[In English][Suomeksi]

TIEA304 Tietotekniikan harjoittelu

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi).


[Korppi] [Raportointi]
Laajuus
5-12 op
Taso
Tietotekniikan kandidaattiopintojen valinnainen opintojakso.
Kuvaus
Harjoittelu suoritetaan työskentelemällä tietotekniikkatehtävissä ja kirjoittamalla sen jälkeen harjoitteluraportti.
Ajoitus
Sopiva ajankohta harjoittelulle on, kun tietotekniikan kandidaattiopinnot ovat lähes valmiit. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen.

Työtehtävät

Harjoittelun voi suorittaa jossain yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, virastossa tai yhteisössä. Harjoitteluksi hyväksytyt työtehtävät ovat tyypillisesti olleet ohjelmansuunnittelua ja ohjelmointia, ohjelmistojen asennusta ja ylläpitoa, tai muita atk-tukitehtäviä. Tavanomaiset toimistotehtävät (kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskentaohjelmistojen käyttö tai WWW-sivujen päivittäminen) eivät riitä. Työtehtävien soveltuvuus tietotekniikan harjoitteluksi on aina varmistettava etukäteen.

Työpaikan hankinta

Harjoittelupaikkoja on ryhdyttävä etsimään hyvissä ajoin. Huomaa, että yliopisto tai sen tiedekunnat eivät normaalisti toimi työnvälittäjinä, vaan työpaikan saaminen on kiinni opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta.

Työn kesto ja opintopisteet

Opintopisteet riippuvat työn kestosta alla olevan taulukon mukaisesti. Työn kestoon lasketaan vain täydet työpäivät (jos työ kokopäiväistä) tai tehdyt työtunnit (jos työ osa-aikaista), ei esimerkiksi viikonloppuja tai muita vapaajaksoja. Yhteensä harjoittelusta voi saada enintään 12 op. Huomaa, että jos opintojakso TIEA304 on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, opintojakson laajuutta ei voi enää muuttaa, vaikka se olisi pienempi kuin maksimilaajuus.

KokopäiväinenOsa-aikainenOpintopisteet
33 päivää250 tuntia5 op
40 päivää300 tuntia6 op
47 päivää350 tuntia7 op
53 päivää400 tuntia8 op
60 päivää450 tuntia9 op
67 päivää500 tuntia10 op
73 päivää550 tuntia11 op
80 päivää600 tuntia12 op

Harjoittelun sisällyttäminen tutkintoihin

TIEA304 on aineopintotasoinen opintojakso, joten se sisällytetään pääsääntöisesti LuK-tutkintoon. Jos sinulla on jo LuK-tutkinto (tai muu alempi korkeakoulututkinto), et voi enää suorittaa opintojaksoa TIEA304. Jos sinulla on maisteriopintoihin soveltuvaa työkokemusta, FM-tutkintoon on mahdollista sisällyttää opintojakso TIES599 Tietotekniikan syventävä harjoittelu.


Raportointi

Harjoitteluraportti

Harjoittelun päätyttyä siitä kirjoitetaan vapaamuotoinen raportti. Raportoinnissa tärkeää ei ole se, mitä harjoittelun aikana on tehty, vaan se, mitä on opittu. Raportin ohjepituus on kaksi sivua ja siitä on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Harjoittelun suorittajan henkilö- ja yhteystiedot.
  • Työnantaja sekä harjoittelun aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Jos työsuhde on ollut osa-aikainen, myös selvitys viikottaisesta työajasta tai kokonaistuntimäärästä.
  • Lyhyt, yleisluonteinen kuvaus työtehtävistä. Tämä kohta ei ole raportin pääasia, joten ei kannata kirjoittaa liian yksityiskohtaista kuvausta. Myöskään liikesalaisuuksia ei ole syytä kertoa.
  • Arvio opintojen ja harjoittelun yhteensopivuudesta. Miten paljon suoritetuista tietotekniikan opinnoista oli hyötyä työtehtävissä? Oliko harjoittelu hyödyllinen tulevia opintoja ajatellen? Puuttuuko tietotekniikan opinnoista jotain oleellista?
  • Arvio omasta oppimisesta. Mitä osasit ennen harjoittelua? Mitä olet oppinut harjoittelun aikana? Mitkä ovat vahvuuksiasi? Minkälaisia kehittymistarpeita sinulla on? Miten viestintä- tai ryhmätyötaitosi ovat kehittyneet? Miten toimintatapasi (esimerkiksi järjestelmällisyys tai huolellisuus) ovat muuttuneet? Vaikuttaako harjoittelun suorittaminen tulevaisuudessa opiskelutapoihisi? Tämä on raportin tärkein osa!
  • Lyhyt arvio myös työnantajasta. Miten hyvin kyseinen työpaikka soveltuu tietotekniikan harjoittelupaikaksi?

Työtodistus

Lisäksi raporttiin liitetään kopio työnantajan allekirjoittamasta työtodistuksesta.


[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>