KOULUTUS TANDEM-LIITIMELLÄ

 

 

 

Riippuliitokoulutus tandem-liitimellä

 

 

Vesa Lappalainen

 


Sisällysluettelo

1      Esipuhe. 4

2      Vaiheet ja vaikeudet 5

2.1       Koulutuksen eteneminen. 5

2.1.1        Esittelylento. 5

2.1.2        Maakoulutus. 5

2.1.3        Lentokoulutus. 5

2.1.4        Juoksuharjoitukset ja liitimen maakäsittely. 5

2.1.5        Hinaajaharjoittelu. 5

2.1.6        Muiden tarkkailu. 5

2.1.7        Rukkashinaukset 6

2.1.8        Yksinlennot 6

2.1.9        Edistyminen pilotiksi 6

2.1.10      SP 2. 6

2.1.11      SP3. 6

2.1.12      SP 4. 6

2.1.13      SP 5. 6

2.2       Vaikeudet 7

2.2.1        Hinauskorkeus. 7

2.2.2        Aika ja 'hukkareissut' 7

2.2.3        Opettajien määrä. 7

2.2.4        Lentämisen ongelmakohdat 7

3      Maakoulutus. 9

3.1       Liitimen rakenne ja kokoaminen. 9

3.1.1        Asento tuuleen nähden. 9

3.1.2        Kolmio. 9

3.1.3        Kääntäminen. 9

3.1.4        Siipien levitys. 9

3.1.5        Latat 9

3.1.6        Syöksynoikaisijat 9

3.1.7        Siiven kiristys. 10

3.1.8        Nokkavaijerin kiinnittäminen. 10

3.1.9        Alalatat 10

3.1.10      TARKASTUS. 10

3.1.11      Valjaiden kiinnitys. 10

3.2       Lentoasennon opettaminen. 10

3.2.1        Valjaiden ja kypärän pukemien. 10

3.2.2        Jalat kapulalle. 10

3.2.3        Pelastusvarjo. 10

3.3       Ohjaustekniikka. 11

3.3.1        Sopivan leveä ote. 11

3.3.2        Rento, kyynärpäät alhaalla. 11

3.3.3        Oikea lentonopeus. 11

3.3.4        Nopeuden lisäys. 11

3.3.5        Nopeuden vähentäminen. 11

3.3.6        Kallistus. 12

3.3.7        Kaarto. 12

3.3.8        Kylmäharjoittelu. 13

3.3.9        Lähtöasento. 13

3.3.10      Laskuasento. 13

3.3.11      Juoksuharjoitus. 13

4      Lentoharjoitukset 14

4.1       Suunnittelu. 14

4.2       Laskukierros. 14

4.2.1        Myötätuuliosa. 14

4.2.2        Perusosa. 15

4.2.3        Finaali 15

4.3       Lento-ohjelma. 15

4.3.1        Lento 1. 16

4.3.2        Lennot 2-4. 16

4.3.3        Lennot 5-6. 17

4.3.4        Lennot 7-8. 17

4.3.5        Lennot 9-10. 17

5      Juoksuharjoittelut 18

6      Yksinlennot 18

6.1       Rukkashinaukset 18

6.1.1        Rukkashinaus 1. 19

6.1.2        Rukkashinaus 2. 19

6.1.3        Rukkashinaus 3-4. 19

6.2       Ensimmäiset korkeat hinaukset 19

 

 


1         Esipuhe

 

Kaikkien ilmailulajien koulutus on kulkenut seuraavat vaiheet:

1. opiskelu ominpäin -> paljon onnettomuuksia

2. opiskelu opettajan valvomana -> vähemmän onnetto­muuksia

3. opettaja ja oppilas lentävät yhdessä -> turvallinen koulutus

 

Riippuliidossa ollaan tällä hetkellä vaiheissa 2 ja 3.  Opettajan ja oppilaan yhtäaikai­nen lentäminen antaa opet­tajalla huomattavasti paremmat mahdollisuudet seurata oppilaan edistymistä.  Lisäksi missään vaiheessa ei joudu­ta riskitilanteeseen.  Hätätilassa opettaja voi aina korjata oppilaan tekemän virheen.

 

Tandem-koulutuksen etuna on turvallisuuden lisäksi sauma­ton soveltuminen muuhun riippuliitotoimintaan.  Koululen­toja voidaan suorittaa muiden harjoituslentojen lomassa.  Ei pidä väheksyä myöskään sitä, että tandem-liitimellä oppilas saadaan heti ensimmäisestä lennosta alkaen tottu­maan korkeuteen.  Usein yksipaikkaiskoulu­tuksessa tulee vaihe, jolloin oppilas joutuu ensimmäisen kerran yksin korkealle.  Tällöin ehkä vasta pitkän koulutuksen jälkeen selviääkin, ettei oppilaasta ole lentämään vaadituissa korkeuksissa tai ainakin korkeus ensimmäisellä kerralla aiheuttaa tarpeetonta lentosuoritusta haittaavaa jännitys­tä.

 

Riippuliidon Safe Pro on suunniteltu asteittain etenevään koulutukseen.  Tandem-len­to soveltuu hyvin Safe Pro-ohjel­maan.  Joidenkin askelten järjestys vain hieman muuttuu.

 

Seuraava ohje on tarkoitettu sekä oppilaalle että opetta­jalle ja kirjoittamani perustuu omiin kokemuksiini tandem-kouluttajana 270 lennolla vuosina 1986-1990

 

 

Uuden oppilaan on syytä tutustua ohjeeseen jo ennen len­topaikalle tuloa.  Näin hän osaa esittää opettajalle oikeita kysymyksiä ja pitää huolen siitä, että hän myös saa tietoa kaikista tarvittavista asioista.

 

 

Palokassa 12.1.1991 parikymmen asteisen pakkasen pureskel­lessa lentämisen välkkyessä vain haaveena mielessä

 

Vesa Lappalainen

 


2         Vaiheet ja vaikeudet

2.1      Koulutuksen eteneminen

2.1.1      Esittelylento

Tandem-koulutus voidaan aloittaa antamalla oppilaalle esittelylento.  Tätä sulateltu­aan oppilas voi päättää onko hänestä riippuliitäjäksi

 

Esittelylento ei välttämättä vaadi paljoakaan esitietoja tai taitoja oppilaalta.  Lähtö-,  len­to- ja laskuasennon sekä juoksun harjoittelu riittää.

 

Kaksoislaukaisussa aiheutuvasta tärähdyksestä on hyvä huomauttaa oppilaalle etukäteen.

2.1.2      Maakoulutus

Maakoulutuksessa selvitetään liitimen rakenne, ohjausoppia sekä erilaiset asennot.  Myös laukaisulaitteen käyttö sekä pelastusvarjon käytön periaatteet opetetaan.

2.1.3      Lentokoulutus

Lentokoulutus sisältää keskimäärin 10-12 lentoa opettajan kanssa.  Yhtenä lentopäi­vänä voidaan lentää 1-4 lentoa.  Oppiminen vaatii sulattelua ja kaikkia lentoja ei kannata ahmia samalle päivälle.  Aluksi opetellaan suora lento sekä loivat kaarrokset ja lopulta oppilaan voidaankin jo antaa tehdä koko lentosuoritus opettajan koskemat­ta aina irrotuksesta laskun lopputyöntöön saakka.  Tätä täytyykin pitää vaatimukse­na ensimmäiselle yksinlennolle. 

 

Opettajan on kiinnitettävä huomiota enemmän oppilaan edistymiseen kuin pelkkään lentojen lukumäärään.

 

Alkuvaiheessa suositeltava varustus on hyvä vaatetus ja OMA, SOPIVA KYPÄRÄ.

2.1.4      Juoksuharjoitukset ja liitimen maakäsittely

Juoksuharjoituksissa opetellaan liitimen maakäsittely.  Suurimman vaaratilanteet hinausstartissa syntyvät huonon maakäsittelyn seurauksena!

 

Harjoituksia tehdään aina lentoharjoitusten välillä.

2.1.5      Hinaajaharjoittelu

Lentopaikalla on usein kokeneita lentäjiä.  Oppilaan kannattaa heti alkuun opetella myös hinaamaan muita.  Kokenut lentäjä on hyvä uhri hinausharjoitteluun ja koke­nut hinaaja hyvä opettamaan hinausta.  On hyvä tapa, että lentopaikalla jokainen hinaisi päivän aikana vähintään yhtä monta hinausta kuin itsekin lentää.  Näin ei tarvitse tapella siitä kuka hinaa.

2.1.6      Muiden tarkkailu

Oppilaan kannattaa käyttää osa 'vapaa-ajastaan' muiden lentäjien huolelliseen tarkkailuun.  Ovatko startit tur­vallisen näköisiä. Onko turhia otteenvaihtoja.  Miten lentäjät lähestyvät laskupaikkaa.  Onko liitimen käsittely jouhevaa laskua lähestyttä­essä vai heiluuko pilotti lai­dalta toisella.  Missä vaiheessa siirrytään ohjaamaan alaputkilta pystyputkille jne.  Kannattaa aina kuvitella olevansa itse suorittamassa kutakin vaihetta.  Mitä, milloin, miksi?

2.1.7      Rukkashinaukset

Matalilla rukkashinauksilla oppilaalle opetetaan startti ja lasku sekä hinausnarun tarkka seuraaminen.  Tämä vaihe vaatii yleensä 4-5 onnistunutta suoritusta.  Käytän­nössä yhteensä noin kilometrin verran hinausta.

2.1.8      Yksinlennot

Matalahinausten jälkeen koittaakin sitten lentäjän uran jännittävin vaihe: Ensimmäi­set yksinlennot!

 

On luonnollista, että ensimmäiset korkeat hinaukset jän­nittävät aina.  Kuitenkin oppilas on jo tottunut korkeu­teen aikaisemmin ja hinauskin tuli tutuksi matala­hinauk­sissa. 

 

Lisäksi opettaja antaa ohjeita radiopuhelimeen, joten kaikki menee varmasti hyvin!  Yksinlentovaiheeseen ei päästetä, ellei oppilas ole tähän kypsä.  Kuitenkin kaikki tuntemukset on syytä ilmaista opettajalle.  Ylimääräisiä häiritseviä tekijöitä ei lentämisessä saa olla.  Etenkään ei ensimmäisellä kerralla!

 

Mikäli pystyt pitämään liitimen nokan aina tarvittaessa vastatuuleen, selviät ensilen­nosta.  Hinaus on helppo jos osaa lentää suoraan.  Samoin lasku.  Kaikki muuhan on jo sinulle tandem-lennoilta tuttua!

2.1.9      Edistyminen pilotiksi

Nyt alkaakin riippuliidon antoisin vaihe.  Kullakin yksin­lennolla tulee lisää varmuut­ta ja noin 5 yksinlennon jälkeen radiopuhelin voidaan unohtaa.

2.1.10 SP 2

20 yksinlennon jälkeen oppilaalle voidaan myöntää (mikäli lentosääntö­tentti on suoritettu) SP 2 -lentolupa.

 

SP 2 lentoluvan omistava lentäjä voi lentää nimetyn tark­kailijan läsnäollessa.

2.1.11 SP3

Noin 40-50 yksinlennon jälkeen voidaan vaihtaa yksikankai­nen alkeisliidin suoritus­kykyisempään 2 kankaiseen har­joitteluliitimeen.

 

90 yksinlennon ja 5 lentotunnin jälkeen oppilas onkin jo valmis pilotti ja hänelle myönnetään SP 3-lentolupa.  Nyt hän on oikeutettu omatoimiseen lentämiseen.

2.1.12 SP 4

Kokemuksen karttuessa päästään kokeilemaan nostossa lentä­mistäkin ja kun kassassa on 20 lentotuntia, joista 2 tuntia on saatu korkeintaan kolmella termiikkilen­nolla, korotetaan lentolupa SP 4:ksi.

 

Yleensä tämän vaiheen aikana tulee ajankohtaiseksi omien varusteiden hankkiminen, muttei tämä ole mitenkään välttä­mätöntä.

2.1.13 SP 5

Lopulta koittaa matkalentojen aika.  Kun vähintään 15 kilometrin matkalentoja on kertynyt 3 kappaletta ja lento­tunteja 40, ollaankin jo riippuliitäjän 'mustassa vyössä', SP 5 lentoluvassa.  Oppilasta on tullut jo kilpailija opettajalleen.  Voidaan osallistua opettajakurssille, kilpailuihin ja lentää lähes kaikissa ulkomaa­laisissa lentopaikoissa.

 

SP 5 vaiheeseen pääseminen kestää koulutuksen aloittami­sesta yhdestä vuodesta eteenpäin.  Kaikki eivät tätä tasoa saavuta koskaan!

 

See you in the cloud base.

 

2.2      Vaikeudet

2.2.1      Hinauskorkeus

Suurimman esteen riippuliitokoulutukselle asettavat lento­paik­kamme.  Tandem-koulutuksessa olisi suotavaa n.2-5 metriä sekunnis­sa puhaltava vastatuuli.  45 astetta sivus­ta puhaltava tuuli  voidaan yleensä vielä sietää, mutta tuulen kääntyessä ylöspäin mentäessä oikealla, saattaa ylätuuli olla riittämätön kunnollisen hinauskor­keuden saavuttamiseen.

 

Yksipaikkaisella liitimellä tulisi saavuttaa n. 400 metrin kor­keus, jotta tandemilla saataisiin jotenkin riittävä 300 metrin hinauskorkeus.

 

Toisaalta tuuli ei saa olla liian kova, eikä ilma etenkään kovin turbulenttinen.

 

Talvi hyvine jäineen ja vapaavalintaisine hinaussuuntineen on otollisinta aikaa tandem-koulutukselle.

2.2.2      Aika ja 'hukkareissut'

Rajoitettujen lentomahdollisuuksien takia saattaa koulutus venyä, mikäli oppilas ei pysty käyttämään kaikkia mahdol­lisia lentopäiviä hyväkseen.  Käytännössä tämä vaatii sitä, että paikalla ollaan kyttäämässä lähes jokaisena mahdollisena lentopäivä­nä.  Hukka­reissuja saattaa tulla neljä viidestä.

 

Se joka tämän kestää, voi joskus olla valmis SP 5 lentäjä!

2.2.3      Opettajien määrä

Tandem-lentämisessä ilma-aluksen päällikkönä opettaja on vastuus­sa myös oppilaas­taan.  Tämä asettaa opettajalle tavallista lentä­jää huomattavasti suuremmat vaatimuk­set.  Nippanappa startit ja onnistunut lasku silloin tällöin ei riitä.  Kaiken tulee onnistua AINA!

 

Näin ollen maamme ei vielä olekaan pullollaan tandem-opettajia.  Yksi opettaja pystyy lentämään noin kymmenen lentoa päivässä.

2.2.4      Lentämisen ongelmakohdat

2.2.4.1     Kaarron oikaisu

Vaikeimpia lentosuorituksia on kokemusten mukaan kaarron oikaisu ennalta määrät­tyyn suuntaa.  Liikkeenä tämä on elintärkeä finaali­kaarrossa.  Tällöin ei ole aikaa jäädä mutkittelemaan.

2.2.4.2     Suora lento

Toinen vaikea suoritus on suora lento!  Liidin lentää itsekseen suurinpiirtein oikealla nopeudella ja suoraan, kun siihen ei kosketa.  Oppilas kuitenkin usein kannatte­lee itseään ohjauskol­miosta ja tekee liitimestä näin ohjaamattoman lentolait­teen.  Opettajan on syytä tutkia oppilaan otteen rentous lennon aikana.  Tietty jännitys lihaksissa on ymmärrettävää, mutta putken liika puristami­nen ei.

 

Oppilas on opetettava havaitsemaan ajoissa, milloin lento­suunta on muuttumassa.  Tätä voidaan harjoitella jo hi­nauksen aikana opetta­jan ohjatessa ja oppilaan sanoessa milloin hänen mielestään tar­vittaisiin korjausliike.

 

Suoran lentoradan säilyttäminen on onnistuneen hinauksen ja laskun ehdoton edellytys.

 

Korjaukset pitää oppia tekemään refleksinä.  Yhtään vää­rään suun­taan tapahtunutta korjausta ei voida hyväksyä viimeisillä tandem-lennoilla!

2.2.4.3     Startti

Onnistuneella startilla päästään jo korkealle ennen tar­vetta ensimmäiseenkään ohjausliikkeeseen.  Tämän takia liitimen maa­käsittelyyn tulee suhtautua vakavasti.

2.2.4.4     Lasku

Siivet suorassa, nopeusreservi, loivennus ja oikein ajoi­tettu lopputyöntö.

2.2.4.5     Ennakkosuunnittelu

Lennettiinpä yksin tai oppilas opettajan kanssa, pitää lento olla suunniteltu etukäteen.  Kaartojen täsmällinen lukumäärä jätetään tietenkin ilmassa päätettäväksi, mutta kaartojen kulmat ja suurinpiirteiset paikat sekä suunnat päätetään jo lähdössä.  Erityisesti laskukierros on syytä suunnitella huollella etukäteen.

 

Ei liikaa viimehetken neuvoja

 

Ennakkosuunnittelulla ja valmistelulla varmistetaan, ettei viimehetkellä tarvitse enää läpikäydä koko kurssia.

 

Erityisesti ensimmäiselle yksinlennolle lähtevää vain turhaan hermostuttaa liiat neuvot.  Asioiden pitää olla etukäteen mietittyjä. 

 

Tarpeelliset neuvot lyhyesti ja yksinkertaisesti tyyliin:

 

Tämä on syytä muistaa myös muiden neuvojien.  Opettaja johtaa koulutusta ja muut avustavat, eivät sotke oppilaan keskittymistä.  Suunnitteluvaiheessa voidaan kuunnel­la muidenkin neuvoja!

3         Maakoulutus

Kun oppilas on päättänyt todella osallistua koulutukseen, aloitetaan (mahdollisen aikaisemman teoriaopiskelun jäl­keen) maakoulutuksella.

3.1      Liitimen rakenne ja kokoaminen

Liitimen rakenne voidaan opettaa helpoiten kasaamalla liidin yhdessä. 

3.1.1      Asento tuuleen nähden

Tärkeätä on liitimen oikea asettaminen tuuleen nähden.  Mahakasauksessa nokka tuuleen ja pystykasauksessa perä tuuleen.

 

3.1.2      Kolmio

Kolmiota kasatessa on syytä tarkistaa, ettei yksikään vaijeri kulje kolmion lävitse.  Samalla tarkistetaan etteivät vaijerit kierrä esimerkiksi köliputkeakaan.

3.1.3      Kääntäminen

Seuraavana on yleensä liitimen kääntäminen kolmio alas­päin.  Tässä on syytä todeta, ettei kolmiota päästetä aiheuttamaan kääntämisen aikana köliputkeen rasitusta.  Siipiputkista voi aiheutua tarpeetonta rasitusta nokkale­vyyn liidintä huolimattomasta käännettäessä.  Sidontalii­nat ja liidin pussi poistetaan yleensä vasta kääntämisen jälkeen. 

3.1.4      Siipien levitys

Maston pystytyksen jälkeen levitetään siivet.  Aina parem­pi, mikäli molemmat siivet voidaan levittää yhtäaikaa.  Erityisesti liidintä pakattaessa tämä on tärkeätä.

 

Siipiä ei levitetä aivan ääriasentoon, vaan purje jätetään sen verran löysälle että latat voidaan pujottaa paikalleen vaivatta.

3.1.5      Latat

Vastinlattojen keskinäinen muoto tarkistetaan.  Silloin tällöin lattoja tulee verrata lattakaavoihin.

 

Yleensä punaiset latat tulevat vasemmalle ja muut oikeal­le.

 

Lattojen pujottaminen aloitetaan pisimmästä latasta ja edetään kohti siivenkärkeä.  Mikäli latan pujottaminen vaatii voimaa, on lattataskut syytä tarkistaa ja mahdolli­sesti rasvata silikonilla.  Lattojen takaosan suoruus on syytä tarkistaa ennen latan työntämistä lattataskuun.

3.1.6      Syöksynoikaisijat

Syöksynoikaisijat kiinnitetään siiven kärkeen.  Myös syöksynoikaisuvaijereiden suoruus tarkistetaan.

 

Vielä kerran vaijereiden suoruus

 

Seuraavana on vuorossa kasaustavasta riippuen joko kolmion pystytys tai siiven kiristys.  Kummassakin tapauksessa tarkistetaan vaijereiden suoruus.  Engelsmanni tai jonkin putken ympäri kiertyminen ei ole hyväksi!

3.1.7      Siiven kiristys

Siiven kiristystä helpotetaan levittämällä ensin siivet aivan ääriasentoihinsa.  Tämän jälkeen kiinnitetään siiven kiristys ja mahdollinen varmistus.

3.1.8      Nokkavaijerin kiinnittäminen

Jälleen hieman liitimestä ja kasaustavasta riippuen nokka­vaijeri kiinnitetään joko tässä vaiheessa tai se on kiin­nitetty jo aikaisemmin.  Ennen kiinnitystä jälleen vaije­reiden suoruuden tarkistaminen.

3.1.9      Alalatat

Joissakin liidinmalleissa pujotetaan vielä lopuksi alala­tat ja siiven kärkilatta kiriste­tään.

3.1.10 TARKASTUS

Kasaamisen tärkeimpiä kohtia on liitimen tarkastus. 

3.1.11 Valjaiden kiinnitys

Kasaaminen täydennetään kiinnittämällä valjaat ja mittarit liitimeen.  Valjaiden korkeus tarkistetaan.  Oppilaan tulee roikkua hieman (3-5 cm) opettajaa alempana.  Lisäksi mikäli mahdollista on oppilas ripustettu hieman opettajan etupuolelle.

 

Karabiinien lukkojen tarkastus!

3.2      Lentoasennon opettaminen

3.2.1      Valjaiden ja kypärän pukemien

Oppilas opetetaan pujottautumaan valjaisiin.  Tarkistetaan jalkalenkit.  Lopuksi kypärä päähän.  Opetellaan liikku­maan liitimen kanssa vain valjaat kiinnitettyinä ja kypärä päässä.

 

Oppilaan on hyvä omistaa henkilökohtainen, oma, hyvin sopiva kypärä.  Liian löysä kypärä irtoaa mahdollisessa törmäyksessä!

3.2.2      Jalat kapulalle

Avustajan pitäessä nokasta kiinni, oppilas roikkuu rennos­ti valjaissa ja opettelee pujottamaan jalat kapulalle ja takaisin.  (Tämä vaihe samoin kuin muukin ohjausoppi voidaan opettaa myös tarkoitusta varten tehdyssä 'simu­laattorissa').  Vetoketjunkin sulkemisen ja avaamisen voi opetella, muttei vetoketjua yleensä käytetä lyhyillä tandem-len­noilla.

3.2.3      Pelastusvarjo

Pelastusvarjon periaatteellinen käyttö opetetaan: 

 

Tarvittaessa kuitenkin opettaja käyttää ensisijaisesti pelastusvarjoa.  Kahden varjon avaaminen saattaa vain pahentaa tilannetta.  Oppilaan varjoa käytetään opettajan varjon ollessa toimintakyvytön tai tietenkin yksinlennoil­la.

 

Mikäli liidin on ohjattavissa, kannattaa se aina lentää normaalisti alas.  Varjoa käytetään vain, mikäli liidin on vaurioitunut siten, ettei sillä voida suorittaa lasku­a.  Varjon kanssa laskeuduttaessa käden tai jalan katkeaminen on varsin mahdol­lista.

 

VARJOA EI KOSKAAN KÄYTETÄ MIKÄLI ALKAA PELOTTAA!!!  SE ON TODELLAKIN VAIN PELASTUSVARJO!

 

Varjon varsinainen heittäminen opetellaan pakkauskurssin yhteydessä.

3.3      Ohjaustekniikka

3.3.1      Sopivan leveä ote

Avustajan pidellessä edelleen liidintä nokasta tai köli­putkesta lentoasennossa, harjoitellaan lento-otetta.  Ote riittävän leveäksi, n. 20 cm hartioiden ulkopuolelle. 

3.3.2      Rento, kyynärpäät alhaalla

Otteen pitää olla rento, mutta tukeva (sanotaan että kuin pitäisi lintua kalulasta).  Kyynärpäät lasketaan alas ja niiden annetaan roikkua vapaana.  Yksi tyypillisim­mistä virheistä on ruveta kannattelemaan itseään alaputkesta.  Kyynärpäiden roikkuessa vapaana näin ei voi tehdä.

3.3.3      Oikea lentonopeus

Liidin on trimmattu lentämään oikeata lentonopeutta.  Oikean lentonopeuden pitämiseksi riittää siis kun ei tee mitään, eli antaa käsien olla lähes irti putkesta!

 

Riippuliitäjän nopeusmittarina on tuulen suhina.  Siksi opetellaan tunnistamaan normaalilennon suhinan voimakkuus.

 

Liitimen lentonopeudella ja maan vilistämisnopeudella ei ole mitään tekemistä keskenään!  Liidin lentää aina tyy­nessä ympäröivään ilmamassaan nähden.  Tämä ilmamassa saattaa liikkua maahan nähden.  Siis vastatuuleen lennet­täessä liitimen maanopeus on normaalia pienempi ja myötä­tuuleen lennettäessä normaalia suurempi.  Kovalla tuulella liidin saattaa maahan nähden pysyä paikallaan tai jopa liikkua takaperin vastatuuleen lennettäessä.  Tällöin ainoastaan nopeuden lisäys lisää maa­nopeutta!

 

Joka tapauksessa kädet löysänä asento on aina oikea lento­nopeus!

3.3.4      Nopeuden lisäys

Liidintähän ohjataan painopistettä siirtämällä.  Siirtäes­sään itseään eteenpäin (VETO, VAUHTIA), siirtyy koko laitteen painopiste eteenpäin, nokka laskee ja liitimen vauhti kiihtyy.

3.3.5      Nopeuden vähentäminen

Vastaavasti siirtämällä itseään taaksepäin (TYÖNTÖ, HIL­JENNÄ), hiljenee liitimen lentonopeus.

3.3.6      Kallistus

Liidintä kallistetaan siirtämällä paino sille puolelle, minne liidin halutaan kallistaa. (VASEN, OIKEA).  Huomat­tavaa, että koko vartalo siirtyy samalla.  Siis vartalon keskilinja on aina köliputken suuntainen.

3.3.7      Kaarto

Lentävän laitteen kääntäminen poikkeaa kaikista muista kulkuneuvoista.  Autohan tunnetusti lopettaa kääntymisen kun ratti käännetään suoraan.  Ratti suorassa auto kulkee suoraan!

 

Liidin sen sijaan säilyttää sille annetun asennon 'ratin' ollessa suorassa (eli ohjaajan keskellä kolmiota).

 

Siis kaartaminen liitimellä koostuu seuraavista vaiheista:

 

Kallistuksen poistoon saakka liidin jatkaa ohjaimet keski­tettynä samansuuruisen ympyrän kaaren lentämistä.

 

Nykyaikaisen liitimen ohjaamisesta kuitenkin karkeasti ottaen vain noin puolet on pelkää painopis­teen siirtämi­sestä johtuvaa.  Toinen puoli ohjausvoimista tulee aerody­naamisesti siiven muodon muuttuessa siipeä kallistettaes­sa:

 

Tätä aerodynaamista ohjausta voidaan aina tehostaa ylimää­räisellä nopeudella.  Siis kaiken kaikkiaan vaikkapa 180 asteen kaarto vasemmalle suoritettaisiin seuraavasti:

 

Kaarto koostuu siis kaarrosta vasemmalle ja kaarrosta oikealle (oikaisu)!

 

Liidin on aina myöhässä!

 

Kokemuksen mukana kaikki irralliset liikkeet sulautuvat yhdeksi kauniiksi ohjaus­liik­keeksi, joka oikein ajoitettu­na ei vaadi edes paljon voimaa.  Usein ulkopuolisen on vaikea edes havaita kokeneen lentäjän tekemiä ohjausliik­keitä.

 

Alussa hieman liioittelemme liikkeiden irrallisuutta, mutta yksinlennoilla on sitten enemmän aikaa hio lentotek­niikkaa.

3.3.8      Kylmäharjoittelu

Ohjaamista on hyvä opetella siten, että avustaja kiertää liitimen nokkaa sen mukaan, miten oppilas kääntää liidin­tä.  Tarkkaillaan koko vartalon siirtymistä ja otteen rentoutta.  Avustaja jatkaa kiertämistä kunnes kaarron vaatima oikaisu on tehty.

3.3.9      Lähtöasento

Kuvitellaan opettajan lentävän oppilaan oikealla puolella.  Lähtöasennossa oppilas menee aluksi koko kolmion takapuo­lelle.  Opettaja asettuu kolmion väliin liitimen nostoa­sentoon.  Oppilas nostaa valjaansa niin ylös, että jalka­lenkit hieman puristavat haaroja.  Vasemmalla kädellä oppilas mahansa yli valjaita puristaen ja paikallaan pitäen tarttuu opettajan valjaiden vasempaan kainalorei­kään.  Oikean kätensä oppilas asettaa oman valjaan evänsä ETUPUOLELTA opettajan valjaan ripustuskohdan alkuun al­haalta katsottuna.

 

Opettaja nostaa liitimen lähtöasentoon ja tunnustelee onko yhtään painoa oppilaan valjaissa.  Mikäli on, pitää oppi­laan saada valjaitaan ylemmäksi, muuten opettajalla ei ole täysi kontrolli liitimestä lähtöhetkellä.

3.3.10 Laskuasento

Liitimen päästyä ilmaan, voi oppilas vaikkapa irrottaa kätensä.  Itse vapaan lennon aikana oppilas on opettajan rinnalla ohjausasennossa.  Myös jalat nostetaan valjaiden sisään harjoitellulla tavalla.

 

Laskua varten oppilas ottaa saman asennon kuin lähdössä­kin.  Jalat pitää muistaa ottaa pois pussista.

 

Harjoitellaan muutaman kerran otteen irrottamista ja uudelleen ottamista.

3.3.11 Juoksuharjoitus

Lähdössä tapahtuvaa juoksua harjoitellaan kuvitellen narun kiristyvän.  Kun lähtö­käsky on annettu, kiristyy naru.  Pienen pingotuksen jälkeen lähdetään narun vetämän liik­keelle.  Oppilas juoksee opettajan vieressä, hieman taem­pana.  Oppilas ei missään nimessä saa heittäytyä kyytiin tai lopettaa juoksemista.  Juoksua jatketaan kunnes liidin on ilmassa (tai harjoituksessa kunnes opettaja käskee lopettaa).

 

Tehdään noin 3-6 lyhyttä juoksuharjoitusta.

 

Oppilaalle korostetaan otteen säilyttämistä lennon alku­vaiheen aikana.  Mikäli naru katkeaa lähdön alkuvaiheessa, pitää oppilaan olla heti valmiina laskuun.  Vaijerei­hin tai putkiin ei saa tarttua missään tapauksessa!

 

NYT OPPILAAN PITÄISI OLLA VALMIINA ENSIMMÄISELLE RIIPPU­LIIDIN­LENNOLLEEN!

4         Lentoharjoitukset

Jatkossa kuvataan lentoja numeroituina, mutta ohjelmaa voidaan tarvittaessa soveltaa ja tuulen mukaan vaihdella järjestystä.

4.1      Suunnittelu

Yksi lennon tärkeimmistä vaiheista on suunnittelu.  Nor­maali tandem-lento kestää noin 2-5 minuuttia, joten oppi­laalla ei useinkaan ole aikaa ajatella suoritusta suori­tuksen aikana.

 

Mikäli opettaja lentää oikealla, on oppilaalla esteetön näkyvyys vasemmalle.  Tällöin kannattaa, mikäli mahdollis­ta, suunnitella vasemmanpuoleinen laskukierros.  Aluksi vasemmat kaarrot ovat helpompia oppilaalle.  Laskukierrok­sen aloituspaikka ja käännepisteet sovitaan valmiiksi.  Samoin otteenvaihtokohdat.  Myös muut suorituk­set kuten sakkaukset yms. sovitaan etukäteen ja mietitään suorituk­sen toteuttaminen.

4.2      Laskukierros

Jokainen lento päättyy aina laskuun.  Hyvän laskun edelly­tys on oikein tehty laskukierros.  Vaikka opettaja ensim­mäisillä lennoilla lentääkin Laskukierroksen kokonaisuu­dessaan, selvitetään oppilaalle heti alusta pitäen lasku­kierroksen tarkoitus:

 

Laskukierroksen osat ovat:

4.2.1      Myötätuuliosa

Myötätuuliosan tarkoitus on lähestyä laskupaikkaa.  Lasku­kierrokseen liittymistä varten ohjataan laskupaikkaan nähden tuulen yläpuolelle.  Jos tehdään esim. vasem­manpuo­leinen kierros (kaarrot vasempaan), niin myötätuuliosa alkaa noin 100-200 m laskupaikasta tuulenpuoleiseen suun­taan ja 100-200 m laskupaikan vasemmalta puolelta (finaa­lin lentosuunnasta katsottuna).  Aloituskorkeutena tande­milla n. 130 metriä.

 

Myötätuuliosan aikana tarkistetaan laskupaikan kunto ja tuulen suunta.  Tuulen nopeus voidaan arvioida liitimen maanopeudesta. 

 

Myötätuuliosan lopussa lisätään hieman lentonopeutta, jotta mahdollisessa turbulens­sissa korjauksiin tarvittava nopeus olisi valmiina.

4.2.2      Perusosa

Perusosalle käännytään kun arvioidaan korkeuden varmasti vielä riittävän laskupai­kalle saakka ja n. 50-100 m pitem­mällekin.  Aloitetaan kääntyminen lisäämällä hieman no­peutta.  90 asteen kaarron aikana tätä nopeutta ei kuiten­kaan normaalin kaarron mukaan poisteta, vaan se jätetään reserviksi turbulensseja varten.

 

Perusosan lentosuunta on poikittain tuuleen nähden.  Tuulisortuman takia liitimen nokan suunta saattaa kuiten­kin olla jotakin aivan muuta, usein esim. 45 asetetta tuulensuuntaan nähden.  Tähän sortumankorjaukseen ei voi antaa mitään ohjetta, vaan se riippuu aina tilanteesta.  Tyynessä lentosuunta on 90 astetta hinaussuuntaan nähden.

 

Koko perusosan ajan tarkkaillaan korkeuden vähenemistä laskupaikkaan nähden.  Mikäli korkeutta vähenee liian nopeasti, oikaistaan suoraan laskupaikalle, mikäli kor­keutta on liikaa, ajetaan finaalin alku hieman 'pussille'.

 

Perusosan pituudella määrätään laskun osumakohta!

4.2.3      Finaali

Finaali eli loppuosa pyritään lentämään suoraan kohti vastatuulta.  Ylimääräistä korkeutta voidaan vielä hävit­tää ylinopeudella (tuulesta riippuen, muista liitimen polaari!).  Sopivalla korkeudella vaihdetaan ote alaput­kelta sivuputkille, jalat otetaan pussista ja noustaan pystyasentoon.  Otteenvaihto tehdään käsi kerrallaan siten, ettei liitimen lentosuunnassa tai nopeudessa tapah­du mitään muutosta (tämä on aluksi vaikea osa).

 

Nopeusreserviä pidetään edelleen turbulenssin varalta.  Noin 2-3 metrin korkeudessa aloitetaan varovainen loiven­nus, jolla lento muutetaan maan suuntaiseksi n. 0.5-1 metrin korkeuteen.  Nopeuden vähennettyä siten, että liidin melkein sakkaa, suorite­taan voimakas lopputyöntö kädet riittävän korkealle sivuputkilla.  Aloitettua loppu­työntöä ei saa enää vetää takaisin.

 

Vauhdin pysähdyttyä astutaan maahan tai otetaan muutama askel, mikäli vauhti ei täysin pysähtynyt.

4.3      Lento-ohjelma

Opettaja ohjaa hinauksen aikana kaikilla lennoilla.  Käytettävä hinausvoima on noin 120-130 kp, eli hieman yksipaikkaista suurempi.  Liitimessä on syytä käyttää pyöriä tai suksia varalta.  Kuitenkin juosten tehty lähtö ja jaloille tehty lasku opettaa oppilaan heti alustapitäen riippuliidon vaikeimpaan vaiheeseen.

 

Lähtöpaikalla varmistaudutaan siitä, että oppilas on henkisesti valmis lähtemään.  Otetaan ennalta harjoiteltu lähtöasento.  Tarkistetaan etteivät oppilaan valjaat haittaa liitimen nostamista.  Kysytään onko oppilas valmis ja mikäli on, annetaan lähtökäs­ky "VALMIS-AJA!".  Odote­taan narun kiristymistä, käsketään oppilaan valmistautua juoksemaan.  Pingotetaan narua hieman jaaa.. joustaaaaaan.

 

Hinauksen aikana oppilas jää huomattavan taakse opettajaan nähden, mutta oppilaan ei kannata tulla eteen, koska tällöin nousukulma huononisi.  Opettajan velvollisuus on ajaa alkumatka siten, että mahdollisesta narun katkeami­sesta selvitään suoraan eteenpäin tapahtuvalla laskulla.

 

Oppilaalta varmistetaan onko hän saanut jalkansa pussiin.  Tämän jälkeen voidaan hinausta käyttää vaikkapa maisemien esittelyyn.  Myöhemmillä lennoilla oppilaalle on hyvää harjoitusta miettiä hinauksen aikana milloin tarvitaan ohjausliikettä ja mihin suuntaan.  Jos oppilas alkaa huomata ohjausliikkeen tarpeen ennenkuin opettaja ehtii korjauksen tehdä, on oppilaassa selvää ainesta.

4.3.1      Lento 1

Ensimmäinen lento on lähinnä esittelylento.  Ennen lentoa sovitaan lennon ohjelma.  Oppilas tulee irrotuksen jälkeen opettajan rinnalla ja voi myötäilemällä tämän ohjausliik­keitä seurata miten liidintä ohjataan. 

 

Opettajan on koko lennon ajan pidettävä oppilas selvillä siitä mitä tapahtuu.  Esimerkiksi kaksoislaukaisun tekemi­nen säikäyttää helposti.

 

Oppilaalle pyritään esittelemään liitimen vakavuus lentä­mällä ilman käsiä, kaartoa tehtäessä kunkin liikkeen vaikutus ja kaarron jatkuminen ellei oikaisua suoriteta.  Myös sakkaus esitellään, mikäli korkeus riittää.  Lasku­kierroksen aloituspaikat osoitetaan ilmasta, samoin kuin muutenkin esitellään maisema, jossa koulutus tulee tapah­tumaan.  Laskukierroksen aikana selostetaan yksityiskoh­taisesti kukin vaihe ja ohjausliike.

 

1. lennolla oppilas kannattaa komentaa laskuasentoon myötätuuliosan puolessavälis­sä.

4.3.2      Lennot 2-4

Seuraavat lennot sisältävät perusharjoittelua.  Ohjelma voisi esim. 350 metrin hinauksesta olla seuraava:

 

Oppilaan roikkuessa hieman alempana saattavat hänen jal­kansa ottaa maahan ennen opettajan jalkoja eli jo loiven­nuksen aikana.  Usein oppilaat ovat vielä enemmän pystya­sennossa kuin opettaja.  Tästä ei kuitenkaan kannata huolestua.

 

Kunkin lennon jälkeen käydään lento uudelleen läpi.  Erityisesti virheelliset suorituk­set analysoidaan.  Seu­raavalla lennolla keskitytään nimenomaan virheiden korjaa­mi­seen.

 

Tyypillisiä virheitä:

4.3.3      Lennot 5-6

Mikäli sattuu kohtuullisen kova tuuli, voitaisiin ottaa seuraava kaarron oikaisuharjoi­tus (hinauskorkeus 450-700 m):

4.3.4      Lennot 7-8

Oppilas ajaa laskun, mikäli keli ei ole turbulenttinen:

4.3.5      Lennot 9-10

Tarkastuslentoja.  Oppilas suorittaa irrotuksen jälkeen ennalta sovitun lento-ohjel­man, jota opettaja muokkaa lennon aikana saadun hinauskorkeuden mukaan.

 

Opettaja ei saa puuttua lentoon.  Mikäli opettajan puuttu­mista tarvitaan (ehkä lopputyönnön avustamista lukuunotta­matta), jatketaan lentoja kunnes oppilas pärjää yksin.

 

Viimeinen tandem-lento pyritään saamaan samalle päivälle kuin rukkashinaukset ja ensimmäiset yksinlennot.

5         Juoksuharjoittelut

Oppilas käyttää osan  lentojen välisestä 'vapaa-ajastaan' muiden tarkkailuun ja hinaamiseen.

 

Loppu 'vapaa-ajasta' käytetään opettajan osoittaman yksipaikkaisen liitimen kanssa juoksemiseen.  Harjoituksia tehdään tandem-lentovuorojen väliaikoina.

 

Opetellaan oikea liitimen nostaminen: 

 

Seuraavaksi siirrytään juoksuharjoitteluun

 

Juoksuharjoittelussa ei oppilas saa edes yrittää päästä ilmaan.  Ensin on hallittava liidin maassa ja vasta sitten on mahdollista päästä turvallisesti ilmaan.

 

Avustajat voivat auttaa juoksuharjoittelua henkilövoimin hinaamalla n.10-20 metrin narulla.  Opettajan täytyy olla läsnä, mikäli tuulen voima on niin suuri, että on vaara nousta ilmaan.

 

Suorituksia jatketaan, kunnes liidin kulkee suoraan oikealla kulmalla.  Pysäytys lopputyönnönomaisesti.

 

Laitteiden, erityisesti hinauskytkimen toiminta harjoitellaan.

6         Yksinlennot

6.1       Rukkashinaukset

Rukkashinausten tarkoituksena on opettaa oppilaalle startti ja suora lento narun perässä.  Myös otteenvaihto sivuputkilta alaputkelle opetellaan.  Opettaja päästää narun irti ja oppilas tekee laskun jaloille.

 

Rukkashinaukset suoritetaan rauhallisessa kelissä viimeisen tandem-lennon jälkeen.

 

Ennen rukkashinausten aloittamista pitää juoksuharjoitukset olla suoritettuna.

 

Rukkashinauksessa narun pituus on 50-100 m ja opettaja pitää narua käsissään.  Opettaja säätää lentokorkeutta tarvittaessa luistattamalla naru käsistään.  Tämän takia narussa pitää olla riittävästi tyhjää.  Opettajalla täytyy olla puheyhteys hinaajaan (moottorikelkka tai farmarityyppinen auto).

 

Ohjelma voi olla vaikkapa seuraava:

6.1.1      Rukkashinaus 1

Tavoite:  Seurata tarkalleen hinauslinjalla:

6.1.2      Rukkashinaus 2

Tavoite: Otteenvaihto alaputkelle suuntaa menettämättä:

6.1.3      Rukkashinaus 3-4

Tavoite: Irrotus

 

Usein koko rukkashinauslennot saadaan suoritettua yhdellä lentokentän mittaisella hinauksella.  Laskun jälkeen jatketaan samasta paikasta.  Mikäli jokin osasuoritus ei onnistu, toistetaan sitä kunnes onnistuu.  Tarvittaessa lisätään tandem-lentoja.

6.2      Ensimmäiset korkeat hinaukset

Mikäli rukkashinaukset sujuvat moitteetta, on oppilas valmis yksinlentoihin.  Lentosuunnitelma käydään huolellisesti opettajan kanssa.  Liitimeen kiinnitetään radio. 

 

Kuitenkin oppilaan on oltava valmis tekemään omia ratkaisuja mikäli radio ei kuulu.  Tärkeintä on laskun suorittaminen vastatuuleen ja ettei kaartoja suoriteta liian matalalla.  Pitkästä laskusta selviää kantamisella.  Hiki säästää verta ja putkia sanoi Rotkon Pekka!

 

Vähintään kaksi ensimmäistä hinausta suoritetaan vain yhdellä narulla.  Ensimmäi­sissä hinauksissa ei narussa käytetä yhtään löysää.  Tällä vältetään liitimen nousemi­nen pystyyn heti startista.  Toisaalta vaarana on mahalleen meno juoksun aikana, mikäli heittäydytään kyytiin.  Pyörät tai sukset suojaavat tältä.

 

Viimehetken ohjeet supistetaan vain kaikkein tärkeimpiin. 

 

Radioyhteys hinaajan kanssa pitää varmistaa. Kutsut pitää olla selviä.  Mikäli lentäjälle sanotaan "Kalle anna kulmaa!", ei auto saa reagoida mitenkään.   Hinaa­jaksi kokenut henkilö.  Vetovoima alkeisliitimellä esim. 50-70 kp. 

 

Ilmatila ehdottomasti vapaa!

 

Opettaja ei saa radio-ohjeissaan sekoittaa oikeata ja vasenta.  Ohjeet aina oppilaan kannalta sanottuna.  Tätä helpottaa mikäli opettaja kääntyilee lennon aikana vastaa­vasti kuin oppilas liitimellä, eli nenänäyttämä on kummallakin kokoajan sama.

 

Räkänä taivaalle!

 

Hyvin menneiden yksinlentojen jälkeen ei saa innostua liikaa.  Seuraavan päivän turbulenttinen keli voi olla vielä oppilaalle liian vaarallinen!

 

Mutta tästä eteenpäin oppiminen onkin sitten vauhdikasta ja viikkojen tai kuukausien työ tulee palkituksi!