TIEA381 Numeeriset menetelmät, syksy 2011

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi, vastaanotto).


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]
Laajuus
5 op
Taso
Tietotekniikan aineopintotasoinen kurssi. Pakollinen pääaineopiskelijoille laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdossa. Sopii hyvin myös fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille.
Kuvaus
Numeerisen matematiikan peruskäsitteitä, epälineaaristen yhtälöiden ratkaiseminen, lineaaristen yhtälöryhmien ja ominaisarvotehtävien ratkaiseminen, interpolointi ja approksimointi, integrointi ja derivointi, tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, nopeat Fourier-muunnokset.
Esitiedot
Matematiikan perusopinnot tai vastaavat tiedot, ohjelmointitaito Fortran 95/2003-, Matlab-, Java- tai C/C++-kielellä.

Luentomoniste
- Raino A. E. Mäkinen: Numeeriset menetelmät (2011) (pdf)
- Timo Männikkö: Nopeat Fourier-muunnokset (pdf)

Luennot
Tiistaisin klo 14.15-16 salissa Ag C233 ja torstaisin klo 10.15-12 salissa Ag C231. Ensimmäinen luento ti 6.9., viimeinen luento to 20.10., luentoja yhteensä 28 tuntia. Luentoaikataulu. Luentokalvot. Luentotallenteet.
Harjoitukset (demot)
Keskiviikkoisin ja torstaisin (kaksi ryhmää). Ensimmäiset demot viikolla 37, viimeiset demot viikolla 42, demoja yhteensä 12 tuntia. Demo/tentti-info. Demotehtävät.
Harjoitustyö
Harjoitusten ohjelmointitehtävät. Demo/tentti-info.
Tentit
Tentit informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä (pe klo 12.00-16.00 Agoran auditorioissa) 28.10.2011, 18.11.2011, 2.12.2011 ja 17.2.2012. Ilmoittautuminen Korpissa. Demo/tentti-info.

Lisämateriaalia
- Numeeriset menetelmät käytännössä (CSC) (pdf)
- Fortran 95/2003 (CSC) (pdf)
- MATLAB-opas (Helsingin yliopisto)
- G95: Fortran 95 -kääntäjä
- Octave: "Köyhän miehen Matlab"

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>