Edellinen sivu
Back
 

 

METSÄSTYSLAKI:

 

Metsästyslaki tosin ei koske kijuhanhea, mutta on taustatietona tarpeen:

 

Riistaeläimiä ovat metsästyslain (ilmeisesti 5 §) mukaan linnuista:

kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa,

heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo,

isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana,

lehtokurppa ja sepelkyyhky.

 

Näistä säädetään seuraavaa: Metsästyslaki 28.6.1993/615 42 §

 

Vierasperäisen eläimen maahantuonti ja luontoon laskeminen

 

Vierasperäisten lintu- tai nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten

riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman maa- ja

metsätalousministeriön lupaa on kielletty. Lupahakemuksesta on pyydettävä

ympäristöministeriön lausunto. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä aiheutuu

merkittävää haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan

antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja luontoon laskeminen on

suoritettava. (17.12.1993/1268)

 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan

eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

 

Perustelut eduskunnalle:

 

Lain 42 §:n mukaan uusien vierasperäisten riistalajien maahantuonti tai luontoon

laskeminen ilman maa- ja metsätalousministeriön lupaa on kielletty. Kun

riistaeläinlajit on lain 5 §:ssä lueteltu, jää käsite vierasperäisistä riistalajeista

epäselväksi. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kielto koskee

vierasperäisiä lintu- tai nisäkäslajeja. Vastaava haitta kuin vierasperäisistä

eläinlajeista saattaa luonnonvaraiselle eläimistölle olla myös vierasperäisistä

eläinkannoista, jotka mahdollisesti heikentävät omia kantoja. Hankkeita tällaisten

kantojen maahantuomiseksi on jatkuvasti vireillä. Tämän estämiseksi kielto

maahantuonnista ja luontoon laskemisesta ehdotetaan laajennettavaksi myös

vierasperäisiä riistaeläinkantoja koskevaksi.

 

 

 

LUONNONSUOJELULAKI:

 

Muista (kuin riista-) lajeista säädetään luonnonsuojelulaissa. Metsästyslain kohta koskee soveltuvin osin niitäkin, sillä:

 

Eliölajien suojelu

 

37 §

 

Soveltamisala

 

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan Suomessa luonnonvaraisina esiintyviin

eläin- ja kasvilajeihin lukuun ottamatta metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja

riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kaloja.

Tästä poiketen 44 §:n ja 49 §:n soveltamisalasta säädetään mainituissa pykälissä.

(30.5.1997/492)

 

Mitä tässä luvussa säädetään lajista, on vastaavasti sovellettava alalajiin, rotuun, kantaan ja muotoon.

 

Mitä tässä luvussa säädetään kasveista ja kasvilajeista, on vastaavasti

sovellettava sieniin ja sienilajeihin.

 

 

38 §

 

Eläinlajien rauhoittaminen

 

Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja.

 

Jos jonkin nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumattoman eläinlajin olemassaolo käy

uhatuksi tai rauhoittaminen muusta syystä osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan

tällainen laji asetuksella rauhoittaa koko maassa tai jossakin osassa maata.

 

Metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettujen eläinlajien rauhoittamisesta säädetään

metsästyslaissa. Vierasperäiseen nisäkäs- ja lintulajiin kuuluvien yksilöiden

maahantuonnista ja luontoon päästämisestä säädetään metsästyslaissa,

eläintautilaissa (55/80) ja eläinsuojelulaissa (247/96).

 

43 §

 

    Vierasperäisten lajien leviämisen rajoittaminen

 

Vierasperäistä eläinlajia, (Tai alalajia tai kantaa! ks 37 pykälä)  josta ei säädetä metsästyslaissa tai kalastuslaissa, ei saa päästää luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta.

 

Kasvilajia, jolla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa, ei saa istuttaa

tai kylvää pihapiirin, pellon tai rakennetun taikka muutoin erityiseen käyttöön otetun

alueen ulkopuolelle eikä luonnonvesistöihin, jos on aihetta epäillä, että siitä voi

syntyä pysyvä kanta. Tämä ei kuitenkaan koske puiden istuttamista tai kylvämistä

metsätaloudellisessa tarkoituksessa.

 

Jos vierasperäisen eläin- tai kasvilajin tiedetään leviävän luontoon helposti ja on

perusteltua aihetta epäillä, että se voi muodostua terveydelle haitalliseksi tai

maamme alkuperäisen lajiston kannalta vahingolliseksi, ympäristöministeriö voi

antaa lajin leviämisen rajoittamiseksi tarpeellisia määräyksiä. Eläintautien

torjumisessa noudatetaan eläintautilain säännöksiä.

 

44 § (30.5.1997/492)

 

Uhanalaisten lajien kansainvälinen kauppa

 

Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa

sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 tarkoitettujen

eläin- ja kasvilajien yksilöiden, niiden osien tai johdannaisten maahantuonnista,

maastaviennistä, jälleenviennistä ja kauttakuljetuksesta sekä niiden kaupasta,

tarjoamisesta kaupaksi, hallussapidosta kaupallisessa tarkoituksessa, julkisesta

näytteillepanosta kaupallisessa tarkoituksessa ja kuljetuksesta myytäväksi on

voimassa, mitä mainitussa asetuksessa säädetään.

 

    Ympäristöministeriö on 1 momentissa tarkoitetussa Euroopan yhteisön

asetuksessa tarkoitettu hallintoviranomainen. Lupien ja todistusten myöntämistä

koskevissa asioissa mainitussa asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen

viranomainen on kuitenkin Suomen ympäristökeskus. Helsingin yliopiston

Luonnontieteellinen keskusmuseo on mainitussa asetuksessa tarkoitettu

tieteellinen viranomainen.

 

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 1 momentissa

tarkoitetun Euroopan yhteisön asetuksen täytäntöönpanemisesta. Ministeriö voi

antaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle mainitun asetuksen täytäntöönpanoon

liittyviä asiantuntijatehtäviä.

 

Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että maahantuonnissa, maastaviennissä,

jälleenviennissä ja kauttakuljetuksessa noudatetaan Euroopan yhteisön asetuksia.

 

44 a § (30.5.1997/492)

 

    Hyväksytyt rajanylityspaikat

 

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavat

sekä Suomesta kolmansiin maihin vietävät 44 §:n 1 momentissa tarkoitetussa

Euroopan yhteisön asetuksessa tarkoitetut eläimet ja kasvit, niiden osat ja

johdannaiset on tuotava maahan ja vietävä maasta hyväksyttyjen

rajanylityspaikkojen kautta, jollei asetuksella toisin säädetä. Tulliviranomaisten on

ohjattava mainitussa Euroopan yhteisön asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöt,

niiden osat ja johdannaiset tullivalvonnassa hyväksytylle rajanylityspaikalle.

 

Asetuksella annetaan Euroopan yhteisön oikeusjärjestyksen edellyttämät

tarkemmat määräykset hyväksytyistä rajanylityspaikoista.

 

45 §

 

    Rauhoitettujen lajien kauppa

 

Muihin kuin 44 §:ssä tarkoitettuihin lajeihin kuuluvan rauhoitetun eläin- tai kasvilajin

yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja

vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi ilman alueellisen

ympäristökeskuksen lupaa on kielletty.

 

46 §

 

   Uhanalaiset lajit

 

Asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sellainen luonnonvarainen eliölaji,

jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut.

 

47 §

 

Erityisesti suojeltavat lajit

 

Asetuksella voidaan säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen

eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa

laadittava ohjelma erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi.

 

Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai

heikentäminen on kielletty.

 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun alueellinen

ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin

esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.

Kielto annetaan julkipanon jälkeen ja siitä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla

siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään. Päätös on

voimassa mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin

päätä.

 

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan suojelun lakkauttamisesta on

vastaavasti voimassa, mitä 30 §:n 3 momentissa säädetään suojeltuun

luontotyyppiin kuuluvan alueen suojelun lakkauttamisesta.

 

48 §

 

Poikkeukset rauhoitussäännöksistä

 

Mitä 39 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa säädetään, ei estä alueen käyttämistä maa-

ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen

tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta

tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman

merkittäviä lisäkustannuksia.

 

Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa 39, 42 ja 47 §:ssä

säädetyistä rauhoitussäännöksistä, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Jos

hakemus koskee koko maata, poikkeuksen myöntää ympäristöministeriö.

Poikkeusta koskevaan päätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.

 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske 49 §:ssä tarkoitettuja eläin- ja

kasvilajeja.

 

49 §

 

  Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset

 

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden

selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja

heikentäminen on kielletty.

 

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin, lukuun ottamatta

metsästyslain 5 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä, ja

liitteessä IV (b) tarkoitettuihin kasvilajeihin kuuluvan yksilön, sen osan tai

johdannaisen hallussapito, kuljetus, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen

myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty. Sama koskee lintudirektiivin artiklassa 1

tarkoitettuja lintuja sanotun direktiivin artiklasta 6(2) ja (3) johtuvin poikkeuksin.

 

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa

tämän pykälän 1 momentin kiellosta sekä 2 momentissa tarkoitettujen eläin- ja

kasvilajien osalta 39 §:n ja 42 §:n 2 momentin kielloista luontodirektiivin artiklassa

16 (1) mainituilla perusteilla. Vastaavasti lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen

lintujen osalta voidaan myöntää poikkeus sanotun direktiivin artiklassa 9 mainituilla

perusteilla.

 

Suomen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen tämän

pykälän 2 momentin kiellosta direktiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla.

Vastaavasti lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voidaan

myöntää poikkeus sanotun direktiivin artiklassa 9 mainituilla perusteilla.