JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS - Slovakin verkkokurssi - Camp 2

Camp 2 - Kielioppi

Slovesné triedy  / Verbiluokat

(Lisää verbiluokistä: Base Camp / Kielioppitaulukot)

1. Verbiluokka ”a” (á)

volať sa – olla nimeltään

vol – á – m  sa

vol – á – me  sa

vol – á – š  sa

vol – á – te  sa

vol – á  sa

vol – a  sa

Samoin taipuvat mm. mať (omistaa), dať si (ottaa), bývať (asua), pochádzať (olla kotoisin), čítať (lukea), hrať (pelata).

2. Verbiluokka ”e”

ďakovať – kiittää  -ova- > -uje- (-ujú)

ďak – uje – m

ďak – uje – me

ďak – uje – š

ďak – uje – te

ďak – uje

ďak - ujú

žiť – elää  0 >  -je- (-jú)

ži – je – m

ži – je – me

ži – je – š

ži – je – te

ži – je

ži -

Samoin taipuvat mm.  študovať (opiskella), pracovať (työskennellä), navštevovať (käydä kylässä).

3. Verbiluokka ”i” (í)

prosiť si - pyytää

pros – í – m  si

pros – í – me  si

pros – í – š  si

pros – í – te  si

pros – í  si

pros – ia  si

Samoin taipuvat mm. chodiť (käydä), robiť (tehdä), vidieť (nähdä), hovoriť (puhua)

4. Verbiluokka ”ie”

rozumieť – ymmärtää

rozum – ie – m

rozum – ie – me

rozum – ie – š

rozum – ie – te

rozum – ie

rozum – ejú

Samoin taipuvat mm. ochorieť (sairastua),vyzdravieť (tervehtyä).                                                                             

5. Verbiluokka ”ne”
stretnúť (sa) - tavata

stret – ne - m

stret – ne – me

stret – ne - š

stret – ne – te

stret - ne

stret –

Samoin taipuvat mm. padnúť (pudota), sadnúť si (istuutua), kradnúť (varastaa).