Yh­teys­riip­pu­mat­to­mien kie­li­op­pien au­to­ma­ti­soi­dut ko­ti­teh­tä­vät syk­syl­lä 2018

Ant­ti Val­ma­ri & Jo­han­na Ran­ta­la
Jy­väs­ky­län yli­opis­to

1. Joh­dan­to

2. Yh­teys­riip­pu­mat­to­mat kie­li­opit

Esi­merk­ki: vä­hen­nys­las­ku ja su­luttai

Esi­merk­ki: Mää­rit­te­le if-lau­se, jos­sa on pa­kol­li­nen then-osa ja va­paa­eh­toi­nen else-osa. vä­li­lyön­ti­käy­tän­tö Sa­nat if, then ja else pi­tää erot­taa muus­ta täs­mäl­leen yh­del­lä vä­li­lyön­nil­lä, pait­si ai­van alus­sa ja ai­van lo­pus­sa. li­sä­oh­jei­ta Osa vas­tauk­ses­ta on an­net­tu val­mii­na. On vai­keaa (ken­ties mah­do­ton­ta) löy­tää täl­le kie­li­op­pi, jo­ka ei ole mo­ni­se­lit­tei­nen, mut­ta voit to­ki yrit­tää.

Kiel­lä mo­ni­se­lit­tei­syys


tai

Il­mauk­sel­le voi pyy­tää jä­sen­nys­puun.

tai

3. Kurs­si Au­to­maa­tit ja kie­li­opit

4. Ky­se­ly

1. Yk­sit­täi­sis­sä ala­teh­tä­vis­sä oli mon­ta liian vai­keaa. 2,07 14 4 2 ‒ ***
2. Yk­sit­täi­sis­sä ala­teh­tä­vis­sä oli mon­ta liian help­poa. 2,72 9 12 5 ‒
3. Teh­tä­vä­sar­ja oli ko­ko­nai­suu­te­na liian vai­kea. 2,18 10 7 2 ‒ ***
4. Teh­tä­vä­sar­ja oli ko­ko­nai­suu­te­na liian help­po. 2,36 9 11 1 ‒ **
5. Au­to­maa­tin vää­riin vas­tauk­sii­ni an­ta­mas­ta pa­laut­tees­ta oli hyö­tyä. 3,4‒ 6 7 13 2
6. Oi­keis­ta vas­tauk­sis­ta tul­leet ke­hut ja vit­sit kan­nus­ti­vat jat­ka­maan. 3,9‒ 2 7 11 8 ***
7. Teh­tä­vä­sar­ja so­pii 1. vuo­den opis­ke­li­joil­le. 3,61 3 8 10 6 *
8. Teh­tä­vä­sar­ja so­pii 2.‒3. vuo­den opis­ke­li­joil­le. 4,2‒ ‒ 5 12 11 ***
9. Teh­tä­vä­sar­ja so­pii 4.‒ vuo­den opis­ke­li­joil­le. 4,0‒ ‒ 7 13 8 ***
10. Teh­tä­vä­sar­jan avul­la oli mu­ka­vam­pi opis­kel­la kuin pe­rin­tei­sil­lä las­ku­har­joi­tuk­sil­la. 4,4‒ ‒ 1 16 11 ***
11. Us­kon op­pi­nee­ni teh­tä­vä­sar­jan avul­la enem­män kuin oli­sin op­pi­nut pe­rin­tei­sil­lä las­ku­har­joi­tuk­sil­la. 4,3‒ ‒ 1 18 9 ***
12. Teh­tä­vä­sar­jan lä­pi­käyn­ti de­mo­ti­lai­suu­des­sa on tar­peel­lis­ta (esim. sik­si et­tä ha­luan tie­tää oi­keat vas­tauk­set nii­hin koh­tiin, joi­ta en saa­nut teh­dyk­si). 4,0‒ ‒ 8 11 9 ***
13. Teh­tä­vä­sar­ja te­kee sa­maa ai­het­ta kä­sit­te­le­vät luen­not tar­peet­to­mik­si. 2,07 15 6 ‒ ‒ ***
14. Teh­tä­vä­sar­ja te­kee sa­maa ai­het­ta kä­sit­te­le­vät pe­rin­tei­set las­ku­har­joi­tuk­set tar­peet­to­mik­si. 2,43 13 9 2 ‒ *
15. Käy­tin oi­kean ala­nur­kan piir­to­työ­ka­lua apu­na. 2,77 8 4 3 5
16. Osa­sin jo en­nen tä­män teh­tä­vä­sar­jan te­ke­mis­tä kir­joit­taa yh­teys­riip­pu­mat­to­mia kie­li­op­pe­ja sa­nal­li­ses­ti ku­va­tuil­le kie­lil­le. 2,010 13 2 2 1 ***
17. Us­kon nyt osaa­va­ni kir­joit­taa yh­teys­riip­pu­mat­to­mia kie­li­op­pe­ja sa­nal­li­ses­ti ku­va­tuil­le kie­lil­le. 3,8‒ 2 5 19 2 **
18. Min­kä pro­sent­ti­osuu­den ala­teh­tä­vis­tä sait teh­tyä? (< 20%, …, ≥ 80%) 4,3‒ 2 6 2 18 ***

5. Joh­to­pää­tök­siä

Mui­ta ha­vain­to­ja

Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta!

On­ko ai­kaa ky­sy­myk­sil­le?