Ohjelmointi 1 / 2010

Demo 9 / 15.11

Tehtävät

V1.

Tee Ville-tehtävät: 5.11, 6.4, 6.5, 7.2

T1.

Katso Wikistä OhjOpetuksenTyopaja kohdasta ComTest kuinka ComTestiä käytetään. Kirjoita testit ja aja ne tehtävien 4 ja 5 aliohjelmiin. Myös 1-2 voi osittain testata (palauttaa­ko porras oikean pisteen).

1-2.

M: 8. Oliotietotyypit: Ota vanha Portaat -luokka ja muuta sitä niin, että seuraava pääoh­jelma toimi:
  public static void main(String[] args) {
    Window window = new Window();
    window.scale(0,-1,10,10);
    RPoint next = new RPoint(0,0);
    next = porras(window,next);
    next = porras(window,next);
    next = porras(window,next);
    next = porras(window,next);
    next = porras(window,next);
    next = new RPoint(next.getX()-1,next.getY());
    next = porrasAlas(window,next);
    next = porrasAlas(window,next);
    next = porrasAlas(window,next);
    next = porrasAlas(window,next);
    next = porrasAlas(window,next);
    window.showWindow();
  }
Vinkki: katso Graphics -kirjaston RPoint- ja Line -luokkien dokumentaatiota. Eli ideana on, että portaalle viedään parametrinä piste-olio kahden reaaliluvun sijaan. Kun porras piirtää itsensä, se palauttaa sen (uuden) pisteen., johon se päättyi. Näin seuraavan portaan piirtäminen on helppoa.

3.

M: 15. Toistorakenteet: Tee edellisiä käyttäen tarvittavat aliohjelmat, jotta seuraava pääoh­jelma toimii (jos n=5, tekisi juuri saman kuvan kuin edellinen pääohjelma):
  public static void main(String[] args) {
    int n = 50;
    Window window = new Window();
    window.scale(0,-1,2*n,n+10);
    RPoint next = new RPoint(0,0);
    next = portaat(window,next,n);
    next = new RPoint(next.getX()-1,next.getY());
    portaatAlas(window,next,n);
    window.showWindow();
  }

4.

M: 20. Dynaamiset tietorakenteet: Katso mallia: LaskeAKirjaimet.java. Tee mallia mukaellen aliohjelma, joka etsii listan pisimmän sanan. Pääohjelma tulostaa pisimmän sa­nan ja poistaa sitten listasta KAIKKI tämän sanan esiintymät.

5.

M: 20. Dynaamiset tietorakenteet: Kirjoita edelliseen kopioi(sanat,pituus) -ali­ohjelma, joka palauttaa uuden listan, johon on kopioitu kaikki ne listan sanat, joiden pituus on pituus.

6.

M: 20. Dynaamiset tietorakenteet , 22. Tiedostot: Kirjoita edellisen tehtävän aliohjelmaa hyväksi käyttäen ohjelma, joka ottaa pääohjelman argumentista tiedoston nimen ja sitten tu­lostaa tiedoston niin, että tulostetaan vain ne rivit, jotka ovat yhtä pitkiä kuin pisin rivi. Hel­potus: jos tiedostoa et saa muuten auki, niin ohjelman parametrinä saat antaa koko polun tie­dostolle.

7.

Konvoluutio: Konvoluutio on kahden matriisin vastinalkioiden tulon summa. Liuttamalla painomatriisia kuvan päällä ja laskemalla aina vastaavasta kohdasta konvoluutio, voidaan kuvalle tehdä useita yleisesti tarpeen olevia muunnoksia kuten reunaviivojen korostusta, terävöintiä tai pehmennystä. Esimerkillä
http://users.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohjelmointi1/2010/demot/vast/demo9/konvoluutio.html
voit kokeilla miten mikäkin matriisi vaikuttaa. Samalla voit kokeilla mitä vaikuttaa kuvien summaaminen tietyillä painoilla. Mallipohjassa Pystyviivat.java on vastaava komentorivipohjainen ohjelma, johon sinun pitäisi täydentää keskeneräinen muunna-aliohjelma valmiiksi.Jotta esimerkki toimii, pitää ohj1.jar:ista ottaa uusin versio joka osaa lukea kuvia myös netistä.

8.

Tee ohjelma joka soittaa oman nimesi. Ohjelma kysyy nimen ja sen jälkeen ”soittaa” jokaisen kirjaimen kohdalla jonkin nuotin, joka riippuu jollakin tavalla kirjaimen ASCII-koodista.
Kirjaimen ACII-koodin saat:  int koodi = kirjain;
Uuden nuotin voit lisätä: 
 List<Note> newNotes = new ArrayList<Note>();
 ...
  Note newnote = new Note(nuotinArvo, kesto, nopeus);
  newNotes.add(newnote);
 ...
 mp.play(kanava,newNotes);

GURU-tehtävät

G1-2.

Tee ohjelma, joka lukee kaikki komentoriviparametreissä annetut tiedostot, lajittelee tulok­sen ja poistaa kaikki samanlaisten rivien esiintymät. Samanlaisiksi tulkitaan rivit joissa on samat merkit isoista ja pienistä kirjaimista välittämättä. Lopuksi ohjelma tulostaa nuo rivit. Käyttötarkoitus voisi olla esimerkiksi sellainen, että on useita postilistoja joista halutaan koota yksi yhteinen, jossa kukin listalainen esiintyy vain yhden kerran. Koosta ohjelma riit­tävän pienistä paloista ja testaa ComTestillä kukin aliohjelma. Käytä mahdollisimman paljon valmiita listoja ja niihin liittyviä metodeja.

G3.

Kirjoita ComTest -testit tehtävään 6. Vinkkejä: main on kutsuttava funktio siinä missä muutkin funktiot. Sitten tutustu: VertaaTiedosto, Suuntaaja ja Suuntaaja.StringOutput -luokkiin.

G4-5.

Tee ohjelma, joka saa jostakin taulukon (tai käyttää vakiotaulukkoa), jossa on kokonaislukuja. Taulukossa sama luku voi esiintyä useasti. Kirjoita aliohjelma, joka saa tuon taulukon parametrinaan ja palauttaa taulukon, jossa on taulukon alkiot kukin vain yhden kerran järjestettynä niiden esiintymiskertojen määrän mukaan nousevaan järjestykseen.
taulukosta {1,2,3,34,34,2,1,34,1,1,1} palautetaan {3, 2, 34, 1}