Väitöskirja

Väitöskirjani:

"Ei elämääni lomia mahtunut" Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana

Etnologis-historiallisessa väitöskirjassani tutkin naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä, jota he tekivät 1940- ja 1950-luvuilla eli talvi- ja jatkosotien aikana ja jälleenrakennuskauden vuosina. Tutkin, miten ja millaista kuvaa menneisyydestä yksilöiden muistelukerronnassa rakennetaan.

Tutkimukseni tavoitteena on kuulla suomalaisten naisten omat äänet heidän kertoessaan työstään ja avata heidän muistelukerrontansa avulla uusi näkökulma 1940- ja 1950-lukujen työelämään. Tutkin, mitä naiset kertovat työstään vuosikymmeniä kokemusten jälkeen, millaisia merkityksiä naiset antavat tekemälleen palkkatyölle, työyhteisölle ja työympäristölle muistelukerronnassaan ja mitä työ merkitsi naisille.

Tarkastelen esimerkiksi sukupuolen näkymistä muistelukerronnassa, perheellisten naisten kokemuksia työn ja äitiyden yhdistämisestä sekä ruumiillisten työkokemusten muistelua.

Tutkimuksen kohteena ovat naisten kokemukset kaupungistuvan Suomen työpaikoista, kuten tehtaista, leipomoista, kaupoista, sairaaloista ja satamista. Muistelukerronta sisältää niitä kokemuksia ja odotuksia, joita naiset liittävät esimerkiksi työssäkäyntiinsä, työpaikkoihinsa ja asemaansa työyhteisössä, ja joihin 1940-1950-lukujen aika antaa kehykset.

Aineistossani suomalaiset naiset ovat työn tekijöitä, sodan kokijoita ja kokemusten kertojia. Tuon 1940- ja 1950-lukujen suurten kertomusten rinnalle naisten omia, pieniä kertomuksia heidän arjestaan ja elämästään, ja pohdin näiden suurten ja pienten kertomusten suhdetta.

Väitöskirjani muistitietotutkimusta: yhdistän etnologian ja historiantutkimuksen teoreettisia keskusteluja. Muistitietotutkimuksen lisäksi tutkimukseni liittyy työn historian, sukupuolihistorian ja sodan kokemushistorian tutkimuskenttiin.

Lähteenä käytin arkistoihin koottua muistitietoa. Käyttämästäni aineistosta löytyy lisää tietoa sivulta Arkistot ja aineistoni.

Kirjan julkaisi Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.