Kurs­sin suo­rit­ta­mis­oh­jeet
Teh­tä­vät
Ai­he
Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set
Opet­ta­ja
Työ­mää­rä
Van­hat tie­dot­teet


Teh­tä­vät

TIES3510 Jouk­ko-op­pi ja lo­giik­ka oh­jel­moin­nis­sa

syk­sy 2020

Si­vu pe­rus­tet­tu 19.8.2020

14.9.2020 Vii­kon 3 ky­sy­myk­set ovat nä­ky­vil­lä, ja pa­lau­te tu­lee kun­han eh­din. Jat­kos­sa py­rin lait­ta­maan al­ka­van vii­kon ky­sy­myk­set nä­ky­vil­le ai­na maa­nan­tai­na, en­kä il­moi­ta sii­tä erik­seen täl­lä wep­pi­si­vul­la.

Kurs­sin suo­rit­ta­mis­oh­jeet

Kurs­si to­teu­te­taan 31.8.–23.10.2020.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si ta­paa­mi­sia ei voi jär­jes­tää. Yri­täm­me niin, et­tä kurs­si suo­ri­te­taan vii­kot­tai­sil­la teh­tä­vil­lä ja lo­puk­si pi­det­tä­väl­lä ke­vyel­lä vi­deo­kuu­lus­te­lul­la. Jos kui­ten­kaan vii­kot­tai­set teh­tä­vät ei­vät läh­de su­ju­maan, niin lo­pus­sa pi­de­tään tent­ti.

Vii­kot­tais­ten teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sen tuek­si tu­lee ole­maan tar­jol­la kir­jal­lis­ta ai­neis­toa. Tar­koi­tus on myös, et­tä opet­ta­ja an­taa jo­ka viik­ko kul­le­kin opis­ke­li­jal­le hen­ki­lö­koh­tais­ta pa­lau­tet­ta ai­na­kin yh­des­tä asias­ta, jo­ka nou­si esil­le hä­nen viik­ko­teh­tä­vien pa­lau­tus­ta lu­kies­sa.

Teh­tä­vät

Teh­tä­vät on ku­vat­tu täs­sä PDF-tie­dos­tos­sa. Si­tä täy­den­ne­tään si­tä mu­kaa kuin kurs­si ete­nee. Ku­na­kin viik­ko­na kir­joi­ta teh­tä­vien pa­lau­tuk­sis­ta yk­si PDF-tie­dos­to, ja mei­laa se kurs­sin opet­ta­jal­le vii­meis­tään sun­nun­tai-il­ta­na klo 23:59. Osoit­teet löy­ty­vät PDF-tie­dos­tos­ta.

Ai­he

Kurs­sin ta­voit­tee­na on ker­ra­ta ja täy­den­tää lo­gii­kan, jouk­ko-opin ja BNF:n osaa­mis­ta, se­kä har­joi­tel­la nii­den käyt­töä oh­jel­moin­nis­sa. Kurs­sin teh­tä­vis­sä on tar­koi­tus käy­dä vä­hi­tel­len lä­pi to­si­elä­män suun­nit­te­lu­ta­paus, jon­ka tu­los­ta käy­tet­tiin ke­vään 2020 pää­sy­ko­kei­den vi­deo­kuu­lus­te­lu­jen ai­ka­tau­lun laa­din­nas­sa. Li­säk­si on täy­den­tä­viä teh­tä­viä, jot­ka voi­vat kä­si­tel­lä mm. al­go­rit­mien to­dis­ta­mis­ta.

Kurs­si on uu­si, ja ko­ro­na­ti­lan­ne sot­ki sen suun­nit­te­lun ja ai­neis­ton val­mis­te­lun. Tar­koi­tus oli ra­ken­taa pal­jon vii­kot­tais­ten ta­paa­mis­ten va­raan, mut­ta nyt nii­tä ei voi­kaan ol­la. Opet­ta­ja yrit­tää to­teut­taa kurs­sil­le ai­neis­toa si­tä mu­kaa kuin tar­vi­taan. Saa näh­dä, mi­ten käy. Kurs­sil­la käy­te­tään ker­taus­tar­koi­tuk­ses­sa myös opet­ta­jan mui­den kurs­sien ai­neis­toa.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Kurs­sil­la tar­vi­taan hy­vää oh­jel­moin­ti­tai­toa ja mie­lel­lään myös al­go­rit­mien pe­rus­tie­to­ja. Lo­gii­kan pe­rus­asioi­den (¬ ∧ ∨ → ↔ ∀ ∃ ⇒ ⇔) tu­lee ol­la hal­lus­sa, to­sin nii­tä ker­ra­taan tar­vit­taes­sa. Sa­ma kos­kee BNF:ää. Jouk­ko-opis­ta ei tar­vit­se ol­la esi­tie­to­ja.

Opet­ta­ja

Ant­ti Val­ma­ri

Työ­mää­rä

Kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen ar­vioi­daan edel­lyt­tä­vän noin 13 tun­tia vii­kos­sa 7 vii­kon ajan, jon­ka li­säk­si tu­lee vi­deo­kuu­lus­te­lu tai tent­ti.

Kurs­sin mi­toi­tus pe­rus­tuu seu­raa­vaan. Kurs­sin opin­to­pis­te­mää­rä on 5. Ta­voi­te­opis­ke­lu­tah­ti on 60 opin­to­pis­tet­tä vuo­des­sa. Sii­tä tu­lee yh­del­le pe­rio­dil­le 15 op, jos­ta 5 op on kol­mas­osa. Työ­elä­mäs­sä nor­maa­lin työ­vii­kon pi­tuus on va­jaat 40 tun­tia. Sii­tä kol­mas­osa on noin 13 tun­tia.

Van­hat tie­dot­teet

8.9.2020 Olen lä­het­tä­nyt pa­lau­tet­ta jo­kai­sel­le, jol­ta olen saa­nut vii­kon 1 vas­tauk­set. Jos et ole saa­nut pa­lau­tet­ta, niin ota yh­teyt­tä. Vii­kon 2 ky­sy­myk­set ovat nä­ky­vil­lä.