Ohjaus 1: Tuuliresurssien karakterisointi

Ohjauksessa harjannutaan tuulitietojen tarkasteluun MATLABia apuna käyttäen. Aineistoa käytetään Kemian laitoksen katolla sijaitsevalla Davis Weather -sääasemalla vuonna 2007 tehtyjä havaintoja erityisesti tuulen nopeudesta ja suunnasta.

Harjoituksessa käytettävä aineisto on ladattavissa os. otos07.mat

Harjoituksen aluksi:

 1. Luo työasemalle hakemisto c:\MyTemp\FYSS481\ohjaus1 ja kopio havaintoaineisto tähän hakemistoon.
 2. Käynnistä MATLAB napsauttamalla Start -painiketta. Kirjoita hakuruutuun MATLAB ja valitse sitten tulosluettelosta MATLAB R2013a.
 3. MATLAB in käynnistyttä siirry luomaasi työhakemistoon antamalla Command Window ikkunassa komento cd c:\MyTemp\FYSS481\ohjaus1.
 4. Siirry suorittamaan annettuja tehtäviä. Ohjauksen aikana suoritettavat tehtävät on kirjoitettu harmaalle alustalle ja ne suoritetaan Command Window ikkunassa.

Contents

Tuulitietojen esittäminen aikasarjana

Tietyllä korkeudella suoritetut tuulimittaukset on tallennettu taulukkoon:

$$v = \{v_i | i=1,2, \ldots, n\}$$

load otos07;  % Ladataan tuulitiedot
v = WindSpeed; % Kopioidaan tuulen nopeushavainnot uuteen taulukkoon
d = WindDir;  % Kopioidaan tuulen suuntahavainnot uuteen taulukkoon
n = size(v)   % Otoskoko tuulen nopeushavainnoista
n =

   452055      1

Piirretään kuvaaja tuulen nopeushavaintojen aikasarjasta:

plot(v,'-')
xlabel('Aika')
ylabel('Tuulen nopeus, m/s')

Kategoristen muuttujien frekvenssijakauma: Tuulen suunta

Oletetaan aluksi, että muuttuja $X$ on luokka-asteikon muuttuja. Olkoot sen mahdooliset arvot eli luokituksessa käytettvät luokat $E_1, E_2, \ldots, E_k$. Luokan $E_i, i=1,\ldots,k$ frekvenssi on luku, joka ilmoittaa, kuinka monta kertaa arvo $E_i$ esiintyy aineistossa. Tälle frekvenssille käytetään merkintää $f_i$. Muuttujan $X$ frekvenssijakauma kertoo kaikkien luokkien frekvenssit. Luokan $E_i$ suhteellinen frekvenssi on luku $f_i/n$. Nämä luvut muodostavat suhteellisen frekvenssijakauman.

Taulukkoon d on tallennettu havaintoaineisto tuulen suunnasta tarkasteluvälillä. Tuulen suunta ilmoitetaan ilmansuuntana, josta tuuli tulee. Tuulen suunta havaintojen luokitteluun on käytetty 17 luokkaa $E_0,E_1,\ldots,E_{16}$. Luokka $E_0$ on varattu havainnoille, kun ilma on tyyni. Luokat $E_i, i=1,\ldots, 16$ ovat vastaavasti sektorit N, NNE, NE, \ldots, NW, NNW niiden luonnollisessa järjestyksessä ilman suunnan mukaan.

Määritellään luokkien arvot taulukkoon E ja piirretään tuulen suunnan frekvenssijakauma MATLABin hist funktiolla.

E = 0:16
hist(d,E)
title('Tuulen suunta')
xlabel('Luokka')
ylabel('Frekvenssi')
E =

 Columns 1 through 13

   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

 Columns 14 through 17

  13  14  15  16

Määritellään ensin luokkien $E_i,i=0,\ldots,16$ suhteelliset frekvenssit hist funktiolla ja tallennetaan frekvenssit taulukkoon $f$. Tämän jälkeen voimme laskea luokkien suhteelliset frekvenssit $p_i$ jakamalla frekvenssit niiden summalla $n = \sum_{i=0}^{k} f_i$.

f = hist(d,E)
n = sum(f)
p = f./n
f =

 Columns 1 through 6

    20284    25199    24409    15132    21692    10330

 Columns 7 through 12

    9127    13460    19860    44263    68254    54863

 Columns 13 through 17

    36191    19086    10996    17955    40954


n =

   452055


p =

 Columns 1 through 7

  0.0449  0.0557  0.0540  0.0335  0.0480  0.0229  0.0202

 Columns 8 through 14

  0.0298  0.0439  0.0979  0.1510  0.1214  0.0801  0.0422

 Columns 15 through 17

  0.0243  0.0397  0.0906

Suhteellisen frekvenssijakauman graafinen esitys saadaan MATLABin bar funktiolla:

bar(E,p)
title('Tuulen suunta')
xlabel('Luokka')
ylabel('Suhteellinen frekvenssi')

Prosenttinen frekvenssijakauma saadaan, kun suhteelliset frekvenssit ilmaistaan prosentteina niiden summasta $n$.

bar(E,100*p)
title('Tuulen suunta')
xlabel('Luokka')
ylabel('Prosenttinen frekvenssi, %')

Numeeristen muuttujien frekvenssijakauma: Tuulen nopeus

Jos muuttujalla on paljon mahdollisia arvoja suhteessa havaintojen lukumäärään, jäävät frekvenssit pieniksi ja tällöin aineisto on luokiteltava.

Oletetaan, että aineisto halutaan luokitella $k$ luokkaan. Tällöin valitaan aluksi reaaliluvut $c_0$ ja $c_k$ siten ,että väli $[c_0,c_k]$ sisältää kaikki luokiteltavan muuttujan $X$ havaitut arvot. Tämä väli jaetaan $k$ osaväliin $[c_0,c_1],[c_1,c_2],\ldots,[c_{k-1},c_k]$. Merkitään $I_i = [c_{i-1},c_i]$. Luokan $I_i,i=1,\ldots,k$ frekvenssi on niiden havaintoaineistossa olevien havaintojen lukumäärä, joilla muuttujan $X$ arvo on välillä $I_i$. Muuttujan $X$ frekvenssijakaumailmaisee kaikkien luokkien $I_i$ fekvenssit.

Tarkastellaan taulukkoon $v$ kerättyjä tuulen nopeuksia. Koska tuulen nopeuden pienin arvo on aina 0, asetetaan $c_0 = 0$. Etsitään suurin $v$:n arvo havaintoaineistosta MATLABin max funktiolla ja pyöristetään löytynyt arvo ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

c0 = 0.0     % Asetetaan c_0 = 0
ck = max(v)   % Etsitään v:n suurin arvo
ck = ceil(ck)  % Pyöristetään ck:n arvo ylöspäin lähimpään kokonaislukuun
c0 =

   0


ck =

  15.2000


ck =

  16

Valitaan osavälien lukumäärä $k$ ja muodostetaan taulukko luokista $I_i$ keskimmäiset arvot. Valitaan $k$ siten, että osavälien pituus on aluksi l = 0,5 m/s käyttäen yhtälöä

$$k = \frac{c_k - c_0}{l} + 1$$

l = 0.25
k = (ck - c0)/l + 1
I = linspace(c0,ck,k)
l =

  0.2500


k =

  65


I =

 Columns 1 through 7

     0  0.2500  0.5000  0.7500  1.0000  1.2500  1.5000

 Columns 8 through 14

  1.7500  2.0000  2.2500  2.5000  2.7500  3.0000  3.2500

 Columns 15 through 21

  3.5000  3.7500  4.0000  4.2500  4.5000  4.7500  5.0000

 Columns 22 through 28

  5.2500  5.5000  5.7500  6.0000  6.2500  6.5000  6.7500

 Columns 29 through 35

  7.0000  7.2500  7.5000  7.7500  8.0000  8.2500  8.5000

 Columns 36 through 42

  8.7500  9.0000  9.2500  9.5000  9.7500  10.0000  10.2500

 Columns 43 through 49

  10.5000  10.7500  11.0000  11.2500  11.5000  11.7500  12.0000

 Columns 50 through 56

  12.2500  12.5000  12.7500  13.0000  13.2500  13.5000  13.7500

 Columns 57 through 63

  14.0000  14.2500  14.5000  14.7500  15.0000  15.2500  15.5000

 Columns 64 through 65

  15.7500  16.0000

Nyt voimme luokitella taulukossa v olevat havainnot luokkiin $I_i$ ja määritettyä muuttujan $v$ fekvenssijakauman käyttäen MATLABin hist funktiota. Lasketaan myöskin suhteellinen frekvenssijakauma.

f = hist(v,I) % Tuulen nopeuden frekvenssit
n = sum(f)   % Havaintojen lukumäärä
p = f./n    % Tuulen nopeuden suhteelliset frekvenssit
f =

 Columns 1 through 6

    50230      0    56174      0    43596    36827

 Columns 7 through 12

      0    39492      0    42531      0    39423

 Columns 13 through 18

    33539      0    27453      0    21876      0

 Columns 19 through 24

    16670      0    12277      0    8812    6238

 Columns 25 through 30

      0    4389      0    3279      0    2399

 Columns 31 through 36

    1723      0    1371      0    1036      0

 Columns 37 through 42

     808      0     568     418      0     313

 Columns 43 through 48

      0     197      0     156     103      0

 Columns 49 through 54

     66      0     35      0     23      0

 Columns 55 through 60

     23      0      2      5      0      2

 Columns 61 through 65

      0      1      0      0      0


n =

   452055


p =

 Columns 1 through 7

  0.1111     0  0.1243     0  0.0964  0.0815     0

 Columns 8 through 14

  0.0874     0  0.0941     0  0.0872  0.0742     0

 Columns 15 through 21

  0.0607     0  0.0484     0  0.0369     0  0.0272

 Columns 22 through 28

     0  0.0195  0.0138     0  0.0097     0  0.0073

 Columns 29 through 35

     0  0.0053  0.0038     0  0.0030     0  0.0023

 Columns 36 through 42

     0  0.0018     0  0.0013  0.0009     0  0.0007

 Columns 43 through 49

     0  0.0004     0  0.0003  0.0002     0  0.0001

 Columns 50 through 56

     0  0.0001     0  0.0001     0  0.0001     0

 Columns 57 through 63

  0.0000  0.0000     0  0.0000     0  0.0000     0

 Columns 64 through 65

     0     0

Piirretään tuulen nopeuden frekvenssijakauman ja suhteellisen frekvenssijakauman kuvaajat.

bar(I,f)
title('Tuulen nopeus')
xlabel('Tuulen nopeus, m/s')
ylabel('Frekvenssi')

bar(I,f)
title('Tuulen nopeus')
xlabel('Tuulen nopeus, m/s')
ylabel('Suhteellinen frekvenssi')

Muuttujan $X$ summafrekvenssit $F_i$ määritellään asettamalla

$$F_i = f_1+\ldots+f_i,i=1,\ldots,k.$$

Summafrekvenssi $F_i$ kertoo, kuinka monella populaatioyksiköllä havaintoaineistossa muuttujan $X$ arvo on pienempi tai yhtäsuuri kuin $v_i$. Summajakaumassa (engl. cumulative frequency distribution) kerrotaan muuttujan eri arvoihin liittyvät summafrekvenssit. Suhteellista summafrekvenssijakaumaa kutsutaan myös otoskertymäfunktioksi.

F = zeros(1,k); % Alustetaan summafrekvenssien taulukko
for i=1:k   % Määritetään summafrekvenssien arvot
  if i==1
    F(i) = f(i);
  else
    F(i) = F(i - 1) + f(i);
  end
end

Piirretään summafrekvenssijakauman summakäyrä:

plot(I+0.5*l,F)
title('Tuulen nopeus')
xlabel('Tuulen nopeus, m/s')
ylabel('Summafrekvenssi')

Muuttujan $X$ suhteellinen summafrekvenssit $P_i$ määritellään asettamalla

$$P_i = p_1+\ldots+p_i,i=1,\ldots,k.$$

P = zeros(1,k); % Alustetaan suhteellisten summafrekvenssien taulukko
for i=1:k   % Määritetään suhteellisten summafrekvenssien arvot
  if i==1
    P(i) = p(i);
  else
    P(i) = P(i - 1) + p(i);
  end
end

Piirretään suhteellisen summafrekvenssijakauman summakäyrä

plot(I+0.5*l,P)
title('Tuulen nopeus')
xlabel('Tuulen nopeus, m/s')
ylabel('Suhteellinen summafrekvenssi')

Otoksen jakauman tunnusluvut: Keskiluvut

Fekvenssijakaumaan sisältyvä informaatio voidaan taulukoinnin ja kuvallisen esityksen lisäksi tiivistää yhteen ja useampaan tunnuslukuun (engl. statistics).

Jakauman sijainnin tunnuslukuja:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$.

v_Mo = mode(v)  % Otoksen moodi
v_Md = median(v) % Otoksen mediaani
v_Mu = mean(v)  % Otoksen aritmeettinen keskiarvo
v_Mo =

  0.4000


v_Md =

  1.8000


v_Mu =

  2.2488

Otoksen jakauman tunnusluvut: Hajontaluvut

Hajontalukujen avulla kuvataan aineistossa esiintyvän vaihtelun määrää. Niiden avulla voidaan ilmaista, kuinka voimakkaasti mittaustulokset vaihtelevat havaintoyksiköstä toiseen tai missä määrin ne keskittyvät keskiluvun läheisyyteen.

Jakauman vaihtelun tunnuslukuja:

sigma = std(v,1)    % Koko populaation keskihajonta
s   = std(v,0)    % Otoksen keskihajonta
CV  = 100.0*(s/v_Mu) % Variaatiokerroin
gamma = skewness(v)   % Jakauman vinous
sigma =

  1.8491


s =

  1.8491


CV =

  82.2252


gamma =

  1.0668

Harjoitus: Tuuliruusu

th = (0:22.5:360)*pi/180;
r = I;
[TH,R] = meshgrid(th,r);
[X,Y] = pol2cart(TH,R);
F = zeros(length(I),length(th));
for s = 1:16
  idx = find(d == s);
  fs = hist(v(idx),I);
  fs = fs./sum(fs);
  for i=1:k
    if i==1
      Fs(i) = fs(i);
    else
      Fs(i) = Fs(i-1) + fs(i);
    end
  end
  F(:,s) = Fs';
end
F(:,end) = F(:,1);

figure
h = polar([0 2*pi],[0 8]);
view([90 -90])
delete(h)
hold on
contour(X,Y,F,[0.5:0.15:1],'ShowText','on')
hold off