Teh­tä­vä:
It­se­ar­vio

Kir­joi­ta ja pa­lau­ta yh­des­tä kah­teen A4-si­vun pi­tui­nen ar­vio ai­hees­ta A tai ai­hees­ta B. Jos et ole oh­jel­moi­nut pal­jon, va­lit­se ai­he A. Jos olet oh­jel­moi­nut pal­jon, voit va­li­ta kum­man ta­han­sa.

Älä kir­joi­ta pa­lau­tuk­seen ni­meä­si älä­kä opis­ke­li­ja­nu­me­roa­si. Pa­lau­tus­ta­si voi­daan käyt­tää ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja näyt­tää kurs­sin ul­ko­puo­li­sil­le opet­ta­jil­le. Sil­loin on pa­rem­pi, et­tä ni­me­si ei näy.

An­na it­sel­le­si 1, 2 tai 3 pis­tet­tä sen mu­kaan kuin­ka hy­vin ja huo­lel­la koet teh­nee­si tä­män teh­tä­vän.

Ai­he A

Lue vih­ko­ses­ta Effective Pedagogy in Mathematics ai­na­kin si­vut 6, 13, 14, 15, 16, 19 ja 20, ja lue myös ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lua ja on­gel­man­rat­kai­sua kä­sit­te­le­vä osuus luen­nois­ta. Sit­ten ar­vioi ma­te­ma­tii­kan osaa­mis­ta­si ja ky­kyä­si käyt­tää ma­te­ma­tiik­kaa työ­ka­lu­na on­gel­mien rat­kai­se­mi­ses­sa. Voit myös il­mais­ta aja­tuk­sia­si, ta­voit­tei­ta­si ja toi­vei­ta­si tä­hän kurs­siin liit­tyen.

Ai­he B

Lue What Knowledge Is Important to a Software Professional? ja ver­taa sen tu­lok­sia omiin oh­jel­moin­ti­ko­ke­muk­sii­si. Olet­ko sa­maa vai eri miel­tä eri osa-aluei­den tar­peel­li­suu­des­ta? Tar­vit­taes­sa pe­rus­te­le ly­hyes­ti. Voit myös il­mais­ta aja­tuk­sia­si, ta­voit­tei­ta­si ja toi­vei­ta­si tä­hän kurs­siin liit­tyen.