Math­Check: mik­si ja mi­tä?
16.4.2019

Antti Valmari

1. Joh­dan­to

Opis­ke­li­joi­den enem­mis­tön ky­ky ma­te­maat­tis-loo­gi­seen ajat­te­luun on va­jon­nut us­ko­mat­to­man alas.

Op­pi­mi­nen vaa­tii riit­tä­vän ajan käyt­tä­mis­tä opis­ke­le­mi­seen.

Useim­mat opis­ke­li­jat ei­vät osaa opis­kel­la ma­te­maat­ti­sia asioi­ta te­hok­kaas­ti oma­toi­mi­ses­ti.

Rat­kai­su­eh­do­tus: oh­jel­ma, jo­ka tar­kas­taa lo­pul­li­sen vas­tauk­sen (ja kir­jaa pis­teet)

Ta­voit­tee­ni: oh­jel­ma, jo­ka

2. Esi­merk­ke­jä Math­Checkin tar­kas­tus­ta­vois­ta

Sie­ven­tä­mi­nen

Esi­tä `2 /(sin 2x)` yk­sin­ker­tai­sem­mas­sa muo­dos­sa.

Help­poa?! Sie­ven­ne­tään osoit­ta­jan ja ni­mit­tä­jän yh­tei­nen te­ki­jä 2 pois 🙃
tai

Mi­ten käy tri­viaa­lil­la vas­tauk­sel­la 2 / sin 2x?

Va­ka­vam­pi yri­tys:

tai

Yh­tä­löt

Rat­kai­se `|log h^3| = log h + 4`.


tai

Rat­kai­se `xi = 2+sqrt(xi)`.


tai

Et­si ne yh­tä­lön `cos omega = 0` juu­ret, jot­ka ovat vä­lil­lä `0 <= omega < pi`.


tai

Lau­se­ke­puut

A parse tree

Kir­joi­ta lau­se­ke, jo­ka tuot­taa ku­vas­sa ole­van lau­se­ke­puun.


tai
A parse tree

Kir­joi­ta lau­se­ke, jo­ka tuot­taa ku­vas­sa ole­van lau­se­ke­puun.


tai

Si­joi­ta `x`:n pai­kal­le `pi/2 + omega t` funk­tioon `sin^2 x + e^x`.

tai

Yh­teys­riip­pu­mat­to­mat kie­li­opit

Mää­rit­te­le if-lau­se, jos­sa on pa­kol­li­nen then-osa ja va­paa­eh­toi­nen else-osa.

Sa­nat if, then ja else pi­tää erot­taa muus­ta täs­mäl­leen yh­del­lä vä­li­lyön­nil­lä, pait­si ai­van alus­sa ja ai­van lo­pus­sa. Osa vas­tauk­ses­ta on an­net­tu val­mii­na. On vai­keaa (ken­ties mah­do­ton­ta) löy­tää täl­le kie­li­op­pi, jo­ka ei ole mo­ni­se­lit­tei­nen, mut­ta voit to­ki yrit­tää.

Kiel­lä mo­ni­se­lit­tei­syys


tai

Il­mauk­sel­le voi pyy­tää jä­sen­nys­puun.

tai

Tau­lu­kot pre­di­kaat­ti­lo­gii­kal­la

Kir­joi­ta kaa­va, jo­ka sa­noo, et­tä tau­lu­kon `A[1...n]` si­säl­tö on pa­lind­ro­mi.


tai

Kir­joi­ta kaa­va, jo­ka sa­noo, et­tä tau­lu­kon `B[0...n]` en­sim­mäi­nen al­kio on suu­rem­pi kuin vii­mei­nen al­kio.


tai

Kir­joi­ta ly­hyt kaa­va, jo­ka sa­noo, et­tä tau­lu­kon `T[0...k-1]` jo­kai­nen al­kio on jo­tain `T[0...k-1]`:n al­kio­ta pie­nem­pi.

tai

Muu­ta

Pro­po­si­tio­lo­giik­ka

Mo­du­laa­ri­nen arit­me­tiik­ka pre­di­kaat­ti­lo­gii­kal­la

3. Ko­ke­muk­sia

Ter­hi Kaa­ra­kan te­ke­mä ope­tus­koe

En­sin opis­ke­li­jat las­ki­vat 10 har­joi­tus­teh­tä­vää käyt­täen jo­ko Math­Checkiä tai Wolfram Alphaa. Sit­ten he osal­lis­tui­vat ko­kee­seen, jon­ka mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 16.

käyttöaika< 1 tunti ≥ 1 tunti
`n`ka `n`ka
Wolfram Alpha19 7,2318,2
MathCheck26 7,1309,7

Sil­loin Math­Checkin pa­laut­tees­sa ei vie­lä ol­lut käy­riä.

Yh­teys­riip­pu­mat­to­mat kie­li­opit syk­sy 2018

Ky­sees­sä oli Math­Check-teh­tä­vä kurs­sil­la, jol­la mel­kein kaik­ki muut teh­tä­vät oli­vat pe­rin­tei­siä.

Opis­ke­li­jat vas­ta­si­vat de­mo­ti­lai­suu­des­sa 18-koh­tai­seen likert-lo­mak­kee­seen.

Poi­min­to­ja:

Mui­ta omia ha­vain­to­ja

Teh­tä­vän ra­ken­ta­mi­nen vep­pi­si­vuk­si saa opis­ke­li­jat te­ke­mään pal­jon enem­män töi­tä.

Teh­tä­vän ra­ken­ta­mi­nen vep­pi­si­vuk­si, jos­sa on teks­tiä ja ky­sy­myk­siä mah­dol­lis­taa ison päät­te­lyn lä­pi­käyn­nin.

To­del­la ke­vyel­lä tek­nii­kal­la voi­daan mah­dol­lis­taa oma­toi­mi­nen miet­ti­mi­nen ja pänt­tää­mi­nen.

Tar­kas­tel­laan en­sin ta­paus­ta `m <= n/2`. Sii­nä pä­tee `M < n/2`, kos­ka (mie­ti ku­kin vä­li­vai­he en­sin it­se ja sit­ten kat­so opet­ta­jan se­li­tys)

`M``=``M` on `m`:n ar­vol­le ri­vin 4 lo­pus­sa an­net­tu ni­mi. Ri­vien 2 ja 4 an­sios­ta `m`:n ar­vo ri­vin 4 lo­pus­sa on `n mod m`.`n mod m``<`Ja­ko­yh­tä­lön mu­kaan `0 <= I mod J < |J|`. Nyt `I`:n pai­kal­la on `n` ja `J`:n pai­kal­la on `m`.`|m|``=`Luon­nol­li­set lu­vut ovat 0, 1, 2, …, jo­ten ne kaik­ki ovat po­si­tii­vi­sia tai nol­la. Sik­si jo­kai­sel­le luon­nol­li­sel­le lu­vul­le `l` pä­tee `|l|=l`. Kun aloi­tim­me SYT-al­go­rit­min kä­sit­te­lyn, ra­joi­tim­me `n`:n ja `m`:n luon­nol­li­siin lu­kui­hin.`m``<=`Sa­noim­me tä­män pom­pu­lan alus­sa, et­tä täs­sä pom­pu­las­sa pu­hum­me vain niis­tä ti­lan­teis­ta, jois­sa `m <= n/2` pä­tee. `n/2`.

Käyt­tö­liit­ty­mäs­tä tu­li al­kuun va­li­tuk­sia, mut­ta pie­net muu­tok­set sai­vat ne lop­pu­maan mel­kein ko­ko­naan.

Hy­vin pal­jon on kiin­ni opet­ta­jan mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta kek­siä teh­tä­viä ja teh­tä­vä­sar­jo­ja.

4. Muu­ta

Math­Check ei kir­jaa pis­tei­tä.