Z

Singular

Plural

Nominativ

z [tset], [tseta]

z:t [tsetat]

Akkusativ

z [tset], [tseta], z:n [tsetan]

z:t [tsetat]

Genitiv

z:n [tsetan]

z:jen [tsetojen], z:ain [tsetain]

Partitiv

z:aa [tseta:]

z:ja [tsetoja]

Essiv

z:na [tsetana]

z:ina [tsetoina]

Translativ

z:ksi [tsetaksi]

z:iksi [tsetoiksi]

Inessiv

z:ssa [tsetassa]

z:issa [tsetoissa]

Elativ

z:sta [tsetasta]

z:ista [tsetoista]

Illativ

z:aan [tseta:n]

z:ihin [tsetoihin]

Adessiv

z:lla [tsetalla]

z:illa [tsetoilla]

Ablativ

z:lta [tsetalta]

z:ilta [tsetoilta]

Allativ

z:lle [tsetalle]

z:ille [tsetoille]

Abessiv

z:tta [tsetatta]

z:itta [tsetoitta]

Komitativ

 

z:ineen [tsetoine:n]

Instruktiv

 

z:in [tsetoin]

Finnische Grammatik   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi