Tämä suorittaa varsinaisen säikeen
// toimenpiteet. Kun tämä metodi loppuu,
// pysähtyy säie. 
{
 const char *mes="";
 while ( n < raja ) {
  if ( ShouldTerminate() ) {
   mes = "T"; break;
  }
  count();
 }
 char s[30];
 wsprintf(s,"%d%s",n,mes);
 Text->SetWindowText(s);
 return 0;
}

//-------------------------------------------
// TFormSaieDemo ============================
//-------------------------------------------

//-------------------------------------------
DEFINE_RESPONSE_TABLE1(TFormSaieDemo,TDialog)
//{{TFormSaieDemoRSP_TBL_BEGIN}}
 EV_BN_CLICKED(IDKAYNNISTA,
        BNKaynnistaClicked),
//{{TFormSaieDemoRSP_TBL_END}}
END_RESPONSE_TABLE;

//{{TFormSaieDemo Implementation}}

//-------------------------------------------
TFormSaieDemo::TFormSaieDemo(TWindow* parent,
 TResId resId, TModule* module)
 : Tdialog(parent, resId, module)
{
}
 

//------------------------------------------- TFormSaieDemo::~TFormSaieDemo() { Destroy(); } //------------------------------------------- static bool Clear(cLaskuri * &saie) // Tämä funktio tarkistaa onko säie jo // siivottu, eli se on tuhottu. // Mikäli säie ei ole tuhottu, mutta se // on valmis, tuhotaan säie. { if ( saie == NULL ) return true; if ( saie->GetStatus() != TThread::Finished ) return false; delete saie; saie = NULL; return true; } //------------------------------------------- void TFormSaieDemo::BNKaynnistaClicked() { for (int i=0; i<SAIKEITA; i++) { if ( !Clear(saikeet[i]) ) continue; saikeet[i] = new cLaskuri(Labels[i], KIERROKSIA); saikeet[i]->Start(); } saikeet[0]->SetPriority( THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL); }
//------------------------------------------- TResult TFormSaieDemo::EvCommand(uint id, THandle hWndCtl, uint notifyCode) // Jos laskuria klik., "tapetaan vast.säie" { TResult result=TDialog::EvCommand(id, hWndCtl,notifyCode); int i = id-ALKU_ID; if ( 0 <= i && i < SAIKEITA ) if ( !Clear(saikeet[i]) ) saikeet[i]->Terminate(); return result; } //------------------------------------------- bool TFormSaieDemo::Create() // Luodaan laskurit alekkain näytölle { bool result; int y = 10, dy = 20; for (int i=0; i<SAIKEITA; i++) { saikeet[i] = NULL; Labels[i] = new Tbutton(this,ALKU_ID+i, "Terve",10,y,70,dy); y += dy; } result = Tdialog::Create(); TRect rc = this->GetWindowRect(); rc.top = 0; rc.bottom = rc.top + y + 50; this->MoveWindow(rc,TRUE); return result; } bool TFormSaieDemo::CanClose() { bool result = TDialog::CanClose(); for (int i=0; i<SAIKEITA; i++) { if ( Clear(saikeet[i]) ) continue; result = false; saikeet[i]->Terminate(); } return result; }

saie\saiedemo.pas - esimerkki säikeistä
unit saiedemo;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes,
 Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls;
 

const SAIKEITA = 20; // Säikeiden lkm PAIVITYS = 100000;// Minkä välein päiv. KIERROKSIA = 1000000; type //----------------------------------------- cLaskuri = class(TThread) // Laskurisäie perit.yleisestä säikeestä // ja siihen lisätään omat erikoispiirt. private Text : TLabel; //Mihin teksti-ikkunaan n:integer; //Sis. laskurin arvo raja:integer; //Mihin asti lasketaan protected procedure count; //Yhden laskuaskeleen su //Perit.luokan Execute korvataan omalla procedure Execute; override; public //Rakentaja, joka alustaa mm. sis. muut. constructor Create(oLabel:TLabel; r:integer); end; //----------------------------------------- TFormSaieDemo = class(TForm) // Lomake,jossa laskureita pyöritetään ButtonKaynnista: TButton; procedure ButtonKaynnistaClick( Sender: TObject); procedure ThreadDone(Sender:TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure LabelsClick(Sender: TObject); private { Private declarations } Labels: Array [0..SAIKEITA-1] of TLabel; saikeet:Array[0..SAIKEITA-1] of cLaskuri; public { Public declarations } end;
//------------------------------------------- // Globaalit muuttujat //------------------------------------------- var FormSaieDemo: TFormSaieDemo; implementation //------------------------------------------- // cLaskuri ================================= //------------------------------------------- //------------------------------------------- procedure cLaskuri.count; begin inc(n); if ( n mod PAIVITYS = 0 ) then Text.Caption := IntToStr(n); end;
//------------------------------------------- procedure cLaskuri.Execute; // Tämä suorittaa varsinaisen säikeen // toimenpiteet. Kun tämä metodi loppuu, // pysähtyy säie. Säie häviää autom. // jos FreeOnTerminate := True var mes:String; begin mes := ''; while ( n < raja ) do begin if terminated then begin mes := 'T'; Break; end; count; end; Text.Caption := IntToStr(n)+mes; end; //------------------------------------------- constructor cLaskuri.Create(oLabel:TLabel; r:integer); begin inherited Create(False); Text := oLabel; raja := r; n := 0; FreeOnTerminate := True; end; {$R *.DFM} //------------------------------------------- // TformSaieDemo ============================ //-------------------------------------------
//------------------------------------------- procedure TFormSaieDemo.ThreadDone( Sender:TObject); // Tämä tapahtuma, kun jokin säie valmistuu. var i:integer; begin for i:=0 to SAIKEITA-1 do // Etsitään säie if ( Sender = saikeet[i] ) then saikeet[i] := NIL; end;
//------------------------------------------- procedure TFormSaieDemo.ButtonKaynnistaClick( Sender: TObject); var i:integer; begin // Luodaan uudet säikeet niiden tilalle // joita ei ole for i:=0 to SAIKEITA-1 do if ( saikeet[i] = NIL ) then begin saikeet[i] := cLaskuri.Create(Labels[i],KIERROKSIA); saikeet[i].OnTerminate := ThreadDone; end; saikeet[0].Priority := tpHigher; end; //------------------------------------------- procedure TFormSaieDemo.LabelsClick( Sender:TObject); // Jos laskuria klik., "tapetaan vast.säie" var i:integer; begin i := (Sender as TLabel).Tag; if ( saikeet[i] <> NIL ) then saikeet[i].Terminate; end;
//------------------------------------------- procedure TFormSaieDemo.FormCreate( Sender: TObject); // Luodaan laskurit alekkain näytölle var i,y,dy:integer; begin y := 10; dy := 20; for i:=0 to SAIKEITA-1 do begin saikeet[i] := NIL; Labels[i] := TLabel.Create(Self); Labels[i].AutoSize := False; Labels[i].top := y; Labels[i].left := 10; Labels[i].Width := 70; Labels[i].Caption := 'Terve'; Labels[i].Parent := Self; Labels[i].Tag := i; Labels[i].OnClick := LabelsClick; y := y + dy; end; Top := 0; Height := y + 50; end; end.
Tehtävä 2.18 TLabel => TButton
Muuta saiedemo.pas-esimerkissä laskurikentät nappuloiksi.

2.3.1 Delphi ei ole ”thread safe”

Ainakaan Delphi 3.0 ei ole vielä ”thread safe”. Tällä tarkoitetaan mm. Sitä, että vain ohjelman pääsäie saa käyttää tiettyjä VCL-kirjaston kutsuja. Itse asiassa edellisen esimerkkiohjelman ei tämän mukaan kuuluisi toimia lainkaan!
Jokaisen säikeen tulisi synkronoitua pääsäikeeseen jos säikeen tarvitsee mm. päivittää näyttöä. Näin säikeestä tulee hetkellisesti osa pääsäiettä, jolla on VCL:än käyttöoikeus. Edellisessä esimerkissä tämä tehtäisiin esimerkiksi siten, että
Text.Caption := IntToStr(n)+mes;
siirrettäisiin esimerkiksi omaksi metodikseen nimeltä UpdateDisplay ja metodia kutsuttaisiin:
Synchronize(UpdateDisplay);
Synkronointikutsuun kelpaa vain parametriton säikeen metodi. Mahdollinen parametrin välitys (edellä mes) pitää valitettavasti hoitaa olion attribuuttien avulla.
Esimerkkiohjelma tosin toimii synkronoituna huomattavasti huonommin, mutta esimerkiksi Canvasta käsittelevät säikeet on pakko synkronoida.
Tehtävä 2.19 Synchronize
Muuta saiedemo.pas-esimerkissä näytön päivitys synkronoiduksi. Kokeile muuttaa säikeiden prioriteettia.
Tehtävä 2.20 Erillinen näytön päivitys
Toinen tapa hoitaa näytön päivitys ”siististi” olisi esimeriksi seuraava: Lisää cLaskuri-luokkaan:
attribuutti: DispText - näytössä oleva teksti
metodi: IsUpdated - palauttaa tiedon onko laskuri päivitetty
metodi: UpdateDisplay - päivittää näytön
Pääohjelmassa voi sitten esimerkiksi ”kellokeskeytysten” avulla kysellä mitkä laskurit tarvitsevat päivitystä ja sitten päivittää ne. Tai UpdateDisplay voi suoraan olla sellainen, ettei se turhaan päivitä näyttöä. Tällä menetelmällä säikeet saavat rauhassa keskittyä laskemiseen ja pääohjelma hoitelee näyttöä. Vaikka metodit ovatkin säikeen sisällä, ne suoritetaan pääohjelman säikeessä, mikäli pääohjelma niitä kutsuu.

3. Tietokantojen käyttö

Luvun pääaiheet:
Eräs Delphin vahvimmista puolista on mahdollisuus vähällä ohjelmoimisella käsitellä valmiita, jopa muussa koneessa olevia tietokantoja.

3.1 Tietokantakomponentit

Seuraavassa kuvassa on esitelty Delphiin tietokantakomponenttien toimintaperiaate
delph0707.jpg
Kuva 3.1 Tietokantakomponenttien toimintaperiaate

3.2 Yhden taulun esimerkki

Aloitamme aivan yksinkertaisella puhelinluettelo-esimerkillä. Seuraava ohjelma syntyy kirjoittamatta riviäkään ohjelmakoodia:
delph0708.jpg
Kuva 3.2 "Valmis" puhelinluettelo ilman koodaamista

3.2.1 Tietokantataulun luominen

 1. Käynnistä aluksi Delphin mukana tullut Database Desktop (DBD).
 2. Tarkista että työhakemisto on oikea - vaihda tarvittaessa
 3. Luo uusi taulu. Jos mitään ihmeominaisuuksia ei tulla tarvitsemaan, kannattaa ehkä taulun tyypiksi valita Paradox 3.5. Määrittele esim. seuraavat kentät:
delph0709.jpg
Kuva 3.3 Tietokantataulun kenttien määrittely
 1. Talleta taulu vaikkapa nimelle puh
 2. Avaa edellä luotu taulu puh ja täytä aluksi muutama henkilö:
 3. Sulje DBD.
delph0710.jpg
Kuva 3.4 Valmis tietokantataulu

3.2.2 Delphi-sovellus, joka käyttää valmista taulua

Nyt kun meillä on valmis tietokantataulu, voimme tehdä Delphi-sovelluksen, jolla taulua käsitellään. Tämä voitaisiin tehdä vielä helpommin käyttämällä valmista tietokanta-experttiä, mutta asian ymmärtämiseksi teemme vähän enemmän käsityötä:
 1. Luo uusi tyhjä Delphi-sovellus
 2. Muuta lomakkeen nimi ja otsikko sopivasti
 3. Aluksi tarvitaan yhteys itse tietokantaan. Tämä voidaan tehdä joko taulukko-komponentilla tai SQL-komponentilla Query (Structured Query Language), jotka löytyvät Data Access -sivulta. Valitsemme yleiskäyttöisyyden vuoksi SQL-komponentin. Sijoita komponentti mihin tahansa lomakkeella (näkymätön komponentti).
 4. Laita ensin nimi ja SQL-ominaisuus ja sen jälkeen muut ominaisuudet:
Name = QueryPuh
SQL.Strings = select * from puh 
Active = True
RequestLive = True
 1. Yhteys tauluun on valmis. Seuraavaksi tarvitaan komponentti, joka käsittelee yhtä tietuetta (=taulun yksi rivi). Lisää DataSource-komponentti johonkin ja muuta ominaisuudet:
delph0711.jpg
Name = DataSourcePuh
DataSet = QueryPuh
 1. Lopuksi tarvitaan vielä jokin komponentti, joka näyttää tietueen käyttäjälle. Näiksi voidaan Data Controls -sivulta valita joko yksittäisiä kenttiä tai jopa koko taulun näyttävä komponentti DBGrid. Tämä on näkyvä komponentti, joten sijoita se siten kuin haluat taulun näkyvän näytöllä. Muuta ominaisuudet:
delph0712.jpg
name = DBGridPuh
DataSource = DataSourcePuh
 1. Nyt voit jopa kokeilla ohjelman toimintaa!
 2. Lisätään vielä komponentti, jolla on helppo liikkua taulukossa edestakaisin: DBNavigator:
delph0713.jpg
name = DBNavigatorPuh
DataSource = DataSourcePuh
 1. Lopuksi komponentti, joka näyttää isolla kohdalla olevan henkilön nimen: DBEdit
delph0714.jpg
name = DBEditNimi 
Color = clYellow
DataSource = DataSourcePuh
DataField = 'Nimi'
Font.Height = 18
Font.Name = MS Sans Serif
Font.Style = [fsBold]
Tehtävä 3.21 Database form
Luo edellisen esimerkin sovellus seuraavasti: File/New/Forms/Database Form (Delphi 2.0) tai Options/Gallery/Database form (Delphi 1.0).
Kokeile vielä saman "expertin" avulla lisätä lomake, jossa onkin "lomakemuotoinen näkyvä" tietueeseen.

3.3 Paneelit

Edellisessä ohjelmassa on se huono puoli, että mikäli ikkunan kokoa suurennetaan, ei taulukosta näy yhtään enempää. Useilla komponenteilla on kuitenkin Align-ominaisuus, jolla voidaan säätää miten komponentti muuttaa kokoaan sen isä-ikkunan muuttaessa kokoaan. Eli lisäämällä sopiva määrä "ylimääräisiä" isä-ikkunoita, saadaan sovelluksen komponentit toimimaan halutulla tavalla. Valitettavasti Delphissä ei voi suoraan siirtää komponenttia toisen ikkunan omistukseen (?), mutta tämä voidaan onneksi kiertää leikekirjan kautta.

3.3.1 Ikkunan jakaminen kahteen osaan

Tavoitteena on nyt aluksi jakaa sovellusikkuna kahteen loogiseen osaan, joista ylemmässä (PanelNimi), aina samankorkuisena pysyvässä, on henkilön nimi ja alemassa (PanelGrid) ikkunan koon mukaan muuttuva tietokantataulu:
delph0715.jpg
Kuva 3.5 Paneelit
Ominaisuudet paneeleille laitetaan seuraavasti
name = PanelNimi
Height = 40
Align = alTop
Caption = ''

name = PanelGrid
Align = alClient
Caption = ''
Tässä Align-ominaisuus määrää miten komponentti - tässä tapauksessa paneeli - muuttaa kokoaan.
 1. alTop tarkoittaa, että paneeli menee aina ylimpään mahdolliseen paikkaan korkeutensa säilyttäen, leveys muuttuu, täyttäen kaiken tilan (mikä isä-ikkunan sisällä on käytettävissä). Mikäli kaksi alTop paneelia on päällekkäin, menee ylempi isä-ikkunansa yläreunaan ja alempi alkaa ylemmän alareunasta. Tällöin kumpikin säilyttää korkeutensa.
 2. alClient tarkoittaa, että komponentti täyttää kaiken isä-ikkunasta jäljelle jäävän tilan.
 3. alBottom on alTopin vastakohta.
 4. alLeft ja alRight säilyttävät komponentin leveyden, mutta täyttävät korkeussuunnassa kaiken mahdollisen tilan.

3.3.2 Ikkunan jakaminen kolmeen osaan

Mikäli esim. alTop ja alRight kohtaavat, voittaa alTop kiistelyn tilan leveydestä. Tämän takia usein joutuu laittamaan ylimääräisiä paneeleja jakamaan tila ensin pystysuorasti ja sitten näiden sisään paneeleja jakamaan vaakasuorasti. Seuraavassa esimerkissä ikkuna on ensin jaettu pystysuorasti kahtia Panel1 ja Panel2. Panel2 säilyttää aina leveytensä (alRight). Sitten Panel1 on laitettu täyttämään koko jäljelle jäänyt tila (alClient) ja kun Panel1 on aktiivinen, niin sen sisälle on lisätty Panel3, joka aina säilyttää korkeutensa (alTop). Isyys määrätään siis sillä, mikä komponentti on aktiivinen kun uusi komponentti lisätään. "Isänä" voi toimi mm. Form, GroupBox, RadioGroup, TabbedNotebook ja Panel.
delph0716.jpg delph0717.jpg
Kuva 3.6 Ikkunan jako kolmeen osaan
Tehtävä 3.22 Ikkunan jakaminen 9 osaan
Kokeile mitkä paneelit pitää sijoittaa, jotta saat seuraan jaon ikkunoilla: A, B, C ja D säilyttävä aina sekä korkeutensa ja leveytensä ja E muuttaa sekä korkeutta että leveyttä ikkunan koon muuttuessa:
A

B


E

C

D

3.3.3 Paneelien näkyminen

Paneelien väliset rajat voidaan tietysti tarpeen mukaan tehdä näkyviksi tai näkymättömiksi. Kokeile!

3.3.4 Suhteellisen koon säilyttäminen

Mikäli ikkuna halutaan jakaa esim. 3 yhtäsuureen osaan korkeussuunnassa, joudutaan itse ohjelmoimaan miten paneelien koot muuttuvat. Tämä voidaan kirjoittaa esim. FormResize-tapahtumaan:
{ Panel1.Align = alTop   }
{ Panel2.Align = alTop   }
{ Panel3.Align = alClient  }
procedure TFormPanelDemo.FormResize(Sender: TObject);
var korkeus:integer;
begin
 korkeus := ClientHeight div 3;
 Panel1.Height := korkeus;
 Panel2.Height := korkeus;
end;
Tehtävä 3.23 Ikkunan jakaminen 9 osaan ¼ suhteessa
Muuta edellistä yhdeksään osaan jaettua ohjelmaa siten, että ikkunoiden A, B, C ja D leveydet ja korkeudet ovat aina ¼ koko ikkunan leveydestä ja korkeudesta

3.3.5 Paneelien lisääminen jälkikäteen

Olisi tietysti mainiota jos paneelit osattaisiin sijoittaa etukäteen. Usein paneelien tarpeen kuitenkin huomaa vasta jälkeenpäin ja paneeleja pitää laittaa olemassa olevien komponenttien "alle". Näinhän meidän puhelinluettelo-esimerkissäkin:
Lisätään ensin PanelNimi
 1. Leikkaa leikekirjaan (Cut) DBEditNimi
 2. Lisää PanelNimi ja laita Align = alTop
 3. Varmista että PanelNimi on valittuna.
 4. Liimaa (Paste) DBEditNimi paneeliin ja siirrä siten oikealle kohdalleen
Seuraavaksi lisätään PanelGrid. Tähän tulee kaksi komponenttia:
 1. Valitse ensin vaikkapa DBNavigatorPuh ja laita Shift pohjaan ja valitse DBGridPuh. Varmista että molemmat ja ainoastaan nämä on valittuna (valinta näkyy harmaana).
 2. Leikkaa molemmat komponentit leikekirjaan (Cut).
 3. Klikkaa lomaketta tyhjältä kohdalta, jottei seuraava paneeli mene vahingossa PanelNimi-paneelin sisälle
 4. Lisää PanelGrid ja laita Align = alClient
 5. Varmista että PanelNimi on valittuna.
 6. Liimaa (Paste) leikekirjan sisältö paneeliin ja siirrä siten komponentit oikealle kohdalleen.
 7. Laita DBNavigatorPuhiin Align = alTop
 8. Laita DBGridPuhiin Align = alClient
 9. Kokeile muuttaa ikkunan kokoa ja tarkista että komponenttien koot muuttuvat halutulla tavalla

3.3.6 Muiden komponenttien koon automaattinen koon muutos

Kaikkien komponenttien Align-ominaisuutta ei voi muuttaa suunnitteluaikana (ei ole tietoa miksi ei voi!). Tarpeen vaatiessa Align-ominaisuus voidaan kuitenkin muuttaa ajon aikana sijoituksella sopivassa tapahtumassa, esimerkiksi lomakkeen luonnissa:
ButtonNollaa.Align := alBottom;
Tehtävä 3.24 Nappulat nurkissa
Muuta 9-osaan ¼ -suhteessa jaettua ohjelmaa siten, että kussakin nurkassa on nappula, joka on koko nurkkapaneelin kokoinen.

3.4 SQL-kyselyt

SQL-komponenttiin laitettiin hakuehto
select * from puh
Tämä tarkoittaa, että valitaan kaikki kentät (*) taulusta puh. Muutetaan ohjelmaa siten, että hakuehto voidaan kirjoittaa itse.
delph0718.jpg
Kuva 3.7 SQL-hakuehto
 1. Lisää komponentit Edit ja Button paneeliin PanelNimi:
TEdit:
 name = EditHakuehto 
 Text = 'select * from puh'
TButton:
 name = ButtonHae
 Caption = '&Hae'
 Default = True
 1. Laita Hae-nappulan tapahtumaksi:
procedure TFormPuh.ButtonHaeClick(Sender: TObject);
begin
 QueryPuh.Close;
 QueryPuh.SQL.Clear;
 QueryPuh.SQL.Add(EditHakuehto.Text);
 QueryPuh.Open;
end;
 1. Kokeile ajaa ohjelmaa esim. SQL-hakuehdoilla:
1: select nimi from puh
2: select nimi,postinumero from puh
3: select * from puh where nimi > "Bond"
4: select * from puh where nimi like "%p%"
5: select * from puh where Upper(nimi) like "%P%"
6: select nimi,osoite from puh order by osoite
7: select osoite from puh
Huomattakoon ettei järjestetyn haun (order by) tulosta voida muokata! Delphi 1.0:ssa rajoitukset ovat vielä voimakkaammat, esim. like-hakuehdolla haettuakaan taulua ei voi editoida.
Tehtävä 3.25 Haku nimen alkuosan perusteella
Hakuehdolla
select * from puh where upper(substring(nimi from 7 for 2)) ="AK"
löydettäisiin mm. Ankka Aku. Lisää ohjelmaan Edit-ikkuna, johon käyttäjä voi kirjoittaa nimeä alusta päin. Kun käyttäjä on kirjoittanut a, haetaan kaikki a:lla alkavat nimet, kun käyttäjä painaa vielä lisäksi n, haetaan kaikki an -alkavat nimet jne. Haku tapahtuu heti kun kirjainta on painettu. Onko tehtävän alussa annettu vinkki sopiva tähän tarkoitukseen, vai olisiko joku vielä yksinkertaisempi hakuehto käytettävissä. Jos haun tulos halutaan korjailtavaksi, tulee tämä "ilmaiseksi" Delphi2.0:ssa, mutta 1.0:ssa joutuu koko haun tekemään toisella tavalla.
(idean alku Delphi 1.0:aa varten : "A"<=nimi and nimi <"B")

3.5 Tietueen ominaisuuksien selvittäminen

Hakuehto "select osoite from puh" päättyy virheeseen. Miksi? Koska DBEditNimi-komponentti tarvitsee nimi-kenttää ja ao. haun tuloksena nimikenttää ei saada. Voisimme muuttaa ohjelmaa siten, että DBEditNimi-komponentissa olisikin aina tietueen 1. kentän tiedot:
 1. Lisää Hae-nappulan tapahtuman alkuun:
DBEditNimi.DataField := '';
 1. ja tapahtuman loppuun:
DBEditNimi.DataField := QueryPuh.Fields[0].FieldName;
 1. Kokeile nyt esim. hakuehtoa:
select puh,osoite from puh
Voisimme vielä muuttaa ohjelmaa siten, että "isossa" kenttäikkunassa näkyy aina aktiivisen kentän arvo:
 1. Lisää käsittelijä taulukon sarakkeen vaihtumiselle
procedure TFormPuh.DBGridPuhColEnter(Sender: TObject);
begin
 DBEditNimi.DataField := DBGridPuh.SelectedField.FieldName;
end;

3.6 Dynaamisesti luotavat data-kontrollit

DataForm-Expertillä syntyi mukavasti lomake, jossa on kaikki tietueen kentät näkyvissä. Huono puoli tässä on se, että mikäli tehdään hakuja, joissa rajoitetaan kenttien lukumäärää, ei kaikkia tarvittavia lomakkeeseen olekaan saatavilla.
Muutetaan vielä ohjelmamme sellaiseksi, että siinä on kaksi sivua:
 1. sivu, jolla näkyy taulu taulumuotoisena
 2. sivu, jolla aktiivinen tietue näkyy lomakemuotoisena, lomake generoidaan haun perusteella dynaamisesti

3.6.1 TabbedNotebook

Lisätään aluksi DBGridPuh:in tilalle "lärpsykkäkirja":
 1. Aktivoi DBGridPuh ja leikkaa se leikekirjaan
 2. Aktivoi PanelGrid ja laita sille TabbedNotebook-komponentti:
delph0719.jpg
name = TabbedNotebookPuh
Align = alClient
Pages = '&Taulu','&Lomake'  (tuplaklikataan Pages ominaisuutta)
 1. Valitse hiiren oikealla näppäimellä TabbedNotebookPuh ja valitse sivu Taulu.
 2. Liimaa leikekirjassa oleva TabbedNotebookPuh tälle sivulle
 3. Valitse sivu Lomake ja lisää tälle sivulla ScrollBox:
delph0720.jpg
name = ScrollBoxLomake
Align = alClient
 1. Kokeile ajaa ohjelmaa.

3.6.2 PageControl

Delphi 6.0:ssa on TabbedNotebookkia parempi komponentti: PageControl.
Kokeile edellinen esimerkki PageControlin avulla.

3.6.3 Apuluokka cKentat

Kirjoitetaan ensin apuluokka cKentat, joka hoitelee kontrollien lisäämisen:
dynkent.pas - luokka dynaamisten kenttien tekemiseen
unit dynkent;
{
 Purpose: Dynaamisesti lisätä taulun kenttiä paneelin sisälle
 Author: Vesa Lappalainen
 Date:  21.08.1996
 Usage:  Alustus:
       olion varaus: kentat.cKentat
       kentat := cKentat.Create(MyPanel);
      Täyttö:
       kentat.LisaaKaikki(MyDataSource);
      Poisto:
       kentat.Free 
}

interface

uses
 DB, Classes, StdCtrls, DBCtrls, Controls;

const MAX_KENTTIA    = 20;
   C_KENTAN_KORKEUS = 0;
   C_NIMEN_LEVEYS  = 60;
   C_EDIT_LEVEYS   = 200;

type
 {----------------------------------------------------------------------------}
 cKentta = object { Pari: otsikko - tietueen kenttä }
  nimi : TLabel;
  edit : TDBEdit;
  index : integer;
 end;

 {----------------------------------------------------------------------------}
 cKentat = class { Luokka, joka tallettaa monta tieueen kentää esim. Paneliin }
 private
  kentat : array [0..MAX_KENTTIA] of cKentta; { Taulukko kentistä   }
  panel : TWinControl;         { Panelin, johon kentät luod. }
  n : integer;             { Kenttien lukumäärä     }
  kentan_korkeus,
  nimen_leveys,
  edit_leveys:integer;
  procedure Paikka(var kentta:cKentta); { Vaihtaa kentän paikanja koon}
  procedure MuutaKoko;         { Vaihtaa kaikk kenttien koot }
 public
  constructor Create(p:TWinControl);
  destructor Destroy; override;
  procedure Siivoa;           { Poistaa kaikki kentät    }
  procedure Lisaa(s:string;data:TDataSource); { Lisää yhden kentän  }
  procedure LisaaKaikki(data:TDataSource);  { Lisää kaikki kentät  }
  procedure SetEditLeveys(l:integer);
  procedure SetNimenLeveys(l:integer);
  procedure SetKentanKorkeus(h:integer);
 end;

implementation

{-----------------------------------------------------------------------}
constructor cKentat.Create(p:TWinControl);
begin
 inherited Create;
 n := 0;
 kentan_korkeus := C_KENTAN_KORKEUS;
 nimen_leveys  := C_NIMEN_LEVEYS;
 edit_leveys  := C_EDIT_LEVEYS;
 panel     := p;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.Siivoa;
var i:integer;
begin
 for i:=0 to n-1 do begin
  kentat[i].nimi.Free; kentat[i].nimi := NIL;
  kentat[i].edit.Free; kentat[i].edit := NIL;
 end;
 n := 0;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
destructor cKentat.Destroy;
begin
 Siivoa;
 inherited Destroy;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.Paikka(var kentta:cKentta);
var korkeus:integer;
begin
 korkeus := kentan_korkeus;
 if ( korkeus <= 0 ) then korkeus := kentta.Edit.Height+1;
 with ( kentta.nimi ) do begin
  Left := 10;
  Width := nimen_leveys;
  Top := 10 + kentta.index*korkeus;
  end;
 with ( kentta.edit ) do begin
  Left := 10 + kentta.nimi.Left + nimen_leveys;
  Width := edit_leveys;
  Top := kentta.nimi.Top;
  end;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.MuutaKoko;
var i:integer;
begin
 for i:=0 to n-1 do
  Paikka(kentat[i]);
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.Lisaa(s:string;data:TDataSource);
begin
 if ( n >= MAX_KENTTIA ) then exit;
 kentat[n].nimi := TLabel.Create(panel);
 with ( kentat[n].nimi ) do begin
  Caption := s;
  Parent := panel;
  end;
 kentat[n].edit := TDBEdit.Create(panel);
 with ( kentat[n].edit ) do begin
  DataSource := data;
  DataField := s;
  Parent := panel;
  end;
 kentat[n].index := n;
 Paikka(kentat[n]);
 inc(n);
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.LisaaKaikki(data:TDataSource);
var i:integer;
begin
 Siivoa;
 for i:=0 to data.DataSet.FieldCount-1 do
  Lisaa(data.DataSet.Fields[i].FieldName,data);
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.SetEditLeveys(l:integer);
begin
 edit_leveys := l;
 MuutaKoko;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.SetNimenLeveys(l:integer);
begin
 nimen_leveys := l;
 MuutaKoko;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure cKentat.SetKentanKorkeus(h:integer);
begin
 kentan_korkeus := h;
 MuutaKoko;
end;

end.

3.6.4 Data-kontrollien lisääminen dynaamisesti

Seuraavaksi lisätään luokan käyttö omaan lomakkeeseemme, harmaalla on esitetty koodiin edellisen kerran jälkeen tulleet muutokset:
puh.pas - muutokset dynaamisten kenttien käyttämiseksi
unit puh;
interface
uses ...
  dynkent;

type
 TFormPuh = class(TForm)
  ...
  ScrollBoxLomake: TScrollBox;
  procedure ButtonHaeClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure ScrollBoxLomakeResize(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  kentat : cKentat;
  procedure TeeHaku(s:string);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 FormPuh: TFormPuh;

implementation

{$R *.DFM}
procedure TFormPuh.TeeHaku(s:string);
begin
 kentat.Siivoa;
 DBEditNimi.DataField := '';
 QueryPuh.Close;
 QueryPuh.SQL.Clear;
 QueryPuh.SQL.Add(s);
 QueryPuh.Open;
 DBEditNimi.DataField := QueryPuh.Fields[0].FieldName;
 kentat.LisaaKaikki(DataSourcePuh);
end;

procedure TFormPuh.ButtonHaeClick(Sender: TObject);
begin
 TeeHaku(EditHakuehto.Text);
end;

procedure TFormPuh.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 kentat := cKentat.Create(ScrollBoxLomake);
 TeeHaku(EditHakuehto.Text);
end;

procedure TFormPuh.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 kentat.free;
end;

procedure TFormPuh.ScrollBoxLomakeResize(Sender: TObject);
begin
 kentat.SetEditLeveys(ScrollBoxLomake.ClientWidth-100);
end;

end.
delph0721.jpg
Kuva 3.8 Dynaamisesti luodut DBEdit-kentät

3.7 Useiden tietokantataulujen yhdistäminen

Oikeassa ohjelmassa on lähes aina kyseessä relaatiotietokannat ja näin ollen useammasta taulusta saatavan tiedon yhdistäminen. Meidänkin esimerkissämme esimerkiksi postiosoite on itseään toistavaa tietoa ja kannattaisi ehkä käytännössä tehdä oma taulu, jossa olisi pelkkiä postinumero-postiosoite -pareja. Varsinaisessa päätaulussa ei sitten olisi postiosoitetta lainkaan, vaan postiosoite haettaisiin postinumeron avulla (relaatio) postiosoite-taulusta.
Tehtävä 3.26 Relaation hallitseminen Delphillä
Kirjoita DataFormExpertin avulla ohjelma, joka hakee postiosoitteen postinumeron avulla postisosoite-taulusta.
Tehtävä 3.27 Monta puhelinnumeroa
Oikeastaan ei ole järkevää tehdä taulua, jossa on kentät puh1, puh2 jne.. Voihan jollakin ihmisellä olla jopa 10 numeroa, mistä häntä pitää tavoitella. Suunnittele relaatiotietokanta, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus 0-n puhelinnumeroon. Pohdi ratkaisun tilankäyttöä normaalitilanteessa verrattuna meidän alkuperäiseen ratkaisuun. Kokeile toteuttaa taulut DBD:llä ja niitä käyttävä ohjelma Delphillä.

3.8 Raportointi

Raportointi hoidetaan erillisillä komponenteilla, jotka ovat suuresti vaihdelleet eri Delphi-versioiden välillä.
Tehtävä 3.28 Raportit
Kokeile raportin tekemistä käyttämälläsi Delphin versiolla.

3.9 XML-tietokannat

Jos sovelluksen tietokanta on pieni ja on todennäköistä ettei siihen liity monia asiakkaita yhtä aikaa, kannattaa tietokanta tehdä ehkä XML-tiedostoksi. Etuna on silloin, että sovelluksen levittämisessä ei tarvitse jakaa raskasta BDE tms. tietokantaa lainkaan. Midas.dll on ainoa lisätiedosto sovelluksen ja XML-tiedoston lisäksi, joka pitää toimittaa käyttäjälle.
Alla on esimerkki puhelinluettelosta tehtynä TClientDataSet-komponenttia käyttäen.
PuhluForm.pas - tietokanta XML-pohjaiseksi
unit PuhluForm;
{
 Esimerkki siitä, kuinka käytetään tekstitiedostoa
 ClientDataSet-komponentin avulla.
 1) Lisää tarvittavat komponentit, erityisesti ClientDataSet
   (ks. alla)
 2) Liitä nyt tai myöhemmin DataSource ClientDataSet-komponenttiin
   ja näkyvät komponentit DataSourceen.
 3) Jos sinulla on valmis XML tms- tiedosto, niin laita se
   ClientDataSet-komponentin (jatkossa cds) FileNameen.
   Jos olet luomassa uutta, niin kirjoita FileNameen
   vaikka puh.xml (mielellään ei absoluuttista polkua).
 4) Lisää cds:n FieldDefs-kohdasta haluamasi kentät.
   Laita kenttien nimeksi selväkielisiä nimiä. Jopa
   skandit kelpaavat.
 5) Kun olet luonut kaikki kentät, paina cds:ää oikealla napilla
   ja valitse Create DataSet.
 6) Laita ohjelma käyntiin ja lisäile tietueita.
 7) Voit halutessasi pistää cds:n Active := false ja jopa
   poistaa nyt kenttien määritelmät jolloin dfm-tiedosto
   pienenee. Tällöin laita FormCreateen
    ClientDataSetPuh.Active := true;
 8) Toimita ohjelman mukana puh.xml-tiedosto käyttäjille.

 Vesa Lappalainen 16.9.2006
}

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, Dialogs, StdCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, ExtCtrls, DB, 
 DBClient;

type
 TFormPuhlu = class(TForm)
  PanelOtsikko: TPanel;
  DBGridPuhlu: TDBGrid;
  DBNavigatorPuhlu: TDBNavigator;
  DBTextNimi: TDBText;
  DataSourcePuh: TDataSource;
  ClientDataSetPuh: TClientDataSet;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 FormPuhlu: TFormPuhlu;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TFormPuhlu.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ClientDataSetPuh.Active := true;
end;

end.
Esimerkkitiedosto:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<DATAPACKET Version="2.0">
<METADATA>
<FIELDS>
 <FIELD attrname="Nimi" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
 <FIELD attrname="Puh" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
 <FIELD attrname="Puh2" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
 <FIELD attrname="Puh3" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
 <FIELD attrname="Fax" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
 <FIELD attrname="Osoite" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
 <FIELD attrname="Postinumero" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
 <FIELD attrname="Postiosoite" fieldtype="string" WIDTH="25"/>
 <FIELD attrname="Lisatietoja" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
</FIELDS>
<PARAMS LCID="1053"/>
</METADATA>
<ROWDATA>
 <ROW Nimi="Ankka Aku" Puh="12-12324" Osoite="Ankkakuja 13"   
   Postinumero="12345" Postiosoite="ANKKALINNA"/>
 <ROW Nimi="Ankka Tupu" Puh="12-12324" Osoite="Ankkakuja 13" 
   Postinumero="12345" Postiosoite="ANKKALINNA"/>
 <ROW Nimi="Bond James" Puh="007" Osoite="Jamesstreet 007" 
   Postinumero="007" Postiosoite="BOND"/>
 <ROW Nimi="Ponteva Veli" Puh="111-222" Osoite="Pontevankuja 1" 
   Postinumero="12555" Postiosoite="PERÄMETSÄ"/>
 <ROW Nimi="Susi Sepe" Puh="111-111" Osoite="Sepesudentie 13" 
   Postinumero="12555" Postiosoite="PERÄMETSÄ" 
   Lisatietoja="Jahtaa possuja"/>
 <ROW Nimi="Veli Huilu"/>
 <ROW Nimi="Ääliö Älä lyö" Lisatietoja="ööliä läikkyy"/>
</ROWDATA>
</DATAPACKET> 
Vikana siis tässä ratkaisussa on se, että jos samaa ”tietokantaa” haluaa päivittää useampi ohjelma yhtä aikaa, niin se ei kunnolla onnistu. Mutta jos kyseessä on todellakin yhden käyttäjän yksi ohjelma, niin tämä on hyvä ja kevyt ratkaisu, joka oikein tehtynä on helppo myöhemmin tarvittaessa muuttaa käyttämään oikeita tietokantoja.
Toki yhdenkin ohjelman sisällä voi tulla tarvetta esittää samasta datasta useita eri näkymiä. Tällöin menetellään niin, että jokaista taulua kohti luodaan yksi ”master” TClientDataSet-komponentti ja sitten jokaista erilaista näkymää kohti luodaan oma TClientDataSet-komponentti, joka kloonataan käyttämään pääkomponenttiaan.
...
DSKokoPuhlu    : TClientDataSet;
DSPostinmeroNakyma : TClientDataSet;
...
 
DSPostinumeroNakyma.CloneCursor(DSKokoPuhlu); DSPostinumeroNakyma.Filter := ... /// editoinnin jälkeen DSKokoPuhlu.MergeChangeLog(); DSKokoPuhlu.SaveToFile(); ...
Tällöin osanäkymä aina tiedottaa muutoksista pääkomponentilleen ja pääkomponentti jokaisella mahdolliselle muulle osanäkymälle. Tiedoston käsittely pitää muistaa hoitaa pääkomponentin kautta.
Mikäli käytössä on oikea tietokantapalvelin, niin silloin TClienDataSet-komponentti liitetään käyttämään tietokantapalvelinta pitemmän ketjun kautta:
 object SQLConnectionPuh: TSQLConnection
/// Tästä yhteys oikeaan tietokantapalvelimeen
...
 object SQLDataSetPuh: TSQLDataSet
  SQLConnection = SQLConnectionPuh
  CommandText = 'select * from PUH'
...
 object DataSetProviderPuh: TDataSetProvider
  DataSet = SQLDataSetPuh
...
 object ClientDataSetPuh: TClientDataSet
  ProviderName = 'DataSetProviderPuh'

4. Multimediaa Delphillä

Luvun pääaiheet:
Tämän monisteen viimeisenä malliohjelmana toteutamme 1½-4 vuotiaille sopivan kirjainten opetteluohjelman: WinAapinen.

4.1 Lähtökohta

delph0722.jpg
Kuva 4.1 WinAapinen 1.0
Ensimmäinen tavoite on tehdä ohjelma, joka painettaessa esimerkiksi kirjainta A, sanoo ääneen AUTO, näyttää ruudulla isoilla kirjoitetun tekstin AUTO, sekä lisäksi vielä auton kuvan. Ohjelman pitää kestää "jumiintumatta" 1½-vuotiaan käyttöä!
Toteutus on helpointa aloittaa siitä, mistä saataisiin puhuttavat äänet. Jos olisi käytössä puhesyntetisaattoriohjelma, voitaisiin äänet ottaa sieltä. Käytännössä on ehkä kuitenkin helpointa äänittää äänet itse. Usein äänikortin mukana tulee ainakin jokin ohjelma, jolla voidaan äänittää .wav-tiedostoja. Äänitetään aluksi muutama ääni jotta pääsemme alkuun ohjelman teossa. Esimerkiksi auto.wav, aiti.wav jne.
Kuvat järjestetään vastaavasti tiedostoihin auto.bmp, aiti.bmp jne. Myös .wmf (=Windows MetaFile) tiedostojen näyttäminen tulee onnistumaan.

4.1.1 Tietokanta

Miten sitten yhdistämme kirjaimet vastaaviin kuviin ja ääniin. Yksi mahdollisuus olisi tekstitiedosto, jossa olisi rivi:
A |auto.wav |auto.bmp |auto
M |mummo.wav|     |mummo 
O |ovi.wav |ovi.bmp  |ovi
Ä |aiti.wav |     |äiti
Toisaalta saamme etsimisen "ilmaiseksi" jos annamme tietokantahaun tehdä sen. Luomme siis DBD:llä tietokantataulun waapi.db:
   Field Name       Type  Size   Key
-----------------------------------------------------
   Kirjain         A     3    *
   Ääni          A    20
   Kuva          A    20 
   Sana          A    20
Taulu voidaan aluksi täyttää vaikkapa em. tietueilla.

4.2 Äänen soittaminen

4.2.1 Lyhyt esimerkki

Ennen kuin yhdistämme tietokantataulun ohjelmaamme, teemme pienen kokeen:
 1. Avaa uusi projekti
 2. Laita lomakkeelle:
Button:
 Name = ButtonSoita
 Caption = '&Soita'

MediaPlayer: (system-sivu)
 Name = MediaPlayerWav
 AutoOpen = True
 FileName = auto.wav
 1. Kirjoita Soita-nappulan tapahtumaksi:
procedure TForm1.ButtonSoitaClick(Sender: TObject);
begin
 MediaPlayerWav.Play;
end;
 1. Kokeile ohjelman toimintaa.
Siinä kaikki! Periaatteessa ainoa mitä meidän siis tarvitsee tehdä, on sijoittaa MediaPlayer -komponentin FileName ominaisuuteen sen tiedoston nimi, jonka haluamme soittaa. Samalla komponentilla voimme soittaa myös .mid (midi-musiikki), .avi (audiovideo) yms. tieostoja. Kokeile!

4.2.2 Tietokantataulun lisääminen

Yhdistetäänpä tietokantataulu edelliseen esimerkkiin.
 1. Ota nappula pois.
 2. Nimeä lomake Aapinen ja otsikoksi WinAapinen
 3. Talleta nimelle: unit: aapinen.pas ja projekti: waapi.dpr
 4. Lisää seuraavat komponentit:
Query:
 Name = QueryAapinen
 SQL.Strings = 'select * from waapi'
 Active = True

DataSource:
 Name = DataSourceAapinen 
 DataSet = QueryAapinen

DBEdit:
 Name = DBEditSana
 Width = ... iso ...
 CharCase = ecUpperCase
 Color = clYellow
 DataField = Sana
 DataSource = DataSourceAapinen
 Font.Height = ... iso ...
 Font.Name = 'Arial'
 Font.Style = fsBold

4.2.3 Painetun kirjaimen tunnistaminen

Mistä tahansa lomakkeella painetusta kirjaimesta saadaan viesti OnKeyPress. Kuitenkin Windows saattaa käsitellä suuren osan näppäinten painalluksista. Siksi pitääkin ensin muuttaa lomakkeen Aapinen ominaisuus KeyPreview = True. Näin kaikki painallukset tulevat ENSIN omalle ohjelmallemme ja vasta sitten joku muu saa käsitellä niitä.

4.2.4 Taulusta haetun äänen soittaminen

 1. Kirjoitetaan lomakkeelle tapahtuman käsittelijä:
procedure TFormAapinen.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var nimi,c:string; lkm:integer;
begin

 c := AnsiUpperCase(Key);

 QueryAapinen.Close;
 QueryAapinen.SQL.Clear;
 QueryAapinen.SQL.Add('select * from WAapi where kirjain = "' + c +'"');
 QueryAapinen.Open;
 lkm := QueryAapinen.RecordCount;
 if ( lkm = 0 ) then exit;

 nimi := QueryAapinen.Fields[1].AsString;
 if ( nimi = '' ) then exit;

 MediaPlayerWav.Filename := nimi;
 try
  MediaPlayerWav.Open;
  MediaPlayerWav.Play;
 except
  on EMCIDeviceError do ;
 end;

end;
 1. Kokeile ohjelmaa

4.2.5 Tietueen kentän hakeminen nimen perusteella

Edellinen toteutus olisi arka sille, jos ääni-kenttä olisikin jokin muu kuin tietueen toinen kenttä (kenttien indeksit 0,1,2,3). Voitaisiin käyttää myös lausetta:
nimi := QueryAapinen.FieldByName('Ääni').AsString;

4.2.6 Erillisen kenttä-komponentin käyttö

Toisaalta jo ohjelman suunnitteluvaiheessa voitaisiin luoda oma kenttä-komponentti:
 1. Tuplaklikkaa QueryAapinen komponenttia
 2. Klikkaa aukeavaa dialogia hiiren oikealla näppäimellä
 3. Valitse Add Fields
 4. Valitse kaikki kentät aktiiviseksi.
 5. Katso Object Inspectorista: olet saanut 4 uuttaa komponenttia:
QueryAapinenKirjain
QueryAapinenKuva
QueryAapinenni    (Ääni muuttui ni)
QueryAaapinenSana
 1. Muuta QueryAapinenni nimeksi QueryAapinenAani.
 2. Nyt äänitiedoston nimi saataisiin kutsulla:
nimi := QueryAapinenAani.AsString;

4.2.7 Suora hyppy taulun oikealle riville

Olisi vielä eräs mahdollisuus oikean äänen löytämiseksi: Ei suoriteta tietokantahakua uudelleen, vaan siirrytään aina kaikki tietueet sisältävässä taulussa oikealle riville:
 1. Jos QueryAapinen-komponentin tilalla käytettäisiinkin TableAapinen-komponenttia, niin voitaisiin hakuehdon muodostamisen sijasta vain siirtyä:
TableAapinen.FindKey([c]);
Valitettavasti tämä ei toimi suoraan Query-komponentille. Toimintoa voidaan kuitenkin jäljitellä Queryn Filter-ominaisuuden avulla.
Tehtävä 4.29 Filter
Toteuta äänen soittaminen siirtymällä taulukon oikealle riville.

4.3 Kuvan esittäminen

Ohjelmasta puuttuu vielä kuvan piirto:
 1. Lisää komponentti:
Image  ( Additional-sivu )
 Name = ImageBmp
 koko = ... mahdollisiman iso ...
 1. Lisää painetun näppäimen käsittelykoodin loppuun:
nimi := QueryAapinenKuva.AsString;
if ( nimi = '' ) then exit;
ImageBmp.Picture.LoadFromFile(nimi);
 1. Aja ohjelma :-)
Ohjelmassa on vielä se vika, että kuva ei aina välttämättä mahdu sille varattuun tilaan. Toisaalta pienet kuvat ovat todella pieniä. Asiaa voitaisiin auttaa laittamalla päälle ominaisuus ImageBmp.Stretch. Kokeile! Nyt kuitenkin kuvat ovat vääränmuotoisia. Ongelma voidaan korjata muuttamalla ImageBmp-komponentin kokoa samassa suhteessa, mikä on kuvan alkuperäinen suhde. Nämä laskut on tehty ohjelman versiossa 1.0, joka löytyy monisteen lopussa olevasta liitteestä.

4.4 WinAapinen 1.0

Ohjelman "valmis" versio on hieman monimutkaisempi:
 1. kutakin kirjainta kohti voi olla useita sanoja, painettua kirjainta vastaava sana arvotaan näistä
 2. kirjaimilla tasonumerot, arvonta ottaa mukaan vain valitun tasonumerovälin täyttävät sanat
 3. myös kuvaikkunassa voidaan soittaa .avi-elokuvia => tyypin mukaan pitää valita joko MediaPlayer tai Image
 4. mahdollisuus "pelata" myös käänteisesti, eli ohjelma arpoo välilyöntiä painamalla sanan ja kysyy esimerkiksi: "Mistä tulee mummo". Tämän jälkeen pitää painaa m ennen kuin voi jatkaa.
 5. voidaan valita mitä tulee näyttöön kun painetaan kirjainta ja mitä tulee näyttöön kun painetaan välilyöntiä
 6. asetusten tallettaminen .ini-tiedostoon.
 7. mahdollisuus soittaa CD-levyjä taustamusiikkina
 8. fonttikoon vaihtaminen
 9. systeemimenu jätetty pois
 10. esto, jonka aikana ei voi painaa uutta näppäintä, mutta jonka jälkeen näppäimen painaminen katkaisee meneillään olevan soiton
 11. erillinen editointi-ohjelma WMuokkaa tietokannan ylläpitoon

5. Omien komponenttien tekeminen

Luvun pääaiheet:
Lopuksi otetaan vielä pikainen katsaus omien komponenttien tekemiseen.

5.1 Miksi omia komponentteja

Visual Basicin vahvin puoli on erittäin helppo valmiiden komponenttien käyttäminen. Tämä ominaisuus on myös Delphissä. Visual Basicissa omien komponenttien tekeminen on todella työlästä (ennen .Net) ja vaatii Windowsin perus-API -ohjelmointia.
Delphissä omien komponenttien tekeminen on "lähes" samanlaista kuin Object Pascalin luokkien tekeminen ja voidaan siis tehdä ja testata Delphillä.
Hyvin tehtyjen ja testattujen komponenttien avulla ohjelmointi on helppoa ja koodin kirjoittamisen tarve vähenee radikaalisti. Oikeastaan aina kun tekee uuden luokan, kannattaa miettiä olisiko siitä uudelleen käytettäväksi komponentiksi.

5.2 Yksinkertainen TLaskuri

Seuraavassa tehdään ensin yksinkertaistettu autolaskuriin kelpaavasta komponentista.
Kirjoittamisvinkki Delphi 4.0:
  1) Lisää ensin rivi: property Count : integer;
  2) Paina Shift+Ctrl+C (Complete Class at Cursor)
  3) Täydennä syntynyt SetCount -metodi.
  4) Kirjoita rivi: constructor Create(...
  5) Paina Shift+Ctrl+C
  6) Täydennä Create-metodi
  7) Täydennä puuttuvat virtual -määritykset

unit laskuri;

interface

uses SysUtils, Classes, Controls, Graphics, StdCtrls;

type
 TLaskuri = class(TLabel)
 private
  FCount : integer;{ Ominaisuuksien attribuutit yleensä F-alkuisiksi}
 protected
  procedure SetCount(const Value: integer); virtual;
 public
  constructor Create(AOwner:TComponent); override;
  function Inc(i:integer) : integer;   virtual;
 published { Published declarations } { Yleensä vain ominaisuudet.  }
{ Ominaisuuksiin ilmoitetaan miten niitä luetaan ja miten asetetetaan  }
{ mahdollinen oletusarvo. Oletusarvo on ainoastaan ohje siitä, ettei  }
{ arvoa talleteta resurssitiedostoon, jos arvo on sama kuin oletus.   }
{ Luku/kirjoitusohje voi olla saman tyyppisen attribuutin nimi tai   }
{ aliohjelma asettamiseen ja funktio lukemiseen             }
  property Count:integer read FCount write SetCount default 0;
end;

procedure Register;

implementation
 

constructor TLaskuri.Create(AOwner:TComponent); begin inherited Create(AOwner); { Muista tämä!!! Muuten käy huonosti!!!} Count := 0; end;
procedure TLaskuri.SetCount(const Value: integer); begin FCount := Value; inherited Caption := IntToStr(Count)+' '; { Välilyönti lop. on par.näk} end;
function TLaskuri.Inc(i:integer) : integer; begin Count := Count + i; Result := Count; end;
procedure Register; { Komponentit pitää rekisteröidä komponenttisivulle } begin RegisterComponents('Samples', [TLaskuri]); end; end.

5.3 Väärinkäytön poistaminen:

Komponentissamme on vielä pieni vika: voidaan tehdä esimerkiksi sijoitus:
 lask.Caption := 10;
ja kun tämän jälkeen lisätään laskurin arvoa, ei seuraava arvo olekaan 11, vaan yksi suurempi kuin FCount-attribuuttiin on jäänyt edelliseltä kerralta.
Miten vika voidaan poistaa? Suositeltavin vaihtoehto olisikin periä luokka TCustomLabel. Ero TLabel-luokkaan on siinä, että TCustomLabelissa on kaikki samat ominaisuudet kuin TLabelissa, mutta protected-osassa, eli niitä ei voi ulkopuolinen käyttää. Tällöin em. sijoitus ei olisi mahdollista. Kuitenkin moni muukin TLabelin kiva ominaisuus jäisi suojatuksi. Ominaisuuksia voidaan siirtää kyllä julkaistulle puolelle kirjoittamalla:
published // ks mallia TLabel-komponentin lähdekoodista StdCtrl.pas
  property Align;
  property Alignment;
  property Anchors;
  property AutoSize;
  property BiDiMode;
//  property Caption; // Tätä ei julkaista
  property Color;
. . .
Yleensä kaikista komponenteista on ensin TCustom... -versio joka on tarkoitettu perittäväksi.
Toinen mahdollisuus on tehdä uusi Caption-ominaisuus, joka korvaa TLabelin Caption-ominaisuuden:
Lisää
published 
. . .
 property Caption:string read GetCaption write SetCaption stored false;
ja tee vastaavat metodit (käytä luokkatäydennintä):
function TLaskuri.GetCaption: string;
begin
 Result := Trim(inherited Caption); { Varo rekursiota!!! }
end;

procedure TLaskuri.SetCaption(const Value: string);
begin
 Count := StrToIntDef(Trim(Value),0);
end;
Huomaa inherited avainsanan käyttö edeltäjäluokan ominaisuuden käyttämiseksi.

5.4 Oletusarvojen muuttaminen

Jos haluamme laskurimme tulevan valmiiksi isommalla fontilla oikeaan reunaan, voimme tehdä vielä pieniä parannuksia:
Lisää valmiiden ominaisuuksien uudet oletusarvot:
 published
. . .
  property Alignment    default taRightJustify;
  property AutoSize     default False;
  property Color      default clAqua;
  property ParentColor   default false;
Tämä on vasta tieto siitä, että jos ominaisuuden arvo sattuu olemaan sama kuin oletus, niin arvoa ei tarvitse tilan säästämisen vuoksi tallettaa lomakkeelle. Varsinainen arvon asetus pitää tehdä itse:
constructor TLaskuri.Create(AOwner:TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);   { Muista tämä!!! Muuten käy huonosti!!!}
 Count := 0;          { Defaulteissa luvatut arvot:     }
 Alignment := taRightJustify;
 Color := clAqua;
 ParentColor := False;
 Font.Height := -32;
 Font.Style := [fsBold];
 AutoSize := False;
end;

5.5 Komponentin ikonin piirtäminen

Jotta komponentti olisi tunnistettavissa työkalupalkissa, sille kannattaa piirtää ikoni:
 1. Avaa Tools/Image editor
  1. Tee uusi .dcr-tiedosto (Dynamic Component Resource)
  2. Valitse Contents oikealla näppäimellä ja tee uusi 24x24 pxl-kokoinen bitmap.
  3. Anna kuvalle nimeksi TLASKURI (kirjoita nimi isoilla!)
  4. piirrä ikoni (tuplaklikkaa kuvan nimeä)
  5. talleta tiedosto nimelle laskuri.dcr (olettaen että komponentti on nimellä laskuri.pas)

5.6 Komponentin lisääminen komponenttikirjastoon

Komponentti voidaan lisätä kirjastoon seuraavasti (Delphi 3.0-):
 1. Kopioi laskuri.dcr samaan paikkaan kuin laskuri.pas (tänne on tehty komponenttisivulle tuleva bittikartta TLASKURI, 24x24, Huom! nimi isolla)
 2. Valitse Component/Install Component
 3. a) Jos haluamasi kirjasto on jo olemassa, valitse "Into Existing package" ja sitten Yes
 4. b) Jos kirjastoa ei ole, valitse "Into New Package", kirjoita kirjaston nimi (esim. lask) ja kuvaus ja OK
 5. Jos kirjastoa (Package) pitää korjailla, valitse esim. Component/Install Packages ja valitse kirjasto ja Edit. Korjausten jälkeen paina Compile ja tarvittaessa Install
Tehtävä 5.30 Uusi uljas autolaskuri
Tee uusi Autolaskuri-ohjelma ja käytä siinä Laskuri-komponentteja.
Tehtävä 5.31 TLisaaButton
Tee uusi komponentti TLisaaButton, jolla on
ominaisuutena
Laskuri : TLaskuri - laskuri, jonka arvoa lisätään aina,
kun nappia painetaan
Lisays : Integer - paljollako laskuria lisätään
Tehtävä 5.32 Autolaskuri vähällä koodaamisella
Tee autolaskuri em. komponenteilla niin, että tarvitsee kirjoittaa vain yksi rivi koodia: Nollaa-nappulalle
Tehtävä 5.33 TNollaa
Tee vielä komponentti TNollaa, joka nollaa kaikki samalla lomakkeella olevat laskurit (ks. ComponentCount ja Components).
Tehtävä 5.34 Autolaskuri koodaamatta
Tee autolaskuri kirjoittamatta riviäkään koodia. Jos lisätään uusi laskuri-lisää -pari, niin tarvitaanko vieläkään koodia?
Tehtävä 5.35 Uusi TNollaa
*Modifioi TNollaa -komponenttia siten, että sille voidaan antaa ominaisuutena kaikki komponentit, jotka halutaan nollata.
Tehtävä 5.36 Laskuri panelista
Peri TLaskuri panelista ja aseta oletuksena sopivat reunukset päälle.
Tehtävä 5.37 Laskuri TCustom???-komponentista
Peri TLaskuri TCustomLabelista tai TCustomPanelista ja pidä huoli ettei Caption-ominaisuutta voi käyttää .
Tehtävä 5.38 LiikkuvaAuto-komponentti
Tee uusi komponentti LiikkuvaAuto, jolla on oma nopeus ja joka tutkii itse, milloin tulee seinä vastaan.

6. Tapahtumapohjainen ohjelmointi

Edellisessä luvussa saimme tehtyä ensimmäisen oman komponentin. Komponentin teko ei ollut kovin vaikeaa. Mutta komponentteja tehdessä pitää ehkä sittenkin huomioida vähän enemmänkin. Itse asiassa HYVÄN komponentin tekeminen on jo taidetta sinänsä. Pitäisi pystyä ennakoimaan mitä mahdolliset komponentin käyttäjät haluavat komponentiltamme. Tai pitäisi ainakin jättää mahdollisuus periä komponenttiamme siten, että halutut muutokset on mahdollista toteuttaa itse. Esimerkki hyvästä komponenttihierarkiasta on Delphin VCL-kirjasto. Sen lähdekoodeihin kannattaa tutustua.
Tehdäänpä autolaskuriin pieni lisäys: Summa-laskuri, jossa on kaikkien muiden laskureiden summa. Tietysti ensin lisäämme Autolaskuri-lomakkeelle:
LaskuriSumma : TLaskuri
seuraavaksi voi tulla mieleen tehdä nappuloihin painamisiin muutoksia:
procedure TFormAutolaskuri.ButtonHAClick(Sender: TObject);
begin
 LaskuriHA.Inc(1);
 LaskuriSumma.Count := LaskuriHA.Count + LaskuriKA.Count;
end;
Tämä tietysti toimii, mutta sama koodimuutos pitää tehdä kuorma-auton nappulaan ja myös Nollaa-nappulaan. Ensimmäisessä autolaskurissamme lisäsimme lopulta myös Drag and Drop -ominaisuuksia. Näihinkin pitäisi tehdä em. koodimuutos. Asiaa voidaan tietysti kiertää tekemällä lisäämistä ja muuttamista varten sopivia aliohjelmia (tai metodeja), jotka pitävät huolta myös summalaskurista. Mutta ennenpitkää koodiin tulee kuitenkin jokin muutos, jossa LaskuriSumma unohtuu päivittää.
Mikä on parempi tapa hoitaa ongelma? Jos laskurit itse kertoisivat omasta muutoksestaan, voitaisiin summalaskuria päivittää aina kun jokin laskuri muuttuu. Siispä toimeen:
Lisätään TLaskuri-komponentin koodiin tapahtuma:
TLaskuri = class(TLabel)
 private
. . .
  FOnChange: TNotifyEvent;
. . .
 published 
. . .
  property OnChange : TNotifyEvent read FOnChange write FOnChange;
end;
Tämä tapahtuma tulee komponentin Events-välilehdelle, koska ominaisuuden tyyppinä on metodi. Tämä lisäys ei vielä yksin riitä. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että tapahtuman käsittelijää kutsutaan siellä missä on tarkoituskin. Jos TLaskuri komponentti on tehty hyvin, ei laskurin arvoa muuteta muualla kuin yhdessä paikassa. Onneksi meidän kohdallamme näin on:
procedure TLaskuri.SetCount(const Value: integer);
begin
 FCount := Value;
 inherited Caption := IntToStr(Count)+' '; { Välilyönti lop. on par.näk}
 if ( Assigned(OnChange) ) then OnChange(self);
end;
Eli jos joku on halunnut tapahtuman käsiteltäväksi (Assigned(OnChange)), kutsutaan sitä metodia, johon OnChange -metodiosoitin osoittaa (OnChange(self)).
Itse autolaskuri toimii vielä kuten ennenkin, mutta jos klikkaamme (muista kääntää komponentti uudelleen) LaskuriHA:n Events-välilehdellä OnChange -tapahtumaa ja kirjoitamme koodin:
procedure TFormAutolaskuri.LaskuriHAChange(Sender: TObject);
begin
 LaskuriSumma.Count := LaskuriHA.Count + LaskuriKA.Count;
end;
niin johan rupesi laskemaan. Sijoitetaan sama tapahtuma vielä LaskuriKA:n OnChange -tapahtumaksi.
Saavutettu hyöty on nyt siinä, että muutettiinpa laskureita millä tavalla tahansa, niin muutos tulee aina käsiteltyä. Pienenä miinuksena on se, että jos lisätään esim. LaskuriPP, niin tällöin summan laskukaavaa pitää muuttaa.
Voisimme tehdä myös erilaisen tapahtuman. Tapahtuman, jossa kerrotaan itse laskurin lisäksi muutoksen suuruus. Tällaista tapahtumaosoitinta ei ole tietenkään valmiina, mutta voimme sellaisen tehdä itsekin:
type
 TLaskuri = class;

 TLaskuriEvent = procedure (sender:TLaskuri; diff:integer) of object;

 TLaskuri = class(TLabel)
 private
  FCount : integer;
  FOnChange: TLaskuriEvent;
. . .
 published 
. . .
  property OnChange : TLaskuriEvent read FOnChange write FOnChange;
 end;
Ja tietysti muutos itse laskurin asettamiseen:
procedure TLaskuri.SetCount(const Value: integer); 
var diff : integer;
begin
 diff := Value - Count;
 FCount := Value;
 inherited Caption := IntToStr(Count)+' '; { Välilyönti lop. on par.näk}
 if ( Assigned(OnChange) ) then OnChange(self,diff);
end;
Nyt autolaskurissamme riittäisi koodi:
procedure TFormAutolaskuri.LaskuriHAChange(sender: TLaskuri; 
                      diff: Integer);
begin
 LaskuriSumma.Inc(diff);
end;
ja kun kaikki summaan halukkaat laskurit ilmoittavat saman tapahtuman, niin summalaskuri pysyy ajantasalla vaikka lisäisimme kuinka monta laskuria.
Tehtävä 6.39 Nollautuuko
Nollautuuko summalaskuri kuin painetaan Nollaa-nappulaa? Miksi?
Tehtävä 6.40 Yläraja
Lisää laskuriin yläraja-ominaisuus ja tapahtuma kun yläraja ylitetään.
Tehtävä 6.41 OnBeforeChange
Lisää laskuriin OnBeforeChange -tapahtuma, joka suoritetaan, ennenkuin arvoa muutetaan. Parametrina tapahtumalle on mm. var Accept:boolean, johon tapahtumankäsittelijän tulee sijoittaa arvo, sen mukaan sallitaanko muutos vai ei.

6.1 TLaskuri

unit laskuri;

interface

uses SysUtils, Classes, Controls, Graphics, StdCtrls;

type
 TLaskuri = class;

 TLaskuriEvent = procedure (sender:TLaskuri; diff:integer) of object;

 TLaskuri = class(TLabel)
 private
  FCount : integer;
  FOnChange: TLaskuriEvent;
  function GetCaption: string;
  procedure SetCaption(const Value: string);
 protected
  procedure SetCount(const Value: integer); virtual;
 public
  constructor Create(AOwner:TComponent); override;
  function Inc(i:integer) : integer;   virtual;
 published { Published declarations } { Yleensä vain ominaisuudet.  }
  property Count:integer read FCount write SetCount default 0;
  property Caption:string read GetCaption write SetCaption 
                             stored false;
  property OnChange : TLaskuriEvent read FOnChange write FOnChange;
  { Seuraavat ominaisuudet isältä, ainoastaan oletusarvot erilaiset  }
  property Alignment    default taRightJustify;
  property AutoSize     default False;
  property Color      default clAqua;
  property ParentColor   default false;
 end;

procedure Register;

implementation

constructor TLaskuri.Create(AOwner:TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);   { Muista tämä!!! Muuten käy huonosti!!!}
 Count := 0;          { Defaulteissa luvatut arvot:     }
 Alignment := taRightJustify;
 Color := clAqua;
 ParentColor := False;
 Font.Height := -32;
 Font.Style := [fsBold];
 AutoSize := False;
end;
 

procedure TLaskuri.SetCount(const Value: integer); var diff : integer; begin diff := Value - Count; FCount := Value; inherited Caption := IntToStr(Count)+' '; { Välilyönti lop. on par.näk} if ( Assigned(OnChange) ) then OnChange(self,diff); end;
function TLaskuri.Inc(i:integer) : integer; begin Count := Count + i; Result := Count; end;
procedure Register; { Komponentit pitää rekisteröidä komponenttisivulle } begin RegisterComponents('Samples', [TLaskuri]); end; function TLaskuri.GetCaption: string; begin Result := Trim(inherited Caption); { Varo rekursiota!!! } end; procedure TLaskuri.SetCaption(const Value: string); begin Count := StrToIntDef(Trim(Value),0); end; end.
Kirjallisuutta
Becks, Ari: Delphi, Sovelluksentekijän opas, Suomen ATK-kustannus OY, 1996
Borland: Delphi manuals - Borland International Inc, 1996
Borland: Component Writer's Guide - Borland International Inc, 1996
Cantù, Marco : Mastering Delphi 6, SYBEX, 2001
Järvinen Jani, Piispa Juha: Delphi, Sovellusten Opas - Docendo 2000

Hakemisto