TILS681 Parametrittomat ja robustit menetelmät (4 op):

Klassiset tilastotieteen keskiarvotyyppiset menetelmät ovat optimaalisia vain normaalijakaumaoletuksen vallitessa. Tällä kurssilla käsitellään niin sanottuja mediaanityyppisiä ja Hodges-Lehmann -tyyppisiä menetelmiä. Menetelmät tuottavat estimaatteja, jotka eivät ole herkkiä poikkeaville havainnoille (robusteja), ja testejä, jotka ovat jakaumasta riippumattomia (parametrittomia). Kurssin tutustutaan kahden tai useamman käsittelyn vaikutusten vertailuun liittyviin menetelmiin sekä robusteihin regressiomenetelmiin. Aikataulun salliessa käsitellään myös parametrisia regressiomenetelmiä. Menetelmien käyttöä ja ominaisuuksien tutkimista harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Esitietoja: R-kurssi, Todennäköisyyslaskenta, Tilastollinen päättely 1 ja 2.


Kirjallisuutta:

  • Hettmansperger, T.P. and McKean, J.W. (1998). Robust Nonparametric Statistical Methods, Wiley.
  • Lehmann, E.L. (1998). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks, Prentice-Hall.
  • Oja, H. (2010). Multivariate Nonparametric Methods With R: An Approach Based on Spatial Signs and Ranks, Sringer Verlag.
  • Härdle, W. (1990). Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press.