TIEA302 Tietotekniikan kandidaatintutkielma

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi, vastaanotto).


HUOM: Kandidaatintutkielman nykyinen kotisivu


[Korppi] [Arvosteluperusteet] [Julkaisu verkossa] [Kypsyysnäyte]
Laajuus
7 op
Taso
Tietotekniikan kandidaattiopintojen pakollinen opinnäytetyö.
Kuvaus
Kirjoitetaan itsenäisesti pienimuotoinen tieteellinen tutkielma.
Esitiedot
TIEA301 Tietotekniikan kandidaattiseminaari.

Aikataulu

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen aloitetaan kandidaattiseminaarissa. Suoritusmerkinnän seminaarista saa vasta kun tutkielma on edennyt riittävän pitkälle.

Tavoiteaikataulu kandidaatintutkielman valmistumiselle on puoli vuotta sen aloittamisesta. Aikaa voidaan jatkaa puolella vuodella, jos tutkielma on edistynyt riittävästi ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sen jälkeen tutkielman aihe voidaan merkitä vanhentuneeksi.

Jos aihe ehtii vanheta, voi joutua aloittamaan uuden tutkielman uudesta aiheesta. Pahimmassa tapauksessa voi joutua käymään myös kandidaattiseminaarin uudestaan.

Aihe

Kandidaatintutkielman aihe valitaan kandidaattiseminaarissa. Tutkielmalle määrätään ohjaaja, joka hyväksyy aiheen ja suunnitelman sen sisällöksi. Aiheesta tehdään tutkimussuunnitelma ja/tai seminaarityö, jonka pohjalta jatketaan tutkielman kirjoittamista.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kirjoitettava ajatellen lukijaa, jolla on perustiedot tietotekniikasta, mutta joka ei tunne ennestään varsinaista aihetta.

Kerää ensin tarvittava lähdekirjallisuus ja muu lähdemateriaali. Tutkielma ei saa perustua pelkästään WWW-sivustoihin, vaan mukana on oltava myös painettuna tai sähköisissä tietokannoissa julkaistuja kirjoja tai tieteellisiä artikkeleita.

Perehdy ensin huolellisesti lähdemateriaaliin. Rajaa sitten käsiteltävä aihe: Mieti, mitä asioita tutkielmassa pitää esittää ja miten yksityiskohtaisesti ne pitäisi käsitellä. Neuvottele tästä ohjaajasi kanssa.

Jaa asia sopivan pituisiin, loogisiin kokonaisuuksiin, ja suunnittele tämän pohjalta tutkielman sisällysluettelo. Ensimmäinen luku tulee olla johdanto, jossa kerrot lyhyesti ja selkeästi, mitä työssä käsitellään ja mitkä ovat sen tavoitteet. Viimeinen luku (ennen lähdeluetteloa) tulee olla lyhyt ja ytimekäs yhteenveto siitä, mitä työssä on saatu aikaan. Johdanto ja yhteenveto kannattaa kirjoittaa vasta sitten, kun työn muut osat ovat jo valmiina ja jolloin tutkielman lopullinen sisältö on selvillä.

Muoto

Kandidaatintutkielma on kirjoitettava aivan kuin olisi tarkoitus painattaa se. Ota malliksi parhaat oppikirjat. Käytä tarvittaessa taulukoita ja kuvia asioiden selventämiseksi.

Oikolue tutkielmasi huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota otsikointiin, lähdeviittauksiin ja matemaattisiin kaavoihin. Karsi kaikki kirjoitus- ja kielioppivirheet pois. Tarkista otsikoiden ja kaavojen numeroinnit sekä kaikkien viittausten oikeellisuus.

Tietotekniikan tutkielmat kirjoitetaan mieluiten LaTeX-ladontaohjelmistolla, käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua gradu2.cls-dokumenttiluokkaa. Kandidaatintutkielmia varten kyseisessä dokumenttiluokassa on optio shortthesis. (Halutessasi voit tehdä kandidaatintutkielman myös "pro gradu -tyylillä" eli ilman shortthesis-optiota.) Helpoiten pääset alkuun käyttämällä valmista tutkielmapohjaa.

Arvostelu

Kandidaatintutkielmat arvostellaan numeerisella asteikolla 0-5. Arvosteluperusteet.

Julkaisu

Hyväksytyt kandidaatintutkielmat julkaistaan yliopiston kirjaston JYX-julkaisuarkistossa. Ohjeet kirjaston sivuilla.

Kypsyysnäyte

Kandidaatintutkielman valmistuttua kirjoitetaan sen aihepiiristä kypsyysnäyte eli maturiteetti suomen (tai ruotsin) kielellä. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.


LaTeX-mallipohjia ja ohjeita
o LaTeX-kalvoja (pdf)
o LaTeX-informaatiota (txt)
o Tutkielmapohja (tex) - [kuvatiedosto: plotexample.eps]
o Lähdeviittaukset author-date-järjestelmässä (tex)
o Dokumenttiluokka gradu2.clsMiten puran tiedostot?
o LaTeX-luento (wmv): osa 1 (46 min, 31 MB) - osa 2 (39 min, 23 MB)

Apua kirjoittamiseen ja tiedonhakuun
 
Jyväskylän yliopisto
o Jyväskylän yliopiston kirjasto - Kirjasto kouluttaa
o Opinnäytteen julkaisu verkossa
o Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä (Jukka-Pekka Santanen)
o Lyhyt kirjoittamisopas teknisestä näkökulmasta (Petri Heinonen)
o Tutkielman aiheen määrittely (Jukka-Pekka Santanen) - [myös pdf:nä]
 
Muu maailma
o Iso suomen kielioppi (VISK) (Kotus)
o Kielijelppi (Helsingin yliopisto)
o Kirjoittajan ABC-kortti (Oulun yliopisto)
o Kirjoitelman laatiminen (Matti Mäkelä)
o Kirjoita asiaa. Arkisen asiakirjoittamisen opas (Jukka Korpela)
o Kielitoimisto/Kotus - Pilkkusäännöt
 
LaTeX
o Postilista Tutkielma-TeX
o Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2e:n käyttöön (Timo Hellgren)
o The Not So Short Introduction to LaTeX2e (Tobias Oetiker et al.)
o LaTeX Wikibook
o LaTeX project site
o CTAN: Comprehensive TeX Archive Network - Finnish mirror
o TeX Live for Unix/Linux
o MiKTeX for Windows
 
Editoreita LaTeXin seuraksi
o WinEdt Shell (Windows)
o WinShell for LaTeX (Windows)
o TeXnicCenter (Windows)
o Kile Integrated LaTeX Environment (Linux)
 
Artikkelitietokantoja yms.
o Google Scholar
o CiteSeer
o IEEE Xplore
o MathSciNet
o ACM: Association for Computing Machinery
o IFIP: International Federation for Information Processing
o SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics
o SpringerLink
o ScienceDirect
o EBSCO Research Databases

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>