TILS125: (5 op): Yleistetyt lineaariset mallit 2

Kurssi on jatkoa kurssille Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja käsittelee yhden jatkuvan tai diskreetin vasteen mallittamista yleistetyn lineaarisen mallin kehikossa. Erityisesti tarkastellaan tavallista lineaarista regressiota, logistista regressiota ja Poisson-regressiota. Tällä kurssilla perustellaan 1. kurssin tuloksia ja käytäntäntöja teoreettisin tarkasteluin. Kurssilla harjoitellaan myös R:n käyttöä mallintamisessa, laskennassa ja grafiikassa.

Kurssin luentomonistetta jaetaan luennoilla.

Tämä on aineopintotason kurssi, jossa esitietona ovat todennäköisyyslaskennan kurssi, tilastollinen päättely 1 ja 2 sekä R-kurssi


Kirjallisuutta:

  • Krzanowski (1998). Introduction to Statistical Modelling. Oxford University Press.
  • Dobson, A.J. (2002). An Introduction to generalized Linear Models. 2nd edition. Chapman & Hall.
  • Freedman, D.A. (2005). Statistical Models: theory and Practice. Cambridge University Press.
  • Gelman, A. and Hill, J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge University Press

Datoja