Akateeminen rehellisyys

Kunkin opiskelijan on kurssilla noudatettava akateemista rehellisyyttä. Tämän kurssin yhteydessä se koskee erityisesti omia demovastauksia, tenttivastausta ja harjoitustyötä. Se tarkoittaa, että oma kontribuutio erotetaan selkeästi muiden kontribuutiosta ja että tehtyä työtä raportoitaessa raportoidaan "koko totuus siihen mitään lisäämättä ja siitä mitään pois jättämättä". Lisäksi muualta saadut ideat ja lainaukset varustetaan asianmukaisella lähdeviitteellä.

Asianmukainen lähdeviite on niin tarkka, että lukija kykenee halutessan viittauksen perusteella löytämään kyseisen lähteen. Aina on mainittava vähintään tekijä, otsikko ja julkaisutiedot (kirjan kustantaja taikka lehtiartikkelin lehti, vuosikerta ja numero, tms) sekä julkaisuvuosi, sillä tarkkuudella kuin ne ovat tiedossa. Verkosta löytyvän lähteen URL tai DOI-tunniste on syytä mainita. Kirjan tai muun laajan lähteen tapauksessa on mahdollisuuksien mukaan annettava myös sivunumero tai muu tarkentava tieto. Tämän kurssin luentoihin, kalvoihin ja prujuihin ei kuitenkaan tarvitse tämän kurssin aikana viitata lähdeviitteellä.

Tutkintosäännön 30 § 8 momentin nojalla minun on hylättävä suoritus, jota tehtäessä on syyllistytty plagiointiin tai muuhun vilppiin. Yliopisto voi myös yliopistolain 45 §:n nojalla rangaista rikkonutta opiskelijaa varoituksella taikka määräaikaisella (enintään yhden vuoden mittaisella) erottamisella. Ks. myös opinto-opas, humanistisen tiedekunnan ohje ja terveystieteiden laitoksen ohje.

Plagioinnilla tarkoitetaan lähinnä sellaista tilannetta, jossa opiskelija esittää omana tuotoksenaan ja ilman asianmukaista lähdeviitettä sellaista materiaalia, jonka hän on saanut muualta, joko sellaisenaan tai muokattuna. Plagioinnista ei ole koskaan kyse silloin, jos materiaalin lainaaminen on selkeästi merkitty ja asianmukainen lähdeviite on annettu.


Kurssin pääsivu

2012-01-02 antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi