JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Slovakin verkkokurssi - Camp 2

CAMP 2

Tehtävä 6 / Cvičenie 6

Vyplňte dotazník. / Täydennä henkilötietolomake. 

DOTAZNÍK

Meno………………… Priezvisko……………..
Rodné meno………………………………..
Dátum a miesto narodenia…………………….
Pohlavie…………………………………………
Stav………………………………………………
Národnosť……………………………………….
Štátna príslušnosť………………………………
Adresa: ulica……………….číslo domu…………. mesto / obec………………
PSČ (poštové smerovacie číslo)…………………………………………………
Zamestnanie………………………………………………………………………
Zamestnávateľ…………………………………………………………………..
Číslo pasu………………………………………………………………………..

 

Dátum …………………        Podpis………………………………………