Johdatus XML-kieleen TJTA227, 3 op
Introduction to XML TJTA227, ECTS 3 credits
Kevät 2010 / Spring 2010

Professori Airi Salminen

Kuvaus/Description

XML (Extensible Markup Language) on Internetin tiedon hallintaan kehitetty merkkauskieli ja metakieli, jonka avulla määritellään merkkauskieliä eri sovellusalueita varten. XML:ää käyttäen tieto esitetään ja välitetään ohjelmistolta toiselle rakenteisina dokumentteina. Kurssilla opiskelijat oppivat tuntemaan XML-kielen teoriataustan, sen keskeiset ominaisuudet ja käyttötavat sekä rakenteisten dokumenttien käsittelyn periaatteet.

XML (Extensible Markup Language) is developed for representing information particularly on the Internet. It is a metalanguage used to build special languages for various application areas to manage information of the areas as structured documents. The course provides understanding of the theoretical background, concepts, principles, and capabilities of XML.

Osaamistavoitteet/Learning Outcomes

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän

 • tunnistamaan ja esittelemään XML-kielen keskeiset ominaisuudet ja käsitteet
 • selittämään ja kirjoittamaan XML-merkattua tekstiä
 • tulkitsemaan EBNF (Extended Backus-Naur Form) –notaatiota ja sen mukaisia merkintöjä XML-spesifikaatiossa
 • kirjoittamaan dokumenttityyppimäärittelyn ja validin XML-dokumentin
 • tunnistamaan ja selittämään rakenteisten dokumenttien hallinnan ominaispiirteet
 • esittelemään ja vertailemaan XML-kielen erilaisia käyttötapoja

At the end of the course students are able to:

 • demonstrate knowledge of the XML concepts and properties
 • explain and write XML documents
 • interpret EBNF (Extended Backus-Naur Form) notation and its use in the XML specification
 • write a DTD and a valid document
 • demonstrate knowledge of the principles in the management of structured documents
 • explain and compare different ways to use XML

Lukupaketti/Readings

 1. Kurssimoniste ja kalvokopiot. Saatavilla Optimassa opiskelijoille, jotka ovat rekisteröityneet kurssille Korppi-järjestelmässä. / Course Text and Slides. Available at Optima to students registered to the course at Korppi.
 2. XML 1.0 -spesifikaatio/ XML 1.0 Specification
 3. Salminen, A. (2005). Building digital government by XML. Proceedings of the Thirty-Eighth Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society. Available online at the IEEE Digital Library.

Opiskelutapa/Modes of Study

Luentoja, kurssimateriaaliin paneutumista, itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa kokeilua XML-työvälineillä. Kurssi suoritetaan tentillä, missä osa tehtävistä on monivalintatehtäviä.

Studying the literal readings, experimentation with XML tools solo or in groups. Lectures are given only in Finnish. The assessment is based on the exam where part of the questions are multiple choice questions.

Aikataulu/Schedule

Luennot viikoilla 3-5 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16-18 salissa Ag Auditorio 2. Tentti 25.2.

Lectures in Finnish on weeks 3-5, exam 25.2.

Ohjaus/Counselling

Philipp Holtkamp, AgoraD 512.3, puh. 4954
Eliisa Jauhiainen, AgoraD 524.1, puh. 3246
Sähköpostisoitteet muotoa etunimi.sukunimi [at] jyu.fi
Email address of the form firstname.lastname [at] jyu.fi

Tentti/Exam

Tentissä on kaksi osaa: 12 monivalintakysymystä ja kaksi muuta kysymystä. Vastaukset monivalintakysymysten osalta kirjoitetaan optisiin lomakkeisiin. Kuten Optimassa olevissa harjoitustehtävissä, myöskin tentin monivalintakysymyksissä on viisi vastausvaihtoehtoa. Niistä 0-5 on oikein. Ohjeet optisen lomakkeen täyttämisestä annetaan tentissä. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa puoli pistettä, väärästä vastauksesta vähennetään puoli pistettä. Jokaisesta tehtävästä voi siis saada enimmillään 2.5 pistettä ja vähimmillään -2.5 pistettä.

Monivalintakysymysten lisäksi tentissä on kaksi muuta tehtävää. Kummastakin tehtävästä voi saada korkeintaan 15 pistettä. Toisella tehtävällä testataan osaako opiskelija käyttää XML-kieltä oikein. Toisessa opiskelija selittää omin sanoin kurssin joitakin keskeisiä sisältöjä erityisesti kurssimateriaalin jaksoihin 2, 3 ja 6 liittyen.

The exam consists of two parts: 12 multiple choice questions which will be optically scored, and two other questions which will be scored manually. Each multiple choice question has five statements. From them 0-5 are true just like in the exercises available at Optima. Instructions for answering the questions into the optical form are provided in the exam. Each correct answer counts 0.5 points, each wrong answer counts -0.5 points. Thus the maximum number of points for a question is 2.5 and the minimum -2.5.

In addition to the multiple choice questions there are two other questions. The maximum points for each are 15. One question requires writing XML, in the other question the students are asked to explain in their own words some topics of the course, in particular topics related to Chapters 2,3, and 6 in the course text.

A.S. kotisivu      A.S. julkaisut      A.S. projektit