php.jpgJohdatus PHP-kieleen

Sisällysluettelo

JohdantoSyntaksiTietotyypitMuuttujatOperaattoritKontrollirakenteetTaulukotFunktiotLomakkeetTietokantaEvästeetSessiot

www.php.net

Operaattorit

Aritmeettiset operaattorit ylös

Aritmeettiset operaattorit toimivat aivan kuten Javassa. Poikkeuksena on muuttujien käyttäytyminen operaattoreiden yhteydessä. Javassa täytyy muistaa muuntaa muuttujat operaattorin vaatimaan tietotyyppiin. PHP taas tekee sen automaattisesti. Esimerkiksi merkkijonomuodossa olevia lukuja voi laskea yhteen välittämättä tietotyypin muunnoksista. PHP:ssä on kuitenkin oltava samalla varovainen tämän ominaisuuden kanssa. Tästä on esimerkki muuttujia käsittelevässä kappaleessa. Alla olevassa taulukossa on lueteltu PHP:n aritmeettiset operaattorit.

EsimerkkiSelitys
$a + $bYhteenlasku
$a - $bVähennyslasku
$a * $bKertolasku
$a / $bJakolasku
$a % $bJakojäännös

Merkkijonojen yhdistäminen ylös

Katenointi eli merkkijonojen yhdistäminen tapahtuu '.'-operaattorilla. Tietotyypin muunnos tapahtuu tarvittaessa automaattisesti. Esimerkiksi lukutyyppiset muuttujat voi yhdistää merkkijonoon yhdistämisoperaattorilla. Alla on esimerkki tästä.

<?php
 $a = 12;
 $b = 34.56
 echo "jono ".$a.$b; //Tulostaa: jono 1234.56
?>

Arvon asettaminen ylös

Myös muuttujan arvon asettamisessa toimii samat operaattorit kuin Javassa. alla on esimerkkejä näistä:

<?php
 $a = 1;
 $a += 2; //muuttujaan lisätään 2
 $a -= 3; //muuttujasta vähennetään 3
 $b = "Merkki"; //Lyhyt muoto toimii myös tässä
 $b .= "jono"; //$b:n arvo: "Merkkijono"
?>

Lisäys-/väehnnysoperaattorit ylös

Lisäysoperaattori (++) ja vähennysoperaattori (--) toimivat, kuten Javassa. Jos operaattori sijoitetaan muuttujan perään (esim. $a++), suoritetaan operaatio vasta suorituksessa olevan lausekkeen jälkeen. Jos operaattori sijoitetaan muuttujan edelle (esim. --$a). Alla on esimerkkejä tästä.

<?php
 $a = 1;
 echo $a++; //Tulostaa: 1
 echo $a; //Tulostaa 2
 echo --$a; //Tulostaa 1
?>

Loogiset operaattorit ylös

Alla olevassa taulukossa on lueteltu PHP:n loogiset operaattorit.

EsimerkkiSelitys
$a and $btosi, kun sekä $a että $b ovat tosia
$a && $bsama kuin edellä
$a or $btosi, kun vähintään toinen ($a tai $b) on tosi
$a || $bsama kuin edellä
$a xor $btosi, kun toinen ($a tai $b) on tosi, mutta ei molemmat
!$atosi, kun $a on epätosi

Vertailuoperaattorit ylös

PHP:n vertailuoperaattorit on lueteltu alla olevassa taulukossa. Ne ovat paria lisäystä lukuun ottamatta samat kuin Javassa.

EsimerkkiSelitys
$a == $b$a on yhtäsuuri kuin $b
$a === $b$a on yhtäsuuri ja samaa tietotyyppiä kuin $b
$a != $b$a on erisuuri kuin $b
$a <> $bsama kuin edellä
$a !== $b$a on erisuuri kuin $b tai eri tietotyyppiä
$a < $b$a on pienempi kuin $b
$a > $b$a on suurempi kuin $b
$a <= $b$a on pienempi tai yhtäsuuri kuin $b
$a >= $b$a on suurempi tai yhtäsuuri kuin $b

Taulukosta nähdään erona Javaan '===' ja '!==' operaattorit. Tavallisilla yhtäsuuruus-/erisuuruusoperaattoreilla voidaan vertailla toisiinsa esimerkiksi lukua merkkijonoa, joka sisältää luvun. Jos halutaan huomioida myös tietotyyppi, täytyy käyttää näitä '===' ja "!==" operaattoreita.

Huom! Aivan kuten Javassa, merkkijonoja ei saa vertailla toisiinsa vertailuoperaattoreilla. Merkkijonojen samankaltaisuus on tarkistettava strcmp()-funktiolla seuraavan esimerkin mukaisesti.

<?php
 if(strcmp($jono1, $jono2))
  echo '$a ja $b ovat yhtä suuret';
?>