Teh­tä­vät
Ai­he
Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set
Opet­ta­jat
Es­see
Tent­ti
Suo­ri­tus­ta­pa
Työ­mää­rä
Ai­ka­tau­lu
Il­mai­sia kir­jo­ja
Van­hat tie­dot­teet


Luen­to­ruu­dut
Kes­kus­te­lu­si­vu TIMis­sä
Ly­hyt Math­Check-oh­je (van­ha)
Tent­tiin 12.4.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu
Van­ho­ja tent­te­jä 29.5.2020 vas­tauk­si­neen (pdf)
17.5.2019 (pdf)
13.3.2019 vas­tauk­si­neen (pdf)
18.5.2018 (pdf)
14.3.2018 vas­tauk­si­neen (pdf)

Ko­ti­si­vu 2019

TIEP1020 Disk­ree­tit ra­ken­teet

ke­vät 2020 ja ke­sä 2020

Si­vu olen­nai­ses­ti päi­vi­tet­ty 8.6.2020

13.5.2020 Täs­tä kurs­sis­ta jär­jes­te­tään ke­sä­to­teu­tus. Se jär­jes­te­tään ko­ro­nan opis­ke­li­joil­le ai­heut­ta­mien on­gel­mien lie­vit­tä­mi­sek­si. Se on muu­ten sa­man­lai­nen kuin ke­vät­to­teu­tus, mut­ta ai­ka­tau­lu on hie­man tii­viim­pi. De­mo­jen pa­lau­tus­päi­vät ovat 7.7., 13.7., 19.7., 25.7., 31.7., 6.8., 12.8 ja 18.8. Tent­ti on 21.8. ja syk­syl­lä on tar­koi­tus pi­tää vie­lä yk­si tent­ti. Mo­lem­piin saa tul­la ke­vät­kurs­sin de­moil­la tai ke­sä­kurs­sin de­moil­la. Ke­vät- ja ke­sä­kurs­sin de­mo­ja ei voi yh­dis­tää, mut­ta ke­sä­kurs­sil­la saa mer­ka­ta it­sel­leen pis­teet sel­lai­sis­ta ke­vääl­lä las­ke­tuis­ta koh­dis­ta, jois­ta opis­ke­li­ja on var­ma, et­tä ei tar­vit­se ker­taus­ta.

3.5.2020 Pis­te­ra­ja tent­tiin on 65 pis­tet­tä. Jos pis­te­mää­rä­si uh­kaa jää­dä va­jaak­si, tee riit­tä­väs­ti li­sä­teh­tä­viä heil­le, joil­ta puut­tuu pis­tei­tä.

Teh­tä­vät

Viik­ko 11.5.‒17.5.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Li­sää BNF-har­joi­tuk­sia
 2. To­dis­ta­mi­ses­ta

Muut teh­tä­vät:

 1. SYT-al­go­rit­min no­peus
 2. To­dis­ta­mi­nen in­duk­tiol­la
 3. Ne­liö­juu­ri(−1) al­ku­lu­ku­kun­nis­sa

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 4.5.‒10.5.

Lue luen­to­ruu­dut 179‒185 se­kä luen­to­ruu­duis­ta 135‒152 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­lu­koi­ta kos­ke­via väit­tei­tä
 2. Suu­rim­man yh­tei­sen te­ki­jän al­go­rit­mi

Muut teh­tä­vät:

 1. Lu­vun 7.1 oh­jel­mat helppo ja nopea
 2. In­ser­tion-sort
 3. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jouk­ko on nol­la­mi­tal­li­nen

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 27.4.‒3.5.

Lue luen­to­ruu­dut 170‒178 se­kä ruu­duis­ta 116‒134 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­luk­ko­väit­tei­tä, osa 1
 2. Te­ki­jä ja al­ku­lu­ku

Muut teh­tä­vät:

 1. Kah­den sum­ma
 2. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen de­si­maa­li­esi­tyk­set
 3. Sum­ma­mer­kin­tä

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 20.4.‒26.4.

Lue luen­to­ruu­dut 107‒114 ja lu­ku 5.1 eli 153‒169. Te­ki­jän kä­si­te on se­los­tet­tu si­vul­la 174.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Kvant­to­ri­teh­tä­viä
 2. Vii­mei­nen nu­me­ro

Muut teh­tä­vät:

 1. Lu­ku­jo­nois­ta lau­sek­keik­si
 2. In­dek­sien kä­sit­te­lyä
 3. Kon­junk­tii­vi­nen ja dis­junk­tii­vi­nen nor­maa­li­muo­to

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Ta­ka­ra­ja 19.4. (teh­tä­viä saa teh­dä vaik­ka he­ti, mut­ta ta­ka­ra­ja on vas­ta pää­siäi­sen jäl­keen)

Lue luen­to­ruu­dut 85‒105. Saa lu­kea myös si­vul­ta 106 eteen­päin niin pit­käl­le kuin ai­neis­toa riit­tää. Yri­tän saa­da sin­ne li­sää pi­ka­puo­liin.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Sie­ven­tä­mi­nen pro­po­si­tio­lo­gii­kas­sa
 2. Yh­tä­lö­ryh­mät

Muut teh­tä­vät:

 1. Mur­to­lau­sek­keet
 2. Jouk­ko-opin al­keet (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­män te­ke­mi­ses­tä on jat­kos­sa hyö­tyä)
 3. Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­tä en­nen kan­nat­taa teh­dä Jouk­ko-opin al­keet)

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 30.3.‒4.4.

Lue luen­to­ruu­dut 34‒48 ja 76‒84.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Backus–Naur Form
 2. Bi­nää­ri­po­tens­si

Muut teh­tä­vät:

 1. It­seis­ar­vo (Tä­mä on laa­dit­tu reak­tio­na teh­tä­vään 7 tul­lee­seen pa­laut­tee­seen. Kan­nat­taa teh­dä tä­mä, jos it­seis­ar­vo­teh­tä­vis­sä oli vai­keuk­sia.)
 2. Lo­ga­rit­mit
 3. Ak­sioo­mis­ta päät­te­ly

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 23.‒28.3.

Lue luen­to­ruu­dut 49‒75.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Merk­ki­jo­not
 2. Lo­giik­ka reaa­li­lu­ku­jen kä­sit­te­lys­sä (nro 9 kan­nat­taa teh­dä tä­tä en­nen)

Muut teh­tä­vät:

 1. Lau­sek­kei­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä
 2. Yh­tä­löi­den rat­kai­se­mi­nen, osa 1
 3. Po­tens­si­las­ku

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Viik­ko 16.‒21.3.

Lue luen­to­ruu­dut 5‒33.

Jos et ole en­nen käyt­tä­nyt Math­Checkia, kan­nat­taa aloit­taa teh­tä­väl­lä Yleis­tä Math­Checkis­tä.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Lau­se­ke­puis­ta lau­sek­keik­si
 2. Pro­po­si­tio­lo­gii­kan pe­rus­ope­raat­to­rit

Muut teh­tä­vät:

 1. Yleis­tä Math­Checkis­tä
 2. It­se­ar­vio
 3. Ka­nan­pa­lat

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Li­sä­teh­tä­viä heil­le, joil­ta puut­tuu pis­tei­tä

 1. Väit­tei­den to­tuus­ar­vot
 2. Ha­jau­tus­tau­lun muis­tin­käyt­tö
 3. Ly­him­män rei­tin et­sin­tä
 4. Isot O, Ω ja Θ
 5. Sar­jal­le Θ-mer­kin­tä hel­pos­ti
 6. Shannonin ala­ra­ja

Pa­lau­ta li­sä­teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Ai­he

Kurs­sil­la opis­kel­laan oh­jel­mis­to­tek­nii­kas­sa käy­tet­tä­viä ma­te­maat­ti­sia me­ne­tel­miä: lo­giik­kaa, syn­tak­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä, mo­du­laa­ris­ta arit­me­tiik­kaa ja (jos ai­ka sal­lii) jouk­ko-op­pia.

Jos si­nua kiin­nos­taa mik­si juu­ri näi­tä asioi­ta, niin vil­kai­se vaik­ka nä­mä kak­si:

[Naisten sukat, Miesten sukat, muu
eläinruoka] Yk­si syy täl­le kurs­sil­le on, et­tä toi­si­naan ih­mi­nen sa­noo tai kir­joit­taa ta­hat­to­mas­ti muu­ta kuin tar­koit­ti. Jos vies­tin vas­taan­ot­ta­ja­na on toi­nen ih­mi­nen, hän saat­taa ym­mär­tää yleis­tie­ton­sa pe­rus­teel­la mi­tä tar­koi­tet­tiin, mut­ta tie­to­ko­ne te­kee tiu­kas­ti mi­tä käs­ket­tiin vaik­ka se ei oli­si mi­tä tar­koi­tet­tiin.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Kurs­si on tar­koi­tet­tu Jy­väs­ky­län yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­joil­le se­kä muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Kurs­sil­le saa tul­la ly­hyen ma­te­ma­tii­kan poh­jal­ta ei­kä mi­tään esi­tie­to­kurs­se­ja tar­vit­se ol­la suo­ri­tet­tu­na, mut­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan on ol­ta­va val­mis te­ke­mään ah­ke­ras­ti töi­tä. Oh­jel­moin­tia oli­si hy­vä osa­ta yh­den pe­rus­kurs­sin ver­ran.

Kurs­sin asia­si­säl­töä on muu­tet­tu ai­kai­sem­mis­ta vuo­sis­ta, jot­ta kurs­si toi­mi­si pa­rem­min heil­le, jot­ka ei­vät ole suo­rit­ta­neet pit­kää ma­te­ma­tiik­kaa. Pää­opet­ta­ja on luon­nos­taan yli hil­seen -tyyp­pi, mut­ta hä­nel­lä on vah­va tah­to pa­ran­taa ma­te­maat­tis­ten asioi­den ope­tus­ta, hän on ke­hit­tä­nyt sii­hen tie­to­ko­ne­apua ja on lu­ke­nut ma­te­ma­tii­kan pe­da­go­giik­kaa kä­sit­te­le­vää kir­jal­li­suut­ta. Kurs­sin taus­tal­la ole­va pe­da­go­gi­nen nä­ke­mys on hy­vin sa­man­lai­nen kuin näis­sä:

Opet­ta­jat

Ant­ti Val­ma­ri ja Jo­han­na Ran­ta­la

Es­see

Es­seen alun pe­rin aja­tel­tu suo­ri­tus­ta­pa oli­si edel­lyt­tä­nyt pe­rin­teis­tä läs­nä­olo­tent­tiä. Ai­na­kin en­sim­mäi­nen tent­ti on pak­ko pi­tää etä­nä, jo­ten es­seel­le on kek­sit­tä­vä uu­si suo­ri­tus­ta­pa.

Es­see on pe­rin­tei­ses­ti pis­tey­tet­ty 0, …, 4 pis­tet­tä ja muu tent­ti 0, …, 26 pis­tet­tä. Al­la ole­te­taan, et­tä nyt­kin käy­te­tään tä­tä as­teik­koa. Es­seen ja ten­tin pis­teet las­ke­taan yh­teen. Kurs­sin voi lä­päis­tä, vaik­ka ei pa­laut­tai­si es­see­tä. Es­see lä­he­te­tään PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tit­se [sähköpostiosoitteeni kuvana] .

Mää­rä­ai­ka es­seen pa­lau­tuk­sel­le on 26.5. klo 23:59 men­nes­sä. Aja­tuk­se­na on, et­tä eh­ti­sin pis­teyt­tää es­seis­tä edes osan en­nen tent­tiä. Se no­peut­tai­si tent­ti­tu­los­ten saa­mis­ta val­miik­si. Aja­tuk­se­na on myös, et­tä jos es­seen mää­rä­ai­ka on juu­ri en­nen tent­tiä, niin pa­niik­ki es­seen val­miik­si saa­mi­sen kans­sa hait­taa tent­tiin kes­kit­ty­mis­tä. Myö­häs­ty­neil­le es­see­pa­lau­tuk­sil­le on ol­ta­va jo­kin sään­tö, kos­ka nii­tä mel­ko var­mas­ti tu­lee. Mi­ten oli­si: Jo­kai­nen al­ka­va myö­häs­ty­mis­vuo­ro­kau­si alen­taa es­seen pis­tei­tä yh­del­lä.

Al­la mai­ni­tuil­la ole­tuk­sil­la so­pi­va pi­tuus on kak­si A4-si­vua, mie­luum­min al­le kuin yli. Käy­tä sel­lais­ta kir­jain­ko­koa, ri­vi­vä­liä ja mar­gi­naa­le­ja, et­tä teks­tiä on miel­lyt­tä­vä lu­kea. Ku­vat vie­vät hel­pos­ti pal­jon ti­laa, jo­ten nii­tä käy­tet­täes­sä so­pi­va pi­tuus kas­vaa. Var­si­nais­ta ydin­asiaa täy­den­tä­vä ai­nes ku­ten esi­mer­kit vie­vät ti­laa, jo­ten jos käy­tät nii­tä, niin ei hait­taa et­tä pi­tuus kas­vaa yli kah­den A4-si­vun. Älä kui­ten­kaan mis­sään ta­pauk­ses­sa tee es­sees­tä pi­tem­pää kuin 4 A4-si­vua. Älä sul­lo es­see­seen lii­kaa asiaa! Käy­tä ti­la sii­hen, et­tä esi­tät jon­kin asian hy­vin; ei sii­hen, et­tä esi­tät mah­dol­li­sim­man pal­jon asiaa.

Es­seen ai­he on it­se va­lit­se­ma­si ma­te­maat­ti­nen asia, jon­ka opit täl­lä kurs­sil­la, si­säl­täen mai­nin­to­ja sii­tä, mi­ten opit sen. Jos jo­kin op­pi­mis­ko­ke­mus täl­lä kurs­sil­la on ol­lut eri­tyi­sen hie­no, niin eh­kä saat sii­tä ai­heen es­seel­le­si!

Ko­vin hel­poil­la ai­heil­la ku­ten tyh­jä merk­ki­jo­no ei voi saa­da täy­siä pis­tei­tä, kos­ka sel­lai­nen ai­he­va­lin­ta vih­jaa, et­tä mi­tään vai­keam­paa ei opit­tu. Sa­ma pä­tee ai­hei­siin, joi­den pi­täi­si ol­la ai­kai­sem­mis­ta opin­nois­ta tut­tu­ja, ku­ten osit­te­lu­la­ki ja it­seis­ar­vo­yh­tä­lön rat­kai­se­mi­nen. Täy­sien pis­tei­den ar­voi­sia ai­hei­ta ovat esi­mer­kik­si kon­junk­tii­vi­nen nor­maa­li­muo­to, avoi­met ja sul­je­tut kaa­vat, sil­mu­kan in­va­riant­ti ja mo­ni­kä­sit­tei­nen kie­li­op­pi. On kui­ten­kin vii­saam­paa va­li­ta help­po tai van­ha ai­he ja saa­da sii­tä pa­ri pis­tet­tä, kuin yrit­tää ai­het­ta jo­ta ei oi­keas­ti ole op­pi­nut. Liian vai­keal­la ai­heel­la voi epä­on­nis­tua niin pa­has­ti, et­tä pis­teet jää­vät nol­lak­si.

Ma­te­maat­tis­ten mer­kin­tö­jen käyt­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Jos es­seen asian se­lit­tä­mi­ses­sä ei ole käy­tet­ty ma­te­ma­tiik­kaa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la, niin pis­tei­tä ei tu­le yh­tään. Oh­jel­moin­nin mer­kin­tö­jen käyt­tä­mi­nen ma­te­maat­tis­ten mer­kin­tö­jen si­jaan on pe­rus­te vä­hen­tää yk­si pis­te. Älä siis kir­joi­ta esi­mer­kik­si ! kun tar­koi­tit ¬. Jos et mil­lään saa ai­kaan ma­te­maat­ti­sia merk­ke­jä, niin käy­tä kor­vik­kee­na Math­Checkin syöt­tö­kiel­tä, mut­ta sil­loin me­ne­tät yh­den pis­teen.

Pis­tey­tyk­ses­sä kiin­ni­te­tään huo­mio­ta seu­raa­viin asioi­hin:

Vaik­ka tä­mä ei äi­din­kie­len har­joi­tus ole­kaan, niin käy­tä iso­ja al­ku­kir­jai­mia, pis­tei­tä, pilk­ku­ja ja niin edel­leen ku­ten pi­tää. Älä kir­joi­ta kaik­kea yh­teen pöt­köön, vaan jaa teks­ti­si kap­pa­lei­siin. Muu­ten teks­ti­si on ka­ma­la lu­kea.

Teks­tin, ku­vien yms. suo­ra ko­pioin­ti mai­nit­se­mat­ta läh­det­tä on ai­na kiel­let­tyä. Jos teks­tis­sä ei ole suo­ria lai­nauk­sia, kaik­ki ku­vat ovat si­nun piir­tä­miä­si ja niin edel­leen, niin saat jät­tää läh­de­luet­te­lon pois tai lait­taa mu­kaan, ihan mi­ten ha­luat.

Tent­ti

Ai­na­kin en­sim­mäi­nen tent­ti (29.5. klo 12‒16) on pak­ko pi­tää etä­nä. Em­me pys­ty jär­jes­tä­mään kun­nol­lis­ta val­von­taa sii­tä, mi­tä oh­jel­mia, tie­to­läh­tei­tä yn­nä muu­ta käy­tät­te, jo­ten tent­ti on kir­jat au­ki -tent­ti. Kaik­kea muu­ta saa käyt­tää pait­si avus­ta­jaa. Avus­ta­jan käyt­tö on tie­ten­kin an­ka­ras­ti kiel­let­ty.

Ten­tis­sä on eh­dot­to­mas­ti nou­da­tet­ta­va Jy­väs­ky­län yli­opis­ton verk­ko­tent­ti­oh­jei­ta.

Jot­ta kaik­ki oli­si­vat sa­mal­la vii­val­la, ajat­te­lin, et­tä ten­tis­sä on käy­tet­tä­vis­sä Math­Check-ik­ku­na, jol­la voit­te ha­lu­tes­san­ne tar­kas­taa las­kel­mian­ne ja päät­te­lyi­tän­ne. Jos vaik­ka jo­hon­kin ky­sy­myk­seen vas­taa­mi­sek­si pi­tää sie­ven­tää jo­kin lau­se­ke tai rat­kais­ta jo­kin yh­tä­lö, niin voit­te tar­kas­taa ik­ku­nas­sa me­ni­kö sie­ven­nys tai rat­kai­su oi­kein, mut­ta et­te voi tar­kas­taa sie­ven­sit­te­kö oi­kean lau­sek­keen tai rat­kai­sit­te­ko oi­kean yh­tä­lön. Jos pi­tää kir­joit­taa pre­di­kaat­ti­lo­gii­kan kaa­va, niin ik­ku­nas­sa voit­te tar­kas­taa täs­mää­vät­kö su­lut yms., mut­ta et­te voi tar­kas­taa on­ko kaa­va oi­kea vas­taus ky­sy­myk­seen.

Math­Check-ik­ku­na ei tie­dä, min­kä ky­sy­myk­sen vas­taus­ta se tar­kas­taa. Vas­taus­ta ei voi pa­laut­taa Math­Check-ik­ku­nan kaut­ta, vaan se pi­tää ko­pioi­da tai kir­joit­taa TIM-ik­ku­naan, jo­ka ot­taa sen vas­taan teks­ti­nä ei­kä tar­kas­ta mi­tään.

Math­Check-ik­ku­na tu­lee jul­ki­sek­si hy­vis­sä ajoin en­nen tent­tiä, jot­ta voit­te ha­lu­tes­san­ne har­joi­tel­la sen käyt­tä­mis­tä etu­kä­teen.

Kos­ka TIM-ik­ku­naan on han­ka­la tuot­taa ma­te­maat­ti­sia mer­kin­tö­jä, ten­tis­sä sal­li­taan kier­to­tei­den käyt­tö ei­kä se vä­hen­nä pis­tei­tä. Kui­ten­kin niis­sä ta­pauk­sis­sa, jois­sa vas­taus on tar­kas­tet­ta­vis­sa edel­lä mai­ni­tus­sa Math­Check-ik­ku­nas­sa, vas­tauk­sen tu­lee nou­dat­taa Math­Chec­kin syn­tak­sia.

Tent­tiin 29.5. il­moit­tau­du­taan TIMis­sä. (Siis ei SISUs­sa ei­kä Kor­pis­sa.) Il­moit­tau­tu­mis­ta ei ole vie­lä avat­tu.

Toi­nen tent­ti on tar­koi­tus pi­tää 21.8. ja kol­mas jos­kus syk­syl­lä.

Suo­ri­tus­ta­pa

Kurs­sil­la on luen­to­ja tai nii­den kor­vik­kei­ta, pa­kol­li­sia ko­ti­teh­tä­viä ja tent­ti. Opis­ke­li­jan on han­kit­ta­va ko­ti­teh­tä­vis­tä riit­tä­väs­ti pis­tei­tä saa­dak­seen oi­keu­den osal­lis­tua tent­tiin. Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy pel­käs­tään ten­tin pe­rus­teel­la.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si luen­to­ja ei pi­de­tä ai­na­kaan vä­hään ai­kaan. Nii­den kor­vik­keek­si lue jo­ka viik­ko sil­le vii­kol­le mää­rä­tyt si­vut luen­to­ai­neis­tos­ta ja ky­sy epä­sel­vis­tä asiois­ta kurs­sin kes­kus­te­lu­pals­tal­la TIMis­sä. Luen­to­vi­deot oli­si­vat nyt ki­vat, mut­ta sel­lai­sia ei edel­lis­vuo­si­na ole teh­ty, ja vaik­ka oli­si­kin, ne oli­si­vat kurs­sin van­han ei­kä ny­kyi­sen asia­si­säl­lön mu­kai­set.

Pa­lau­ta teh­tä­vät TIMin kaut­ta (link­ki il­moi­te­taan myö­hem­min). Jol­lei teh­tä­väs­sä käs­ke­tä toi­sin, pa­lau­ta raa­ka­teks­ti- tai PDF-muo­toi­nen teks­ti, jos­sa ker­rot seu­raa­vat asiat:

Il­moi­ta TIMiin myös mon­ta­ko pis­tet­tä kat­sot an­sain­nee­si teh­tä­väs­tä. Voit kat­soa vas­taus­na­pit­to­man ala­koh­dan teh­dyk­si, kun us­kot ym­mär­tä­nee­si ja muis­ta­va­si se­li­tyk­ses­sä ker­ro­tun asian. As­teik­ko on seu­raa­va:

Jo­kai­nen pa­kol­li­nen teh­tä­vä pi­tää teh­dä vä­hin­tään 2 pis­teen ar­voi­ses­ti. Kaik­kiaan pis­tei­tä täy­tyy ke­rä­tä vä­hin­tään 75 65.

En­sim­mäi­nen tent­ti on tou­ko- tai ke­sä­kuus­sa, jol­loin toi­vot­ta­vas­ti taas jär­jes­te­tään tent­te­jä nor­maa­lis­ti.

Yk­si ky­sy­mys ten­tis­sä eli noin 13% mak­si­mi­pis­teis­tä tu­lee ole­maan es­see­teh­tä­vä. Saat va­li­ta es­seen ai­heen it­se tie­tyin ra­joi­tuk­sin ja saat val­mis­tel­la es­see­si etu­kä­teen, mut­ta tent­ti­ti­lai­suu­teen si­nun tu­lee tuo­da se pääs­sä­si. Vii­me­vuo­ti­sia ai­hei­ta ja oh­jei­ta es­seen laa­ti­mi­sek­si on täs­sä. Tä­nä vuon­na ai­heet ja oh­jeet tu­le­vat ole­maan mel­kein sa­mat.

Työ­mää­rä

Kurs­sin opin­to­pis­te­mää­rä on 5. Vi­ral­li­ses­ti se vas­taa noin 133 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä (kaik­ki työ huo­mioon ot­taen). Kos­ka kurs­si kes­tää 9 viik­koa ja li­säk­si on tent­ti, se te­kee noin 13 tun­tia / viik­ko.

Se voi tun­tua pal­jol­ta, se­hän on 2 h 40 min jo­ka päi­vä (pait­si lauan­tait ja sun­nun­tait)! Mut­ta toi­saal­ta: ta­voi­te­opis­ke­lu­tah­ti on 60 opin­to­pis­tet­tä vuo­des­sa, jos­ta tu­lee yh­del­le pe­rio­dil­le 15 op, jos­ta 5 op on yk­si kol­mas­osa. Niin­pä si­nun tu­li­si käyt­tää noin kol­mas­osa nor­maa­lis­ta viik­ko­työ­ajas­ta täl­le kurs­sil­le. Työ­elä­mäs­sä nor­maa­lin työ­vii­kon pi­tuus on va­jaat 40 tun­tia, jo­ten pää­dy­tään sa­maan lu­kuun noin 13 tun­tia / viik­ko.

Täl­lä pe­rio­dil­la 133 tun­tia on rea­lis­ti­nen, kos­ka tä­mä pe­rio­di on mui­ta pi­tem­pi. Ylei­ses­ti ot­taen vi­ral­li­nen opin­to­pis­te­mi­toi­tus on liian tiuk­ka. On­gel­maa on poh­dit­tu (liian­kin) pe­rus­teel­li­ses­ti tut­ki­muk­ses­sa Opin­to­pis­te. Kä­si­te­ana­lyyt­ti­nen ja em­pii­ri­nen tut­kiel­ma ”opin­to­pis­teen” yh­teyk­sis­tä opin­to­pis­tee­seen.

Ai­ka­tau­lu

Kun­kin vii­kon teh­tä­vät on pa­lau­tet­ta­va vii­meis­tään lauan­tai sun­nun­tai-il­ta­na en­nen puol­ta­yö­tä. Pie­ni myö­häs­te­ly sal­li­taan. Iso tai tois­tu­va myö­häs­te­ly voi joh­taa pis­tei­den me­net­tä­mi­seen.

Jos ja kun luen­to­ja ja de­mo­ti­lai­suuk­sia ale­taan jäl­leen pi­tää, nou­da­te­taan seu­raa­vaa ai­ka­tau­lua:

Kurs­si pi­de­tään 18.3.2020‒22.5.2020.

Poik­keuk­set:

maa­nan­tai tiistai kes­ki­viik­ko tors­tai per­jan­tai
 8:15‒ 9:00
 9:15‒10:00
10:15‒11:00 Luen­to 1 Ag B103 Auditorio 3 Luen­to 2 Ag B103 Auditorio 3 De­mo 5 Ag C132.1
11:15‒12:00
12:15‒13:00 De­mo 1 Ag C132.1 De­mo 2 Ag C132.1
13:15‒14:00
14:15‒15:00 De­mo 3 Ag C132.1
15:15‒16:00
16:15‒17:00 De­mo 4 Ag C132.1
17:15‒18:00

Il­mai­sia kir­jo­ja

Van­hat tie­dot­teet

29.5.2020 Tent­tiin pe 29.5. klo 12:00–16:00 pää­see täs­tä (vain il­moit­tau­tu­neet). Ten­tis­sä hyö­dyl­li­sel­le Math­Check-si­vul­le pää­see täs­tä.

20.5.2020 Tent­tiin pe 29.5. klo 12:00–16:00 voi il­moit­tau­tua täs­tä. Il­moit­tau­tu­mi­nen me­nee um­peen ke 27.05.2020 23:59:00.

19.5.2020 Es­see ja tent­ti to­teu­te­taan ku­ten on ku­vat­tu al­la. Ne jou­du­taan ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten vuok­si jär­jes­tä­mään eri ta­val­la kuin alun pe­rin aiot­tiin. Es­seen mää­rä­ai­ka on ti 26.5. klo 23:59. Es­see lä­he­te­tään PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tit­se [sähköpostiosoitteeni kuvana] .

7.5.2020 Es­seen ja ten­tin suo­ri­tus­ta­paa on ideoi­tu al­la. Ne jou­du­taan ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tus­ten vuok­si jär­jes­tä­mään eri ta­val­la kuin alun pe­rin aiot­tiin. Ovat­ko eh­do­tuk­set hy­viä, vai pi­täi­si­kö ne to­teut­taa jol­lain muul­la ta­val­la? Osal­lis­tu kes­kus­te­luun TIM-si­vul­la.

3.5.2020 De­mo­ja on 8 vii­kon ajan. Alun pe­rin suun­nit­te­lim­me 9-viik­kois­ta kurs­sia, mut­ta en­si ke­sä­nä voi­maan tu­le­van tut­kin­to-oh­jel­man suun­nit­te­lus­sa mää­räy­tyi, et­tä tu­le­vi­na vuo­si­na de­mo­ja voi ol­la vain 8 vii­kon ajan. Sik­si pi­däm­me nyt­kin vain 8 viik­koa de­mo­ja ja alen­sim­me pis­te­ra­jaa.

24.4.2020 Täs­tä eteen­päin pa­lau­tuk­sien ta­ka­ra­ja on sun­nun­tai klo 23:59. Ai­kaa on siis yk­si päi­vä li­sää. Muu­tok­seen joh­ti tar­ve saa­da vap­pu­vii­kol­le li­sää ai­kaa, ha­lu vält­tää pa­lau­tus­päi­vän hei­lu­mi­nen edes­ta­kai­sin lauan­tain ja sun­nun­tain vä­lil­lä, ja ha­vain­to et­tä me opet­ta­jat sel­viäm­me täl­lä­kin ai­ka­tau­lul­la.

Jos vas­tauk­se­si on omas­ta mie­les­tä­si oi­kein mut­ta Math­Check ei hy­väk­sy si­tä, niin ota yh­teyt­tä opet­ta­jiin. Älä omin lu­pi­ne­si mer­kit­se si­tä oi­kein teh­dyk­si. Koh­ta ei ole hy­väk­syt­tä­väs­ti teh­ty, jos komp­lek­si­suu­des­ta tu­lee vaa­lean­vio­let­ti huo­mau­tus.

Math­Checkin vir­he­il­moi­tuk­set kan­nat­taa lu­kea ja miet­tiä. Esi­mer­kik­si Kes­ki-Suo­men Kek­ke­ri­ker­hon luen­to­päi­väs­sä osa opis­ke­li­jois­ta oli luo­vut­ta­nut, kun n < 115 ei kel­van­nut Math­Checkille. Math­Check sa­noo sil­le, et­tä kun n = 115, opet­ta­jan vas­taus tuot­taa T ja opis­ke­li­jan vas­taus F. Se tar­koit­taa, et­tä opet­ta­jan mie­les­tä n = 115 ei tuo­ta tap­pio­ta, mut­ta opis­ke­li­jan vas­tauk­sen mie­les­tä tuot­taa. Kun n = 115, ovat tu­lot täs­mäl­leen yh­tä suu­ret kuin me­not, jol­loin ei syn­ny voit­toa ei­kä tap­pio­ta. Opis­ke­li­jan vas­taus siis hyl­kää ar­von 115 vir­heel­li­ses­ti. Tä­män tie­täen vas­taus on help­po kor­ja­ta.

Mer­kit­se va­lit­se­mie­si osat­tu­jen ja ei-osat­tu­jen koh­tien nu­me­rot TIMiin ri­vin al­kuun nu­me­ro ja pis­te, siis esim. näin: ”17. en useis­ta yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta kek­si­nyt lau­sek­keen yleis­tä muo­toa.” Var­mis­ta, et­tä merk­kaat oi­kean nu­me­ron (mo­nis­sa pa­lau­tuk­sis­sa on ol­lut vie­rei­sen koh­dan nu­me­ro).

Ko­ro­na-ajan pi­ris­teek­si täs­sä mu­siik­ki­vi­deo uu­sil­la kurs­sil­le so­pi­vil­la sa­noil­la.

12.4.2020 Sain vih­doin jul­kai­su­kun­toon 28 luen­to­ruu­tua li­sää. Osuu­den lop­pu­pääs­sä on yri­tet­ty se­los­taa hel­poh­kos­ti ym­mär­ret­tä­väs­ti mis­tä kuu­lui­sis­sa kä­sit­teis­sä NP ja NP-täy­del­li­nen se­kä kuu­lui­sas­sa on­gel­mas­sa on­ko P = NP on ky­se. En aio ky­syä mi­tään NP-asioi­ta ten­tis­sä, mut­ta ai­he­pii­ri on ol­lut mo­nis­ta opis­ke­li­jois­ta kiin­nos­ta­va, jo­ten voit­te ha­lu­tes­san­ne lu­kea si­tä vaik­ka ajan­viet­teek­si.

2.4.2020 Jos teh­tä­vän te­ke­mi­nen ju­miu­tuu ja us­kot­te, et­tä asia saat­tai­si rat­ke­ta ly­hyel­lä neu­vol­la, niin lä­het­tä­kää mei­liä Ant­ti Val­ma­ril­le ja Jo­han­na Ran­ta­lal­le tai ky­sy­kää kurs­sin TIM-si­vul­la. Esi­mer­kik­si jos ky­sy­mys tun­tuu kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä tai Math­Checkin vir­heil­moi­tus on vai­kea ym­mär­tää, niin voim­me tul­ki­ta sen. Myös jos omas­ta mie­les­tä vas­taus on täy­sin oi­kein mut­ta se ei sil­ti kel­paa Math­Checkil­le, niin ot­ta­kaa yh­teyt­tä. Oh­jel­moin­nis­ta on tut­tua, et­tä jo­tain koh­taa voi tui­jot­taa kauan nä­ke­mät­tä sii­nä ole­vaa vir­het­tä, jo­ka toi­sen on help­po huo­ma­ta.

2.4.2020 Voi ol­la, et­tä ai­kam­me ei jat­kos­sa rii­tä kom­ment­tien an­ta­mi­seen teh­tä­vien mää­rä­ajan um­peu­dut­tua. Ajat­te­lem­me kui­ten­kin, et­tä neu­vois­ta on enem­män hyö­tyä, jos ne tu­le­vat kun vas­taus­ta voi vie­lä muo­ka­ta. Eli jos on epä­sel­vää, niin kan­nat­taa ky­syä etu­kä­teen ei­kä luot­taa sii­hen, et­tä asias­ta tu­lee se­li­tys jäl­ki­kä­teen.

23.3.2020 Pa­laut­ta­kaa teks­ti­nä, siis ei pdf:nä. Pdf-pa­lau­tuk­set huk­ku­vat TIMin uu­me­niin niin et­tä em­me löy­dä nii­tä.

16.3.2020 Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kurs­si jär­jes­te­tään etä­opis­ke­lu­na niin suu­rel­ta osin kuin mah­dol­lis­ta!