Ohjelmointi 1 / 2010

Demo 7 / 1.11

Tämän kerran aiheena on 2-ulotteiset taulukot ja keskipisteet pistejoukossa. Tähän liittyy kuva pistejoukonkeskipisteet.png, jossa on arvottu tasoon joukko pisteitä ja laskettu pistejoukon painopiste (punainen piste), pistejoukon miidi (keskiarvoa lähin joukon alkio, vihreä ympyrä) sekä koordinaateittain laskettu miidi (sininen ympyrä). Voit tehdä nyt tehtävät 1-3 samaan luokkaan, koska ne liittyvät samaan tehtävään. Jos haluat tehdä tehtäviä eri tiedostoon esimerkiksi sen mukaan, että toiset piirtävät ja toiset vain laskevat (sekin järkevää), niin voit kutsua toisessa tiedostossa (vaikka Laskut.java olevaa metodia miidi toisesta tiedostosta seuraavasti:
double ym = Laskut.miidi(pisteet[1]);
Toinen tapa olisi laittaa alkuun staattinen import:
import static demo6.Lskut.miidi; // pitää olla paketissa demo6
...
double ym = miidi(pisteet[1]);

Tehtävät

V1.

Tee Ville-tehtävät: 5.5, 5.6, 5.8, 9.5, 9.6

T1.

Jos tarkistat vähintään kahden funktion toiminnan automaattisella testillä (ComTest ja/tai Junit, ks.Wikistä OhjOpetuksenTyopaja), saat merkitä yhden lisäpisteen.

1.

M: 14. Taulukot: Esitetään pisteet (eli lukuparit) 2-ulotteisessa taulukossa niin, että 1. rivissä (indeksi 0) on kaikki x-arvot ja 2. rivissä (indeksi 1) kaikki y-arvot. Tällöin i:n pisteen koordinaatit olisivat:
x = pisteet[0][i];
y = pisteet[1][i];
Piirrä itsellesi paperille kuva miltä taulukko näyttäisi (siis 2 riviä, paljon sarakkeita).
Tämä ei ole paras mahdollinen tapa esittää lukupareja, mutta tässä vaiheessa elämää kuitenkin käyttökelpoinen. Ongelmana on se, että tuollaisen taulukon jokaisen rivin ei tarvitse olla välttämättä yhtä pitkiä (saat vaatia ne yhtä pitkiksi omassa ratkaisussasi). Ota pohjaksi LuvutGraafisesti.java (muista että täällä oli x=i ja y=luvut[i], eli vähän pitää muuttaa) ja tee tarvittavat aliohjelmat, jotta seuraava koodi piirtää kuvan pistejoukonkeskipisteet.png mustat ympyrät:
  public static void main(String[] args) {
    int pisteita = 100;
    double min = 0;
    double max = 10;
    double r = (max-min)/100;

    double pisteet[][] = new double[2][];
    pisteet[0] = arvoLuvut(pisteita, min, max);
    pisteet[1] = arvoLuvut(pisteita, min, max);
    Window ikkuna = new Window(600,400);
    ikkuna.scale(min-1,min-1,max+1,max+1);
    ikkuna.add(new Axis(100,100,0));
    piirraKuva(ikkuna,pisteet,r); 
    ikkuna.showWindow();
  }
Vinkki: Demo6:ssa tehty suuri osa tarvittavista aliohjelmista: Keskiluku.java.

2.

M: 15. Toistorakenteet, 14. Taulukot: Kirjoita lahimmanPaikka(pisteet,x,y), joka etsii missä kohti pisteet -taulukkoa on pistettä (x,y) lähin piste ja palauttaa tämän indeksin (ennätystehtailussa nyt siis ylläpidetään voittajan sijasta voittajan paikkaa, eli indeksiä). Muista että kahden 2D-pisteen etäisyys on tehty demossa 6. Voit testata vaikka aineistolla:
 double[][] luvut = {
  {1,2,1,4 },
  {1,1,2,3 }
 };
 int l1 = lahimmanPaikka(luvut,0,0);   // 0;
 int l2 = lahimmanPaikka(luvut,10,10);  // 3;
 int l3 = lahimmanPaikka(luvut,2.1,2.1); // 1;

3.

Nyt sitten yhdistä kaikki edellä oleva tietämys niin, että lisäät tehtävän 1 pääohjelmaan loppuun vielä lauseet:
 double xk = keskiarvo(pisteet[0]); // Painopiste, x-keskiarvo
 double yk = keskiarvo(pisteet[1]); // y-keskiarvo

 int i = lahimmanPaikka(pisteet,xk,yk); // 2D-miidin paikka
 double xlahin = pisteet[0][i];
 double ylahin = pisteet[1][i]; 

 ikkuna.add(new Marker(xk,yk,r*1.4)).setColor(Color.RED);
 ikkuna.add(new Marker(xlahin,ylahin,r*1.2)).setColor(Color.GREEN);

 double xm = miidi(pisteet[0]); // Miidi x-pisteistä
 double ym = miidi(pisteet[1]); // Miidi y-pisteistä
 ikkuna.add(new Marker(xm,ym,r2)).setColor(Color.CYAN);

4.

M: 14.4 Moniulotteiset taulukot: Piirrä tekstitiedostoon (vaikka ConText-editorilla) kuva 3-ulotteisesta taulukosta mukaellen Ohj2:n luentomonisteen kuvaa. Piirrä samaan tiedostoon myös kuva 2-ulotteisesta merkkijonotaulukosta mukaellen monisteen 2-ulotteisen taulukon ja args-taulukon kuvaa. Vinkki: 14. luentovideon lopussa (ajassa 1:23:00) on näytetty miten ConTextia voi käyttää.

5.

M: 14.4 Moniulotteiset taulukot: Tee funktioaliohjelma, joka summaa yhteen kaksi matriisia vastinalkioittain. Funktio siis joutuu ensin luomaan oikeankokoisen tulosmatriisin. Mitä on syytä olettaa parametrimatriiseilta? Dokumentoi kommentteihin oletuksesi. Sitten funktio laskee tulosmatriisiin komponenteittain summan. Esimerkiksi:
  public static void main(String[] args) {
    double mat1[][] = {{1,2,3},{2,2,2},{4,2,3}};
    double mat2[][] = {{9,2,8},{1,2,5},{3,19,-3}};

    double mat3[][] = summaa(mat1,mat2);
    tulosta(mat3);
  }
tulostaisi (tulosta on tehty luentoesimerkistä Matriisit.javadouble -matriisille muokaten, muista että %d on kokonaislukuja varten ja %f reaalilukuja):
10,00 4,00 11,00 
 3,00 4,00 7,00 
 7,00 21,00 0,00 

6.

M: 15. Toistorakenteet: Tee funktioaliohjelma laskeKirjaimet(jono,kirjain), joka laskee merkkijonossa olevien valittujen kirjainten lukumäärän. Testaa pääohjelmalla jossa on kutsuja tyyliin (keksi lisää testejä):
System.out.printf("%d%n",laskeKirjaimet("kissa",'s'));
System.out.printf("%d%n",laskeKirjaimet("kissa",'k'));

7.

Katso esimerkistä: Bittikuvat miten Graphicislla piirretään kuva. Ota kuvaksi vaikka: vesa.jpg. Kuva talletetaan Eclipsessä samaan paikkaan missä projekti tehdään (eli src-hakemiston yläpuolelle). Tee ensin ohjelma mikä piirtää kuvan sellaisenaan. Sitten muuta sitä niin, että kuva piirretään harmaasävykuvana (kopioi aliohjelma convertGrayScale ja kutsu sitä ennen bittikuvan lisäämistä ikkunaan). Tämän jälkeen tee vastaava aliohjelma poistaPunainen joka muuttaa harmasävyksi kaikki ne pisteet, joissa punaista väriä on enemmän kuin 150. (ks: Graphics -dokumentaatio ja etsi Bitmap-kohdalta mm. funktioita joilla saat punaisen määrän)

8.

Ota vaikka esimerkki: Monimutkaisempikappale. Lisää ja toteuta tähän aliohjelma:
/**
 * Siirtää jokaista nuottia saman verran
 * @param mp soitin josta siirretään
 * @param siirto kuinka paljon siirretään
 * @param alkukanava mistä kanavasta siirto aloitetaan
 * @param loppukanava mihin kanavaan siirto lopetetaan
 */
public static void transponoi(BufferedMidiPlayer2 mp,int siirto,
               int alkukanava, int loppukanava) { 
Esimerkin kappaleessa alkukanava on 0 ja loppukanava (track) on 1. Kutsulla
 List<Note> notes = mp.getNotes(k);
saat yhden raidan kaikki nuotit. Vastaavasti saat käytyä kaikki nämä nuotit läpi silmukalla:
for ( Note n: notes ) {
Nuotti koostuu nuotin arvosta, kestosta ja siitä kuinka nopeasti ”kosketin” lyödään alas. Katso Music -dokumentaatiosta miten saat nuotin arvon ja muuta sitä pyydetyllä määrällä ja aseta arvo takaisin nuottiin Tee tämä jokaiselle nuotille. Kutsu trasponoi aliohjelmaa ennen soiton käynistämistä. Millä arvolla saat siirrettyä kokonaisen oktaavin?

B1.

M: 14.4 Moniulotteiset taulukot: Tee Java-ohjelma, jossa esittelet ja alustat 3-ulotteisen reaalilukutaulukon. Esittele ja alusta myös 2-ulotteinen merkkijonotaulukko. Tee kaksi tulosta -aliohjelmaa, joilla voit tulostaa em. taulukot.

GURU-tehtävät

G1-2.

PNS: Pienimmän neliösumman sovitus on eräs tapa laskea eräänlainen ”keskiluku”tai trendi aineistolle. Esimerkiksi meillä on havaintopisteitä, joiden periaatteessa pitäisi muodostaa ”suora”. Laskemalla PNS-suoran (y = a + bx) kertoimet a ja b voimme piirtää aineistoa parhaiten kuvaavan suoran. Katso http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.html kertoimien laskukaavat (12) ja (14) ja tee ohjelma, joka piirtää aineiston ja sitä kuvaavan PNS-suoran. Aineisto piirretään kuten tehtävässä 1, eli voit käyttää siellä olevaa piirtoaliohjelmaa itse aineiston piirtämiseen (tai edellisen kerran Guru-tehtävän vastausta). Esimerkki: pns.png.