Till startsidan valitse kieli  choose language

 

 

Fjällgåsuppfödningen i Hämeenkoski

  

 


Beskrivning

Kontakt med gården

Pentti Alho
telefon / fax +358 3 7654727,
Mobil +358 440 654727
 

Motivering

Sedan 1995 har inga vilda fjällgäss hittats häckande i Finland. Syftet med fjällgåsuppfödningen i Hämeenkoski är att möjliggöra artens återupplivande genom utsättningar. Pä gården i Hämeenkoski lever cirka hundra fjällgäss, en fjärdedel av världens alla fjällgäss i hägn. Fjällgåsgården i Hämeenkoski är såtillvida unik i Finland, att det inte finns flera än enstaka par av fjällgäss annorstädes i vårt land. T.ex. har Högholmens djurpark bara fem individer, som sällan lyckas med häckningen.

Gårdens beskrivning

Fastigheten i Hämeenkoski ägs och bebos av Pentti och Kaija Alho. De tar hand om fjällgässen och ett antal andra fåglar, av vilka flera har kommit skadade till gården och inte förmår överleva i naturen. Inhägnaderna är helt övertäckta med nät, som fyller de krav som ställs för att bekämpa fågelinfluensan. Gässens vingar har aldrig amputerats. Amputation är förbjuden inom EU från och med år 2000.
 
 
Gårdens yta på ca. 5000 kvm indelas i den nya och den gamla delen samt området för skadade fåglar och ett lagerhus

Gåsuppfödningen

Paruppfödning i separata avdelningar på ca 40 kvm för varje par har visat sig vara den klart bästa uppfödningsmetoden för fjällgäss. I sina bås kan paren häcka i lugn och ro utan att störas av andra par eller av ungfåglar. De kan också observeras på bästa möjliga sätt, och fåglarnas släktförhållanden hålls klara. En uppföding med hundra fjällgäss kan anses vara stor; på en ännu större börjar fåglarna störa varandra kraftigt. Stressen kan delvis minskas genom att hålla andra fågelarter i samma flock med fjällgässen.

Gässen sköts året om av Pentti Alho. Att mata fåglarna samt att hålla gården ren och i skick kräver flera timmars dagligt arbete varierande med årstiden. Fjällgåsens Vänner rf. bistår vid speciella behov med arbetskraft.

Ekonomin

Ursprungligen var gården ett projekt av den finska staten via WWF. Det direkta stödet upphörde år 1998. Sedan dess har Pentti Alho fått sköta både fjällgässen ovh hela gården mest utan ersättning. (Under 2001-2004 finansierade dock EU gården.) Denna ohållbara situation fortsätter ännu i dag. I princip svarar Fjällgåsens Vänner rf. numera för gårdens ekonomi, men sedan 2004 har föreningen bara lyckats få i hop tillräckligt med medel för de dagliga utgifterna och inte kunnit ersätta Pentti Alho för hans insatser. Däremot har flera tusen timmars arbete utförts av föreningens frivilliga.

Föreningen vill belöna alla som bidragit med en gåva motsvarande minst 200 euro. Som belöning delas ut fjällgåstavlor, målade och donerade till föreningen av konstnärerna Auvo Taivalvuo, Kari Eischer, Pekka Saikko, Tom Björklund, Erik van Ommen och Dag Petterson. Bilderna har tryckts i en begränsad, numererad upplaga och signerats.

Försäljningen av T-skjortor och College- bluser är ingen inkomstkälla, men annars roligt. Konstnär Niilo Kallio har bidragit med bilderna på skjortorna. Bilderna kan beskådas i vårt fotoalbum.

Under vissa perioder har den finska statsmakten och EU understött gården, men numera den är den helt beroende av medlemsavgifter och donationer, framför allt det värdefulla stöd, som den får av privata personer och företag, vilka har donerat bl. a. byggmaterial och foder. Vi tackar er alla hjärtligt; se Föreningens webbsida.

 


Viltgårdens historia

 

Grundandet

Gården i Hämeenkoski grundades av WWF vid 1980-talets slut, när det hade blivit uppenbart, att den äldre gården på Karlsö inte hade tillräcklig produktionskapacitet för det statliga fjällgåsprojektets (1984-1998) behov.

Gässen

De första 18 fåglarna kom till gården på hösten 1989 från Karlsö dit deras föräldrar hade förts från Öster-Malma där Svenska Jägareförbundet har sin fjällgåsuppfödning. Följande höst kom fyra ungfåglar till samma väg. Senare har nyanskaffningar gjorts från gårdar i Danmark, Tyskland och Sverige. Gässen härstammar ursprungligen från västra delen av Rysslalnd.

Uppfödningen

De första gässlingarna kläcktes våren 1991. Föräldrarna var ett 2 årigt par. Ursprungligen bedrevs uppfödningen i en stor flock, men det visade sig vara dåligt för att de häckande paren stördes av både varandra och de fåglar som inte häckade. Häckbås började byggas 1994. Sedan ders tillkomst har uppfödningen lyckats allt bättre, och år 2002 blev rekordmånga (43) ungfåglar flygga. Beståndet växte relativt kraftigt och uppnådde ett maximum av 133 fjällgäss. Men i december 2005 drabbades Finlands fjällgäss av en förödande olycka då ett oerhört kraftigt oväder ledde till att en stor del av anläggningarna slets sönder och nästan hälften av gässen hamnade ute i snödrivorna där de flesta omkom. Skadan förvärrades av att de fåglar som hade förlorat sin partner inte häckade 2006. På våren 2007 fanns 75 fjällgäss kvar, men skadorna på anläggningarna har reparerats och i maj var häckningen i gång i alla bås.

Genetiska undersökningar

År 1998 publicerades en undersökning som hävdade, att en stor del av fjällgässen i finska och svenska hägn skulle vara hybrider mellan fjällgås och blässgås. Senare har det visat sig, att så inte är fallet.
 
Under åren 2001 och 2002 blev den genetiska bakgrunden hos fjällgässen i Hämeenkoski utredd i en gentisk kontroll, som innebar en inspektion av både mitokondrialt och nukleärt DNA. Resultaten möjliggjorde att återuppta utsättningarna, som hade varit på time-out efter den första genundersökningen.

Med ett stort tyskt forskningsprojekt år 2006 blev det klarlagt hur felen i de första undersökningrna hade uppstått. De nya rönen bevisade också, att fjällgässen i europeiska hägn har en mycket tillfredsställande genetisk variation. Efter vissa ommöbleringar, i praktiken uttagning av vissa individer och byte av fåglar mellan de olika uppfödningsställena i Europa, kommer vi att ha bästa tänkbara stam för vidare utsättningar. Både forskningsresultaten och Wetlands Internationals syn på dem finns på internet-sidan http://www.piskulkaconf.tk/ .

Byggandet fortsätter. En kronologi

Alla arbeten på viltgården i Hämeenkoski syftar till att förbättra fjällgässens livsvillkor och produktionen av ungfåglar. För bilder, klicka här: fotoalbum.


< kahanpaa@maths.jyu.fi> updated May 22. 2007
 

<!-------------- LASKURI -------------------------------------------------><script language="JavaScript" src="/~kahanpaa/counter/counter.js"></script><!-------------- LASKURI ------------------------------------------------->