Pieni oliosanasto: englanti- suomi

Yläindeksillä C on merkitty niitä sanoja, jotka liittyvät lähinnä vain C++ - kieleen.

abstract class abstrakti luokka

abstract data type abstrakti tietotyyppi

aggregation koostaminen

aliasing moninimisyys

attribute attribuutti, jäsenmuuttuja

base classC kantaluokka

child class aliluokka, lapsiluokka, jälkeläinen

class luokka

class template luokkamalli

constant vakio

constructor konstruktori, rakentaja, muodostaja, alustaja

container säiliö, säilö, varasto

copy constructor kopiointikonstruktori, kopioija, kopiointimuodostaja

data memberC jäsenmuuttuja, tietokenttä, attribuutti

declaration esittely

default constructor oletuskonstruktori

default value oletusarvo

definition määrittely, (alustus)

destructor destruktori, hävittäjä, hajottaja, lopetusoperaatio

early binding aikainen sidonta

encapsulation kapselointi, kotelointi

exeption poikkeus

friendC ystävä

function templateC funktiomalli, - muotti

header fileC header- tiedosto, otsikkotiedosto

inheritance periytyminen

inline function inline- funktio

instance instanssi, ilmentymä, esiintymä

interface rajapinta, liittymä

late binding myöhäinen sidonta

member functionC jäsenfunktio, metodi

method metodi, jäsenfunktio

multiple inheritance moniperintä

object olio

overloading lisämäärittely, ylimäärittely, kuormitus (huono: ylikuormitus)

overriding korvaus, uudelleen määrittely, syrjäyttäminen

parent class yliluokka, isäluokka, vanhempi

pointer osoitin

polymorphism monimuotoisuus

private yksityinen

protected suojattu

prototype prototyyppi

public julkinen

pure virtualC puhdas virtuaalifunktio, avoin virtuaalioperaatio

reference viittaus, viite

scope näkyvyysalue

single inheritance yksiperintä, yksittäisperintä

static member- luokka(kohtainen) muuttuja/metodi

structureC tietue

subclass aliluokka, lapsiluokka, jälkeläinen

superclass yliluokka, isäluokka, vanhempi

template class generoitu luokka

template function generoitu funktio

type conversion tyyppimuunnos

virtual virtuaalinen, (väistyvä)

Ks. http://www.cs.helsinki.fi/~laine/oliosanasto