Kurs­sin suo­rit­ta­mis­oh­jeet
Teh­tä­vät
Ai­he
Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set
Opet­ta­jat
Es­see
Työ­mää­rä
Il­mai­sia kir­jo­ja
Van­hat tie­dot­teet


Luen­to­ruu­dut
Kes­kus­te­lu­si­vu TIMis­sä
Ly­hyt Math­Check-oh­je (van­ha)
Tent­tiin 12.4.2019 pe­rus­tu­va it­se­opis­ke­lu­si­vu
Van­ho­ja tent­te­jä 21.8.2020 vas­tauk­si­neen (pdf)
29.5.2020 vas­tauk­si­neen (pdf)
17.5.2019 (pdf)
13.3.2019 vas­tauk­si­neen (pdf)
18.5.2018 (pdf)
14.3.2018 vas­tauk­si­neen (pdf)

Ko­ti­si­vu ke­vät 2020
Ko­ti­si­vu 2019

TIEP1020 Disk­ree­tit ra­ken­teet

ke­sä 2020

1.7.‒18.8.2020

Si­vu pe­rus­tet­tu 16.6.2020

Ke­vään 2020 to­teu­tuk­sen si­vu on siir­ret­ty tän­ne.

Tent­tiin 21.8. pääsee tästä.

Kurs­sin suo­rit­ta­mis­oh­jeet

Kurs­sin suo­ri­tus koos­tuu kol­mes­ta osas­ta: ko­ti­teh­tä­vät, es­see ja tent­ti. Opis­ke­li­jan on han­kit­ta­va ko­ti­teh­tä­vis­tä vä­hin­tään 65 pis­tet­tä saa­dak­seen oi­keu­den osal­lis­tua tent­tiin. Es­see on va­paa­eh­toi­nen, mut­ta kan­nat­taa teh­dä. Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy 13% es­seen ja 87% ten­tin pe­rus­teel­la. (Vi­deo)luen­to­ja ja (vi­deo)ta­paa­mi­sia ei ole. Luen­to­ai­neis­toa voi lu­kea omaan tah­tiin.

Ko­ti­teh­tä­vät pi­tää teh­dä ja pa­laut­taa ai­ka­tau­lus­sa. Pa­lau­tus­päi­vät ovat 7.7., 13.7., 19.7., 25.7., 31.7., 6.8., 12.8 ja 18.8. klo 23:59. Pie­ni myö­häs­te­ly sal­li­taan, mut­ta jos myö­häs­te­lyä ker­tyy pal­jon, niin se voi joh­taa suo­ri­tus­ten hyl­kää­mi­seen.

An­na it­sel­le­si pis­tei­tä seu­raa­vas­ti. Ko­ti­teh­tä­vis­sä on vas­taus­na­pil­li­sia ja vas­taus­na­pit­to­mia koh­tia. Kun klik­kaat vas­taus­nap­pia, oh­jel­ma ni­mel­tä Math­Check tar­kas­taa vas­tauk­se­si ja an­taa pa­lau­tet­ta. Voit kat­soa vas­taus­na­pil­li­sen koh­dan teh­dyk­si, kun Math­Check il­moit­taa vas­tauk­se­si oi­keak­si. Voit kat­soa vas­taus­na­pit­to­man koh­dan teh­dyk­si, kun us­kot ym­mär­tä­nee­si ja muis­ta­va­si se­li­tyk­ses­sä ker­ro­tun asian.

Ku­kin pa­kol­li­nen teh­tä­vä pi­tää teh­dä vä­hin­tään 2 pis­teen ar­voi­ses­ti. Kaik­kiaan pis­tei­tä täy­tyy ke­rä­tä vä­hin­tään 65.

Jo­kais­ta teh­tä­vää koh­ti on TIMis­sä kak­si vas­taus­laa­tik­koa.

Jos vas­tauk­se­si on omas­ta mie­les­tä­si oi­kein mut­ta Math­Check ei hy­väk­sy si­tä, niin ota yh­teyt­tä opet­ta­jiin. Älä omin lu­pi­ne­si mer­kit­se si­tä oi­kein teh­dyk­si. Koh­ta ei ole hy­väk­syt­tä­väs­ti teh­ty, jos komp­lek­si­suu­des­ta tu­lee vaa­lean­vio­let­ti huo­mau­tus.

Es­see on noin kah­den A4-si­vun mit­tai­nen ma­te­maat­ti­nen kir­joi­tus jos­ta­kin asias­ta, jon­ka opit täl­lä kurs­sil­la. Kes­ki­ty es­sees­sä asian ma­te­maat­ti­seen tai teo­reet­ti­seen puo­leen, älä sii­hen ku­ka asian kek­si tai mil­lä alueel­la si­tä so­vel­le­taan. (Mi­ten si­tä so­vel­le­taan voi ol­la hy­vä ai­he.) Kat­so li­sää oh­jei­ta täs­tä.

Mää­rä­ai­ka es­seen pa­lau­tuk­sel­le on 16.8. klo 23:59 men­nes­sä. Jo­kai­nen al­ka­va myö­häs­ty­mis­vuo­ro­kau­si alen­taa es­seen pis­tei­tä yh­del­lä nel­jäs­osal­la mak­si­mis­ta. Es­seen mää­rä­ai­ka on en­nen tent­tiä, jot­ta edes osa es­seis­tä eh­dit­täi­siin pis­teyt­tää en­nen tent­tiä. Lä­he­tä es­see PDF-tie­dos­to­na säh­kö­pos­tit­se [sähköpostiosoitteeni kuvana].

Tent­ti on 21.8. ja syk­syl­lä on tar­koi­tus pi­tää toi­nen tent­ti. Voit osal­lis­tua kum­paan ta­han­sa tai mo­lem­piin. Jos mah­dol­lis­ta, niin tent­ti pi­de­tään pe­rin­tei­se­nä läs­nä­olo­tent­ti­nä. Muus­sa ta­pauk­ses­sa se pi­de­tään verk­ko­tent­ti­nä TIMin avul­la.

Va­raa kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen noin 15 tun­tia / viik­ko eli 3 h / ar­ki­päi­vä. Li­sä­tie­to­ja on koh­das­sa työ­mää­rä.

Jos on on­gel­mia, niin ota yh­teyt­tä [sähköpostiosoite kuvana]. Kui­ten­kin TIMin käyt­töön liit­ty­vis­sä tek­ni­sis­sä on­gel­mis­sa ota yh­teyt­tä Jo­han­na Ran­ta­laan, [sähköpostiosoite kuvana]. Yri­täm­me vas­ta­ta no­peas­ti, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti em­me voi taaa­ta no­peaa vas­taus­ta, sil­lä ke­sä­kurs­si jär­jes­te­tään osit­tain ke­sä­lo­mam­me ai­ka­na. Ke­sä­kurs­si jär­jes­te­tään yli­mää­räi­se­nä pal­ve­lu­na ko­ro­nan opis­ke­lul­le ai­heut­ta­mien on­gel­mien lie­vit­tä­mi­sek­si.

Ke­vät­kurs­sin es­seen saa pa­laut­taa myös ke­sä­kurs­sin es­see­nä. Ke­vät- ja ke­sä­kurs­sin de­mo­ja ei voi yh­dis­tää. Ke­sä­kurs­sil­la saa kui­ten­kin mer­ka­ta it­sel­leen pis­teet sel­lai­sis­ta ke­vääl­lä las­ke­tuis­ta koh­dis­ta, jois­ta opis­ke­li­ja on var­ma, et­tä ei tar­vit­se ker­taus­ta.

Teh­tä­vät

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 7.7.

Lue luen­to­ruu­dut 6‒19 ja 24‒34. Sil­mäi­le ruu­dut 0‒5.

Jos et ole en­nen käyt­tä­nyt Math­Checkia, kan­nat­taa aloit­taa teh­tä­väl­lä Yleis­tä Math­Checkis­tä.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Lau­se­ke­puis­ta lau­sek­keik­si
 2. Pro­po­si­tio­lo­gii­kan pe­rus­ope­raat­to­rit

Muut teh­tä­vät:

 1. Yleis­tä Math­Checkis­tä
 2. It­seis­ar­vo (It­seis­ar­vo­ja tar­vi­taan pal­jon jat­kos­sa. Kan­nat­taa teh­dä tä­mä, jos ne ei­vät tun­nu tu­tuil­ta.)
 3. It­se­ar­vio

Y1: (täs­tä saa mer­ki­tä kor­kein­taan 1 pis­teen, kat­so al­ta)

Ke­sä­kurs­sil­la on yli­mää­räi­se­nä li­sä­nä va­paa­eh­toi­sia sa­nal­li­sia yh­tä­lö- ja yh­tä­lö­ryh­mä­teh­tä­viä. Sel­lai­sia on opis­kel­tu jo pe­rus­kou­lus­sa, mut­ta osaa­mi­seen on saat­ta­nut jää­dä puut­tei­ta. Ne ovat so­vel­luk­sien kan­nal­ta eri­tyi­sen tär­keä ma­te­ma­tii­kan asia. Sik­si niil­le on nyt laa­dit­tu omia har­joi­tus­teh­tä­viä Y1, Y2, …, Y8. Hou­ku­tel­lak­se­ni tei­dät te­ke­mään nii­tä lu­paan, et­tä ten­tis­sä tu­lee ole­maan sel­lai­nen teh­tä­vä. Yh­tä­lö(ryh­mä)teh­tä­väs­tä saa kir­ja­ta yh­den pis­teen jos te­kee sen kaik­ki koh­dat tai kor­kein­taan kah­ta vail­le kaik­ki ja ra­por­toi vas­tauk­sen sa­maan ta­paan kuin mui­hin­kin teh­tä­viin.

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 13.7.

Lue luen­to­ruu­dut 50‒74.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Merk­ki­jo­not
 2. Lo­giik­ka reaa­li­lu­ku­jen kä­sit­te­lys­sä (nro 9 kan­nat­taa teh­dä tä­tä en­nen)

Muut teh­tä­vät:

 1. Lau­sek­kei­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä
 2. Yh­tä­löi­den rat­kai­se­mi­nen, osa 1
 3. Po­tens­si­las­ku

Y2: (täs­tä saa mer­ki­tä kor­kein­taan 1 pis­teen)

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 19.7.

Lue luen­to­ruu­dut 35‒49 ja 75‒85.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Bac­kus–Naur Form
 2. Bi­nää­ri­po­tens­si

Muut teh­tä­vät:

 1. Ka­nan­pa­lat
 2. Lo­ga­rit­mit
 3. Ak­sioo­mis­ta päät­te­ly

Y3: (täs­tä saa mer­ki­tä kor­kein­taan 1 pis­teen)

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 25.7.

Lue luen­to­ruu­dut 86‒106.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Sie­ven­tä­mi­nen pro­po­si­tio­lo­gii­kas­sa
 2. Yh­tä­lö­ryh­mät

Muut teh­tä­vät:

 1. Mur­to­lau­sek­keet
 2. Jouk­ko-opin al­keet (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­män te­ke­mi­ses­tä on jat­kos­sa hyö­tyä)
 3. Täy­del­li­syys­ak­sioo­ma (jos jou­kot ei­vät ole tut­tu­ja, niin tä­tä en­nen kan­nat­taa teh­dä Jouk­ko-opin al­keet)

Y4: (täs­tä saa mer­ki­tä kor­kein­taan 1 pis­teen)

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 31.7.

Lue luen­to­ruu­dut 107‒114 ja lu­ku 5.1 eli 153‒169. Te­ki­jän kä­si­te on se­los­tet­tu si­vul­la 174.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Kvant­to­ri­teh­tä­viä
 2. Vii­mei­nen nu­me­ro

Muut teh­tä­vät:

 1. Lu­ku­jo­nois­ta lau­sek­keik­si
 2. In­dek­sien kä­sit­te­lyä
 3. Kon­junk­tii­vi­nen ja dis­junk­tii­vi­nen nor­maa­li­muo­to

Y5: (täs­tä saa mer­ki­tä kor­kein­taan 1 pis­teen)

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 6.8.

Lue luen­to­ruu­dut 170‒178 se­kä ruu­duis­ta 115‒134 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­luk­ko­väit­tei­tä, osa 1
 2. Te­ki­jä ja al­ku­lu­ku

Muut teh­tä­vät:

 1. Kah­den sum­ma
 2. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen de­si­maa­li­esi­tyk­set
 3. Sum­ma­mer­kin­tä

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 12.8.

Lue luen­to­ruu­dut 179‒185 se­kä luen­to­ruu­duis­ta 135‒152 ne jot­ka kiin­nos­ta­vat.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Tau­lu­koi­ta kos­ke­via väit­tei­tä
 2. Suu­rim­man yh­tei­sen te­ki­jän al­go­rit­mi

Muut teh­tä­vät:

 1. Lu­vun 7.1 oh­jel­mat help­po ja no­pea
 2. In­ser­tion-sort
 3. Ra­tio­naa­li­lu­ku­jen jouk­ko on nol­la­mi­tal­li­nen

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Vii­mei­nen pa­lau­tus­päi­vä 18.8.

Pa­kol­li­set teh­tä­vät:

 1. Li­sää BNF-har­joi­tuk­sia
 2. To­dis­ta­mi­ses­ta

Muut teh­tä­vät:

 1. SYT-al­go­rit­min no­peus
 2. To­dis­ta­mi­nen in­duk­tiol­la
 3. Ne­liö­juu­ri(−1) al­ku­lu­ku­kun­nis­sa

Pa­lau­ta teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Li­sä­teh­tä­viä heil­le, joil­ta puut­tuu pis­tei­tä

Jos pis­te­mää­rä on jää­mäs­sä al­le 65:n, näil­lä voi täy­den­tää pis­te­mää­rää. Vain vii­meis­tään 18.8. pa­lau­te­tut ote­taan huo­mioon.

 1. Väit­tei­den to­tuus­ar­vot
 2. Ha­jau­tus­tau­lun muis­tin­käyt­tö
 3. Ly­him­män rei­tin et­sin­tä
 4. Isot O, Ω ja Θ
 5. Sar­jal­le Θ-mer­kin­tä hel­pos­ti
 6. Shan­no­nin ala­ra­ja

Pa­lau­ta li­sä­teh­tä­vät täl­le TIM-si­vul­le.

Ai­he

Kurs­sil­la opis­kel­laan oh­jel­mis­to­tek­nii­kas­sa käy­tet­tä­viä ma­te­maat­ti­sia me­ne­tel­miä: lo­giik­kaa, syn­tak­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä ja mo­du­laa­ris­ta arit­me­tiik­kaa. Kos­ka kou­lu­ma­te­ma­tii­kan ker­taa­mi­nen on osoit­tau­tu­nut tar­peel­li­sek­si, ke­sän 2020 to­teu­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta sa­nal­lis­ten yh­tä­löi­den rat­kai­se­mi­seen lo­gii­kan mer­kin­tö­jä käyt­täen.

Jos si­nua kiin­nos­taa mik­si juu­ri näi­tä asioi­ta, niin vil­kai­se vaik­ka nä­mä kak­si:

[Naisten sukat, Miesten sukat, muu
eläinruoka] Yk­si syy täl­le kurs­sil­le on, et­tä toi­si­naan ih­mi­nen sa­noo tai kir­joit­taa ta­hat­to­mas­ti muu­ta kuin tar­koit­ti. Esi­merk­ke­jä
[https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoitusviestinta/kielikukkasia]:

Jos vies­tin vas­taan­ot­ta­ja­na on toi­nen ih­mi­nen, hän saat­taa ym­mär­tää yleis­tie­ton­sa pe­rus­teel­la mi­tä tar­koi­tet­tiin, mut­ta tie­to­ko­ne te­kee tiu­kas­ti mi­tä käs­ket­tiin vaik­ka se ei oli­si mi­tä tar­koi­tet­tiin. Sik­si kurs­sil­la ta­voi­tel­laan ky­kyä tul­ki­ta ja muo­toil­la täs­mäl­li­siä il­mauk­sia lo­gii­kan ja syn­tak­siin liit­ty­vien kä­sit­tei­den avul­la.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Kurs­si on tar­koi­tet­tu Jy­väs­ky­län yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­joil­le se­kä muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Oh­jel­moin­tia täy­tyy osa­ta yh­den pe­rus­kurs­sin ver­ran. Kurs­sil­le saa tul­la ly­hyen ma­te­ma­tii­kan poh­jal­ta ei­kä mi­tään ma­te­ma­tii­kan esi­tie­to­kurs­se­ja tar­vit­se ol­la suo­ri­tet­tu­na, mut­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan on ol­ta­va val­mis te­ke­mään eri­tyi­sen ah­ke­ras­ti töi­tä.

Kurs­sin asia­si­säl­töä on muu­tet­tu ai­kai­sem­mis­ta vuo­sis­ta, jot­ta kurs­si toi­mi­si pa­rem­min heil­le, jot­ka ei­vät ole suo­rit­ta­neet pit­kää ma­te­ma­tiik­kaa. Pää­opet­ta­ja on luon­nos­taan yli hil­seen -tyyp­pi, mut­ta hä­nel­lä on vah­va tah­to pa­ran­taa ma­te­maat­tis­ten asioi­den ope­tus­ta, hän on ke­hit­tä­nyt sii­hen tie­to­ko­ne­apua ja on lu­ke­nut ma­te­ma­tii­kan pe­da­go­giik­kaa kä­sit­te­le­vää kir­jal­li­suut­ta. Kurs­sin taus­tal­la ole­va pe­da­go­gi­nen nä­ke­mys on hy­vin sa­man­lai­nen kuin näis­sä:

Opet­ta­jat

Ant­ti Val­ma­ri ja Jo­han­na Ran­ta­la

Es­see

Es­see on noin kah­den A4-si­vun mit­tai­nen ma­te­maat­ti­nen kir­joi­tus jos­ta­kin asias­ta, jon­ka opit täl­lä kurs­sil­la. Sen pää­si­säl­tö­nä tu­lee ol­la asian tark­ka ja täs­mäl­li­nen esi­tys, jo­ka hyö­dyn­tää ma­te­maat­ti­sia tai mui­ta täs­mäl­li­siä mer­kin­tä­ta­po­ja. Sel­lai­set sei­kat ku­ten ku­ka asian kek­si tai mil­lä alueel­la si­tä so­vel­le­taan ovat tois­ar­voi­sia. Mi­ten si­tä so­vel­le­taan voi ol­la hy­vä ai­he, jos se si­säl­tää ma­te­maat­ti­sia yk­si­tyis­koh­tia.

Al­la mai­ni­tuil­la ole­tuk­sil­la so­pi­va pi­tuus on kak­si A4-si­vua, mie­luum­min al­le kuin yli. Käy­tä sel­lais­ta kir­jain­ko­koa, ri­vi­vä­liä ja mar­gi­naa­le­ja, et­tä teks­tiä on miel­lyt­tä­vä lu­kea. Ku­vat vie­vät hel­pos­ti pal­jon ti­laa, jo­ten nii­tä käy­tet­täes­sä so­pi­va pi­tuus kas­vaa. Var­si­nais­ta ydin­asiaa täy­den­tä­vä ai­nes ku­ten esi­mer­kit vie­vät ti­laa, jo­ten jos käy­tät nii­tä, niin ei hait­taa et­tä pi­tuus kas­vaa yli kah­den A4-si­vun. Älä kui­ten­kaan mis­sään ta­pauk­ses­sa tee es­sees­tä pi­tem­pää kuin 4 A4-si­vua.

Älä sul­lo es­see­seen lii­kaa asiaa! Käy­tä ti­la sii­hen, et­tä esi­tät jon­kin asian hy­vin; ei sii­hen, et­tä esi­tät mah­dol­li­sim­man pal­jon asiaa.

Es­seen ai­he on it­se va­lit­se­ma­si ma­te­maat­ti­nen asia, jon­ka opit täl­lä kurs­sil­la. On hy­vä, jos es­see si­säl­tää mai­nin­to­ja sii­tä, mi­ten opit sen. Jos jo­kin op­pi­mis­ko­ke­mus täl­lä kurs­sil­la on ol­lut eri­tyi­sen hie­no, niin eh­kä saat sii­tä ai­heen es­seel­le­si!

Ko­vin hel­poil­la ai­heil­la ku­ten tyh­jä merk­ki­jo­no ei voi saa­da täy­siä pis­tei­tä, kos­ka sel­lai­nen ai­he­va­lin­ta vih­jaa, et­tä mi­tään vai­keam­paa ei opit­tu. Sa­ma pä­tee ai­hei­siin, joi­den pi­täi­si ol­la ai­kai­sem­mis­ta opin­nois­ta tut­tu­ja, ku­ten osit­te­lu­la­ki. Täy­sien pis­tei­den ar­voi­sia ai­hei­ta ovat esi­mer­kik­si kon­junk­tii­vi­nen nor­maa­li­muo­to, avoi­met ja sul­je­tut kaa­vat, sil­mu­kan in­va­riant­ti ja mo­ni­kä­sit­tei­nen kie­li­op­pi. On kui­ten­kin vii­saam­paa va­li­ta help­po tai van­ha ai­he ja saa­da sii­tä pa­ri pis­tet­tä, kuin yrit­tää ai­het­ta jo­ta ei oi­keas­ti ole op­pi­nut. Liian vai­keal­la ai­heel­la voi epä­on­nis­tua niin pa­has­ti, et­tä pis­teet jää­vät nol­lak­si.

Ma­te­maat­tis­ten mer­kin­tö­jen käyt­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Jos es­seen asian se­lit­tä­mi­ses­sä ei ole käy­tet­ty ma­te­ma­tiik­kaa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la, niin pis­tei­tä ei tu­le yh­tään. Oh­jel­moin­nin mer­kin­tö­jen käyt­tä­mi­nen ma­te­maat­tis­ten mer­kin­tö­jen si­jaan on pe­rus­te vä­hen­tää yk­si pis­te. Älä siis kir­joi­ta esi­mer­kik­si ! kun tar­koi­tit ¬. Jos et mil­lään saa ai­kaan ma­te­maat­ti­sia merk­ke­jä, niin käy­tä kor­vik­kee­na Math­Checkin syöt­tö­kiel­tä, mut­ta sil­loin me­ne­tät yh­den pis­teen. Oh­jel­moin­nin mer­kin­tö­jä saa tot­ta kai käyt­tää oh­jel­mien esit­tä­mi­seen.

Pis­tey­tyk­ses­sä kiin­ni­te­tään huo­mio­ta seu­raa­viin asioi­hin:

Vaik­ka tä­mä ei äi­din­kie­len har­joi­tus ole­kaan, niin käy­tä iso­ja al­ku­kir­jai­mia, pis­tei­tä, pilk­ku­ja ja niin edel­leen ku­ten pi­tää. Älä kir­joi­ta kaik­kea yh­teen pöt­köön, vaan jaa teks­ti­si kap­pa­lei­siin. Muu­ten teks­ti­si on ka­ma­la lu­kea.

Teks­tin, ku­vien yms. suo­ra ko­pioin­ti mai­nit­se­mat­ta läh­det­tä on ai­na kiel­let­tyä. Jos teks­tis­sä ei ole suo­ria lai­nauk­sia, kaik­ki ku­vat ovat si­nun piir­tä­miä­si ja niin edel­leen, niin saat jät­tää läh­de­luet­te­lon pois tai lait­taa mu­kaan, ihan mi­ten ha­luat.

Työ­mää­rä

Kurs­sin opin­to­pis­te­mää­rä on 5. Ta­voi­te­opis­ke­lu­tah­ti on 60 opin­to­pis­tet­tä vuo­des­sa. Sii­tä tu­lee yh­del­le pe­rio­dil­le 15 op, jos­ta 5 op on kol­mas­osa. Työ­elä­mäs­sä nor­maa­lin työ­vii­kon pi­tuus on va­jaat 40 tun­tia. Sii­tä kol­mas­osa on noin 13 h. Ke­sä­kurs­si on pa­kat­tu yh­tä viik­koa ly­hyem­mäl­le ajal­le. Näin las­kien kurs­sin työ­mää­rä on noin 15 h / vko ajal­la 1.7.‒18.8.2020, muu­ta­ma tun­ti es­seen laa­ti­mi­seen se­kä nel­jä tun­tia ten­tis­sä, yh­teen­sä vä­hän yli 110 h.

Vi­ral­li­ses­ti 5 op vas­taa noin 133 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä (kaik­ki työ huo­mioon ot­taen). Ylei­ses­ti ot­taen vi­ral­li­nen opin­to­pis­te­mi­toi­tus on liian tiuk­ka. On­gel­maa on poh­dit­tu (liian­kin) pe­rus­teel­li­ses­ti tut­ki­muk­ses­sa Opin­to­pis­te. Kä­si­te­ana­lyyt­ti­nen ja em­pii­ri­nen tut­kiel­ma ”opin­to­pis­teen” yh­teyk­sis­tä opin­to­pis­tee­seen.

Il­mai­sia kir­jo­ja

Van­hat tie­dot­teet

Tent­tiin 21.8. voi il­moit­tau­tua to 20.8. klo 23:59 saak­ka täällä. Muis­ta var­mis­taa, et­tä saat de­mo­pis­teet ko­koon en­nen tent­tiä. Myös ke­vääl­lä val­miik­si saa­tu de­mo­pis­te­pa­ket­ti kel­paa.

6.7.2020 Ago­ras­sa on huol­to­kat­ko 6.7.2020 klo 8‒12. Math­Check toi­mii sil­ti, mut­ta TIM eli pa­lau­tus­si­vu on nä­kö­jään seis.