Tuulivoiman teknisen potentiaalin määrittäminen

2. ohjaus kurssilla FYSS481 Tuulienergia, kesä 2015

Contents

Vaihe 0. Valmistelut

 1. Luo työasemalle hakemisto c:\MyTemp\FYSS481\Ohjaus2
 2. Kopioi tehtävänannossa mainitut aineistot eli i) mittausten tulokset ja ii) tuuliturbiinien tekniset tiedot luomaasi hakemistoon
 3. Käynnistä MATLAB ja luo Editor-ikkunassa komennolla Ctrl-n uusi script-tiedosto, johon kokoamme ohjaukset aikana käytettävät koodin pätkät.

Vaihe 1. Tuuliturbiinin ominaisuudet

Aluksi määritellään valittujen tuuliturbiinien ominaisuudet:

ja lisäksi

Tehtävä 1.1. Hae valittujen tuuliturbiinien ominaisuudet annetuista teknisistä tiedoista ja tallenna ne alla oleviin muuttujiin.

% Tuuliturbiinien ominaisuudet: Bornay 6000
v0 = 3.5; % Cut-in speed
v1 = 12.0; % Rated speed
v2 = 14.0; % Cut-off speed
Pn = 6.0; % Rated or Nominal power
D = 4.0; % Rotor diameter
h1 = 9.0; % Hub height 1
h2 = 12.0; % Hub height 2

Vaihe 2. Tuuliturbiinin tehokäyrä

Justus et al. (1976) ovat esittäneet, että tuuliturbiinin tehokäyrää $P_{wec}(v)$ voidaan kuvata funktiolla

$$P_{wec}(v) = 0,\ \mbox{kun}\ v \le v_0$$

$$P_{wec}(v) = A + Bv + C v^2,\ \mbox{kun}\ v_0 < v \le v_1$$

$$P_{wec}(v) = P_r,\ \mbox{kun}\ v_1 < v \le v_2$$

$$P_{wec}(v) = 0,\ \mbox{kun}\ v > v_2$$

missä $v$ on tuulen nopeus roottorin navan korkeudella, $P_r$ tuuliturbiinin nimellisteho ja kertoimet $A$, $B$ ja $C$ saadaan ratkaisemalla ehtojen (1)-(3) muodostama lineaarinen yhtälöryhmä:

$$(1) \quad A + Bv_0 + C v_0^2 = 0$$

$$(2) \quad A + Bv_1 + C v_1^2 = P_r$$

$$(3) \quad A + Bv_c + C v_c^2 = P_r (v_c/v_1)^3$$

missä $v_c = (v_0 + v_1)/2$.

Tehtävä 2.1. Määrittele matriisiyhtälö $A x = y$ ja ratkaise vektorin $x = (A, B, C)^{T}$ alkioiden arvot.

A = zeros(3,3);
y = zeros(3,1);

vc = 0.5*(v0 + v1);
A = [1 v0 v0^2; 1 v1 v1^2; 1 vc vc^2]
y = [0 Pn Pn*(vc/v1)^3]'
x = A\y

A = x(1), B = x(2), C = x(3)
A =

  1.0000  3.5000  12.2500
  1.0000  12.0000 144.0000
  1.0000  7.7500  60.0625


y =

     0
  6.0000
  1.6163


x =

  0.7470
  -0.4815
  0.0766


A =

  0.7470


B =

  -0.4815


C =

  0.0766

Tehtävä 2.2. Määrittele tuuliturbiinin tehokäyrä käyttäen yllä annettua funktiota ja sille saatuja kertoimia.

u = 0:0.1:20;
Pwec = zeros(size(u));
Pwec(v0 < u & u <= v1) = A + B*u(v0 < u & u <= v1) + ...
  C*u(v0 < u & u <= v1).^2;
Pwec(v1 < u & u <= v2) = Pn;

Tehtävä 2.3 Piirrä tehokäyrän kuvaaja ja vertaa sitä teknisissä tiedoissa annettuu käyrään. Vastaako määritetty funktio riittävän hyvin todellista tehokäyrää? Miltä osin funktio ei vastaa todellista tehokäyrää?

figure(1)
plot(u,Pwec)
axis([0 20 0 10])
grid
xlabel('Tuulen nopeus napakorkeudella')
ylabel('Teho, kW')

Vaihe 3. Tuulimittausten tulosten käsittely

Sovitetaan Weibull jakauman tuulen nopeus havaintoihin kussakin tuulen suunnassa. Käytettävä aineisto on tallennettu otos07.mat tiedostoon ja ensimmäinen tehtäväsi on ladata aineisto MATLABiin ja tallentaan taulukot eri nimille.

load otos07;
v = WindSpeed;
d = WindDir;

Tehtävä 3.1 Määritä tuulen suunnan suhteelliset frekvenssit kun tuulen suunnan luokat ovat $0,1,2,\ldots,16$.

Id = 0:16;     % Luokat
fd = hist(d,Id);  % Frekvenssit
pd = fd/sum(fd)  % Suhteelliset frekvenssit
pd =

 Columns 1 through 7

  0.0449  0.0557  0.0540  0.0335  0.0480  0.0229  0.0202

 Columns 8 through 14

  0.0298  0.0439  0.0979  0.1510  0.1214  0.0801  0.0422

 Columns 15 through 17

  0.0243  0.0397  0.0906

Tehtävä 3.2 Piirrä histogrammi tuulen suunnan suhteellisista frekvensseistä.

figure(2)
bar(Id,pd)
xlabel('Tuulen suunta')
ylabel('Suhteellinen frekvenssi')

Tehtävä 3.3 Muunna tuulen suunnan suhteellinen frekvenssijakauma ajalliseksi frekvenssijakaumaksi kertomalla suhteelliset frekvenssit vuotuisella tuntimäärällä. Piirrä histogrammi tuulen suunnan ajallisesta frekvenssijakaumasta.

Td = pd*8760

figure(3)
bar(Id,Td)
xlabel('Tuulen suunta')
ylabel('Ajallinen frekvenssi, h')
Td =

  1.0e+03 *

 Columns 1 through 7

  0.3931  0.4883  0.4730  0.2932  0.4204  0.2002  0.1769

 Columns 8 through 14

  0.2608  0.3849  0.8577  1.3226  1.0631  0.7013  0.3699

 Columns 15 through 17

  0.2131  0.3479  0.7936

Tehtävä 3.4 Määritä tuulen nopeuden suhteelliset frekvenssit koko havaintoaineistolle, kun osavälien leveys on 0.25 m/s.

Iv = 0:0.25:20;  % Luokat
k = length(Iv); % Luokkien lukumäärä
fv = hist(v,Iv); % Frekvenssit
pv = fv/sum(fv)  % Suhteelliset frekvenssit
pv =

 Columns 1 through 7

  0.1111     0  0.1243     0  0.0964  0.0815     0

 Columns 8 through 14

  0.0874     0  0.0941     0  0.0872  0.0742     0

 Columns 15 through 21

  0.0607     0  0.0484     0  0.0369     0  0.0272

 Columns 22 through 28

     0  0.0195  0.0138     0  0.0097     0  0.0073

 Columns 29 through 35

     0  0.0053  0.0038     0  0.0030     0  0.0023

 Columns 36 through 42

     0  0.0018     0  0.0013  0.0009     0  0.0007

 Columns 43 through 49

     0  0.0004     0  0.0003  0.0002     0  0.0001

 Columns 50 through 56

     0  0.0001     0  0.0001     0  0.0001     0

 Columns 57 through 63

  0.0000  0.0000     0  0.0000     0  0.0000     0

 Columns 64 through 70

     0     0     0     0     0     0     0

 Columns 71 through 77

     0     0     0     0     0     0     0

 Columns 78 through 81

     0     0     0     0

Tehtävä 3.5 Piirrä histogrammi tuulen nopeuden suhteellisesta frekvenssijakaumasta.

figure(4)
bar(Iv,pv)
xlabel('Tuulen nopeus')
ylabel('Suhteellinen frekvenssi')

Vaihe 4. Weibull jakauman sovittaminen mittausten tuloksiin

Sovitetaan Weibull jakauma erikseen kultakin tuulen suunnalta tehtyjen mittausten tuloksiin. Suoritetaan sovitukset käyttäen MATLABin Weibull funktioita:

Tehtävä 4.1 Alla oleva koodi laskee Weibull jakauman parametrit erikseen kullekin tuulen suunnan sektorille. Hae Googlella hakusanoilla "mathworks matlab wblfit" funktion dokumentaatio ja selvitä mitä alla olevat koodinpätkät tekevät?

Huom. Sovituksessa otetaan huomioon anemometrin mittausalue, joka alkaa 1 m/s eli tätä pienemmät mittaustulokset sensuroidaan pois havainnoista.

c = zeros(1,16); % Taulukko skaalauskertoimille
cci = zeros(2,16);
k = zeros(1,16); % Taulukko muotokertoimille
kci = zeros(2,16);

figure(5)
u = 0:0.1:16;
for id = 1:16
  idx = find(v~=0.0 & d==id);
  [parmhat,parmci] = wblfit(v(idx),0.05,v(idx)<=1);
  c(1,id) = parmhat(1); cci(:,id) = parmci(:,1);
  k(1,id) = parmhat(2); kci(:,id) = parmci(:,2);
  %
  subplot(4,4,id)
  plot(u,wblpdf(u,parmhat(1),parmhat(2))*0.1)
  axis([0 16 0 0.08])
  title(int2str(id))
end

c_cci = [c' cci'], k_kci = [k' kci']
c_cci =

  3.9649  3.9384  3.9916
  3.7146  3.6926  3.7368
  3.2812  3.2533  3.3093
  2.6099  2.5925  2.6274
  2.1251  2.1036  2.1469
  2.0717  2.0494  2.0942
  2.2012  2.1802  2.2224
  2.4497  2.4307  2.4688
  2.9701  2.9552  2.9852
  3.6671  3.6523  3.6821
  4.0817  4.0637  4.0997
  4.4470  4.4223  4.4718
  3.3415  3.3143  3.3688
  3.0993  3.0648  3.1343
  3.3216  3.2951  3.3483
  3.8518  3.8329  3.8708


k_kci =

  2.1394  2.1189  2.1601
  2.4419  2.4177  2.4663
  2.3331  2.3022  2.3644
  2.6793  2.6487  2.7103
  3.3538  3.2858  3.4231
  3.5229  3.4439  3.6038
  3.1351  3.0792  3.1921
  2.8284  2.7900  2.8674
  2.4748  2.4547  2.4951
  2.2761  2.2621  2.2901
  2.2267  2.2121  2.2413
  2.1446  2.1271  2.1621
  2.2320  2.2056  2.2586
  2.2674  2.2307  2.3047
  2.2627  2.2359  2.2900
  2.2699  2.2527  2.2871

Tehtävä 4.2 Laske tuulen keskimääräinen nopeus kullekin sektorille ja vertaa saatuja arvoja MATLABin mean funktion antamiin arvoihin.

ka = zeros(1,16);
for id = 1:16
  idx = find(v~=0.0 & d==id);
  ka(1,id) = mean( v(idx) );
end
mu = c.*gamma(1 + 1./k);
mu_vs_ka = [mu' ka']
mu_vs_ka =

  3.5114  3.0590
  3.2941  2.8999
  2.9074  2.3122
  2.3203  1.7223
  1.9078  1.1048
  1.8646  1.0568
  1.9696  1.1383
  2.1822  1.3803
  2.6346  1.9418
  3.2484  2.6515
  3.6150  3.1556
  3.9383  3.4825
  2.9595  2.2937
  2.7454  1.9475
  2.9422  2.3613
  3.4119  3.0059

Vaihe 5. Weibull parametrien ekstrapolointi turbiinin napakorkeudelle

Käytetään Justuksen ja Mikhailin (1976) ehdottamaan menetelmään tuulen nopeuden arvojen ekstrapolointiin turbiinin napakorkeudelle. Ekstrapoloinninssa käytettävät yhtälöt ovat

$$k_2/k_1 = [1 - 0.0881 \ln(z_1/10)]/[1 - 0.0881 \ln(z_2/10)]$$

$$c_2/c_1 = (z_2 / z_1)^n$$

missä karheuseksponentti $n$ lasketaan kaavalla

$$n = (0.37 - 0.0881 \ln c_1)/[1 - 0.0881 \ln (z_1/10)]$$

Tehtävä 5.1 Määritä Weibull parametrit käyttäen edellä annettuja yhtälöitä. Anemometrin korkeutta merkitään yhtälöissä $z_1$:llä ja sille voimme käyttää arvoa 4 m.

z0 = 4; % Anemometrin korkeus

n = (0.37 - 0.0881*log(c))./(1 - 0.0881*log(z0/10)); % Karheuseksponentti

c1 = c.*(h1/z0).^n;
k1 = k.*(1 - 0.0881*log(z0/10))./(1 - 0.0881*log(h1/10));

c2 = c.*(h2/z0).^n;
k2 = k.*(1 - 0.0881*log(z0/10))./(1 - 0.0881*log(h2/10));


printmat([n' c1' k1' c2' k2'],'Weibull parameters by sector',...
  strcat(int2str(1:16)),'n c_1 k_1 c_2 k_2')
 
Weibull parameters by sector = 
             n     c_1     k_1     c_2     k_2
      1   0.23007   4.77811   2.29085   5.10507   2.34986
      2   0.23539   4.49589   2.61472   4.81088   2.68207
      3   0.24550   4.00399   2.49824   4.29700   2.56259
      4   0.26416   3.23337   2.86898   3.48866   2.94288
      5   0.28091   2.66882   3.59117   2.89345   3.68367
      6   0.28299   2.60606   3.77232   2.82709   3.86949
      7   0.27804   2.75789   3.35706   2.98756   3.44353
      8   0.26932   3.04763   3.02862   3.29314   3.10663
      9   0.25362   3.64834   2.64998   3.92448   2.71824
      10   0.23644   4.44218   2.43719   4.75485   2.49996
      11   0.22771   4.90944   2.38428   5.24181   2.44569
      12   0.22072   5.31865   2.29636   5.66732   2.35551
      13   0.24402   4.07262   2.38995   4.36879   2.45152
      14   0.25015   3.79636   2.42787   4.07963   2.49041
      15   0.24450   4.05000   2.42291   4.34514   2.48532
      16   0.23243   4.65078   2.43053   4.97239   2.49314
 

KYSYMYS: Vastaavatko menetelmän antamat karheuseksponentin arvot ympäröivään maastoa? Eri karheuseksponentin arvoja vastaavat maastokuvaukset on annettu 1. luennon kalvossa 16.

Vaihe 6. Tuulen teho- ja energiatiheys

Lasketaan ensin tuulen teho- ja energiatiheys kullekin tuulen suunnalle seuraavilla yhtälöillä

$$P_{wind,i} = \frac{1}{2} \rho \int_0^{\infty} v^3 f_{W,i}(v) dv$$

$$E_{wind,i} = P_{wind,i} \times \tau_i$$

missä $f_{W,i}(v)$ on tuulen suunnalle $i$ määritetty tuulen nopeuden Weibull jakauma ja $\tau$ kertoo kuinka kauan vuoden aikana on tuullut kyseisestä suunnasta.

Edelleen vuotuinen tuulen energiatiheys saadaan kaavalla

$$E_{wind,tot} = \sum_{i=1}^{16} E_{wind,i} = \sum_{i=1}^{16} P_{wind,i} \times \tau_i$$

Tehtävä 6.1 Määritellään ensin funktio, joka laskee tuulen nopeuden kolmannen potenssin painotettuna tuulen nopeutta vastaavalla Weibull funktion arvolla:

fun = @(x,c,k) (x.^3).*wblpdf(x,c,k);

Tehtävä 6.2 Määritellään ilman tiheys:

rho = 1.225;          % Air density, kg/m3

Tehtävä 6.3 Lasketaan tuulen teho- ja energiatiheys kullekin tuulen suunnalle ja kahdelle valitulle napakorkeudelle:

% 1. napakorkeus
for id = 1:16
  % Numeerinen integrointi sektoreittain
  E_x3(id) = integral(@(x)fun(x,c1(id),k1(id)),0,16);
end
P1_wind = 0.5*rho*E_x3;      % Wind power density by sector, W/m2
E1_wind = 1e-3*P1_wind.*Td(2:end); % Wind energy density by sector, kWh/m2

% 2. napakorkeus
for id = 1:16
  % Numeerinen integrointi sektoreittain
  E_x3(id) = integral(@(x)fun(x,c2(id),k2(id)),0,16);
end
P2_wind = 0.5*rho*E_x3;      % Wind power density by sector, W/m2
E2_wind = 1e-3*P2_wind.*Td(2:end); % Wind energy density by sector, kWh/m2

Tehtävä 6.4 Lasketaan tuulen vuotuinen energiatiheys:

E1_tot_wind = sum(E1_wind)     % Total wind energy density, kWh/m2
E2_tot_wind = sum(E2_wind)     % Total wind energy density, kWh/m2
E1_tot_wind =

 468.3022


E2_tot_wind =

 563.8065

Tehtävä 6.5 Tulostetaan lasketut arvot taulukkona:

printmat([P1_wind' P2_wind' E1_wind' E2_wind'],'Wind power density',...
  strcat(int2str(1:16)),'P_wind_1 P_wind_2 E_wind_1 E_wind_2')
 
Wind power density = 
         P_wind_1   P_wind_2   E_wind_1   E_wind_2
      1   78.40397   93.76765   38.28549   45.78773
      2   59.64306   72.02214   28.21128   34.06660
      3   43.34009   52.70923   12.70864   15.45595
      4   21.12250   26.22399   8.87887   11.02329
      5   10.95895   13.87704   2.19373   2.77786
      6   10.08334   12.80252   1.78338   2.26431
      7   12.32906   15.55224   3.21579   4.05649
      8   17.26905   21.56762   6.64600   8.30031
      9   31.62440   38.81130   27.12539   33.28985
      10   60.17674   72.54765   79.59204   95.95427
      11   82.50708   98.63667   87.71697  104.86505
      12  107.92252  128.03104   75.68773   89.79015
      13   47.01866   57.01308   17.38994   21.08639
      14   37.66136   45.93743   8.02497   9.78846
      15   45.79112   55.57781   15.93234   19.33747
      16   69.18935   83.11641   54.90962   65.96232
 

Vaihe 7. Tuuliturbiinin energiantuotanto

Kun tunnemme tuulen nopeuden todennäköisyysjakauman voimme laskea tuuliturbiinin keskimääräisen tehon yhtälöllä

$$P_{ave} = \int_0^{\infty} P_{wec}(v) f(v) dv$$

missä $P_{wec}(v)$ on tuuliturbiinin tehokäyrä tuulen nopeuden funktiona turbiinin napakorkeudella ja $f(v)$ on tuulen nopeuden todennäköisyysjakauma.

Tehtävä 7.1 Määritellään ensin funktio, joka laskee tuuliturbiinin tehon painotettuna annettua tuulen nopeutta vastaavalla Weibull jakauman arvolla:

fun = @(x,v0,v1,v2,Pn,c,k) WECpower(x,v0,v1,v2,Pn).*wblpdf(x,c,k);

Tehtävä 7.2 Lasketaan tuuliturbiinin keskimääräinen teho kullekin tuulen suunnalle:

% 1. napakorkeus
for id = 1:16
  % Numeerinen integrointi sektoreittain
  P_ave(id) = integral(@(x)fun(x,v0,v1,v2,Pn,c1(id),k1(id)),0,16);
end
E1_wec = P_ave.*Td(2:end); % Energiantuotanto sektoreittain, kWh

% 2. napakorkeus
for id = 1:16
  % Numeerinen integrointi sektoreittain
  P_ave(id) = integral(@(x)fun(x,v0,v1,v2,Pn,c2(id),k2(id)),0,16);
end
E2_wec = P_ave.*Td(2:end); % Energiantuotanto sektoreittain, kWh

Tehtävä 7.3 Lasketaan turbiinin kapasiteettikerroin sektoreittain prosentteina:

CF1 = 100.0*E1_wec./(Pn*Td(2:end));
CF2 = 100.0*E2_wec./(Pn*Td(2:end));

Tehtävä 7.4 Lasketaan turbiinin vuotuinen energiantuotanto:

E1_tot_wec = sum(E1_wec)     % Total wind energy density, kWh/m2
E2_tot_wec = sum(E2_wec)     % Total wind energy density, kWh/m2
E1_tot_wec =

  1.8062e+03


E2_tot_wec =

  2.3185e+03

Tehtävä 7.5 Lasketaan turbiinin vuotuinen kapasiteettikerroin prosentteina:

CF1_ann = 100.0*E1_tot_wec/(Pn*8760)
CF2_ann = 100.0*E2_tot_wec/(Pn*8760)
CF1_ann =

  3.4365


CF2_ann =

  4.4112

Tehtävä 7.6 Tulostetaan lasketut arvot taulukkona:

A = pi*(D/2)^2 % Roottorin pinta-ala, m2

printmat([A*E1_wind' E1_wec' A*E2_wind' E2_wec'],'WEC energy',...
  strcat(int2str(1:16)),'E1_wind E2_wec E2_wind E2_wec')
A =

  12.5664

 
WEC energy = 
          E1_wind    E2_wec   E2_wind    E2_wec
      1  481.10961  166.11858  575.38565  209.10102
      2  354.51336  105.35737  428.09355  138.00571
      3  159.70145   40.29672  194.22524   54.45512
      4  111.57517   12.48614  138.52272   19.84077
      5   27.56717   0.40754   34.90759   1.01362
      6   22.41068   0.19154   28.45419   0.54762
      7   40.41084   1.10753   50.97541   2.37281
      8   83.51615   6.25855  104.30476   10.79166
      9  340.86770   65.12393  418.33262   93.10524
      10  1000.18301  305.58824  1205.79691  396.72362
      11  1102.28393  384.17488  1317.77309  483.33894
      12  951.12006  358.96995  1128.33626  440.16474
      13  218.52840   59.21004  264.97939   78.72464
      14  100.84479   23.53859  123.00538   32.23828
      15  200.21166   53.07304  243.00184   70.91928
      16  690.01458  224.29681  828.90694  287.19565
 

Vaihe 8. Tallenna tulokset Excel-tiedostoon

Lopuksi avaa uusi Excel-tiedosto, johon luodaan taulukko ohjauksen aikana kerätyille tiedoille kummastakin tuuliturbiinista. Kun olet saanut laskettua halutut tiedot Bornay 6000 tuuliturbiinille, aloita alusta ja ota tällä kertaa tarkasteluun Lely Aircon 10 -tuuliturbiini.

Vaihe 9. Lopuksi

Vertaillaan Excel-tiedostoon kerättyjä tietoja valituista tuuliturbiineista. Mitä suosittelisit näiden tietojen perusteella? Mitä mieltä olet tuuliturbiinien soveltuvuudesta energiantuotantoon tällä paikalla?