TIEP1020 Disk­ree­tit ra­ken­teet

ke­vät 2019

Luen­to­kal­vo­jen tuo­rein ver­sio (pdf) Ly­hyt Math­Check-oh­je Opin­to­jak­son tie­dot Kor­pis­sa
Van­ho­ja tent­te­jä
Teh­tä­vätAi­heEsi­tie­to­vaa­ti­muk­setSuo­ri­tus­ta­paOpet­ta­jatMik­si näin?Van­hat tie­dot­teet
Tyl­siä ku­via

Ten­tin 12.4. poh­jal­ta ra­ken­net­tu it­se­opis­ke­lu­si­vu

Ai­hei­ta ja oh­jeet es­seen laa­ti­mi­sek­si

Tä­män vep­pi­si­vun vii­mei­sin iso päi­vi­tys 16.1.2019

Teh­tä­vät 6.3.–8.3.

Teh­tä­vät 27.2.–1.3.

Teh­tä­vät 20.2.–22.2.

Teh­tä­vät 13.2.–15.2.

Teh­tä­vät 6.2.–8.2.

Teh­tä­vät 30.1.–1.2.

Teh­tä­vät 23.1.–25.1.

Teh­tä­vät 16.1.–18.1.

Ai­he

Kurs­sil­la opis­kel­laan oh­jel­mis­to­tek­nii­kas­sa käy­tet­tä­viä ma­te­maat­ti­sia me­ne­tel­miä: lo­giik­kaa, syn­tak­siin liit­ty­viä kä­sit­tei­tä, mo­du­laa­ris­ta arit­me­tiik­kaa ja (jos ai­ka sal­lii) jouk­ko-op­pia.

Esi­tie­to­vaa­ti­muk­set

Kurs­si on tar­koi­tet­tu Jy­väs­ky­län yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­joil­le se­kä muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Kurs­sil­le saa tul­la ly­hyen ma­te­ma­tii­kan poh­jal­ta ei­kä mi­tään esi­tie­to­kurs­se­ja tar­vit­se ol­la suo­ri­tet­tu­na, mut­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan on ol­ta­va val­mis te­ke­mään ah­ke­ras­ti töi­tä.

Suo­ri­tus­ta­pa

Kurs­sil­la on pa­kol­li­sia las­ku­har­joi­tuk­sia ja tent­ti. Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy pel­käs­tään ten­tin pe­rus­teel­la. Las­ku­har­joi­tuk­sis­ta pi­tää ke­rä­tä vä­hin­tään 32 pis­tet­tä, jot­ta saa oi­keu­den osal­lis­tua tent­tiin. Niil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka ei­vät mis­sään vai­hees­sa pyy­dä opet­ta­jil­ta yli­mää­räi­siä suo­ri­tus­mah­dol­li­suuk­sia, hy­vi­tys­tä las­ku­har­joi­tus­pis­tei­siin tms. sai­ras­tu­mi­sen, pääl­lek­käis­ten mui­den opin­to­jen tms. syyn pe­rus­teel­la, an­ne­taan 2 yli­mää­räis­tä pis­tet­tä (jol­loin 30 teh­tä­viin vas­taa­mal­la an­sait­tua pis­tet­tä riit­tää).

Yl­lä mai­nit­tu pis­te­ra­ja ei ta­kaa riit­tä­vää osaa­mis­ta ten­tis­sä. Se on vain hal­lin­nol­li­nen mi­ni­mi, jon­ka teh­tä­vä­nä on kar­sia ten­tis­tä pois opis­ke­li­joi­ta, joi­den mah­dol­li­suu­det lä­päis­tä tent­ti ovat hy­vin hei­kot. Teh­tä­viä kan­nat­taa teh­dä huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin 32 pis­teen edes­tä.

Las­ku­har­joi­tuk­set teh­dään en­nen de­mo­ti­lai­suuk­sia omal­la ajal­la ne­tis­sä. Yk­si teh­tä­vä on tyy­pil­li­ses­ti yk­si vep­pi­si­vu, jol­la on usei­ta eril­li­siä, sa­maan ai­he­pii­riin liit­ty­viä ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­ses­ti myös teo­ria­osuuk­sia. Oh­jel­ma ni­mel­tä Math­Check tar­kas­taa vas­tauk­set ja an­taa niis­tä pa­lau­tet­ta. Aloi­tus­vii­kol­la ei ole de­mo­ja, mut­ta sen jäl­keen jo­ka viik­ko on tar­jol­la vä­hin­tään 5 teh­tä­vää. Teh­tä­vän rat­kai­sus­ta saa pis­tei­tä seu­raa­vas­ti:

1    Opis­ke­li­ja il­moit­taa rat­kais­seen­sa suu­rim­man osan (vä­hin­tään 80%) teh­tä­vän ala­koh­dis­ta. Ala­koh­ta kat­so­taan rat­kais­tuk­si, kun Math­Check hy­väk­syy opis­ke­li­jan sii­hen an­ta­man vas­tauk­sen.
2 Edel­li­sen li­säk­si opis­ke­li­ja on pai­kal­la de­mo­ti­lai­suu­des­sa ja osal­lis­tuu jol­la­kin mie­lek­kääl­lä ta­val­la teh­tä­vän kä­sit­te­lyyn, esi­mer­kik­si näyt­tää pyy­det­täes­sä omia vas­tauk­siaan usei­siin ala­koh­tiin tai pe­rus­te­lee nii­tä suul­li­ses­ti. Jo­kai­sel­le läs­nä­ole­val­le teh­tä­vän teh­neel­le opis­ke­li­jal­le an­ne­taan mah­dol­li­suus an­sai­ta tä­mä pis­te.

Opet­ta­jat voi­vat an­taa yli­mää­räi­siä pis­tei­tä eri­tyi­sis­tä an­siois­ta ja muu­ten­kin tul­ki­ta pis­tei­den ja­ko­sään­tö­jä jous­ta­vas­ti opis­ke­li­joi­den eduk­si. Mi­ni­mi­pis­te­ra­jas­ta ei kui­ten­kaan jous­te­ta.

De­mo­ti­lai­suu­den alus­sa kier­tää luet­te­lo, jo­hon opis­ke­li­jat mer­kit­se­vät, mis­tä teh­tä­vis­tä he kat­so­vat an­sain­neen­sa pis­teen. Opet­ta­ja mer­kit­see mah­dol­li­sen toi­sen pis­teen. Jos opis­ke­li­ja ei ole läs­nä de­mo­ti­lai­suu­des­sa, hän voi il­moit­taa te­ke­män­sä teh­tä­vät mei­lit­se Jo­han­na Ran­ta­lal­le de­mo­ti­lai­suu­den jäl­kei­seen sun­nun­tai-il­taan men­nes­sä.

Vii­me­vuo­ti­nen pis­te­pa­ket­ti tuot­taa sel­lai­se­naan 15 pis­tet­tä täl­le vuo­del­le. Se ei ole täy­den pa­ke­tin ar­voi­nen, kos­ka jos vii­me vuon­na mi­kään tent­ti ei men­nyt lä­pi, niin se viit­taa sii­hen, et­tä opis­ke­li­ja tar­vit­see li­sää har­joit­te­lua. Se ei ole myös­kään tyh­jän ar­voi­nen, kos­ka vii­me­vuo­ti­nen työ on to­den­nä­köi­ses­ti tuot­ta­nut edes jon­kin ver­ran osaa­mis­ta. Vii­me­vuo­tis­ta hy­väk­syt­tyä ar­vo­sa­naa saa yrit­tää ko­rot­taa il­man pis­tei­tä.

Opet­ta­jat

Ant­ti Val­ma­ri ja Jo­han­na Ran­ta­la

Mik­si näin?

Kan­sain­vä­li­sen nä­ke­myk­sen mu­kaan oh­jel­mis­to­alan yli­opis­to­tut­kin­nois­sa tu­lee ol­la disk­reet­tiä ma­te­ma­tiik­kaa. Tä­mä nä­kyy hy­vin alan tär­keim­pien jär­jes­tö­jen laa­ti­mis­ta suo­si­tuk­sis­ta tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen (pdf), oh­jel­mis­to­tuo­tan­non (pdf) ja muu­ta­mien lä­hi­alo­jen tut­kin­to­jen si­säl­löik­si. Eräs oh­jel­mis­to­alan ma­te­ma­tiik­ka­tar­vet­ta kä­sit­te­le­vä klas­si­nen jul­kai­su löy­tyy tääl­tä. Asiaa on poh­dit­tu Jy­väs­ky­län nä­kö­kul­mas­ta AVn juh­la­luen­nos­sa.

Mer­kit­tä­vä mää­rä suo­ma­lai­sia tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen opis­ke­li­joi­ta on en­nen opin­to­jen aloit­ta­mis­ta suo­rit­ta­nut vain lu­kion ly­hyen ma­te­ma­tii­kan. Ku­ten on to­det­tu mm. Ope­tus­hal­li­tuk­sen Kou­lu­tuk­sen seu­ran­ta­ra­por­tis­sa 2012:4 si­vul­la 7 | 8, ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­sen ta­so on vuo­sien saa­tos­sa las­ke­nut. AV on uran­sa ai­ka­na näh­nyt ta­son las­kun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja pi­tää si­tä hy­vin huo­les­tut­ta­va­na oh­jel­mis­to-osaa­mi­sen ta­son kan­nal­ta. Suu­rin on­gel­ma on ky­vyt­tö­myys so­vel­taa ma­te­ma­tiik­kaa käy­tän­nön ti­lan­tei­siin. Ym. ra­por­tin mu­kaan huo­noim­min hal­lit­tu osa-alue on on­gel­man­rat­kai­su­teh­tä­vät.

Tä­män kurs­sin ta­voit­tee­na on opet­taa oh­jel­mis­to­alal­la hyö­dyl­lis­tä ma­te­ma­tiik­kaa niin pal­jon kuin 5 opin­to­pis­teen puit­teis­sa on näis­tä läh­tö­koh­dis­ta kä­sin mah­dol­lis­ta. Kurs­sin ta­voit­tee­na ei ole ol­la help­po, mut­ta sen ta­voit­tee­na on ol­la vai­van ar­voi­nen.

Se­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen et­tä kan­sain­vä­li­nen ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä jol­lei kurs­sil­la ole riit­tä­vää mää­rää pa­kol­li­suut­ta, ko­vin mo­ni opis­ke­li­ja tu­lee tent­tiin il­man et­tä on yrit­tä­nyt to­sis­saan opis­kel­la kurs­sin asi­oi­ta. Suu­ren mää­rän vail­la lä­pi­me­non mah­dol­li­suuk­sia ole­vien tent­ti­vas­taus­ten pis­teyt­tä­mi­nen vie pal­jon työ­ai­kaa, jon­ka voi­si käyt­tää hyö­dyl­li­sem­min. Yli­opis­to­jen ny­kyi­nen ra­hoi­tus­ti­lan­ne ei sal­li pal­ka­ta hen­ki­lö­kun­taa te­ke­mään tär­keää­kään työ­tä, jo­ten tur­haan työ­hön ei to­del­la­kaan oli­si va­raa. Li­säk­si val­mis­tau­tu­mat­to­ma­na tent­tiin tu­le­vat vää­ris­tä­vät vaa­ti­mus­ta­soa. Opet­ta­ja ei voi tois­tu­vas­ti hy­lä­tä suur­ta mää­rää ten­tis­sä ol­leis­ta, vaik­ka tie­täi­si­kin, et­tä he ei­vät ole to­del­li­suu­des­sa yrit­tä­neet­kään to­sis­saan. Tus­kin­pa on opis­ke­li­jan­kaan etu tul­la sa­maan tent­tiin uu­del­leen ja uu­del­leen.

Kurs­sin sään­nöt on yri­tet­ty suun­ni­tel­la si­ten, et­tä opis­ke­li­jat te­ki­si­vät ah­ke­ras­ti työ­tä ko­ko kurs­sin ajan. Tur­haa ni­po­tus­ta on kui­ten­kin py­rit­ty vält­tä­mään. Ta­voit­tee­na on kes­kit­tää voi­ma­va­rat asi­oi­den op­pi­mi­seen ei­kä esi­mer­kik­si sii­tä ki­nas­te­le­mi­seen, on­ko vai ei­kö jo­kin ko­ti­teh­tä­vän vas­taus pis­teen ar­voi­nen ja on­ko vai ei­kö jo­kin sai­ras­tu­mi­nen riit­tä­vän pai­na­va syy jous­taa pis­te­ra­jois­sa.

Sään­nöt ei­vät pa­ko­ta käy­mään de­mo­ti­lai­suuk­sis­sa, mut­ta kan­nus­ta­vat sii­hen voi­mak­kaas­ti. De­mo­ti­lai­suuk­sis­sa kes­kus­tel­laan ko­ti­teh­tä­vien vas­tauk­sis­ta. Se on mai­nio ti­lai­suus op­pia li­sää, var­sin­kin jos it­se osal­lis­tuu kes­kus­te­luun. Opet­ta­jien ai­ka ei mil­lään rii­tä sa­man­ta­soi­sen pa­laut­teen an­ta­mi­seen esi­mer­kik­si säh­kö­pos­tit­se. Pis­tei­den saa­mi­sel­le il­man de­mois­sa käyn­tiä on ase­tet­tu mää­rä­ai­ko­ja, kos­ka em­me us­ko sii­hen, et­tä opis­ke­li­ja voi­si teh­dä mon­ta­kym­men­tä teh­tä­vää ja op­pia nii­den asiat muu­ta­man päi­vän ai­ka­na en­nen tent­tiin il­moit­tau­tu­mis­ta.

Ar­vo­sa­na mää­räy­tyy pel­käs­tään ten­tis­tä. Tä­män an­sios­ta ei tar­vit­se käyt­tää pal­jon ai­kaa sen poh­ti­mi­seen, kuin­ka mo­nen pis­teen ar­voi­nen jo­kin va­ja­vai­ses­ti rat­kais­tu teh­tä­vä on, ei­kä tar­vi­ta mi­tään me­ka­nis­me­ja sen tar­kas­ta­mi­seen, on­ko opis­ke­li­ja teh­nyt teh­tä­vän­sä it­se. Math­Check ei ky­sy ku­ka si­tä käyt­tää, jo­ten sen käyt­tö on­nis­tuu hel­pos­ti mis­tä vain, ja opis­ke­li­jat voi­vat va­paas­ti ko­keil­la hul­lu­ja­kin vas­tauk­sia pel­kää­mät­tä, et­tä jon­ne­kin re­kis­te­riin jää sii­tä hei­dän koh­dal­leen jäl­ki. Li­säk­si tä­mä ko­ros­taa si­tä, et­tä teh­tä­vien tar­koi­tuk­se­na ei ole ke­rä­tä lä­pi­me­noon tar­vit­ta­via pis­tei­tä vaan hank­kia osaa­mis­ta, jol­la pääs­tään ten­tis­tä lä­pi ja jo­ka on hyö­dyk­si myö­hem­min­kin. Edel­lä mai­nit­tu jul­kai­su suo­sit­te­lee tä­män­ta­pais­ta pe­da­go­giik­kaa.

Ta­voi­te on sel­vä: jo­kai­sel­la, jo­ka on val­mis te­ke­mään töi­tä 5 opin­to­pis­teen edes­tä eli noin 13 tun­tia / viik­ko kurs­sin ajan, täy­tyy ol­la rea­lis­ti­nen mah­dol­li­suus pääs­tä lä­pi. AV:llä on vie­lä ha­ku­ses­sa, mi­ten tä­hän par­hai­ten pääs­tään ja mi­ten täl­lai­sia asioi­ta kan­nat­taa opet­taa var­sin­kin ly­hyen ma­te­ma­tii­kan taus­tai­sil­le. Pa­lau­te on ter­ve­tul­lut­ta!

Van­hat tie­dot­teet

Tent­tien pääl­lek­käi­syy­den vuok­si jär­jes­te­tään yli­mää­räi­nen tent­ti 12.4.. Tent­te­jä on siis 13.3., 12.4. se­kä 17.5.

Vii­mei­sel­lä luen­to­ker­ral­la tors­tai­na 7.3. on kak­si kan­sain­vä­lis­tä vie­rai­lu­luen­toa Teaching Computer Science as an integral part of science, mathematics and humanities ja Randomness as a source of efficiency! Li­sä­tie­to­ja täs­tä.

[4.1.2019] Kurs­si al­kaa ke 9.1.2019 klo 14:15 sa­lis­sa Ago­ra Al­fa. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la saat­taa ol­la ah­das­ta.